Договор за извършване на строително-ремнонтни дейностиДата23.07.2016
Размер51.24 Kb.

СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ 163 ОУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪРДОГОВОР

За извършване на строително-ремнонтни дейности

Днес, ......................2015 г. В град София се сключи настоящият договор между:

  1. Сдружение „Училищно настоятелство към 163.ОУ Черноризец Храбър“ със седалище и адрес на уравление: София 1582, ж.к. Дружба 3, улица Обиколна 47, етаж 2, ЕИК: 130956514 представлявано от Георги Христов Христов – ПРЕДСЕДАТЕЛ на Сдружението, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

И

  1. ЕТ“ДАБО – Данаил Таков“, ж.к. Младост 4, бл.424, вх. Б, представлявана от Данаил Асенов Таков – управител, с Булстат: 831094354

се сключи настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши на свой риск и срещу възнаграждение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, следните строително-ремонтни работи, описани подробно в ОФЕРТАТА изпратена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора:(2). Количеството, обемът и видовете ремонтни работи и влаганите материали следва да се изпълнят съгласно уговореното в ОФЕРТАТА изпратена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Строително-ремонтните работи ще се осъществят със средства, материали и съответната квалифицирана работна ръка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество.ЦЕНА ПО ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за строително-ремонтните работи по чл.1 от договора е както следва: 3351.49  (словом: три хиляди триста петдесет и един лева и четиридесет и девет стотинки) с ДДС.

(2) Страните договарят плащането да бъде извършено както следва: аванс до дата: .................... ; окончателно плащане до дата: ..................................................

(3) Страните договарят плащането (плащанията) да бъдат извършване по следната банкова сметка на Изпълнителя:

BIC: UBBSBGSF IBAN: BG 92 UBBS 8423 1010 309 215

Банка: Банка ОББ, КЛОН „Мария Луиза“

(4) За всички извършени плащания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛА данъчна фактура в срок до 3 работни дни след получаване на превода.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. Сроковете за изпълнение на работата са както следва: ......................... 2015 г.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни договорените строително-ремонтни работи качествено и в договорения срок при спазване на условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащата нормативна уредба, в това число и изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на сдтроителството да извърши всички работи по отстраняване на допуснати от него грешки и извършени работи, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да отстранява всичкси появили се дефекти през гаранционния срок, както и да осигури квалифициран технически ръководител на обекта.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за забавяне или спиране на строително-ремонтните работи.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме извършените строително-ремонтни рабонти, в случай че са извършени качествено и съгласно договореното.ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 8. Приемането на строително-ремонтните работи се удостоверява с протокол, подписан от двете страни, в който се описва извършената работа: количество СРР, качество, стойността на извършената работа и вложените материали, налични недостатъци, както и дали е спазен срокът на изпълнение на настоящия договор.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в описаните в приложената оферта гаранционни срокове, които текат от деня на предаване на обекта с приемо-предавателен протокол.

Чл. 10. Ако се появят дефекти при изпълнение на строително-ремонтните работи в гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поканва писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съставяне на констативен протокол, в който страните посочват срокове за отстраняване на дефектите.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 11. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското законодателство.

Чл. 12 (1). При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срока на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сължи неустойка в размер на 100 лв за всеки просрочен ден, но не повече от сумата на договора.

(2) При забава в плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на фактурата за всеки просрочен ден, но не повече от сумата на документа.

Чл. 13 (1) При виновно некачествено извършване на ремонтните работи, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 100 % от стойността на некачествено извършените ремонтни работи.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. РАЗВАЛЯНЕ

Чл. 14. (1) Действието на този договор се прекратява:  1. С изпълнение на всички задължения по договора;

  2. По взаимно съгласие между страните по договора;

  3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се окаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до момента на отказа работи.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, когато:  1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнение на строително-ремонтните работи, които са му възложени в срок от 7 дни;

  2. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 17. Ако стане ясно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 7 дни след уговорения срок или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.

Чл. 19. Нищожността на някоя клауза от настоящия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 20. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред Арбитражен съд София при Сдружение ППМ съобразно неговия правилник.

Чл. 21. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 22. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

Настоящия договор е съставен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .............................

Председател

 на Управителния съвет

на Сдружение "Училищно настоятелство

към 163 ОУ Черноризец Храбър"

 

имейл: un@163ou.orgтелефон: 0898 595 136

http://un.163ou.org/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:..................................

Данаил Таков

Управител ЕТ „ДАБО – Данаил Таков“


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница