Доклад за дейността на областна администрация велико търново за 2012 годинастраница1/4
Дата31.12.2017
Размер0.58 Mb.
  1   2   3   4
Република българия

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ДОКЛАД


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗА 2012 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Изминалата 2012 година бе динамична за развитието на област Велико Търново. Като най-съществена характеристика за региона се открои нарастването на темпа на усвояване на средствата по седемте оперативни програми и от фондовете за обща селскостопанска политика на ЕС от голям брой бенефециенти: общини, фирми и компании, НПО-организации, земеделски производители.

В края на декември 2012 г., на територията на област Велико Търново са били усвоени над 317 000 000 лева по 210 проекта по оперативните програми. Привличането на тези инвестиции на територията на област Велико Търново способстват за повишаване качеството на жизнената среда и за развитие на бизнеса: въвеждане на ново обрудване и нови технологии, сертифициране по съвременните стандарти, отваряне на нови работни места. Бяха реализирани проекти, които допринасят за осъвременяване на социалната и здравна инфраструктура, за повишаване на административния капацитет и качеството на обслужване. През изминалата година на територията на нашата област се реализираха и значими инфраструктурни проекти, част от републиканската пътна мрежа. В експлоатация бе пуснат прохода Елена – Твърдица. Продължи, макар и с известно забавяне, рехабилитацията на отсечките Елена- Сливен, Дебелец – Плаково- Елена и Царевец- Свищов със средства по ОП «Регионално развитие». В процеса на изпълнението на ремонтите, областният управител и представители на Агенция «Пътна инфраструктура», на Областно пътно управление и други институции регулярно упражняваха контрол. Напредва процесът по отношение изграждането на депото за битови отпадъци край с. Шереметя по ОП «Околна среда», което ще обслужва шест общини- Елена, Златарица, Лясковец, Горна Оряховица, Стражица и Велико Търново.

Във всички тези процеси и при развиване на секторните политики на регионално ниво, Областна администрация беше активна страна. Регионалните секторни политики бяха дискутирани и развивани в областните съвети и комисии, а представители на ръководството и експерти на институцията участваха в различни междуведомствени формати и инициативи. Като «коректен и пълноценен» мога да определя диалога, който институцията водеше с кметовете на десетте общини, с работодателите, със синдикатите, с териториалните структури на министерствата, с различни граждански и обществени организации. Нашата институция бе търсен и желан партньор, и по мое мнение, завоюва допълнително доверие в обществото.

По отношение на прекия диалог с гражданите, бих окачествил като успешна и работата на Комисията за разглеждане на предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на други административни структури, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги на територията на Област Велико Търново. За миналата година комисията е провела девет заседания, на тях са разгледани и обработени 45 жалби от граждани, институции, фирми. Броят на жалбите показва, че има висока активност на гражданите и доверието към институцията е голямо.

Комуникацията между общинските съвети и Областен управител също бих окачествил като „конструктивна”, а по отношение на контрола на дейността им – в незначителна част от приетите актове е налице недостатък.

За наши партньори в различни културни инциативи бяха привлечени и ученици и педагози от ОУ «Бачо Киро», В. Търново, СОУ «Кирил и Методий» Златарица, СОУ «Николай Катранов» в Свищов, Американски колеж «АРКУС», Център за междуетнически диалог и толерантност «АМАЛИПЕ». По програмата «Мениджър за един ден» си партнирахме със Старопрестолната гимназия по икономика и Хуманитарна гимназия «Св. св. Кирил и Методий». В кампанията «Европа- България» се развиха партньорствата с читалище «Искра» във Велико Търново, както и народните читалища в Елена, Свищов и Павликени. Институцията продължи да поддържа и развива и традиционните връзки с ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» и НВУ «Васил Левски».

Областна администрация продължи да развива международно сътрудничество, изразяващо се не само в срещи и контакти с представители на дипломатически мисии в Р. България, но и с различни инициативи. Продължи партньорството с посолството на Република Австрия във връзка с организирането на Австрийски музикални седмици през май съвместно с община Велико Търново. Бе поставено началото на сътрудничество с Република Индонезия чрез Клуба за приятелство с Индонезия и в процедура по подготовка за договор за сътрудничеството с губернатора на най-голямата провинция Йогякарта.

Основните принципи на управление, които прилагахме и през 2012 г. в своята дейност отново бяха: прозрачност, откритост, диалогичност, системност, демократичност, като дейността на институцията е подчинена на интереса на гражданите.

Ние ще продължим да търсим взаимодействието със структурите на гражданското общество, на неправителствения сектор, на медиите, на браншовите и синдикални организации при различни срещи и формати.

И занапред Областна администрация Велико Търново ще е отворена за добрите идеи, за полезните практики, за оригиналните предложения и проекти, свързани с реализацията на стратегическите цели на институцията във връзка с подобряване живота на гражданите на териториалната единица.

ПРОФ. Д-Р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ

Областен управител на област Велико Търново

Стратегическите цели за 2012 г. на

Областна администрация Велико Търново бяха:
І. Администрация от европейски вид

ІІ. Развитие на човешкия капитал

ІІІ. Икономическа и финансова обоснованост и целесъобразност на управленските решения

ІV. Поддържане в готовност за работа на система за управление и оповестяване в контекста на интегрираната Национална система за сигурност, с цел подобряване мерките за сигурност на населението и ефективното управление при бедствия и др. извънредни ситуации

V. Опазване на културно-историческото наследство

VІ. Институционалната среда – база за устойчивото развитие

VІІ. Развитие на информационното общество и електронното управление

VІІІ.Превенция и противодействие на корупцията

ІХ. Гарантиране на правовия ред в държавата

Х. Създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живот

ХІ. Усъвършенстване на управлението и разпореждането с недвижими имоти-държавна собственост съобразно конституционните и законоустановените принципи
1. Администрация от европейски вид.
1.1. Изграден адекватен административен капацитет за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса.


      1. Анализ на потребностите от обучение и изготвяне на годишен план за задължително и специализирано обучение.

Във връзка с подадените лични планове за обучение беше изготвен годишен план за задължително и специализирано обучение за 2012 г. Към него беше изготвена и таблица за потребностите от специализирано обучение отразяваща обобщаването на личните планове за обучение на служителите по желаните от тях теми за обучение, както и разходите за тяхното реализиране. Общата стойност на разходите за обучение възлизат на 5 520.00 лв.

Към месец декември 2012 г. няма проведено нито едно обучение, предвидено в годишния план, поради липса на средства.

С цел подобряване на административния капацитет, мотивацията и кариерното развитие на персонала е необходимо да се предвидят средства за обучения съобразно потребностите на служителите от тях. Това ще допринесе както за подобряването на индивидуалното изпълнение на целите, заложени в работните планове на служителите, така и за постигането на стратегическите и ежегодни цели на Областна администрация – Велико Търново и целите на отделните структурни звена.

1.1.2. Участие в подходящи програми за обучение /семинари, конференции и др./.

През 2012 година бяха проведени 27 броя обучения извън годишния план за задължително и специализирано обучение. Изпълнението на тази цел, заложена в годишните цели на Областна администрация – Велико Търново е 180%. В обученията бяха включени общо 27 служители, взели участие в обучения на различна тематика. Темите на обучения бяха актуални и съобразени с най-новите тенденции в различните области на дейност и развитие, свързани с целите на администрацията.

В почти 15% от случаите обученията не са били обвързани с изпълняваните от служителите функции и техните потребности. С оглед подобряването на подбора на служителите, вземащи участие в различните обучения, е необходимо по-обстойно предварително запознаване с темите на обучение, както и до каква степен те съответстват на задълженията и функциите, изпълнявани от служителя.

1.1.3. Анализиране на придобитите знания от проведени обучения и прилагането им в работата на администрацията

Във връзка с анализирането на придобитите знания от проведени обучения и прилагането им в работата на администрацията бяха извършени следните дейности:

а) събиране на анкетни карти от проведени обучения, попълнени от служителите – 27 броя за 2012 г. (изпълнение на годишната цел по този показател е 180%);

б) водене на Регистър проведени обучения за 2012 г., отразяващ броя на проведените обучения през годината, темите на обучение, обучаващата организация, място и дата на проведеното обучение, както и броят на служителите взели участие в него;

в) водене на Регистър анкетни карти за 2012 г., представящ броя попълнени и подадени анкетни карти от всеки служител за всяко обучение, оценката на служителя за проведеното обучение, обобщена оценка на обучението, както и предвидени действия от служителя във връзка с придобитите знания и умения;

г) изготвен Доклад, в който са анализирани отделните обучения по различните компоненти, анализ на текущото състояние на процеса на обучение на служителите в администрацията, цялостна оценка на процеса на обучение през 2012 г., слаби страни и препоръки за подобряване на дейността по обучение и развитие на персонала.

С тези дейности беше значително повишена ефективността по оценка на процеса по обучение и развитие на персонала през 2012 г. Важен момент представлява предприемането на действия от служителите във връзка с приложението на придобитите знания и умения по време на обученията. Необходимо е ясно дефиниране на причините, поради които не са предприети действия от служителите след проведено обучение, както и как посочените от тях предприети действия в анкетата са отчетени в тяхната дейност, като приложени знания и умения, за което е целесъобразно да бъдат ангажирани непосредствените ръководители.

1.1.4. Разработване на правила и предприемане на действия по приложение на нормативните документи, приети с постановление 314/2011г. на МС

Във връзка с нормативните промени, свързани с прилагането на Закона за държавния служител, бяха актуализирани вътрешните правила на Областна администрация – Велико Търново. Бяха издадени 30 броя заповеди, с които се определиха основните работни заплати на служителите, както степента и нивото на основна месечна заплата в зависимост от притежавания професионален опит на служителя, съобразени с приетата Наредба за структурата и организацията на работната заплата.

Също така бяха изготвени и утвърдени 32 броя длъжностни характеристики по новия формат, приет с Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители.

Нормативни промени настъпиха и в процеса на оценяване на държавните служители. С приетата Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация, оценяването на служителите от Областна администрация – Велико Търново за 2012 г. ще бъде извършено през месец януари 2013 година.


2. Развитие на човешкия капитал.

2.1. Ефективна политика за развитие на потенциала на младите хора.

2.1.1. Съдействие при провеждане на ученически и студентски стажове и практики.

През 2012 г. в Областна администрация – Велико Търново бяха приети на страж общо 106 студента от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (специалност „Право” и „Публична администрация”), като 5 от тях са от НВУ „Васил Левски”. По време на стажа, бяха запознати обстойно с устройството на администрацията, както и дейностите в областите държавната собственост, регионално развитие, административен контрол, финансово-счетоводни дейности, човешки ресурси и връзки с обществеността.

Също така 5 ученици от Старопрестолната гимназия проведоха производствена практика. Трима от тях ще я завършат през 2013 година. Темите на практиката са свързани с финансово-счетоводните дейности на администрацията.

Броят на студентите и учениците, преминали стаж или практика през Областна администрация – Велико Търново през 2012 г. остава в рамките на 100-120 души, което е показател за провеждането на ефективната политика по развитие на потенциала на младите хора.


3. Икономическа и финансова обоснованост и целесъобразност на управленските решения.
3.1. Оптимизиране на бюджетните разходи.

3.1.1. Добро финансово управление и контрол на всички дейности.

През 2012 г. с цел постигането на точна и ясна отчетност и контрол на разходите на всички нива в администрацията, бяха издадени 1400 броя контролни листи, отразени в 12 броя регистъра на финансовия контрольор. Отказани бяха 7 извършвания на разход, поради неосъществяването на предварителен контрол преди поемане на задължение. Останалите поети задължения изцяло отговарят на направените разходи.

Воден бе и Дневник искания, който отразява всички поети задължения. Техният брой е 239, като 194 от тях са по заявки за поемане на задължение, а 45 от тях по доклади или докладни записки.

Процесът по финансово управление и контрол в Областна администрация – Велико Търново беше изцяло съобразен със актуализираната СФУК и действащото законодателство, във връзка с настъпилите нормативни промени през 2012 г.3.2. Мониторинг на СФУК.

3.2.1. Мониторинг на процеса по СФУК.

За подобряване на контролната среда в администрацията, през 2012г- бе извършен мониторинг на системата за финансово управление и контрол в администрацията, като бяха актуализирани работни инструкции и оптимизирани вътрешните правила, уреждащи дейността на администрацията.

През м. март 2012 г. бяха идентифицирани, анализирани и оценени рисковете, които биха могли да повлияят негативно върху изпълнението на целите на Областна администрация-Велико Търново, като по отношение на рисковете, попадащи в зоната с висок приоритет, бяха планувани и предприети такива текущи контролни дейности, които като цяло са способствали за третиране на идентифицираните рискове по начин, който да ограничи въздействието им и/или вероятността от настъпването им и снижаването им до приемливо ниво, с което на практика се е способствало за изпълнение на ежегодните цели на Областна администрация-Велико Търново.

От извършения анализ и оценка на установените рискове прави впечатление, че рисковете, попадащи в зоната на висок приоритет са предимно стратегически и финансов и като цяло са свързани с евентуални промени в приоритетите на администрацията по отношение на поддържане на внедрени международни стандарати за управление на качеството и сигурността на информацията и недостиг на финансови средства.3.3. Мониторинг на разходването на бюджета по параграфи и подпараграфи.

3.3.1. Изготвяне на ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджетната сметка и тримесечни и годишни финансови отчети.

През 2012 г. в съответствие с указанията на първостопенния разпоредител и указанията на министерство на финансите, бяха изготвени 12 броя ежемесечни отчети за касово изпълнение, 4 броя тримесечни отчети за касово изпълнение, 4 броя тримесечни отчети за изпълнението на бюджета по политики и програми и 4 броя тримесечни финансови отчети, от които отчета за последното тримесечие е и годишен такъв.


3.3.2. Отчет за изпълнението на бюджета по политики и програми.

За 2012 година общия план за приходите е 95500 лв. Реализираните приходи са в размер на 115382 лв.

Първоначалният план за разходите за финансовата 2012 година на Областна администрация Велико Търново за изпълнение на програма 4 „Осъществяване на държавната политика на областно ниво” е 556713 лв., а уточнения план към 31.12. 2012 г. възлиза на 643865 лв., който е резултат от корекции, извършени през годината в различни дейности.

В дейност 121 „Областни администрации”, първоначалния план за разходите е в размер на 504713 лв., уточнения към 31.12. 2012 г. е в размер на 522927 лв. По отчет изразходените бюджетни средства към същия период в тази дейност са 633511 лв.

В дейност 282 „ОМП” първоначалния план за разходите е 52 000 лв.

По отчет изразходените средства в тази дейност са 43678 лв.

В дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” е получена корекция през годината в размер на 19272 лв. от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министрески съвет и също толкова са изразходените средства.

В дейност 284 „Ликвидирани на последствия от стихийни бедствия и производствени аварии” са предоставените от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет 1117 лв. с последваща корекция на бюджета и също толкова са изразходените средства.

В дейност 519 „Други помощи и обезщетения” с допълнителна корекция са предоставени 42503 лв., необходими за изплащане на обезщетения по Закона за гражданска и политическа реабилитация на репресирани лица. По отчет изразходените средства са в размер на 51948 лв.

В дейност 532 „Програми за временна заетост” към 31.12.2012 г. уточнения план е 8292 лв. необходими за изплащане на възнаграждения и осигуровки по Национална програма „Старт в кариерата” и Национална програма „Заетост на хора с трайни увреждания” и Национална програма „ОСПОЗ”. Към същия период по отчет са изразходени 16271 лв.

Общата сума на изразходените средства за всички дейности към края на 2012 г. са в размер на 778341 лв. Уточнения план за разходите към същия период в резултат на последваща корекция е в размер на 785907 лв.

3.3.3. Преоценка на активи.

За периода от месец януари до месец декември 2012 година е заявена и получена данъчна оценка от отдел „Местни данъци и такси” към община Велико Търново за административната сграда на пл. ”Център” № 2 за целите на счетоводната преоценката на сградата. Беше извършена и инвентаризация на активите на администрацията, в хода на която бяха установени фактическите наличности, а негодните активи бяха предложени за брак.


4. Поддържане в готовност за работа на система за управление и оповестяване в контекста на интегрираната Национална система за сигурност, с цел подобряване мерките за сигурност на населението и ефективното управление при бедствия и др. извънредни ситуации.
4.1. Подобряване мерките за сигурност на населението и ефективното управление при бедствия.
4.1.1. Участие в съвместни учения и тренировки с екипи от ЕСС. Бюджетиране на дейности, за управление при бедствия и др. извънредни ситуации.
През отчетния период за изпълнение на задачи, кореспондиращи със защитата на населението, предотвратяване на аварии и нарушаване на инфраструткурни обекти на територията на областта, служители от администрацията участваха в съвместно областно учение с екипи на Единната спасителна система.Основните цели на учението бяха насочени към повишаване знанията, уменията и практическите навици по оповестяването, събиране и анализ на информация, вземане на решения от органа за управление при провеждане на спасителни операции, както и да се провери функционирането на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и аварии в обекти от критичната инфраструктура.

През 2012 г. в процеса на бюджетиране на дейности за управление при бедствия, включително и за превенативна дейност, общините и ведомствата с компетенции по превенцията, подадоха за финансиране, чрез Областен управител до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет общо 48 проекта. Одобрените проекти през годината изиграха положителна роля за превенция и изграждане на защитни съоръжения, както и за възстановяване на разрушени вследствие на бедствия сгради - общинска и държавна собственост.

Бяха проведени три щабни тренировки за усвояване плановете за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, с цел придобиване на необходими практически и организационни навици, учебни тренировки по организационно-строевото сглобяване, занятия за действие при бедствия, аварии и катастрофи, учебно-методически сборове с помощник-директорите на училищата и звената от образованието по организацията и планирането на обучението по гражданска защита и усвояване на училищните планове за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи.
4.1.2. Натрениране на оперативните дежурни и действия със свързочно-оповестителните средства.

Във връзка с използването на свързочно-оповестителната система за нуждите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, чрез Националната автоматизирана система за оповестяване и щабни тренировки по оповестяване на комисиите и щабовете на областно и общинско ниво бяха проведени: една тренировка по превключване на преките канали за нуждите на Общинските съвети по сигурност; две тренировки по задействане на оповестителната система; една тренировка по изграждане и превключване на преки връзки с обекти от стопанството и общинските администрации,

На тренировките бяха демонстрирани нови методи за обмен на информация между институциите като активно се използваха възможностите на интернет. Доброто взаимодействие на Областния съвет по сигурност с Общинските съвети, с Областно управление ,,Пожарна безопасност и защита на населението”,Областна дирекция на МВР и други компетентни институции способстваха за качественото провеждане на тренировките.

4.1.3. Управление на процеси, свързани с предотвратяване, чрез превенция и намаляване риска от вредното въздействие на водите.

През 2012г. бяха извършени пролетни и есенни проверки на състоянието на язовирите на територията на област Велико Търново.

Проверени бяха 101 броя язовири, а през есента повторна проверка бе извършена на 50 от тях. За извършените проверки бяха изготвени протоколи с общо 104 предписания. Констататираните слабости по стопанисването на водостопанските обекти са свързани предимно с неактулазирани аварийни планове, непочистени преливници, неработещи основни изпускатели, непочистени дерета на 500 метра след основния изпускател, неремонтирани кранове на основни изпускатели и други.

Поради липса на финансови средства собствениците и позвателите на язовирите не са изпълнили дадените предписания, а по отношение на общините Стражица, Г. Оряховица и В. Търново поради същата причина сроковете за изпълнение на дадените предписания са удължени до пролетта на 2013 г.

От извършените проверки, може да се направи изводът, че потенциално опасните язовирите в по-голямата част са в добро или задоволително състояние, вследствие на превантивната дейност на междуведомствените комисиите, извършващи контрол по заповед на Областния управител. Не така стой въпросът с язовирите, стопанисвани от сдружения за напояване, които на основание чл. 46 от Закона за сдруженията за напояване имат право на безвъзмезно ползване върху язовирите.

Непотнециално опасните язовири /които при авария не създават опасност за населението и инфраструктурата/ в по-голямата си част са в незадоволително и лошо техническо състояние, което налага извършването на оценка сигурността на язовирните стени и съоръженията към тях и съгласно нея извършване на ремонти и или извеждане от експлоатация на водостопанкото съоръжение. Причините, поради които язовирите са доведени до това състояние са комплексни и същите са свързани с непознаването от ползвателите на нормативните документи, по които се извършва експлоатацията на язовирните стени; недостатъчния контрол от страна на собствениците към наемателите/концесионерите, липса или недостиг на финансови средства и други.

Като цяло техническото и експлоатационното състояние на стопанисваните ВиК мрежи и съоръжения от ВиК „Йовковци” ООД – град Велико Търново е добро. Много добро е техническото и експлоатационното състояние на язовир ,,Йовковци”. Планът за действие при аварийни ситуации с предвидени съответни мерки и действия за предотвратяване и противодействие при възможните аварийни ситуации е актуализиран.

Състоянието на речното легло след изпускателя и преливника на язовир ,,Йовковци” се поддържа в добро състояние за осигуряване на добра проводимост на разстояние до 500 метра от язовирната стена.

За територията на всички експлоатационни райони към ВиК „Йовковци” ООД са изготвени актуализирани аварийни планове за действия, включително отнасящи се и за водостопанските системи и съоръжения. За язовир ,,Йовковци” като стратегически обект е изготвено охранително обследване. Изготвен е протокол от МВР относно охранителната организация и система, като всички предписания са изпълнени и приведени в действие.

През 2012 г. ВиК Свищов ЕАД е предприело мерки за подобряване състоянието на системите, както следва: закупени и подменени или в процес на монтиране са помпени агрегати в помпените станции в селата Морава, Горна Студена, Ореш, както и в гр. Свищов; закупени помпи, в това число и за сондажни кладенци, с което се цели подобряване сигурността на водоподаването в съответните населени места; подменени са общо 1198 м. водопроводи в гр. Свищов и с. Хаджидимитрово с оглед намаляване загубите на вода в системите; извършени са ремонтни дейности по помпените станции и резервоари на селата Совата, Алеково, Г. Студена, Овча могила, Козловец, изразяващи се в подмяна и ремонт на обслужващи стълби и площадки, подмяна врати на сградите и санитарните зони, както и ремонт на мазилки и освежаващо боядисване.


На територията на РИОСВ Велико Търново няма закрити съоръжения за минни отпадъци (СМО), съгласно изготвени и реализирани проекти за рекултивация.

Минодобивните предприятия (кариери), каквито единствено има на територията на областта, при добива и преработката на подземни богатства не формират минни отпадъци, т.е. няма отвали, табани и хвостохранилища. В тези обекти се съхраняват за продължително време и в рамките на концесионната площ хумус и мека откривка, нужни за последваща рекултивация на нарушени терени.


Състоянието на корекции на реки, дерета и диги е задоволително. „Напоителни системи" ЕАД клон „Среден Дунав" гр. Плевен извършва дейности по поддръжка и експлоатация на на дунавска дига и вътрешни реки и дерета. Почистени са сухият и водният откоси и короната на дунавската дига на двете низини: „Белене - Свищов" и „Вардим - Новград" в размер на 17 км., но са необходими средства за възстановяване параметрите на водния откос на дигата в низина „Белене - Свищов" в участък от 250 м.

За нормалната дейност на съоръженията е необходимо да се извърши почистване от храстовидна растителност и единични дървета на дигите, бермите и на натрупаните наносни материали в речното корито. Изготвени са количествено-стойностни сметки за необходимите средства за почистването им. Поради липса на средства към момента не са предприемани действия по почистването на съоръженията.

Най-тревожно остава състоянието на дигата от корекцията на р. Янтра при моста на път IV-04935 с. Горски Долен Тръмбеш - с. Върбица в землището на с. Върбица, община Горна Оряховица. По този мост ежедневно преминава поток от личен и обществен транспорт /вкючително и училищен автобус, превозващ ученици от/за с. Върбица от съседните села/ тежка селскостопанска механизация и др. Това е единствената пътна връзка с общинския център и с другите съседни села. При направения оглед на корекцията се установи, че след преминаване на високи води в р. Янтра през м. април-май 2012 г. дължината на разрушения участък от бермата се е увеличила, като е разрушен земен път, минаващ под моста между първия стълб и устоя. Обрушената берма е разкрила вече и левия устой на моста и е подкопала основата му, с което значително е застрашен неговия стабилитет. Появили са се наносни ивици в речното корито и след моста по течението на реката. Лошото техническо състояние на корекцията на р. Янтра в този участък може да доведе до разрушаване на моста, като тази опасност се увеличава непрекъснато, което го прави потенциално опасен обект и преминаването по него застрашава живота и здравето на населението. През 2010 г. е изготвен проект за укрепване и възстановяване на дигата, който е внесен в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, но досега не са отпускани средства за ремонтно-възстановителни работи. Необходимо е проектът да бъде подаден отново чрез Областен управител до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с оглед осигуряване на необходимите средства за този обект, както и с оглед осигуряване на средства за извършване на необходимите дейности по почистване на дигите и корекциите на реките на територията на област Велико Търново.

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница