Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралствостраница12/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30

Счетоводство и отчетност


Счетоводните правила и тези за отчетност в публичния сектор на Обединеното кралство са описани в няколко нормативни акта и ръководства. Основните от тях са Закона за правителствените ресурси и сметки от 2000 г.63, Закона за предприятията от 2006 г.64 и Ръководството за финансова отчетност на правителството. Последното се изготвя и регулярно се актуализира от Консултативния съвет за финансова отчетност (Financial Reporting Advisory Board)65. Консултативният съвет гарантира, че отчетността е в съответствие с възможно най-високите стандарти за финансова отчетност чрез спазването на Общоприетите счетоводни практики (Generally Accepted Accounting Practice). В състава му участват представители на счетоводната професия от частния и публичния сектор, на академичните среди и от правителствени институции. Консултативният съвет за финансова отчетност провежда регулярни срещи с цел обсъждане на предложени промени в счетоводната политика и практика. Когато се приеме решение за промени в счетоводните насоки, Министерството на финансите отговаря за тяхното публикуване като последния такъв документ е Ръководството за финансова отчетност на правителството за периода 2014-2015 г.66

Ръководството е приложимо за всички публични организации, търговски фондове, финансови потоци и всички други сметки, изготвяни въз основа на реално постъпилите или извършени плащания. Те се консолидират във Финансовия отчет на правителството (Whole of Government Accounts). Местните власти, организации, които не са търговски фондове и национални здравни служби прилагат други счетоводни и отчетни правила, сходни с тези, описани в Ръководството.

Ръководството за финансовата отчетност на правителството за периода 2014-2015 съдържа насоки за счетоводните принципи, за отчетността пред парламента, за формата и съдържанието на годишния отчет, за приложимостта на счетоводните стандарти и др. Те касаят прилагането на международните счетоводни стандарти, адаптирани и коментирани в контекста на британския публичен сектор.

Във връзка с Международен счетоводен стандарт 7 (IAS 7 Statement of Cash Flows) публичните организации изготвят справка за паричните потоци съобразно представения по-долу формат.


Текуща година, хил. лири

Предходна година, хил. лири

Суми в брой и еквивалентни на тях към 31 март преди корекции за постъпления, дължими към/плащания от Консолидирания фондПостъпления дължими към Консолидирания фонд, които са извън обхвата на дейностите на министерството

Парични постъпления, получени в рамките на годината във връзка с извънредните приходи на Консолидирания фонд, които не са отразени в Справката за всички разходи

Изплащане на средства, дължими към Консолидирания фонд

Парични средства, платени на Консолидирания фонд от която и да е категория

Суми в брой и еквивалентни на тях към 31 мартМинистерствата, изпълнителните агенции и други публични организации, различни от министерства съставят справка за таксите, а търговските фондове – за таксите, събирани по силата на нормативни актове, приети от британския парламент или въведени от съответните власти. Министерствата, изпълнителните агенции, които не са министерства и „организациите на една ръка разстояние” от министерствата представят в своите финансови отчети анализ на услугите, за които са събирали такси. Онези от тях, които не съставят отделни справки (например трибунали и консултативни публични организации, различни от министерства) публикуват анализа на интернет страницата на отговорното министерство. Анализът съдържа информация за всяка услуга, когато общите разходи възлизат на над 1 милион британски лири или когато е от съществено значение за финансовите отчети. Информацията включва: 1) финансовата цел; 2) всички разходи за предоставяне на услугата; 3) приходите от такси; 4) формиран излишък или дефицит; и 5) изпълнение спрямо заложената финансова цел.

V. Правила за извършване на оценка на въздействието от въвеждането или актуализирането на такси


Оценка на въздействието в Обединеното кралство се изисква за всички регулаторни интервенции на правителството, които засягат частния сектор, неправителствени организации и публични услуги. Насоки за извършването на оценка на въздействието се публикуват от Министерството на бизнеса, иновациите и професионалните умения на специално обособена за целта интернет страница   https://www.gov.uk/government/collections/impact-assessments-guidance-for-government-departments.

Според документа „Обща информация за оценката на въздействието”67 такава се извършва, когато проектът на нормативен акт: 1) налага допълнителни или намалява съществуващи разходи за предприятията или за организации на гражданското общество; 2) въвежда нови задължения за информиране или отменя съществуващи такива за публичния сектор или за организации, които предоставят публични услуги; 3) въвежда други административни тежести или неосигурено финансиране за политически разходи в размер над 5 милиона британски лири за публичния сектор или за организации, които предоставят публични услуги, или които е вероятно да привлекат значителен политически или медиен интерес; 4) предполага преразпределение, което ще засегне публични, частни или граждански организации; 5) предполага нормативна промяна, която е свързана с премахване на регулаторна тежест по правилото „едно вътре, едно вън” (one-in, one-out rule).Стъпките за изготвяне и публикуване на оценката на въздействието в Обединеното кралство са представени на фигура 5. Резултатите от извършената оценка на въздействието се представят в специално разработен за целта образец68 (вж. Формуляр 1 и приложението към доклада).

Формуляр 1. Образец за изготвяне на оценка на въздействието

Наименование: ____________________________________________________________________

ОВ №: ________________________________________________________________________________

Водещо министерство или агенция: _________________________________________

________________________________________________________________________________________

Други министерства или агенции: ___________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Оценка на въздействието (ОВ)

Дата:

Етап: разработване / варианти

Източник на интервенция: вътрешен/ЕС

Вид мярка: първично законодателство

Контакт при въпроси:

Резюме: Интервенция и варианти

Становище на Комитета по регулаторна политика: статусРазходи при предпочитания (или най-подходящия) вариант

Обща нетна настояща стойност
млн. лири

Бизнес нетна настояща стойност
млн. лири

Нетни разходи за бизнеса за година
млн. лири

Попада ли в обхвата на правилата за „една вътре, една вън”?

да / не


Мярката се квалифицира като

вътре / вън / нулеви нетни разходиВ какво се изразява разглеждания проблем? Защо е нужна намеса на правителството?

(Максимум 7 реда)

Какви са политическите цели и желаните ефекти?

(Максимум 7 реда)

Какви политически варианти са разгледани, включително алтернативи на регулирането? Моля, обосновете предпочитания вариант (допълнителни детайли се представят в „Доказателства”).

(Максимум 10 реда)

Политиката ще се преразглежда ли? (ще / няма да се преразглежда)

Когато е приложимо, определете начална дата: (месец, година)Изпълнението надвишава ли изискванията на ЕС?

да / не / неприложимо

Попадал в обхвата на мярката някои от тези организации? Ако микро-предприятията не са изключени, посочете причините в част „Доказателства”

Микро

да/не


< 20

да/не


Малки

да/не


Средни

да/не


Големи

да/не


Каква е еквивалентната промяна на СО2 при емисиите на парникови газове? (млн. тона еквивалент на СО2)

Търгувани:

Нетъргувани:

Прочетох оценката на въздействието и съм уверен, въз основа на наличните доказателства, че тя представя разумен поглед на вероятните разходи, ползи и въздействие на водещите варианти.


Подпис на отговорното лице (председател / изпълнителен директор / министър)

Дата:Резюме: Анализ и Доказателства

Описание: ______________________________________________________________________________Пълна икономическа оценка

Политически вариант 1

Цена,
базова година:


Настояща стойност,
базова година:


Времеви период, години:

Нетна полза (настояща стойност), млн. лири

Ниска
(по избор)


Висока
(по избор)


Най-добра прогноза:

РАЗХОДИ
(млн. лири)


Общо преход
(постоянна цена) години

Средно годишни
(с изключение на преходните, постоянни цени)

Общо разходи
(настояща стойност)


Ниски

по избор
по избор

по избор

Високи

по избор

по избор

по избор

Най-добра прогноза


Описание и обем на разходите в парично изражение по „основни засегнати групи”

(Максимум 5 реда)

Други важни разходи, които не са в парично изражение, по „основни засегнати групи”

(Максимум 5 реда)
ПОЛЗИ
(млн. лири)


Общо преход
(постоянна цена) години

Средно годишни
(с изключение на преходните, постоянни цени)

Общо разходи
(настояща стойност)


Ниски

по избор
по избор

по избор

Високи

по избор

по избор

по избор

Най-добра прогноза


Описание и обем на ползите в парично изражение по „основни засегнати групи”

(Максимум 5 реда)

Други важни ползи, които не са в парично изражение, по „основни засегнати групи”

(Максимум 5 реда)

Основни допускания/чувствителни моменти/рискове

(Максимум 5 реда)

Дисконтов процент (%): _____Бизнес оценка (вариант 1)

Пряко въздействие върху бизнеса (годишен еквивалент), млн. лири

По отношение на OITO?

да/не


Мярката се квалифицира като

вътре / вън/ нулеви нетни разходиРазходи: __________

Ползи: __________

Нето: ____________

Доказателства (към резюметата)

В тази част министерствата и регулаторите имат право на преценка за това как да представят доказателствата. Препоръчително е обаче, да се представят:  • Въпросът, който се разглежда;

  • Обосновка за интервенцията;

  • Политическата цел;

  • Описание на разгледаните варианти (включително да не се предприема нищо);

  • Разходи и ползи в парично и в непарично изражение за всеки вариант (включително административни тежести);

  • Обосновка и доказателства, обуславящи нивото на анализ, използван за изготвянето на ОВ (подход на пропорционалност);

  • Рискове и допускания;

  • Изчисление на преките разходи и ползи за бизнеса (въз основа на методологията „Едно вътре, две навън”);

  • По-широко въздействие (разглежда се въздействието на предложението; документират се всички релевантни въздействия като всеки специфичен анализ на въздействието, например върху малки и средни предприятия се прилага като приложение към образеца);

  • Обобщение и предпочетен вариант с описание на плана за изпълнение.

За изготвяне на оценката на въздействието е разработено специално Ръководство.69 Освен това към материалите за оценката е изготвен Калкулатор70, който помага на британските служители да изчисляват разходите и ползите от предложения нормативен акт. Калкулаторът автоматично изчислява основните стойности за информацията, която се попълва в страниците с резюметата от образеца за оценката на въздействието, като профилира разходите и ползите за всеки разгледан вариант.

В т. „Данъчни законопроекти” от глава 1 на Ръководството за оценка на въздействието е уточнено, че за промени в данъците не се извършва (стандартната) оценка на въздействието, а се прилага друга процедура, известна като „данъчна оценка на въздействието” (Tax Impact Assessment). При извършването на оценка на въздействието на нормативни актове, с които се въвеждат или актуализират такси се преценява дали са налице необходимите законови правомощия за това, дали предложението е в съответствие с правилото за пълно възстановяване на разходите и дали предвидения план-график е реалистичен. Когато предложението се разминава със стандартния подход за определяне размера на таксите се преценява неговата основателност, което предполага то да бъде обосновано от гледна точка на обществения интерес и да бъде икономически целесъобразно.

Министерствата отговарят за изготвянето на качествен анализ за оценката на въздействието във връзка с изготвяните от тях проекти на нормативни актове. Министрите подписват документа като по този начин санкционират неговото публикуване. След като оценката на въздействието е одобрена от министерството, тя се разглежда от Комитета за регулаторна политика (Regulatory Policy Committee) с оглед гарантиране нейното качество. Комитетът излиза със становище за това дали оценката на въздействието отговаря на целите, като използва класификация с червена, кехлибарена и зелена маркировка. Накрая излиза с доклад, който е достъпен на неговата интернет страница71. За всички регулаторни и де-регулаторни мерки е нужно одобрение от министрите, което се получава чрез Комитета за намаляване на регулирането (Reducing Regulation Committee). Оценките на въздействието могат да се проверяват и от парламентарните комисии.Фигура 8. Стъпки и етапи на разработване на оценка на въздействието

Оценките на въздействието – и на новоприетите, и на предложенията за нормативни актове се публикуват в интернет страницата със законодателството на Обединеното кралство (http://www.legislation.gov.uk/). На фигура 6 е показан screenshot на страницата, на която е публикувана оценката на въздействието на Заповедта за таксата за регистрация на имот от 2012 г.72, а на фигура 7 – screenshot от оценката на въздействието на Регламент за имиграцията и националността (такси) от 2014 г.73

Източник: интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/2910/impacts.

Фигура 9. Screenshot на интернет страницата, на която е публикувана оценката на въздействието на Заповедта за таксата за регистрация на имот от 2012 г.Източник: интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111110140/impacts

Фигура 10. Screenshot на интернет страницата, на която е публикувана оценката на въздействието на Регламент за имиграцията и националността (такси) от 2014 г.

Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница