Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралствостраница1/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30Информационен доклад

Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралство.

Предоставяне на консултантски услуги за разработване на проекти на нормативни актове за провеждане на нова политика за таксите” в изпълнение на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление”, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондСофия, 9 юни 2014 г.

Идентификация

Договор №:

MC – 8/24.01.2014

Договарящ орган:

Администрация на Министерски съвет

Изпълнител/Консултант:

Дружество по ЗЗД „ИМПАКТ”

ул. Леге № 15, ет. 3

Тел. 02/ 980 50 55; 02 8155 684

Факс: 02/ 980 50 75; 02 981 60 32Директори на проекта:

Мариана Стефанова,

Тодор ЯнкуловДата на подписване на договора:

24.01.2014 г.

Дата на започване изпълнението:

24.01.2014 г.

Краен срок на проекта:

24.07.2014 г.

Вид доклад:

Информационен доклад по Дейност 1

Дата на издаване на доклада:

09.06.2014 г.

Име на проекта:

«Предоставяне на консултантски услуги за разработване на проекти на нормативни актове за провеждане на нова политика за таксите» в изпълнение на проект «Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление»

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на използваните съкращения 7

Резюме 8

I. Въведение 10

1.Възложител 10

2.Цели на поръчката 10

3.Методология и обхват на проучването 10II. Кратка информация за Обединеното кралство 12

1.Обща информация за Обединеното кралство 12

2.Политика за по-добро регулиране 14

2.1.Основни политики за по-добро регулиране 15

2.2.Електронно правителство в подкрепа на политиката за по-добро регулиране 18

2.3.Институции на политиката за по-добро регулиране 18III. Институционална и правна рамка за таксите в Обединеното кралство 21

1.Институционална рамка за таксите в Обединеното кралство 21

1.1.Министерство на финансите 21

1.2.Други министерства и публични организации 22

2.Правна рамка за таксите в Обединеното кралство 25

2.1.Закон за правата от 1689 г. 25

2.2.Закон за финансите от 1973 г. 26

2.3.Закон за финансите (№ 2) от 1987 г. 27

2.4.Закон за финансите от 1990 г. 27

2.5.Закон за Европейските общности от 1972 г. 28

2.6.Закон за пестицидите (такси и прилагане) от 1989 г. 28

2.7.Заповед за таксата за регистрация на имот от 2012 г. 29IV. Правила за определяне на разходноориентиран размер на таксите 31

1.Ръководство за управление на публичните финанси 31

2.Насоки на Министерството на здравеопазването, социалните услуги и обществената безопасност от 2005 г. 39

2.1.Основни положения 39

2.2.Дефиниране на услугите и определяне на финансовите цели 41

2.3.Задължителни за предоставяне по закон услуги 48

2.4.Междуведомствени услуги 52

2.5.Вътре-ведомствени услуги 54

2.6.Търговски услуги 55

2.7.Изчисляване на разходите и изготвяне на прогнози 58

2.8.Отчитане пред Министерството на финансите 61

3.Правила за въвеждане и за определяне размера на таксите в Министерството на околната среда, храните и по въпросите на селските райони 62

3.1.Агенция по околна среда 63

3.2.Агенция по здравето на животните и ветеринарните лаборатории 64

3.3.Дирекция „Ветеринарни медикаменти“ 66

4.Правила за определяне размера на таксите в съдебната система 68

5.Счетоводство и отчетност 70

V. Правила за извършване на оценка на въздействието от въвеждането или актуализирането на такси 72

VІ. Развитие и тенденции при определянето на таксите в Обединеното кралство 78

VІІ. Добри практики при определянето на размера на разходноориентираните такси 80

Добра практика 1. Единно звено, което координира въвеждането и актуализирането на таксите 82

Добра практика 2. Единна методика (правила) за определяне размера на таксите, която се изработва и прилагането й се координира от Министерството на финансите 85

Добра практика 3. Ролята на всеки ръководител на министерство или ведомство при прилагане на правилата за управление на публичните финанси 88

Добра практика 4. Дефиниране на различни категории публични услуги 90

Добра практика 5. Определяне на финансова цел на публичните услуги (разходноориентиран размер на таксите, с който се възстановяват всички извършени разходи) 92

Добра практика 6. Изготвяне на обосновка на предложената такса, показваща как ще се постигне възстановяване на разходите (детайлно описание на разходите) 95

Добра практика 7. Забрана за кръстосано субсидиране 97

Добра практика 8. Постоянно наблюдение (мониторинг) на приходите от такси 98

Добра практика 9. Определени критерии (обстоятелства), наличието на които е предпоставка за актуализиране размера на таксите 101

Добра практика 10. Установена процедура и срокове за актуализиране размера на таксите 102

Добра практика 11. Публичност и прозрачност (обществено обсъждане) при въвеждането или актуализирането на таксите. По-дълъг период на обществени консултации и извършване на оценка на въздействието. 104

Добра практика 12. Допустимост на 2% излишък или дефицит (разлика между разходите на администрацията за предоставяне на услугите и приходите от такси). Възможност таксите да бъдат отменяни, когато се установи, че разходите за администрирането им са по-големи от приходите 108

Добра практика 13. Достъпност на услугите, предоставяни от съдилищата и трибуналите, произтичаща от разпоредбата на член 6 на Европейската конвенция за защита правата на човека. Определяне на горна граница на размера на първоначалната такса за съдебни дела. Наличие на критерии за намаляване размера на таксата и за освобождаване от задължението за заплащането й. 110

Добра практика 14. Двуетапно заплащане на таксата при подаване на иск (жалба) пред съдебна инстанция 112

Добра практика 15. Диференциране размера на таксата за съдебни услуги в зависимост от цената на иска 114

Добра практика 16. Отчет и анализ на предоставяните услуги, включително на приходите от такси 115

VІІІ. Препоръки по отношение на методологията за определяне на размера на разходноориентираните такси в България 119

ІХ. Приложения 121

1.Източници на информация 121

2.Други източници на информация 125

3.Информация за контакт с идентифицираните институции 1264.Нормативни актове, доклади, документи и други разработки, приложени към настоящия доклад (в електронен вариант) 127

Списък на фигурите

Фигура 1. Административна карта на Обединеното кралство 12

Фигура 2. Структура на правителството на Обединеното кралство 13

Фигура 3. Елементи на политиката за по-добро регулиране на Обединеното кралство 15

Фигура 4. Стъпки за изготвяне на прогноза на разходите и очакваните приходи от предоставяне на услуга 59

Фигура 5. Министерство на околната среда, храните и по въпросите на селските райони и агенции и други публични организации към него 62

Фигура 6. Режийни разходи, несвързани с персонала на Дирекция „Ветеринарни медикаменти“ за период от една година 67

Фигура 7. Етапи (стъпки) при изчисляване размера на таксата 68

Фигура 8. Стъпки и етапи на разработване на оценка на въздействието 76

Фигура 9. Screenshot на интернет страницата, на която е публикувана оценката на въздействието на Заповедта за таксата за регистрация на имот от 2012 г. 77

Фигура 10. Screenshot на интернет страницата, на която е публикувана оценката на въздействието на Регламент за имиграцията и националността (такси) от 2014 г. 77

Списък на таблиците

Таблица 1. Размер на таксите за първоначална регистрация на имот 29

Таблица 2. Размер на таксите за регистрация на имот 30

Таблица 3. Размер на таксите за услуги – справки и копиране 30

Таблица 4. Видове разходи и примери 60

Таблица 5. Основни бизнес сектори на Дирекция „Ветеринарни медикаменти“; разходи и приходи 66

Списък на каретата

Каре 1. Стандарти, очаквани от публичните услуги 31

Каре 2. Преструктуриране на таксите със заповед по член 102 на Закона за финансите (№ 2) от 1987 г. 34

Каре 3. Определяне на различен размер на таксите за различни категории услуги 34

Каре 4. Въпроси за периодичен преглед на предоставяните услуги, за които се събират такси 36

Каре 5. Елементи на разходите, които се вземат под внимание при определяне размера на таксите 37

Каре 6. Основания за определяне на различен размер на таксата за една и съща услуга 50

Списък на формулярите

Формуляр 1. Образец за изготвяне на оценка на въздействието 72Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница