Доклад и членството в ес уважаеми дами и господа, Уважаеми колегиДата30.11.2018
Размер104 Kb.
ТипДоклад
ДОКЛАД
на тема “Приоритети в по-нататъшната хармонизация на законодателството на гражданското ни въздухоплаване, произтичащи от мониторинговия доклад и членството в ЕС”
Уважаеми дами и господа,

Уважаеми колеги,
За нито една от европейските държави процесът на интегриране, било то в пред-присъединителната фаза или след присъединяването към ЕС, не е минал безпроблемно. Всяка държава трябва да приеме законодателството на Общността т.е. трябва да го транспонира в националното си законодателство преди да се присъедини към Съюза. Това се отнася най-вече до мерките, необходими за разширяване на единния пазар, тъй като те трябва да се изпълняват непосредствено от момента на присъединяването.
Инкорпорирането и изпълняването на цялото законодателство на Общността са основните приоритети на присъединяващите се държави. Това изисква административната и правна системи да бъдат укрепени, а инфраструктурата да бъде абсолютно адаптирана към стандартите на Общността, особено що касае транспорта, енергетиката, телекомуникациите и опазването на околната среда.

В областта на въздушния транспорт Република България приключи преговорите за присъединяване поемайки следните ангажименти:

1. Своевременно хармонизиране на нормативната база с регламентите и директивите на Европейския съюз, така че процесът да завърши към датата на присъединяване, тъй като не се предвиждат преходни периоди;
2. Придобиване на статут на пълноправен член в JAA (Обединените авиационни власти на Европа) преди присъединяването;
3. Укрепване на административния капацитет за прилагане на европейското законодателство и изпълняване на функциите по контрол и надзор по отношение спазването на правилата и стандартите за авиационна безопасност и сигурност.
Посочените ангажименти определиха и продължават да определят основните приоритети пред гражданското въздухоплаване на Република България.

Специфика за авиационното законодателство на Общността е, че основополагащите актове, свързани с установяването на единен авиационен пазар, са предимно регламенти, които са задължителни и се прилагат от държавите-членки без да е необходимо транспонирането им в национални норми.

Тази особеност доведе до известни затруднения при изпълнението на ангажимента за хармонизиране на нормативната база през изминалия период, в частност при хармонизиране на европейските регламенти, чиято философия, структура и процедурни правила се различават в значителна степен от българските законови и под-законови актове.

По силата на Закона за Гражданско въздухоплаване, ГД «ГВА» изпълнява държавните функции за контрол на безопасността на полетите, чрез осигуряване ефективното изпълнение на отнасящите се към безопасността на полетите стандарти, препоръчителни практики и процедури.

Задълженията на ГД «ГВА” за привеждане на административните и технически процедури в съответствие с международните стандарти и препоръчителни практики произтичат не само от предстоящото присъединяване на страната ни към Европейския съюз, но и от членството на страната ни в редица международни авиационни организации – в ІСАО от 1967г., в ЕСАC от 1992г., ЕUROCONTROL от 1997г., в JAA от 2004г.




От 1999г. започна процесът по въвеждане на изискванията на JАА като национални норми посредством наредби или заповеди на министъра на транспорта –основна предпоставка за придобиване статут на пълноправен член в JAA.

На 23 ноември 2004 г. след изпълнение на всички изисквания и препоръки, ГД «ГВА» бе приета за пълноправен член на JAA, като елемент от процеса на европейската интеграция на нашата страна. Актът на приемането ни в семейството на Обединените Авиационни власти в Европа е признание за усилията положени от ГД “ГВА” за повишаване на авиационната безопасност.

Членството в JAA поставя и по-високи изисквания, както пред администрацията, така и пред авиационните оператори по въвеждането и прилагането на общи стандарти и процедури за безопасност на полетите.

Необходимо е да се отбележи, че в основния доклад на проведеното през м.юни 2005г. в Брюксел съвещание по въпросите на “Безопасната експлоатация на въздухоплавателни средства” бе отделено специално внимание на последователните усилия на България за изпълнение на пред-присъединителните ангажименти в тази насока, в контекста на подписания договор за пълноправно членство на страната в Европейския съюз.

Към настоящия момент цялостната политика и практика в гражданската ни авиация е хармонизирана с тази на Европейския съюз. Бяха въведени редица JARs, които имат задължителен характер. През м. май 2005 г. със Заповед на министъра на транспорта бяха въведени JAR-OPS-1 и JAR-OPS-3, т.е рамкови регулативни механизми за провеждането на търговски полети със самолети и хеликоптери.

На практика това означава преоценка на цялостната дейност на операторите - обновяване на документацията, преструктуриране на управлението, инвестиране в техника и персонал, което всъщност е инвестиране в безопасността на полетите.

Подобен подход към експлоатационната дейност е доказателство за качествено ново отношение и висока култура на авиационна безопасност.

Основните направления за регулиране и осъществяване на контрол в гражданското въздухоплаване, по които работи ГД «ГВА» са:

- професионалната подготовка и квалификация на авиационния персонал;

- летателната годност на ВС;

- организацията и провеждането на полетите.

В тези области непрекъснато се актуализират подзаконовите нормативни актове. За пример ще посоча, че в нашата нормативна база са въведени стандартите на: • Annex 1; JAR-FCL 1/3; JAR 66 - в Наредба №1 и Наредба №21

 • Annex 6; JAR-OPS-1/3 - в Наредба № 6

 • Annex 8; JAR-145 - в Наредба № 8 и Наредба № Ан-8

 • Annex 6; Doc.8335; JAR-OPS - в Наредба № 24

 • Annex1;Doc.9401; JAR-FCL 1/2; JAR-66, JAR 145 - в Наредба № 27

 • JAR-145 - в Наредба № 145.

Завършен е процесът на техническа подготовка в ГД «ГВА» за извършване на проверки, като са изработени и въведени нови процедури и регистрационни документи.

Реализира се политика за преодоляване на дефицита от квалифицирани кадри. Обновена е компютърната техника и създаден механизъм за оптимизиране на обслужването.

През първото полугодие на тази година се състоя визита на експерти от JAA за проверка на стандартизацията в областта на експлоатацията на въздухоплавателните средства. Съвсем наскоро приключи и одитът на ІСАО по разширената Програма за проверка на контрола на безопасността на полетите.

В предварителните си заключения одиторите посочиха, че нашата страна няма пропуски в нормативната база и отбелязаха значителния ни напредък по удовлетворяване на стандартите за контрол на качеството.

Направените препоръки са насочени към повишаване на административния капацитет, с цел подобряване на контролните функции на ГД «ГВА».




Освен хармонизиране на техническите изисквания и процедури ГД “ГВА” предприе активни действия и по изменение на действащи нормативни актове, както и по изготвяне на нови проекти, в области като пазарния достъп, управлението на въздушното движение, работното време на авиационния персонал, разследването на авиационни произшествия, права на пътниците и др.

Изготвянето на наредби въз основа на европейските актове е невъзможно без наличието на правно основание в Закона за гражданско въздухоплаване. През 2004 г. и 2006 г. бяха внесени съществени изменения на Закона за гражданското въздухоплаване с цел привеждането на основната правна рамка в областта на въздухоплаването в съответствие с новите достижения на правото на Европейския съюз. С тези изменения са създаде законова основа за издаване на множество подзаконови нормативни актове, които детайлно да регламентират отношенията в областта на авиацията по начин, който да съответства на предвиденото в европейските актове.

С изменението на Закона за гражданското въздухоплаване през 2004г. бяха въведени разпоредбите на Директива 67 от 1996 г. за достъп до пазара по наземно обслужване на летищата в Общността, както и изискванията на Директива 56 от 1994 г. за установяване на основните принципи, уреждащи разследването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване.

С изменението през 2006 г. бяха въведени някои разпоредби от Регламент № 549 от 2004 г. за определяне на рамката за създаването на единно европейско небе (т. нар. Рамков регламент), Регламент № 550 от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (т. нар. Регламент за осигуряване на обслужване) и Регламент № 552 от 10 март 2004 г. за съвместимостта на европейската мрежа за управление на въздушното движение (т. нар. Регламент за съвместимостта).

В съответствие с европейските изисквания за създаване на национален контролен орган по отношение на безопасната и ефективна работа на доставчика на аеронавигационно обслужване, изрично бе посочено, че функциите на такъв орган ще се осъществяват от ГД “ГВА”.

Едно от основните правомощия на този орган е издаването на свидетелство за аеронавигационно обслужване, което следва да удостовери, че доставчикът отговаря на законовите изисквания за извършване на тази отговорна дейност.

Съществен елемент от хармонизацията на българското законодателство с правото на Европейския съюз беше изготвянето на три наредби, въвеждащи регламентите от т. нар. “трети пакет от мерки на Общността за либерализиране на въздушния транспорт”.

Това са Наредба 2407 за условията и реда за издаване на лиценз за въздушен превозвач, Наредба 2408 за достъпа до пазара на въздушни превозвачи и Наредба 2409 за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози. Трите наредби влязоха в сила през 2005 г. С тях се въведоха строги правила при лицензиране на въздушните превозвачи, при предоставяне на достъп до пазара по въздушни линии, както и при определяне на тарифите и цените при въздушни превози.

Развити бяха правилата, свързани със защита на правата на потребителите на услуги в областта на гражданското въздухоплаване В тази връзка бе издадена Наредба № 38 от 31.10.2003 г. на министъра на транспорта за общите правила за въвеждане и използване на компютъризирани системи за резервация. С наредбата се въвежда Регламент 2299 от 1989 г. за компютъризираните системи за резервация. С тази наредба бе попълнена празнота в българското законодателство, тъй като до този момент не съществуваха вътрешни правила, по които да се осъществява дейността на лицата, които предлагат услуги чрез компютърни системи за резервации. С този нормативен акт се въведоха ясни изисквания по отношения на резервационните системи с цел да се осигурят правата на крайния потребител и да се елиминира предоставянето на подвеждаща информация.Съществен елемент от защитата на правата на пътниците бе въвеждането на Регламент № 295 от 1991 г. чрез Наредба № 7 от 18.03.2003 г. за правилата за обезщетяване на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателно средство по редовна въздушна линия, издадена от министъра на транспорта.

Впоследствие през 2004 г., Регламент 295 бе отменен с Регламент № 261 от 2004 г., който разширява приложното поле на наредбата и по отношение на отговорността на превозвача и при закъснение и отмяна на полет. С измененията на ЗГВ от май 2006 г. бе създадено правно основание за издаване на наредба, която да въведе в българското законодателство правилата на Регламент 261. ГД „ГВА” изготви проект на наредбата и през месец юли се очаква проектът да бъде подписан от министъра на транспорта.

През 2004 г. и 2005 г. бе изменена Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия, издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 12 от 1999 г. с оглед постигане на по-пълно съответствие с Директива 56 от 1994 г. за установяване на основните принципи, уреждащи разследването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване.

През септември 2005 г. бе обнародвана Наредба № 4018 за работното време на авиационния персонал, с която се въвежда Директива 79 от 2000 г. относно Европейското споразумение по организацията на работното време на мобилните работници в гражданската авиация.

С наредбата се въвеждат ясни правила при организацията и отчитането на работното време на авиационния персонал, което гарантира постигане на по-висока степен на безопасност във въздушния транспорт.

През януари тази година бе обнародвано изменение на Наредба РД-08-20 за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България.

С изменението бе постигнато подобрение на организацията и реда при осъществяване на статистическата дейност в областта на въздухоплаването и повишаване на събираемостта на информацията, която следва да бъде изпращана в Европейското бюро за статистика (ЕВРОСТАТ) съгласно Регламент (ЕС) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 27.02.2003 г. за статистическите данни за превоза на пътници, товари и поща по въздуха.




Криминалните актове извършени в Ню Йорк и Вашингтон на 11 септември 2001 г. показаха, че тероризмът е една от най-големите заплахи за идеите на демокрацията, свободата и световния мир. Ценности, които са от особена важност и приоритет на Европейския съюз.

Защитата на гражданите трябва да бъде гарантирана по всяко време в гражданската авиация чрез предотвратяването на актове на незаконна намеса.

В тази връзка Европейският съюз разработи и внедри за изпълнение задължителни регламенти, чрез които се установяват общи стандарти и правила в областта на авиационната сигурност в гражданското въздухоплаване на страните-членки.

Във връзка с хармонизирането българското законодателство в областта на авиационната сигурност, ГД”ГВА” предприе сериозни стъпки от началото на 2005 г.

В резултат на това бяха разработени няколко основни документи с особена важност за по-нататъшното развитие на този аспект в гражданската авиация.

Положените усилия от страна на експерти от ГД”ГВА” и външни специалисти доведоха до разработването и влизането в сила в началото на 2006 г. на Наредба 2320 за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване публикувана в ДВ бр. от 14 февруари 2006 г. Новият подзаконов акт замени съществуващата Наредба 17 от 1999 г.

Наредбата е разработена в пълно съответствие с няколко регламента на Европейския съюз и Европейската комисия, като урежда условията и начинът, по който се постига сигурност в гражданското въздухоплаване на Република България.

Регламентирани са правилата и процедурите за опазване живота и здравето на пътниците, екипажите на въздухоплавателните средства, обслужващия персонал, имуществото и обществеността като цяло.

Произтичащо от изискванията на Регламент 2320/2002 на ЕС и Наредба 2320 бяха разработени и предстои да влязат в сила три национални програми, а именно: Национална програма за сигурност в гражданското въздухоплаване, Национална програма за обучение по сигурност и Национална програма за контрол на качеството на сигурността.

Програмите осигуряват прилагането на единна политика и правила в областта н авиационната сигурност. Създават условия, гарантират и интегрират изпълнението на процедури, мерки и инструкции на всички заинтересовани страни, имащи ангажименти в този аспект. Поставят основите на държавните изисквания към обучението на персонала по сигурността. Определят и минималните изисквания за обучение по сигурност на персонал, който е различен от персонала по сигурността, както и изисквания към обучението на служители от други държавни ведомства.

Разработват пълната гама от задължителни курсове по авиационна сигурност, критерии за подбор и изисквания при обучението на различните категории персонал, а също така сертифициране на някои от тях. Координират на национално и местно ниво мерките за контрол на качеството. Гарантират ефективност при изпълнение на мерките и процедурите, като предвиждат изпълнението на съответни правно-административни мерки при констатиране на несъответствия.

По отношение на административен капацитет бяха проведени две национални прояви в началото на 2006 г.: • Обучение на национални одитори по сигурност. В момента в ГД”ГВА” има 4 квалифицирани специалисти в тази област, като един от тях е сертифициран от ICAO. Предстои да бъде извършено обучение на същите експерт в подготовка и извършване на тестове симулиращи актове на незаконна намеса от Израелската агенция за сигурност.

 • семинар по контрол на качеството с практически занимания за въвеждане и изпълнение на Националната програма за контрол на качеството в сигурността. В семинара взеха участие 35 лица, представители на летищните оператори, авиационни оператори, оператори по наземно обслужване и службите на МВР с отговорности по авиационна сигурност.

И двете прояви бяха спонсорирани от Европейската комисия и осъществени от ГД”ГВА” с пълното съдействие и методическата помощ на ECAC.

Бяха сформирани съвместни екипи от служители на Гранична полиция и дирекция “Сигурност” на летище София, които започнаха работа на пунктовете за проверка на пътници и багажи. По този начин се подобри значително качеството на проверките за сигурност, увеличиха пунктовете за проверка и се намалиха опашките и неудобството на пътниците.

Разработват се модели на програми за сигурност летищен оператор, авиационен оператор и оператор по наземно обслужване, съгласно изискванията на Наредба 2320, като целта на ГД”ГВА” е да уеднакви програмите и улесни тяхната актуализация.

В ход е подготовката на издаването на нов образец пропуски за достъп до зоните за сигурност на международните летища на Република България, който няма да позволява фалшификации и въвежда цветни кодове за достъп.

Усвоени бяха отпуснатите допълнително финансови средства от държавния бюджет за 2005 г. в размер на 92 000 лв., от тях 72 000 лв. за техническо оборудване на летища Варна и Бургас и 20 000 лв. за обучение на персонал по сигурност – рентгенови оператори, служители на Жандармерията, служители от оператори по наземно обслужване).
Уважаеми колеги,
Независимо от трудностите, осъвременяването на нормативната база, стандартите и процедурите, укрепването на административния капацитет протече успешно.

В тази връзка бих искал да цитирам част от заключенията в Мониторинговия доклад на Европейската комисия от м. май 2006г., касаещи гражданската авиация в Република България:

“ В областта на въздушния транспорт, бяха положени значителни усилия и по-голямата част от съответното законодателство бе транспонирана и като цяло е в съответствие с правото на Общността. Това, което трябва все още е, съответните политики в областта на летищната сигурност и безопасност да бъдат изцяло изпълнени до присъединяването. Подготвителната работа в тази област е започнала и е в ход.”

В заключение ЕК отбелязва, че България би трябвало да е готова към датата на присъединяване в областта на авиацията, “ако текущият темп на прогрес се запази”.




Какви са оттук нататък нашите приоритетни задачи, произтичащи от мониторинговия доклад и предстоящото членство в ЕС?

Постоянното актуализиране на правните норми за регулиране дейността на гражданската авиация у нас е първостепенна задача на ГД «ГВА», тъй като всеки аспект на гражданското въздухоплаване е елемент от безопасността на полетите.

В тази връзка предстои изменение на:


 • Наредба № 1 за лицензиране на авиационния персонал;

 • Наредба № 6 за експлоатацията на въздухоплавателните средства;

 • Наредба № 21 за медицинската годност на авиационния персонал;

 • Наредба № 24 за издаване на свидетелства за авиационни оператори;

 • Наредба № 27 за учебните центрове;

 • Наредба № 20 от 7.04.1999 г. за удостоверяване годността за експлоатация на летища и летателни площадки и за лицензиране на летищни предприятия и оператори на летищна дейност. Наредбата следва да се приведе в пълно съответствие с Директива 67 от 1996 г.

Поставили сме си и задачата за разработване на нормативни документи, регламентиращи дейността на авиацията с общо предназначение.

Онова, което предстои да се извърши по отношение на хармонизацията в областта на управлението на въздушното движение е изготвянето на нормативен акт – наредба на министъра на транспорта, с която да се регламентират условията и реда за издаване на свидетелство аеронавигационно обслужване. Тези условия ще бъдат изцяло съобразени с критериите, които Общността поставя към своите доставчици на аеронавигационно обслужване.

В областта на пазарния достъп, тарифите и лицензирането на въздушни превозвачи, необходимата хармонизация е свързана с правомощията на Европейските институции при осъществяване на контрол по спазването на наредбите. Тези промени автоматично ще станат факт след присъединяването на Република България към Европейския съюз.

При резервационните системи предстоящата хармонизация отново е свързана с правомощията на институциите на Общността като контролни органи по спазване на наредбата, както и с някои ограничения, които регламентът въвежда при договаряне на услуги, свързани със системите за резервация. Настоящите различия са обусловени от действащата йерархична структура на нормативните актове в българската правна система, която не позволява с наредба да се предвиждат разпоредби, ограничаващи права, предоставени с действащ закон. След присъединяването ни към Общността различията автоматично ще бъдат заличени.
Както обаче много често ни напомнят от Европейската комисия за изпълнението на критериите за членство не е достатъчно само хармонизирането на правните инструменти. Много голям акцент се поставя и на реалното приложение на хармонизираните актове в практиката.

В тази връзка до края на 2006г. предстои пре-сертифициране на всички търговски авиационни оператори в съответствие с европейските стандарти. ГД ГВА ще продължи да осъществява постоянен контрол и анализ на качеството на цялостната експлоатационна дейност на авиационните оператори за абсолютно спазване на всички правила за безопасност на полетите, с цел своевременно предприемане на коригиращи действия.

Планирали сме и увеличаване на инспекциите по програма SAFA на територията на нашите летища и засилване контрола върху дейността на АУЦ, като вниманието се съсредоточи върху прецизиране на теоретичната и летателна подготовка на обучаемите.

Продължава съвместния проект по авиационна сигурност с GTZ (септември 2006 – ноември 2007г.) на тема:Хармонизация на нормативните документи по авиационна сигурност и привеждане на системите за сигурност на летище София в съответствие с регламентите на Европейския съюз”.

Той обхваща проект за закон за авиационна сигурност в гражданското въздухоплаване на Република България, тъй като всяка една страна-членка на Европейския съюз има приет такъв закон.

Ще бъдат разработени критерии за подбор на фирми, извършващи дейности по сигурност на пътници и багажи съгласно най-добрите европейски практики.

От особена важност е разработката и внедряването на общ национален тест за оценка на компетентността на служители (рентгенови оператори) извършващи проверка за сигурност на пътници и багажи. ГД”ГВА” в качеството си на регулаторен и контролиращ орган трябва да извършва такава независима оценка от гледна точка на прозрачност, стандартизираност и валидност.

Проектът обхваща обследване по сигурност и оценка на ефективността на системите за сигурност на новия терминал на летище София от международни експерти след пускането му в експлоатация.

Предстои усвояването на финансови средства за 2006 г. за техническо оборудване (за откриване и обезвреждане на експлозиви, тестови куфари за калиброване, ръчни метал-детектори и др.) и обучение на инспектори по сигурност със средства от държавния бюджет (в размер на 1 000 000 лв.) за постигане на общи стандарти за сигурност в гражданската авиация.




Параметрите на пазарната икономика в България през последните години, а именно:

 • тенденция към икономически растеж и ефективност, съпроводена с дълготрайно повишаване на основните качествени показатели, балансираност, конкурентоспособност и пазарна адаптивност;

 • нарастваща ресурсна сигурност;

 • забавени инфлационни процеси и относителна финансова стабилност;

 • повишен дял на високите технологии;

 • завършен процес на приватизация в основните отрасли;

 • навлизане и утвърждаване на чуждестранна собственост,

създадоха условия, авиационният пазар да се превърне в един от основните регулатори на производство и потребление на стоки и услуги, превръщайки отделните организации в активни пазарни субекти.

Гражданското въздухоплаване у нас бе един от първите стопански сектори, върху който позитивно се отразиха процесите на демократизиране в политическия и икономически живот: • преодолян бе монополизмът във въздушния транспорт;

 • изцяло се обновиха организационните структури на авиационните оператори и управленческият им потенциал;

 • очертаха са насоките за оптимално поведение на цялата система в условията на силна конкуренция на международните пазари;

 • увеличи се е обема на деловите и туристически пътувания;

 • изцяло бе обновена структурата на самолетния парк чрез въвеждане в експлоатация на въздухоплавателни средства, отговарящи на съвременните изисквания за безопасност с характеристики, гарантиращи икономическа ефективност;

 • реализира се мащабен инвестиционен проект по изграждане на летище София;

 • изцяло е обновена нормативната уредба, регулираща гражданското въздухоплаване у нас.

На прага на приемането на България в Европейския съюз, гражданската авиация у нас е изправена пред много отговорности за постигане на главната цел за безопасен, редовен и икономически ефективен въздушен транспорт. Само чрез координираните усилия на администрацията, авиационните оператори и авиационното общество ще се ускори процеса на устойчиво икономическо развитие на авиационната ни индустрия.
Благодаря за вниманието!
.


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница