Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005 гДата14.01.2018
Размер269.99 Kb.


TOПЛОФИКАЦИЯ

СОФИЯ - АД

ТР “ЛЮЛИН”

София п.к. 1229

Ул. “Вл. Зографов” № 90

Директор 934-40-50

Тел/Факс 936-01-74

Информация 934-00-80Годишен Доклад
за
изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005 г. на “Топлофикация София” АД, обект ОЦ “Люлин”
за 2006 г.

София


Март 2007 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Уводна част……………………...……............................…….....2 стр.

2. Система за управление на околната среда...............................3 стр

3.Използване на ресурси

3.1 Използване на вода .......................................................................6 стр.

3.2 Използване на енергия ..................................................................6 стр.

3.3 Потребление на суровини..............................................................7 стр.

3.4 Съхранение на суровини............................................................... 7 стр.

4. Емисии на вредни и опасни вещества

4.1 Доклад по ЕРЕВВ и PRTR...................................……………..…8 стр.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния възд........................8 стр.

4.3 Емисии на вредни вещества в отпадъчните води........................8 стр.

4.4 Управление на отпадъците...........................................................10 стр.

4.5 Шум.................................................................................................11 стр.

4.6 Опазване на почвите и подземните води.....................................12 стр.

5. Докладване по Инвестиционна програма ................................12 стр.

6. Прекратяване работата на инсталацията ............................... 12 стр.

7. Аварии,оплаквания и възражения............................................ 13 стр.

Приложения……………………………………....…………………..23 стр.1.Увод


 • Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР)- “Топлофикация София” АД, обект ОЦ “Люлин”, гр. София

 • Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Община “Връбница”, гара “Волуяк”, ОЦ “Люлин”

 • Регистрационен номер на КР - №36/2005 г.

 • Дата на подписване на КР – 12.04.2005 г.

 • Дата на влизане в сила на КР – 30.04.2005 г.

 • Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

Топлофикация София” АД, Обект ОЦ “Люлин”, грСофия

Изпълнителен директор: инж. Наско Михов

 • Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Ул. „Ястребец” № 23 Б, 1680 София ,Телефон 02/958 19 00,

Факс 02/859 70 15


 • Лице за контакти;

- инж. Ангел Симеонов – Директор ТР “Люлин”

- Светослав Янчев – Инспектор екология ТР “Люлин”

гр. София п.к. 1229 ,ул. “Вл. Зографов” № 90, Тел./Факс 02/934 40 50

Тел. 02/827 53 40

 • Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите;

- Отоплителна централа “Люлин” е разположена до околовръстното шосе на гр. София в землището на квартал Обеля. В близост до централата са гара Волуяк, квартал Обеля и ж.к “Обеля 2”.

Предназначението на ОЦ “Люлин” е да осигури топлоснабдяването за битови нужди на северозападния район от гр. София. Чрез три броя магистрални тръбопроводи се захранват следните жилищни комплекси:

 • I-ва магистрала топлоснабдява: ж.к. “Люлин” – III, IV, V, VI.

 • II-ра магистрала топлоснабдява: ж.к. “Обеля” 1, 2; ж.к. “Надежда”; ж.к. “Свобода”.

 • III-та магистрала топлоснабдява: ж.к. “Люлин” – I, II, VII, VIII, IX, X.

Охладената вода постъпваща от абонатните станции /АС/ се доподгрява, чрез включването в работа на инсталираните 5 бр. водогрейни котли, след което отново се подава към АС. Водогрейните котли работят с основно гориво природен газ. Като резервно гориво се използва мазут съхраняван в 4 бр. мазутни резервоари. На водогрейни котли със ст. № 1  4 са монтирани ниско емисионни горелки. Хидравличния режим “централа – АС. – централа” се осъществява с монтираните 10 бр. мрежови помпи. Необходимата технологична температура на вода пред водогрейните котли се осигурява с включването в работа на рециркулационни помпи. Загубите по мрежата се компенсират със сондажна вода, която се филтрира, омекотява и дегазира във водоподготвителна инсталация и деаераторен възел.


 • Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Капацитет – 607,6 MW

Произведена топлоенергия през 2006г. – 6725598 MWh

 • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда - Директор ТР, Зам. Директор ТР ,

Н-к отдел “ПТ”, Инспектор екология

 • РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

- РИОСВ – София, гр. София, бул.”Цар Борис III” Nо.136, ет.10

 • Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

 • Басейновата дирекция “Дунавски район”, гр. Плевен 5800,

ул. “Васил Левски” № 1, ет. 16
2.Система за управление на околната среда

 • Структура и отговорности

- определен е персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- изготвени са списъци на: • Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

 • Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Съхраняват се списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

 • Обучение

- разработена е и се прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала/лицата и се изготвя годишна програма за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала/лицата.

 • Обмен на информация

 • поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

- поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

 • Документиране

- осигурен е на площадката актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- осигурен е актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- води се актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен. • Управление на документи

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията.

- прилага се инструкция за изземване на невалидната документация. • Оперативно управление

- изготвени са всички, изисквани с разрешителното, инструкции.

 • Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.- прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

 • Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- прилага се писмена инструкция за преразглеждане и, при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. За изминалата година не имало преразглеждане и актуализация.

- определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при авария. Не е имало промяна в работата на инсталацията.

-изготвена е инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

- преди изготвянето на плана за действие при авария се определят възможните начини на действие за всяка от определените по условие 5.8.3 аварийни ситуации

- прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие.

- прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

- прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията ще се променя винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката.

- прилага се инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

- прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

- прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

- прилага се инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф–помпи, абсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

- прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

- прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

 • Записи

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

- изготвен и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

- съхранява се информацията/документите, изисквани по настоящото условие

 • Докладване

- докладвани са резултатите от собствения мониторинг

- представен е Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително, (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно образец на годишен доклад съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. • Актуализация на СУОС

 • СУОС на ОЦ “Люлин” до сега не е имала нужда от актуализация


3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода
Таблица 3.1

Източник на вода

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт , съгласно КР

Използвано годишно количество

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Подземна

вода – 3 бр.

сондажни кладенци


-

0,950586 m3/MWh

233666 m3

0,347408 m3/MWh

Да


3.2. Използване на енергия

Таблица 3.2.

Електроенергия/ Топлоенергия

Количество за единица продукт , съгласно КР

Използвано количество за единица продукт

Съответствие

Електроенергия

3,95.10-2 MW/MWh

2,47. 10-2 MW/MWh

Да

Топлоенергия

5,418.10-2 MW/MWh

1,902. 10-2 MW/MWh

Да

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1Суровини

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт , съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

-

-

-

-

-

Да/не

Таблица 3.3.2

Спомагателни материали

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт , съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Йонообменна

смола


25 t/y

3, 5.10-5 t/MWh

0 t/y

0 t/MWh

Да

Разсол

1870 t/y

1,80.10-3 t/MWh

995 t/y

1,50.10-3 t/MWh

Да

Таблица 3.3.3

Горива

Годишно количество, съгласно КР

Количество за единица продукт , съгласно КР

Употребено годишно количество

Количество за единица продукт

Съответствие

Природен газ

250 000

(хил Nm3)136,05 (Nm3/MWht)

76 465

(хил Nm3)113,68

(Nm3/MWht)Да

Мазут

12 600 t/y

0,160 t/MWh

0

0

Да

Пропан

2 t/y

2.10-6 t/MWh

0,353 t/y

0,54.10-6 t/MWh

Да

Съгласно Условие 8.1.8.2 - през месеците – май, юни, юли, август и септември има превишение на месечното количеството за единица продукт - на разсол и сондажна вода, но в годишен аспект не надвишават допустимите норми. Това се дължи на малкият обем на производство.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
- съгласно Условие 8.3.4.2. – всички резервоари са снабдени със средства за защита на почвите и подземните води

- съгласно Условие 8.3.4.12.3. :

- няма установяване попадането на разливи в почвите и/или подземните води;

- съоръженията са годни за бъдеща експлоатация;

- необходимост от ремонт или подмяна няма;

- увеличена е обваловката на резервоарите за съхранение на разсол

- съгласно Условие 8.3.4.13.1. няма установени несъответствия на всички площадки

- съгласно Условие 8.3.4.13.2. няма установени течове.

- съгласно Условие 8.1.8.4 при ежедневните проверки , няма установени течове.4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия ГД.4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Емисиите от инсталацията се докладват във вида, определен с таблица 2 от Приложение 1 от настоящия ГД. Метод на изчисление:ср.конц.(мг/ Нм3)*газов поток.(Нм3)*раб.часове котли.(ч/г) / 106=кг/г

- съгласно Условие 9.4.2. от КР – няма оплаквания за миризми в резултат от дейността на площадката

- съгласно Условие 9.6.1 от КР – от 01.01.2006г. се извършват непрекъснати измервания на емисии на вредни вещества на изпускащо устройство №1 към който са свързани 5 броя водогрейни котли.Представят се месечни доклади в РИОСВ – София.

- съгласно Условие 9.6.7.6. от КР са направени две периодични измервания през 2006г., на промишлени парни котли: Котел №1,2,3 на 20.01.2006 г. и Котел №2 на 05.07.2006 г. от фирма “Пехливанов инженеринг”

• Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга – няма констатирани несъответствия за непрекъснатите и периодични измервания


 • Брой емисионни измервания – денонощни измервания на СНИ и две периодични измервания - няма установени несъответствия

 • Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката – няма наличие на такива емисии

- съгласно Условие 15.5. от КР –емисии моментно превишаващи нормите, но средноденонощната стойност е под нормите:

05.06.2006г. – СО – 114,1 мг/ Нм3 от 07:30ч. до 08:00ч.

11.06.2006г. – СО – 257,9 мг/ Нм3 от 15:30ч. до 15:30ч.

24.08.2006г. – NOx – 657,1 мг/ Нм3 от 10:00ч. до 10:30ч.

07.09.2006г. – СО – 149,9 мг/ Нм3 от 14:30ч. до 14:00ч.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води Емисиите от инсталацията се докладват във вида, определен с таблица 3 от Приложение 1

Метод на изчисление: ср.конц.(мг/л)*дебит.(л/г) / 106= кг/г

Т.к се зауства смесен поток, включващ и производствените отпадъчни води, докладването се извършва в частта за производствени отпадъчни води.

През 2006г. бяха извършени :

- 2бр. измервания на следните параметри на отпадни води смесен поток:Параметър

Честота на мониторинга

Количество на заустваните отпадъчни води

При взимане на проба

рН

Два пъти годишно

Неразтворени вещества

Два пъти годишно

Нефтопродукти

Два пъти годишно

Желязо/общо/

Два пъти годишно

Мед

Два пъти годишно

Хром (тривалентен)

Два пъти годишно

Хром (шествалентен)

Два пъти годишно

Цинк

Два пъти годишно

от фирма “Евротест-контрол”АД на 08.02. и 28.12.2006г. Протоколите са представени с настоящия ГД.

Според протоколите от изпитване се констатира, че няма превишение на допустимите концентрации на замърсяващи вещества. • Ежедневни измервания на следните параметри

Контролиран параметър

Оптимална стойност

Честота на мониторинга

Вид на оборудването за мониторинг

Резервно части за пречиствателното съоръжение

Мазутен сепаратор- изход

Нефтопродукти

500 mg/dm3

Ежедневно на вход и изход от мазутен сепаратор

Фотометричен анализ

Според специ-фиката на оборудването

Двустепенен мазутен сепаратор към ППС- изход

Нефтопродукти

310 mg/dm3

На всеки 4 часа

при работа на съоръжениетоФотометричен анализ

Според специ-фиката на оборудването

рН

6,5÷9

На всеки 4 часа

при работа на съоръжениеторН-метър

Според специ-фиката на оборудването

Камери за неутрализация- 2 бр. - изход

рН

6,5÷9

На всеки 4 часа при работа на съоръжението


рН-метър

Според специ-фиката на оборудването

Не са констатирани несъответствия на измерените стойности на рН и концентрациите на нефтопродукти.


 

Мазутен сепаратор

 

2 Мазутен сепаратор

 

Камери неутрализ.

 

Градски колектор

 

Месец
 
 

 

 

 

 

 

рН

нефтпр.

рН

нефтпр.

рН

нефтпр.

рН

нефтпр.

I

8.0

10,60

7,80

4,10

/

/

7,84

1,30

II

7,54

4,50

7,60

7,70

/

/

8,30

2,30

III

7,70

14,30

7,80

6,30

/

/

8,00

1,73

IV

8,00

30,00

7,90

4,60

/

/

8,09

1,34

V

7,80

13,00

8,00

2,90

/

/

7,95

1,16

VI

8,00

14,00

7,50

2,20

/

/

7,80

1,20

VII

/

/

7,60

3,70

/

/

8,10

1,29

VIII

8,00

7,40

7,50

4,10

/

/

7,85

1,25

IX

7,90

15,20

7,70

3,90

/

/

7,57

0,81

X

8,00

9,20

7,80

5,40

/

/

7,80

1,39

XI

7,00

8,70

7,50

3,30

/

/

8,10

2,71

XII

7,90

10,20

8,00

4,60

/

/

8,00

0,89

Норми

/

500

6,5 - 9

< 15

6,5 - 9

/

6,5 - 9

< 15mg/dm3
mg/dm3


mg/dm3

 • съгласно Условие 10.5.2. от КР – при ежедневните проверки на контролираните параметри няма установени несъответствия.

 • съгласно Условие 10.5.4. от КР – при извършените проверки съгласно инструкция по Условие 10.1.3.2 няма установени несъответствия.

 • съгласно Условие 10.5.5.от КР – при ежедневните проверки от експлоатационния персонал няма установени течове и нарушение на канализационната мрежа


4.4. Управление на отпадъците

Информация за отпадъците е докладвана във формата на Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

През изтеклата година са предадени за обезвреждане(D) извън площадката - Флуоресцентни тръби и други, съдържащи живак (код: 20 01 21*), на фирма “Балбок-Инженеринг” АД – 0.069т.


 • Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества – от ежемесечните отчети беше констатирано че, отпадък с код 16 11 06 Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, вследствие аварийна подмяна на стара разрушена зидария на котел, превишава годишното количеството за единица продукт /но не превишава количеството за година/.

 • Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното – от извършените 4 бр. проверки не бяха установени несъответствия

 • Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително – несъответствията по условия 11.2.4./11.3.4. и 11.3.5. установени от РИОСВ-София, бяха отстранени в указаните срокове. Отпадъци с кодове: 17 06 01-Изолационни материали, съдържащи азбест;, 12 01 01- Стърготини, стружки и изрезки от черни метали;, 16 01 03- Излезли от употреба гуми;, 17 02 02- Стъкло;, 13 02 05- Нехлорирани моторни, смазочни масла за зъбни предавки на мин. основа -превишават сроковете за временно съхранение, поради липса на сключени договори с лицензирани фирми за последващо третиране. Това се дължи на тежката процедура по избор на фирма от управлението на дружеството. В момента се извършва тръжна процедура за избор на лицензирани фирми.

 • Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното - от извършените 4 бр. проверки не бяха установени несъответствия .

По Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците

 • Контрола и измерването на отпадъците в ОЦ “Люлин” се извършва съгласно утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове. Няма установени несъответствия.

 • На площадката на ОЦ “Люлин “ не е извършван анализ поради отсъствието на отпадъци с огледален код.

По Условие 11.9.2. Информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh е представена в Таблица 4 от Приложение 1.

4.5. Шум

- няма жалби от живущи около площадката

- през изтеклата отчетна година не са извършени наблюдения на общата звукова мощност на площадката, т.к според КР такива се извършват на две години. Последното измерване е било през 2005г. което е докладвано с ГДОС за 2006г.. През 2007г. предстои следващо измерване.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Почви

- съгласно Условие 13.11.3. от КР са определени 6 бр. постоянни пунктове за мониторинг на почвите. Разположението им е приложено към предходния ГДОС .

- съгласно Условие 13.12.7. от КР е извършен базов анализ на 6 бр. проби на почва на 24.11.2005 г. Протокол от измерването е приложен към предходния ГДОС. Следващото измерване ще бъде през 2008г.

- съгласно Условие 13.6. от КР са обозначени местата на план ,за извършване на товаро-разтоварни дейности, които биха довели до течове. Плана е приложен към предходния ГДОС.Подземни води

- съгласно Условие 13.9.1.1. от КР – бяха изградени 2бр. пунктове за мониторинг на подземни води . Разположението на точките за мониторинг са обозначени на плана на площадката . Плана е приложен към настоящия доклад в три екземпляра. • съгласно Условие 13.9.2. от КР – беше извършен анализ на водата от двата сондажа , като няма превишаване на стойностите на екологичния праг. Протоколите са приложени с настоящия ГД.

Информацията е докладвана във формата на Таблица 7 от Приложение 1.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

 • През 2006г. беше изградена и пусната в работа система за непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащо устройство №1 – в изпълнение на Условие 9.6.1. от КР

 • Резервоарите за съхранение на спомагателни материали и горива са снабдени със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване. Обваловките на резервоарите са с капацитет, достатъчен да поеме обема на най- големия резервоар. Обваловката на резервоарите за съхранение на разсол беше увеличена до необходимото ниво. Следователно са изпълнени Условия 8.3.4.2., 8.3.4.3. и 8.3.4.4.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

- Няма взето от оператора/собственика на инсталацията решение за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или части от тях.


7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

- Няма възникали авариини ситуации7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

- Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР (миризми, шум, води, въздух и др.)
Декларация
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005г. на “Топлофикация София”АД, обект ОЦ”Люлин”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.Подпис: Дата: 29.03.2007г.

Име на подписващия: инж. Ангел Симеонов

Длъжност в организацията: Директор ТР”Люлин”

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница