Доклад за дейността 2 Междинен доклад за финансовото състояниестраница1/11
Дата19.07.2018
Размер0.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Междинен финансов отчет


Глобекс Истейт Фонд АДСИЦ
КЪМ 31.03.2011

СъдържаниеСтраница

Междинен доклад за дейността

2

Междинен доклад за финансовото състояние

4

Междинен отчет за всеобхватния доход

6

Междинен отчет за промените в собствения капитал

7

Междинен отчет запаричните потоци

8

Пояснения към междинния финансов отчет

9


Междинен доклад за дейността
Настоящият доклад е изготвен на основание чл.100о, ал.4, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК") и чл.33, ал.1, т.2 от Наредба No.2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа ("Наредба 2")

Важни събития, настъпили през тримесечието с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие
На 26.01.2011 г. "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ оповести тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2010 г.
На 30.03.2011 г. "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ оповести годишен финансов отчет за 2010 г.
Всички посочени по-важни събития са публични. Пълние текстове на новините могат да бъдат открити на:
Интернет страницата на КФН: www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp?action=news

Интернет страницата на Investor.bg: www.investor.bg


Справка за актуалната търговска регистрация на Дружеството може да бъде направена на интернет страницата на търговския регистър към Агенция по вписванията: www.brra.bg

Влияние на горепосочените събития върху резултатите във финансовия отчет
Горепосочените обявления не следва да повлияят върху резултатите във финансовия отчет. Всяко тяхно влияние ще бъде отразено в съответните отчети на Дружеството.

Рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството до края на финансовата година
Основният риск, пред който е изправено Дружеството в началото на финансовата година, е евентуалната несигурност сред участниците в имотния пазар в България, която е следствие от световната криза на финансовите пазари.

Информация за сключените големи сделки между свързани лица
През отчетния период Дружеството няма информация да са били сключвани сделки между свързани лица, които да са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на Дружеството в този период.

Информация за сделки между Дружеството и свързани лица
Дружеството не е сключвало сделки със свързани лица през отчетния период.

София, 2011 г. Изпълнителен директор: ________________

(Коста Кънчев)

Отчет за финансовото състояние
Активи

Пояснение

2011

2010000 лв.

000 лв.

Нетекущи активи


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

5

359

359

Нематериални активи

6

6

6

Нетекущи активи
365

365

Текущи активи


Вземания от клиенти и доставчици
1

0

Данъчни вземания

7

0

1

Други вземания-

-

Пари и парични еквиваленти

8

5

11

Текущи активи
6

12

Общо активи
371

377Изготвил: ________________

(Катя Попова)

Изпълнителен директор: ________________

(Коста Кънчев)Дата: 21.04.2011 г.Заверил съгласно одиторски доклад: ________________

(д-р Мариана Михайлова)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница