Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходитестраница2/4
Дата22.07.2016
Размер358.73 Kb.
ТипДоклад
1   2   3   4

1Обща информация

Химимпорт АД е регистрирано като акционерно дружество от Софийски градски съд на 24.01.1990 г.


Основната дейност на Дружеството се състои в:

 • Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

 • Финансиране на дружества, в които дружеството участва;

 • Банкови услуги, финанси, застраховане и пенсионно осигуряване;

 • Секюритизация на недвижими имоти и вземания;

 • Добив на нефт и газ;

 • Изграждане на мощности в областта на нефтопреработвателната промишленост, производството на биогорива и производство на изделия от каучук;

 • Производство и търговия с петролни и химически продукти;

 • Производство на растителни масла, изкупуване, преработка и търговия със зърнени храни;

 • Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети и самолетни двигатели;

 • Речен и морски транспорт и пристанищна инфраструктура;

 • Търговско представителство и посредничество;

 • Комисионна, спедиционна и складова дейност;

Междинният финансов отчет към 30 Юни 2008 г. е одобрен и приет от Управителния съвет на 30 Юли 2008 г.2Основа за изготвяне на междинните финансови отчети

Този съкратен междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС, приложими за междинни финансови отчети (МСС 34 Междинни финансови отчети). Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишните финансови отчети на дружеството към 31 декември 2007 г.


Междинните финансови отчети са изготвени в лева, това е и функционалната валута на дружеството.

3Счетоводна политика и промени през периода

С изключение на описаното по-долу, приложените счетоводни политики съответстват на тези, оповестени в годишните финансови отчети към 31 декември 2007 г.


Данъците върху дохода за междинния период са признати като е използвана данъчната ставка, която се очаква да бъде приложима към края на годината.


Следните нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения са задължителни за първи път за финансовата година, започваща на 1 януари 2008 г., но към момента не се отнасят до дейността на дружеството:

 • КРМСФО 11 „МСФО 2 Група и транзакции със собствени акции”

 • КРМСФО 12 „Концесионни договори за предоставяне на услуги”

 • КРМСФО 14 „МСС 19 Ограничение на активите на планове с дефинирани доходи, изисквания за минимални фондове и тяхното взаимодействие”

Следните нови стандарти, изменения на стандарти, и разяснения са приети, но не са задължителни за прилагане за периоди, започващи на 1 януари 2008 г., и не са прилагани от дружеството от по-ранна дата.
 • МСФО 8 „Оперативни сегменти”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. МСФО 8 заменя МСС 14 „Отчитане по сегменти” и изисква „мениджърски подход”, според който информацията за сегментите е представена на същата база, която се използва за целите на вътрешното отчитане. Очакваният ефект върху финансовите отчети все още се анализира от ръководството на дружеството.

 • МСС 23 (изменен) „Разходи по заеми”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Това изменение не е приложимо за дружеството, тъй като към моментa разходите по заеми не отговарят на критериите, които трябва да се спазват при признаване на лихвените разходи като компонент на себестойността на построени от предприятието активи от имоти, машини, съоръжения и оборудване.

 • МСФО 2 (изменен) „Плащане на базата на акции”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ръководството на дружеството няма и не предвижда изплащането на възнаграждения под формата на акции или опции за придобиване на акции.

 • МСФО 3 (изменен) „Бизнес комбинации” и произтичащите изменения на МСС 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети”, МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия”, и МСС 31 „Дялове в съвместни предприятия”, в сила за бизнес комбинации, за които датата на закупуване е на или след започването на първия отчетен период, започващ на или след 1 юли 2009 г., без да се прилага с обратна сила за предходни периоди. Ръководството преценява въздействието върху дружеството на новите изисквания относно счетоводното отчитане на придобивания, консолидация и отчитане на асоциирани предприятия върху финансовите отчети на дружеството. Дружеството притежава асоциирани предприятия.

 • МСС 1 (изменен) „Представяне на финансови отчети”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ръководството е в процес на разработване на финансови отчети съгласно променените изисквания за оповестяване в този стандарт.

 • МСС 32 (изменен) „Финансови инструменти: оповестяване и представяне” и съответните изменения на МСС 1 „Представяне на финансови отчети”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Тези промени не са приложими за Дружеството, тъй като то няма инструменти с право на връщане.

 • КРМСФО 13 „Програми за лоялни клиенти”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2008 г. Дружеството не прилага програми за лоялност на клиентите.

 • КРМСФО 15 Споразумения за строителство на недвижими имоти, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Дружеството не е сключило и не планира да сключва споразумения за строителство на недвижими имоти.

 • КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна операция, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 октомври 2008 г. Дружеството не прилага хеджиране на инвестиции в чуждестранни операции.4Имоти, машини, съоръжения и оборудване

 

Земя

Сгради

Машини и оборудване

Самолети

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо

 

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

000 лв.Отчетна стойност

401

654

1 049

22 042

179

607

161

25 093

Натрупана амортизация

-

(141)

(1 009)

(4 193)

(179)

(470)

-

(5 992)

Балансова стойност 30 юни 2007 г.

401

513

40

17 849

-

137

161

19 101Отчетна стойност

401

654

1 057

22 042

179

607

4 023

28 963

Натрупана амортизация

-

(148)

(1 021)

(5 295)

(179)

(482)

-

(7 125)

Балансова стойност 1 януари 2008 г.

401

506

36

16 747

-

125

4 023

21 838Отчетна стойност

8 581

654

1 063

22 042

179

614

4 091

37 224

Натрупана амортизация

-

(160)

(1 031)

(6 397)

(179)

(493)

-

(8 260)

Балансова стойност 30 юни 2008 г.

8 581

494

32

15 645

-

121

4 091

28 964

Балансовата стойност на имотите, машините, съоръженията и оборудването, представени в междинния финансов отчет към 30 юни 2008 г., е изчислена както следва:


 

Земя

Сгради

Машини и оборудване

Самолети

Транспортни средства

Други

Разходи по придобиване на ДМА

Общо

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лв

000 лвБалансова стойност към 1 януари 2007 г.

401

528

45

18 951

-

149

-

20 074

Новопридобити активи

- отделно придобити

-

-

2

-

-

-

161

163

Амортизация

-

(15)

(7)

(1 102)

-

(12)

-

(1 136)

Балансова стойност към 30 юни

2007 г.

401

513

40

17 849

-

137

161

19 101
Балансова стойност към 1 януари 2008 г.

401

506

36

16747

-

125

4 023

21 838

Новопридобити активи

- отделно придобити

8 180

-

6

-

-

7

68

8 261

Амортизация
(12)

(10)

(1 102)

-

(11)

-

(1 135)

Балансова стойност към 30 юни

2008 г.

8 581

494

32

15 645

-

121

4 091

28 964
Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница