Доклад на комисията до европейския парламент и съвета относно изпълнението, функционирането и ефективността на интернет домейна от първо ниво „. euДата24.05.2017
Размер207.68 Kb.


ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно изпълнението, функционирането и ефективността на интернет домейна от първо ниво „.eu“

(Текст от значение за ЕИП)


1.Обща информация


През април 2011 г. интернет домейнът от първо ниво (ДПН) „.eu“ отбеляза петия си юбилей. През тези пет години ДПН „.eu“ стана деветият по големина ДПН и петият по големина ДПН за код на държава в световен мащаб. С над 3,3 милиона регистрации ДПН „.eu“ се превърна в ценена от европейците алтернатива при избора на име на домейн за присъствието им в интернет пространството.

Настоящият доклад до Европейския парламент и до Съвета се отнася до изпълнението, ефективността и функционирането на ДПН „.eu“ през последните две години. Съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 733/2002 относно въвеждането на .eu домейн от най-високо ниво се изисква Комисията да представи доклад пред Европейския парламент и пред Съвета една година след приемането на регламента, а след това на всеки две години.

Настоящият доклад е продължение на докладите от 2007 г.1 и 2009 г.2 и обхваща развитието на ДПН „.eu“ от 1 април 2009 г. до 31 март 2011 г. Наред с останалото той е съсредоточен върху въвеждането на интернационализирани имена на домейни.

2.Правна рамка и основен принцип на „.eu“


ДПН „.eu“ е създаден по силата на следните правни актове:

  • Регламент (ЕО) № 733/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 22 април 2002 г. относно въвеждането на .eu домейн от най-високо ниво (изменен) 3 („рамковият регламент“);

  • Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията от 28 април 2004 г. относно определяне на правила на обществената политика за въвеждането и функциите на eu. домейн от най-високо ниво и принципите, които ръководят регистрирането (изменен)4 („регламентът относно правилата на обществената политика“).

През обхванатия от настоящия доклад период Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията беше изменен, с цел да се въведат интернационализирани имена на домейни в рамките на ДПН „.eu“. Изменящият Регламент (ЕО) № 560/2009 беше приет на 26 юни 2009 г.5

Службата по регистрация, определена от Комисията6, EURid (Европейска служба по регистрация на интернет домейни), отговаря за организацията, администрирането и управлението на ДПН „.eu“. Тя е независима организация, която взема самостоятелно всички необходими решения в съответствие с рамковия регламент7. Комисията извършва надзор над работата на службата по регистрация, без да се намесва в ежедневната ѝ дейност. Този модел на разделяне на задълженията е съобразен с принципите за ненамеса, самоуправление и саморегулиране, на които се базира интернет8.


3.Въвеждане на интернационализирани имена на домейни (ИИД)

3.1.ИИД в рамките на домейна от първо ниво „.eu“


В правната рамка за ДПН „.eu“ се предвижда, че службата по регистрация трябва да регистрира имена на домейни на всички букви от азбуките на официалните езици в ЕС (включително латиница, кирилица и гръцка азбука), когато са налице съответните международни стандарти9.

Първоначално имената на домейни можеха да съдържат единствено букви от ограничен набор от знаци на основата на английската азбука (обикновено от „a“ до „z“, от 0 до 9 и „-“). Това не позволяваше регистрацията на имена на домейни, съдържащи специални латински букви в някои езици на ЕС или в нелатинските азбуки (българската кирилица и гръцката/кипърската азбука).

За да се преодолее този проблем, международната интернет общност в продължение на няколко години работеше за разработването на интернационализирани имена на домейни (ИИД), които позволяват използването на много по-голям набор от специални букви и букви от нелатински азбуки (например на букви с диактрични знаци като „é“, „ö“, „ç“ или „č“ и на повечето азбуки освен латинската).

На 26 юни 2009 г. Комисията прие Регламент (ЕО) № 560/2009 за изменение на Регламент (ЕО) № 874/2004 с оглед на въвеждането на ИИД в ДПН „.eu“10.

На 10 декември 2009 г. EURid започна регистрацията на ИИД. Оттогава е възможно да се използват имена на домейни на всички 23 официални езика на Европейския съюз до последната точка на всеки адрес в домейн „.eu“ (т.е. на латиница, кирилица и на гръцката азбука).

Въвеждането на ИИД привлече голямо внимание от самото начало. През първия час на тяхното пускане бяха регистрирани 38 172 ИИД в ДПН „.eu“. Към края на март 2011 г. бяха регистрирани 56 961 имена на домейни, използващи ИИД.


3.2.ИИД на равнището на домейна от първо ниво „.eu“


Въвеждането на ИИД от първо ниво, т.е. вдясно от последната точка в името на домейна, е въпрос, който попада в компетентността на Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICANN11). На 16 ноември 2009 г. ICANN стартира ускорена процедура по създаване на RИД в ДПН за код на държава12, с цел да се улесни въвеждането на разширения на интернет домейни от първо ниво, които представляват кодове на държави (например „.gr“, „.bg“, „.eu“), използващи нелатински букви (например кирилица, гръцки, арабски и китайски букви). Процесът включва три стъпки: i) службата по регистрация на дадена държава подава заявление за използване на „стринг“ (символен низ, комбинация от знаци) за ИИД (съответния вариант на нейния ДПН за код на държава на друга азбука) заедно с подкрепата на интернет общността на своята територия („обществена подкрепа“) и основанията за този избор (критерий за „изразителност“); ii) след което заявеният стринг се оценява от ICANN, която го представя на независима комисия за проверка за евентуални кофликти със съществуващи стрингове за ДПН (критерий за „вероятност за объркване“); iii) след като бъде одобрен, новият стринг се предоставя на службата по регистрация („делегиране“).

През декември 2010 г. ICANN получи общо 35 заявления от 22 държави. До момента руската, китайската и арабската азбука са въведени на първо ниво на съответните им национални кодове (.РФ за Русия, .مصر за Египет, .لسعودية за Саудитска Арабия и т.н.).

На 5 май 2010 г. EURid подаде до ICANN заявление за допускане на регистрацията на варианти на ДПН „.eu“ на кирилица и на гръцки език. Заявлението се основаваше на подадените до Комисията документи от Кипър, Гърция и България13 за предпочитаните от тях варианти на разширението „.eu“ (съответно „.ευ“ на гръцки и „.ею“ на кирилица).

ICANN призна изпълнението на първите два критерия (обществена подкрепа и изразителност) на заседанието в Сингапур и потвърди това с писмо до Комисията. Третия етап от проверката на ICANN — проверка на заявените стрингове за „вероятност за объркване“ — все още не е завършен.


4.Регистрация и използване на имената на домейни в „.eu“


През обхванатия от настоящия доклад период ДПН „.eu“ продължи да отбелязва постоянен растеж заедно с другите европейски ДПН за код на държава (+6 % през 2010 г. и +5 % през 2009 г.). Бяха направени 3,4 милиона регистрации, което превърна домейна в деветия по големина ДПН в света и четвъртия по популярност европейски ДПН за код на държава. Това показва, че ДПН „.eu“ предлага ценен и достъпен инструмент за предприятията, НПО и за лицата, които искат да заявят своята европейска идентичност в интернет.

Само три ДПН за код на държава в Европа продължават да бъдат в по-силна позиция от гледна точка на броя на регистрациите: „.de“ (Германия), „.uk“ (Обединеното кралство) и „.nl“ (Нидерландия). В световен мащаб повече регистрации имат само четири общи ДПН („.com“, „.net“, „.org“ и „.info“) и един ДПН за код на държава („.cn“ за Китай). Най-големите пазари за домейните „.eu“ са Германия с 31 %, Нидерландия (13 %), Обединеното кралство (10 %), Франция (9 %) и Полша (6 %).

След първоначален период на бърз растеж броят на регистрациите се е стабилизирал. Главната цел на службата по регистрация е да стане третият по големина домейн в държавите-членки на ЕС и да затвърди позициите в районите, където вече е на второ или трето място. Предвид досегашното развитие и настоящото състояние на пазара целта на EURid е да поддържа стабилен темп на растеж с около 5—8 % нови регистрации годишно. Службата по регистрация определи редица маркетингови и комуникационни цели за постигане на тези цели (например за основа да се използва единно послание: „.eu“ показва, че сте европейци, да се въведат многогодишни регистрации и да се разшири обслужването на клиентите).

5.Функциониране на службата по регистрация

5.1.Служба по регистрация


През 2003 г. Комисията определи EURid за служба по регистрация в „.eu“14 след покана за изразяване на интерес15.

На 12 октомври 2004 г. Комисията и EURid сключиха концесионен договор за услуги за първоначален период от пет години с възможност за подновяване16. През 2009 г. концесионният договор за услуги беше удължен до 12 октомври 2014 г.17

EURid е организация с нестопанска цел за цяла Европа със седалище в Diegem (Белгия) и регионални офиси в Стокхолм, Прага и Пиза. Тя включва трима членове учредители: DNS Belgium (службата по регистрация в „.be“), Istituto di Informatica e Telematica (службата по регистрация в „.it“), Stiftelsen för Internetinfrastruktur (службата по регистрация в „.se“) и четирима асоциирани членове: ARNES (службата по регистрация в „.si“), CZ.NIC (службата по регистрация в „.cz“), ISOC-ECC (European Chapters Coordinating Council of the Internet Society - Координационен съвет на европейските управителни органи на „Интернет общество“) и Businesseurope (конфедерация на 39 бизнес федерации от 33 държави). Главните сървъри се намират в Белгия (Брюксел) и в Нидерландия (Амстердам).

5.2.Отношения с регистраторите


По закон самата служба по регистрация в „.eu“ не действа като регистратор18. Приоритет на EURid е да продължава да предоставя качествени услуги на приблизително 1 000 акредитирани регистратори. EURid редовно прави оценка на удовлетвореността на клиентите на „.eu“. Според последното проучване на удовлетвореността на регистраторите от домейна „.eu“, извършено през четвъртото тримесечие на 2010 г., 34 % от участниците в проучването дават оценка с най-висока степен на надеждност. Това представлява увеличение от 4 % в сравнение с 2009 г. 45 % от участниците в проучването го считат за добра инвестиция. 82 % считат, че домейнът „.eu“ придава добавена стойност за малки и средни предприятия. Средно 62 % биха препоръчали ДПН „.eu“ на клиенти. EURid поддържа денонощно обслужване на своята общност от регистратори. Регистраторите, особено отвъдморските регистратори, високо оценяват обслужването, което значително се е подобрило през изминалата година от гледна точка на бързото реагиране, качество на обслужването на клиенти и лесен контакт с дежурния персонал на EURid.

5.3.Финансово положение


Финансовото положение на службата по регистрация в домейна „.eu“ остана стабилно в периода, обхванат от настоящия доклад.

Финансовата стабилност на службата по регистрация е решаващ елемент при осигуряването на надеждност на домейна „.eu“. Комисията следи стриктно финансовото положение на службата по регистрация в съответствие с разпоредбите на правната рамка и концесионния договор за услуги. Службата по регистрация е външна организация, чиито решения са независими. Пълни счетоводни проверки на място се извършват от независим финансов одитор. Надзорната роля на Комисията се упражнява посредством различни инструменти, включително преглед на бележките на одиторите, тримесечни и годишни финансови отчети, тримесечни доклади за напредъка, предложения за бюджета, както и стратегически и маркетингови планове. Финансовите въпроси се обсъждат редовно със службата по регистрация на тримесечни заседания и срещи на равнище служби.

В началото на функционирането на ДПН „.eu“ приходите, получени от големия брой регистрации на домейни, бяха значително по-големи от разходите на службата по регистрация. Дължащите се на това годишни излишъци се прехвърляха в бюджета на ЕС. С цел да ограничи излишъците и да се съобрази с намаляващите разходи, които се правят за едно име на домейн, в резултат на нарастващия обем на регистрациите, службата по регистрация постепенно намали таксата за регистраторите в EURid от 10 EUR на сегашните 4 EUR за едно име на домейн.

Основните финансови аспекти на службата по регистрация останаха стабилни през 2009 г. и 2010 г. И през двете години както приходите, така и разходите на службата по регистрация бяха около 12 милиона EUR. В резултат на това нетният финансов резултат беше по-балансиран в сравнение с предишните години, като през 2009 г. излишъкът от 1,2 милиона EUR беше прехвърлен в бюджета на ЕС. Според предварителните данни се очаква излишъкът за 2010 г. да бъде 400 000 EUR.

Промените в планираните в бюджета разходи и в действителните разходи на службата по регистрация бяха проверени внимателно от Комисията, по-специално разходите, свързани с маркетинг (2,5 милиона EUR през 2009 г. и 3,2 милиона EUR през 2010 г.) и човешки ресурси (3,7 милиона EUR през 2009 г. и 4,3 милиона EUR през 2010 г.). Увеличението на разходите се дължеше на необходимостта от подобряване на качеството на обслужване. Примери за това са внедряването на DNSSEC (разширения за сигурност на системата от имена на домейни), прехвърлянето на огледални сайтове, както и въвеждането на ИИД.

Службата по регистрация поддържа четири вида финансови резерва: амортизационни отчисления, инвестиции, социални задължения и правни отговорности. В обхванатия от настоящия доклад период общото равнище на резервите остана стабилно: 6 милиона EUR през 2009 г. и 5,5 милиона EUR през 2010 г. В края на 2010 г. тази обща стойност беше разпределена между резерва за амортизационни отчисления (1,6 милиона EUR), резерва за инвестиции (0,8 милиона EUR), резерва за социални задължения (2,3 милиона EUR) и резерва за правни отговорности (0,8 милиона EUR).


5.4.Непрекъснатост и устойчивост на дейността

5.4.1.Непрекъснатост на дейността


Съгласно изискванията на концесионния договор за услуги службата по регистрация работи в съответствие с план за непрекъснатост на дейността, който обхваща основните функции на службата, свързаните с тях рискове и мерките за противодействие.

На 25 април 2009 г. EURid проведе изпитване на системите си като част от своя план за непрекъснатост на дейността чрез симулация на срив и наблюдение на възстановяването. Трета страна (PricewaterhouseCoopers) извърши одит на изпитването. Резултатите от изпитването заедно с отговорите от домейн общността показаха, че EURid е изпълнила високите стандарти, наложени в тази област19. Втората операция за изпитване на непрекъснатостта на дейността беше планирана за 2010 г., но се наложи да бъде отложена заради забавяне на прехвърлянето на огледалния сайт20 от Прага в Амстердам. Сега операцията е насрочена за третото тримесечие на 2011 г.

Освен това EURid подписа споразумение с Netnod за прилагане на технологията „anycasting“ на Системата за имена на домейни за ДПН „.eu“ (август 2010 г.). „Anycasting“ представлява методология за рутиране в интернет, която позволява една онлайн услуга да се предлага от много различни места по света, като се използва един и същ IP адрес. Чрез подписването на споразумението бяха подобрени стабилността и устойчивостта на инфраструктурата на сървъра за имена в „.eu“, а времето за преобразуване на имената на домейни към IP адрес беше намалено.

5.4.2.Сигурност


През септември 2010 г. EURid завърши въвеждането на протокола за разширения за сигурност на системата от имена на домейни (DNSSEC) по отношение на ДПН „.eu“. DNSSEC представлява протокол за проверка на автентичността на показаните отговори на сървъра за имена (на уебсайтове) до кореновата зона на интернет по така наречената „верига на доверие“21. DNSSEC е създаден, с цел да се защитят потребителите на интернет от фалшиви данни в системата от имена на домейни (СИД). DNSSEC може да достигне пълния си потенциал единствено ако са включени всички зони в йерархичната структура на СИД. EURid опростява процеса за добавяне на име на домейн в „.eu“ чрез въвеждане на услуга за включване. Службата организира семинари за обучение22 за регистратори в „.eu“, за да ги насърчи да популяризират DNSSEC сред своите клиенти, които от своя страна разпространяват протокола до участниците в интернет (доставчици на интернет, администратори на портали и др.).

5.4.3.Фишинг и други недобросъвестни действия


Службата по регистрация ежедневно прилага мерки за противодействие на фишинга и на другите видове недобросъвестно поведение в интернет23. В частност имената на домейни се проверяват за съответствие с критериите за допустимост24, а новите регистрации ежедневно се преглеждат за подозрителни елементи или други нередности.

Също ежедневно частни организации в областта на сигурността или публични органи25 уведомяват службата по регистрация за предполагаеми или доказани злоупотреби.

В резултат на това може да бъде отнето подозрително име на домейн. В обхванатия от настоящия доклад период броят на отнетите подозрителни имена на домейни намаля драстично: от 81 през януари 2010 г. на 2 през януари 2011 г. и 0 през март 2011 г.26

5.5.Профил на ползвателя на домейна „.eu“


Клиентите регистрират домейн „.eu“ по много причини (бизнес, социални дейности, представяне на институции в интернет и т.н.). Анализ27, изготвен от EURid за използването на уебсайтове в ДПН „.eu“, показва, че около 36,3 % от тях са свързани с бизнес. При сравнение със стринговете на основните общи ДПН („.com“, „.net“, „.org“, „.info“, „.biz“, „.mobi“ и „.pro“) ДПН „.eu“ изпъква по отношение на използването за бизнес цели (27,3 %).

Когато обаче се отчитат уебсайтовете за електронна търговия (основаващите се на модела „„pay per click“ (заплащане според броя на щракванията) “28), ДПН „.eu“ е представен само с 14,5 % от уебсайтовете в сравнение с общите ДПН, които варират между 22 % и 29 %.


5.6.Съдебни производства и спорове относно имена на домейни

5.6.1.Дела пред Общия съд и Съда на Европейския съюз


През последните две години европейските съдилища се произнесоха по две дела, свързани с използването на „.eu“. И при двете дела решенията бяха в полза на исканията, внесени от Комисията.

В първото дело от 15 декември 2009 г. — Inet Hellas Дело T-107/06 — Съдът потвърди разделянето на функциите между Комисията и службата по регистрация по отношение на регистрацията на имена на домейни в ДПН „.eu“. Съдът отбеляза, че писмото на Комисията до заявителя, в което се обяснява, че Комисията не може да действа като обжалващ орган по отношение на решението на независимата служба по регистрация в „.eu“, не съдържа решение, което може да бъде обжалвано в Съда, и отхвърли жалбата като недопустима.

Във второто дело от 3 юни 2010 г. — Oberster Gerichtshof Дело C-569/08 — Съдът анализира условията, позволяващи отнемането на име на домейн, регистрирано със спекулативни или неправомерни основания. Съдът постанови, че списъкът на обстоятелствата на „непочтено използване“ от член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията не е изчерпателен, и обясни обстоятелствата, които да се вземат под внимание при установяването на „непочтено използване“.

5.6.2.Процедура за алтернативно разрешаване на спорове


Всички спорове между притежатели на имена на домейни в „.eu“ или жалби срещу решения на службата по регистрация в „.eu“ могат да бъдат заведени пред доставчика на услуги за алтернативно разрешаване на спорове (АРС)29 — Арбитражния съд в Прага (Чешки арбитражен съд или ЧАС) 30.

Процедурата по АРС се прилага, без да се засягат евентуални съдебни производства. Жалби могат да се подават онлайн на всеки от 23-те официални езика на ЕС.

Най-често жалби се подават срещу притежателите на имена на домейни в „.eu“. Това се дължи на факта, че всеки може да открие процедура за АРС срещу притежателя на име на домейн и да твърди, че регистрацията е спекулативна или неправомерна по смисъла на член 21 от Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията.

През последните две години бяха завеждани средно по 13 дела на тримесечие31. При по-голямата част от делата, публикувани от ЧАС в периода между второто тримесечие на 2009 г. и четвъртото тримесечие на 2010 г., експертната група взе решение за прехвърляне на името на домейна на жалбоподателя32. Експертните групи на ЧАС вземат решения по процедури за АРС средно за срок от 4 месеца от получаването на жалбата. В случай че се вземе решение в полза на жалбоподателя, името на домейна в „.eu“, предмет на спора, обикновено се прехвърля на жалбоподателя в срок от 30 дни от решението на експертната група, след като изтече срокът за право на обжалване на загубилата страна.

Таксите за процедури по АРС се основават на принципа за възстановяване на разходите33. Таксите за АРС, които в началото възлизаха на най-малко 1 990 EUR, бяха намалявани няколкократно от 2006 г. насам и сега са най-малко 1 300 EUR. Това е съпоставимо с таксите, налагани от подобни арбитражни органи, въпреки факта, че те не осигуряват превод на жалбите.

При настоящата система физическите лица и малките и средните предприятия в ЕС не се възползват напълно от механизма за АРС поради високата начална такса. При одит по искане на EURid, извършен през юни 2011 г., бяха направени редица препоръки за начините как това да се подобри34. Една от препоръките е да се обмисли ускорен процес („механизъм за временно отнемане на име на домейн“) за притежатели на предишни права, които искат да действат бързо срещу очевидно неправомерни регистрации на име на домейн, например когато чрез уебсайта на регистратор на име на домейн се предлагат неприемливо съдържание или фалшиви продукти. Това ще се прилага по подразбиране за всеки отговор от страна на ответника. Следователно решението за отнемане или прехвърляне на неправомерно притежавани имена на домейни може да бъде взето, без да е необходимо да се свиква експертна група. Това ще намали разходите по производството.

Друга препоръка на одиторите е службата по регистрация в „.eu“ (EURid) да започне да участва финансово в производствата по АРС чрез възстановяване на таксите за АРС на спечелилата страна. Тези препоръки понастоящем се анализират от EURid и Комисията, които ще проучат начини за подобряване на достъпа до процедурата за АРС, по-специално за МСП и физически лица.

5.6.3.Съдебни производства


В обхванатия от настоящия доклад период EURid беше страна по две големи съдебни дела — Ovidio35 и Zheng36. Съдебните производства бяха свързани със законността на действията на EURid в борбата срещу практиките за „складиране“ и „кибер-настаняване“.

По делото Ovidio Апелативният съд в Брюксел прие жалбата на EURid и я освободи от заплащането на глобите, които бяха определени по-рано в две разпореждания за плащане. Те бяха издадени срещу EURid в резултат на действията ѝ за борба срещу практики за “складиране“ (юли 2009 г.).

По делото Zheng Първоинстанционният съд в Брюксел прие основанията на EURid за законността на нейните действия за борба срещу практики за „кибер-настаняване“. Това решение подпомага усилията на EURid в борбата ѝ срещу фишинга и другите недобросъвестни действия37 (септември 2009 г.).

6.Заключения


Домейнът от първо ниво „.eu“ беше приложен успешно и функционира ефективно.

През последните две години ДПН „.eu“ затвърди позицията си сред най-големите и най-популярните домейни от първо ниво в Европа и в света. Той продължава да има успех въпреки непрекъснатия растеж на 27-те ДПН за кодове на държавите-членки и наличието на общи ДПН като „.com“ и „.org“.

До 2009 г. службата по регистрация беше въвела ИИД в рамките на ДПН „.eu“, с цел да се позволи регистрацията на имена на домейни в „.eu“ на второ ниво на кирилицата и на гръцката азбука. В резултат на това от 2009 г. имена на домейни, регистрирани в ДПН „.eu“, се предлагат на всички 23 официални езика на Европейския съюз (и на съответните азбуки).

Въпреки това година и половина след като от страна на EURid беше подадено заявление, ICANN все още не е завършила ускорената процедура, която да позволи въвеждането на ИИД от първо ниво в „.eu“ („.ευ“ на гръцки и „.ею“ на български). Комисията настоятелно призова ICANN да завърши проверката си най-късно до края на 2011 г. Тя отбеляза ясно, че бъдещите правила за установяване на „постоянна“ процедура за заявяване на ИИД следва да бъдат разработени така, че да се избягват ненужни забавяния. Това е един от въпросите на обществената политика, който Комисията ще продължи да поставя пред Правителствения консултативен комитет, предоставящ съвети на ICANN.

През 2010 г. службата по регистрация в „.eu“ усъвършенства техническата си система, като изцяло въведе „веригата за доверието“ DNSSEC за имената на домейни, регистрирани в ДПН „.eu“.

Финансовото положение на службата по регистрация остана стабилно през 2009 г. и 2010 г.

Системата за АРС, предлагана от Чешкия арбитражен съд, позволява на регистрантте да защитават правата си на всички 23 официални езика в ЕС. Комисията наблюдава действителното използване на системата. По препоръки на одитори Комисията заедно с EURid ще проучи решения, с цел да се осигури по-добър достъп до АРС за физически лица и МСП, които имат основания да считат, че техните имена в „.eu“ са неправомерно регистрирани от трети страни.

През следващите години службата по регистрация следва да работи за укрепване и развитие на възприемането на ДПН „.eu“ сред различните целеви групи, с цел да се разшири присъствието му на пазара на европейските домейни на имена и да се повиши обществената осведоменост за ДПН. Стабилността и сигурността на свързаните с ДПН услуги трябва да се гарантират в съответствие с най-добрите стандарти в областта. Предвид динамичния характер на средата на ДПН службата по регистрация следва да продължи да поддържа и разширява диалога си с европейската и международната интернет общност. Комисията ще продължи да сътрудничи тясно със службата по регистрация, както се предвижда в правната рамка.ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:. Първите десет най-популярни ДПН в света към 31 декември 2010 г.

Източник: Тримесечен доклад на EURid за напредъка, 4-то тримесечие на 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Преглед на взетите от Чешкия арбитражен съд решения по дела, свързани с „.eu“Решение

брой

%

Отхвърлени жалби

82

16,53%

Прехвърлени имена на домейни

360

72,58 %

Отнети имена на домейни

40

8,06 %

Спогодби

13

2,62 %

Съдебни решения

1

0,20 %

Общо

496

100,00 %

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: Общ брой на имената на домейни „.eu“ по държава на регистранта

Източник: Тримесечни доклади на EURid за напредъка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4: Популярност на домейна „.eu“ към 31 декември 2010 г.

Източник: Тримесечен доклад на EURid за напредъка, 4-то тримесечие на 2010 г.1COM(2007) 385 окончателен, Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета – Доклад относно изпълнението, функционирането и ефективността на .eu TLD (6 юли 2007 г.).

2COM(2009) 303 окончателен, Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно изпълнението, функционирането и ефективността на интернет домейна от първо ниво „.eu“ (26 юни 2009 г.).

3Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за адаптиране към решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол — Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол — част първа (ОВ L 311, 21.11.2008 г., стр. 1).

4Регламент (ЕО) № 1654/2005 на Комисията от 10 октомври 2005 г. (ОВ L 266, 11.10.2005 г., стр. 35) и Регламент (ЕО) № 1255/2007 на Комисията от 25 октомври 2007 г. (ОВ L 282, 26.10.2007 г., стр. 16).

5Регламент (ЕО) № 560/2009 на Комисията от 26 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 874/2004 (ОВ L 166, 27.6.2009 г., стр. 3).

6Решение 2003/375/ЕО на Комисията от 21 май 2003 г. за определянето на служба по регистрацията в домейна от първо ниво „.eu“ .

7Вж. съображение 12, член 2, буква а), член 3, параграф 1, буква в), член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 733/2002.

8Вж. съображение 9 от Регламент (ЕО) № 733/2002.

9Съгласно член 6 от Регламент (ЕО) № 874/2004 „Регистърът извършва регистрирането на имена на домейни на всички букви от азбуките на официалните езици, когато са налице съответните международни стандарти“.

10Целта на изменението беше обществеността да бъде уведомена за въвеждането на ИИД и да се актуализира списъкът на имената в приложението към регламента.

11ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) е частна корпорация с нестопанска цел. За повече информация вж: http://www.icann.org/.

12За повече информация относно ускорената процедура вж.: http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/.

13Кипър и Гърция — октомври 2008 г., България — февруари 2009 г.

14Вж. бележка под линия 6.

15Вж. съображение 13, член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 733/2002.

16Вж. съображение 12, член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 733/2002. Съгласно член I параграф 2 от концесионния договор за услуги между EURid и Комисията:„Договорът се сключва за първоначален период от пет години [..] [и] може да бъде подновен за още пет години от двете договарящи се страни под формата на допълнителен договор“.

17На 12 декември 2008 г. Комисията и EURid подписаха допълнителен договор за подновяване на първоначалния договор за срок от още пет години. Допълнителният договор влезе в сила на 12 октомври 2009 г.

18Вж. член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 733/2002 и съображения 2, 3, 4 и член 4 от Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията.

19Услугите за регистрация бяха прехвърлени от главния сайт „.eu“ на огледален сайт за по-малко от три часа. Всички функциониращи уебсайтове в „.eu“ продължиха да бъдат налични и достъпни през целия период на изпитването.

20Огледалният сайт предоставя копие на главния сайт, за да се осигури размножаване на източниците на една и съща информация.

21Верига на доверие се установява чрез потвърждаване на всяко ниво от йерархията. DNSSEC възпрепятства нарушителите да прекъсват уеб трафика и да го пренасочват към фалшиви уебсайтове, които могат да заблудят хората да предоставят лична информация.

22За месец май и юни са насрочени три семинара: 11 май (Брюксел), 13 май (Атина), 6 юни (Варшава).

23„Фишинг“ („Phishing“) е присвояването на лична и финансова информация (потребителски имена, пароли и др.) чрез измамни средства като лъжливи електронни писма или копия на законни уебсайтове.
„Складиране“ („Warehousing“) е практиката за „задържане“ на имена на домейни, с цел да бъдат препродадени на по-висока цена.

„Кибер-настаняване“ („Cyber-squatting“) е недобросъвестно регистриране, включване в трафик или използване на чужда търговска марка в име на домейн, с цел извличане на печалба от законната собственост на други лица. Прилагащите кибер-настаняване препродават въпросното име на домейн на притежателя на търговската марка на по-висока цена.„Домейнери“ („Domainers“) е разговорно название на спекуланти с имена на домейни.

24За критериите за допустимост вж. член 4, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 733/2002. Службата по регистрация има право да провери валидността на дадена регистрация (член 3 от Регламент (ЕО) № 874/2004). Политиката за регистрация изисква от регистратора да поддържа личните данни пълни и верни, а адресът на електронната поща да функционира за комуникация със службата по регистрация, която си запазва правото да отнеме името на домейна на нефункциониращ адрес.

25Например Internet Identity, Arbor Network, MarkMonitor, Федералното звено за компютърни престъпления (FCCU) в Белгия, службата „Вътрешни приходи“ (IRS) към Министерството на финансите в САЩ.

26Вж. доклада на EURid за първото тримесечие, който е достъпен на адрес: http://www.eurid.eu/en/about/facts-figures/reports.

27„Какво се съдържа в разширението на името на домейн“ – проучване за категоризиране на уебсайтовете (юни 2010 г.). EUrid организира лаборатория за изпитване, където оценителите проверяваха визуално случайна извадка от уебсайтове за всяко от разширенията. Освен това бяха приложени статистически методи, с цел да се установи допустимата грешка, и беше използвано автоматично сканиране за проверка на някои от стойностите. Общо бяха оценени около 5 000 имена на домейни за всеки от избраните ДПН. За повече информация: http://www.eurid.eu/files/eu_insights_2.pdf.

28„Pay per click“ е сайт, съдържащ предимно рекламни връзки.

29Вж. член 4, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 733/2002 и съображение 15, членове 22 и 23 от Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията.

30Меморандум за разбирателство (2005 г.) между EURid и Чешкия арбитражен съд към Стопанската камара на Чешката република и Земеделската камара на Чешката република.

31През референтния период броят на делата беше както следва (на тримесечие): 11 през второто тримесечие на 2009 г., 11 през третото тримесечие на 2009 г., 14 през четвъртото тримесечие на 2009 г., 15 през първото тримесечие на 2010 г., 14 през второто тримесечие на 2010 г., 11 през третото тримесечие на 2010 г., 18 през четвъртото тримесечие на 2010 г., 12 през първото тримесечие на 2011 г. Броят на заведените в ЧАС дела по АРС е намалял значително от 2006 г. от приблизително 200 дела на тримесечие до настоящото равнище.

32За по-конкретна информация вж. приложение 2.

33Вж. член 4, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 733/2002.

34Одитът все още не е публично достъпен.

35Решение по делото Ovidio срещу EURID, Апелативен съд в Брюксел, 8 юли 2009 г.

36Решение по делото EURID срещу Zheng Qingying, Първоинстанционен съд в Брюксел, 10 септември 2009 г.

37За повече информация относно фишинга и подобните на него дейности вж. точка 5.4.3 по-горе.

BG   BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница