Доклад за инвестициите в България през 2012 г. Българската агенция за инвестициистраница1/17
Дата23.09.2016
Размер2.8 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Доклад
за инвестициите в България
през 2012 г.

Българската агенция за инвестиции
февруари 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


1.

Дейности за привличане и насърчаване на инвестициите

4


1.1

Маркетингова дейност за привличане на чуждестранни инвестиции

4

1.1.1

Аналитични материали за организацията на маркетинговата дейност

4

1.1.2

Информационни материали за инвеститорите

4

1.1.3

Рекламни публикации

11

1.1.4

Форуми и семинари

11

1.1.5

Инвеститор на годината 2012

12


1.2

Обслужване на инвестиционни проучвания

13


1.3

Обслужване на инвеститорите в България в изпълнение на Закона за насърчаване на инвеститорите

15

1.3.1

Сертификати на инвестиционни проекти

15

1.3.2

Прилагате на насърчителни мерки по Закона за насърчаване на инвестициите

17

1.3.3

Инвестиционни проекти, завършени и пуснати в действие през 2012 година

19

1.3.4

Преглед на сертифицираните проекти по години и по сектори

21


1.4

Дейност за подобряване на бизнес климата

24

1.4.1

Промени в Закона за насърчаване на инвестициите

24

1.4.2

Международна оценка на бизнес климата в България

25


2.

Сравнителен анализ на чуждестранните преки инвестиции в България

27

2.1

Инвестиционни потоци в България по години

27

2.2

Видове чуждестранни преки инвестиции в България

30

2.3

Разпределение на чуждестранни преки инвестиции в България по сектори

32

2.4

Страни - източници на инвестиции в България

34

2.5

Оценка на инвестиционния потенциал на страните в света

36

Приложения

38

A.

Сертифицирани проекти по Закона за насърчаване на инвестициите

38

A.1

Списък на сертифицираните проекти

38

A.2

Брой сертифицирани проекти по сектори и по години

47

A.3

Стойност на планираните инвестиции по сектори и по години в млн. лева

47

A.4

Брой на планираните нови работни места по сектори и по години

47

A.5

Брой на сертифицираните проекти по области и по години

48

А.6

Сертифицирани проекти по статут на инвеститора

48

А.7

Финансово подпомагане на сертифицирани инвестиционни проекти

49


B.

Данни за чуждестранните преки инвестиции (ЧПИ) в България

52

B.1

ЧПИ по видове инвестиции съгласно платежния баланс в млн. EUR

52

B.2

ЧПИ по страни и по години за периода 1996-2012 в млн. EUR

53

B.3

ЧПИ по сектори и по години за периода 1998-2012 в млн. EUR

56

B.4

ЧПИ през 2012 г. по сектори и водещи страни в млн. EUR

57


C.

Обслужени инвестиционни проекти през 2012 г.

60

C.1

Регистър на всички инвестиционни запитвания през 2012 г.

60

C.2

Перспективни проекти през 2012 г.

65


D.

Класация на страните по благоприятен бизнес климат

DOING BUSINESS 2013, World Bank

68


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ


Съкращения на кирилица

БАИ

Българска агенция за инвестиции

БАИТ

Българска асоциация за информационни технологии

БАРДА

Българска асоциация на регионалните агенции за развитие

БАСКОМ

Българска асоциация на софтуерните компании

БНБ

Българска народна банка

БСК

Българска стопанска камара

БТПП

Българска търговско-промишлена палата

ВЕИ

Възобновяеми енергийни източници

ЗНИ

Закон за насърчаване на инвестициите

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

МТ

Министерство на транспорта

МФ

Министерство на финансите

НСИ

Национален статистически институт

НСОРБ

Национално сдружение на общините в Република България

ППЗНИ

Правилник за прилагането на Закона за насърчаване на инвестициите

ФРМС

Фондация за реформа на местното самоуправление

ЧПИ

Чуждестранни преки инвестицииСъкращения на латиница

EBRD

European Bank for Reconstruction and Development / Европейска банка за възстановяване и развитие

IFC

International Finance Corporation / Международна финансова корпорация, член на групата на Световната банка

IMF

International Monetary Fund / Международен валутен фонд

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency / Международна агенция за гарантиране на инвестициите

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development / Организация за икономическо сътрудничество и развитие

UNCTAD

United Nation Conference on Trade and Development / Конференция на ООН за търговия и развитие

UNDP

United Nation Development Program / Програма за развитие на ООН

USAID

United State Agency for International Development / Американска агенция за международно развитие

WAIPA

World Association of Investment Promotion Agencies / Световна асоциация на агенциите за насърчаване на инвестициите

WB

World Bank / Световна банка

1. Дейности за привличане и насърчаване на инвестициите през 2012 г.
Дейностите за привличане и насърчаване на инвестициите включват:


 • Маркетингова дейност за привличане на чуждестранни инвестиции

(основен изпълнител – БАИ)

 • Обслужване на инвестиционни проучвания

(основен изпълнител – БАИ)

 • Обслужване на инвеститори при изграждане на инвестиционни предприятия, включително сертифициране на проекти и предоставяне на насърчителни мерки

(основен изпълнител – БАИ, МИЕТ)

 • Слединвестиционно обслужване

(основен изпълнител – БАИ)

 • Дейност за подобряване на бизнес климата

(основен изпълнител – МИЕТ)

1.1. Маркетингова дейност за привличане на чуждестранни инвестиции
1.1.1. Аналитични материали за организация на маркетинговата дейност
В рамките на проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” БАИ възложи на външни изпълнители изработването на следните аналитични материали:


 • Маркетингова стратегия въз основа на емпиричното изследване на познатостта, облика и нагласите към България като инвестиционна дестинация.

 • Стратегически анализ на българската икономика. Анализът е има характер на стратегия за привличане на инвестициите в следващите години

 • Проучване на удовлетвореността на инвеститорите от предлаганите от БАИ услуги и сравнителен анализ на БАИ със сходни агенции в други държави.

 • Анализ на правната рамка за реализиране и управление на преки чуждестранни инвестиции в България.

Първите версии на гореизброените аналитични материали бяха изработени през


2011 г. През 2012 г. авторите извършиха първа актуализация на анализите с отчитане на всички изменения и тенденции в България и света за една година. Заглавните страници на първите два анализа са показана на фиг. 1-1 и фиг. 1-2.

1.1.2. Информационни материали за инвеститорите
През 2012 г. БАИ подготви, отпечата и разпространи следните брошури (фиг. 1-3 до фиг. 1-5):

 • Правен справочник на английски език (LEGAL GUIDE, Invest Bulgaria 2012) - тираж 1000 броя.

 • Секторни инвестиционни брошури, 8 вида (машиностроене, електротехника и електроника, храни и земеделие, транспорт и логистика, химия, инф. технологии, аутсорсинг и здравеопазване) и една обща обзорна инвестиционна брошура. Всяка от брошурите е издадена на 7 езика (английски, немски, френски, руски, испански, португалски , арабски). Общият тираж е 162 хиляди броя.

През 2012 г. БАИ разработи и отвори към клиентите си нова версия на сайт в интернет на български, английски и немски езици (фиг. 1-6). Сайтът съдържа актуална информация за България, за най-важните за инвеститорите сектори на българската икономика, за процедурите при инвестиране и за услугите на агенцията.


Предимно в електронен вид (интернет, електронна поща и запис на дискове) бяха разпространявани следните информационни материали (фиг. 1-7 до фиг. 1-9):

 • Каталог INVESTMENT PROJECTS IN BULGARIA

 • Каталог INDUSTRIAL ZONES IN BULGARIA

 • Обща презентация за страната BULGARIA – INVESTMENT CLIMATE AND BUSINESS OPPORTUNITIES. Всеки месец е изработвана нова актуализирана версия. Използвана е при участие във форуми, семинари, срещи с чуждестранни делегации и другиФиг. 1-1 Маркетингова стратегия


Фиг. 1-2 Стратегически анализФиг. 1-3 Обзорна инвестиционна брошура и Правен справочник на английски езикФиг. 1-4 Секторни инвестиционни брошури на английски езикФиг. 1-5 Секторни инвестиционни брошури на английски езикФиг. 1-6 Страници на БАИ в интернет на български, английски и немски езици


Фиг. 1-7 Каталог на индустриалните зони в България


Фиг. 1-8 Каталог на инвестиционни проекти в България


Фиг. 1-9 Обща презентация за инвестиционния климат в България

1.1.3. Рекламни публикации в международни медии с икономическа насоченост

През 2012 г. във Financial Times са поместени три реклами на България като подходящо място за инвестиции и за БАИ като източник на услуги за инвеститорите.


1.1.4. Форуми и семинари

През 2012 г. БАИ беше основен организатор на следните форуми и семинари в чужбина: • Инвестиционен форум, Мюнхен, Германия, 29.03.2012. Представени бяха възможностите за инвестиции в България в секторите електроника и машиностроене

 • Инвестиционен форум в Дубай, 01-03.05.2012

 • Инвестиционен форум „Предимствата за инвестиране в България”, 05-09.10.2012, Москва, Русия

 • Инвестиционен форум „Предимствата за инвестиране в България”, 20-23.10.2012, Париж, Франция

 • Инвестиционен форум „Предимствата за инвестиране в България”, 17-22.11.2012, Шанхай, Китай

 • Инвестиционен форум „Предимствата за инвестиране в България”, 11-13.12.2012, Токио, Япония

 • Международна конференция, организирана съвместно с Financial Times, „Предимствата за инвестиране в България”, 06.12.2012, Лондон, Великобритания

 • Кръгла маса „Инвестирай в България”, 28-30.11.2012, Париж, Франция

 • Кръгла маса „Инвестирай в България”, 03-05.12.2012, Мюнхен, Германия

 • Кръгла маса „Инвестирай в България, 05.12.2012, Лондон, Великобритания

 • Първи тур за чуждестранни журналисти в България с представяне на възможностите за инвестиции по специално в секторите ИКТ и аутсорсинг, 27.03-31.03.2012

 • Втори тур за чуждестранни журналисти в България с представяне на възможностите за инвестиции по специално в секторите машиностроене, транспорт и логистика 25.06-27.06.2012

 • Трети тур за чуждестранни журналисти в България с представяне на възможностите за инвестиции по специално в секторите електроника, електротехника и химия, 25.09-29.09.2012

 • Четвърти тур за чуждестранни журналисти в България с представяне на възможностите за инвестиции по специално в секторите земеделие и храни, 05.11-07.11.2012

През 2012 г. БАИ съвместно с български институции организира следните форуми и семинари в България: • Кръгла маса за представяне на промените в Закона за насърчаване на инвестициите, януари 2012, съвместно с МИЕТ

 • Инвеститор на годината 2011, януари 2012

 • Конференция „Bulgaria BusinessUp”, май 2012, съвместно с „Novinite.com”

 • Конференции за популяризиране на проекта, изпълняван от БАИ с финансиране от ЕС по програма „Конкурентоспособност…” в София (юли 2012) и Бургас (септември 2012).

 • Конференция за представяне на доклада на UNCTAD за инвестициите в света през
  2011 г., юли 2012

През 2012 г. експерти на БАИ участваха в 37 форума и семинара в България и чужбина, организирани от други институции:1.1.5. Инвеститор на годината 2012
Конкурсът с връчване на награди за Инвеститор на годината е редовно ежегодно мероприятие на Българска агенция за инвестиции. Наградите се връчват на компании, постигнали значителен напредък през последната година, с който са допринесли за развитието на българската икономика. На конкурса за инвеститор за 2012 г. бяха връчени следните награди:

Литекс Моторс

Компанията откри нов завод за производство на леки автомобили в с. Баховица, Ловешко в сътрудничество с китайската компания Great Wall. Инвестиционният проект е на обща стойност от около 190 млн. лв., от които 43 милиона вече са вложени в новия завод, където работят 250 новоназначени специалисти. Заводът е проектиран с общ капацитет от около 50 000 автомобила годишно.АЛС България

Собственик е южноафриканската компания ALC, която през месец юни официално откри фабрика за производство на кожени тапицерии за седалки на автомобили BMW. В новооткритата фабрика в село Мусачево, община Елин Пелин, са инвестирани около 8 млн. лева основно в производствено оборудване и към този момент са открити над 500 нови работни места.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница