Доклад за състоянието на околната среда през 2009 година регионална инспекция по околната среда и водите софиястраница1/11
Дата03.09.2016
Размер1.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ
ДОКЛАДза състоянието на околната среда
през 2009 година


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ
1618 София

п. к. 332, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет.10

Секретар: тел. 02/ 940 64 98

Счетоводство: тел. 02/ 856 70 95

факс: 02/ 955 93 62

Зелен тел: 02/ 856 51 52e-mail: riew-sofia@ riew-sofia.government.bg
web: http://www. riew-sofia.org


СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение......................................................................................................................................стр.6

Информация за дейността на РИОСВ – София..........................................................................стр.6

Териториален обхват на РИОСВ – София..................................................................................стр.8


АНАЛИЗ ПО КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Управление качеството на атмосферния въздух.................................................................стр.10

Управление на водите...............................................................................................................стр.31

Земи и почви. Земни недра......................................................................................................стр.40

Защитени територии и биоразнообразие..............................................................................стр.46

АНАЛИЗ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ.......................................................................стр.50Управление на отпадъците.....................................................................................................стр.50

Управление на шума в околната среда................................................................................стр.50

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ.............................................................................стр.52

СЪСТАВЕНИ АКТОВЕ И ИЗДАДЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ....................................................................................................................................стр.55

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА НА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО.....................стр. 57ПРИЛОЖЕНИЯ...........................................................................................................................стр.58

СПИСЪК НА НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АИС Автоматична - измервателна станция

БАН Българска академия на науките

БПК5 Биологична потребност от кислород за 5 денонощия

БФВ Битово фекални води

ВЕЕС Висш експертен екологичен съвет

ВЕЦ Водноелектрическа централа

ГГИ Големи горивни инсталации

ГК Градска канализация

ГТИ Големи точкови източници

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

ГФ Горски фонд

ДГС Държавно горско стопанство

ДОВОС Доклад за оценка на въздействието върху околната среда

ДПП Дирекция Природен парк

ЕДП Електродъгова пещ

ЕЕС Експертен екологичен съвет

ЕО Екологична оценка

ЗБР Закон за биологичното разнообразие

ЗЗВВХВП Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати

ЗМ Защитена местност

ЗООС Закон за опазване на околната среда

ЗЗТ Закон за защитените територии

ЗУТ Закон за устройство на територията

ЗЧАВ Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда

КАВ Качество на атмосферния въздух

КПКЗ Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

КР Комплексно разрешително

ЛС Лесозащитна станция

МВЕЦ Мини водноелектрическа централа

МЕЕС Междуведомствен експертен екологичен съвет

МЗ Министерство на здравоопазването

МИ Министерство на икономиката

МОСВ Министерство на околната среда и водите

МПС Моторни превозни средства

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройство

НДЕ Норма за допустими емисии

НИМХ Национален институт по метеорология и хидрология

НСМОС Национална система за мониторинг на околната среда

НСЗП Национална служба за защита на природата

ОВОС Оценка за въздействие върху околната среда

ОПЗН Опазване на почвите и земните недра

ОС Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

ОХВП Опасни химични вещества и препарати

ОЧВОХВУР Опазване чистотата на атмосферния въздух, опасни химични вещества и управление на риска

ПДЕ Пределно допустими емисии

ПДК Пределно допустима концентрация

ПДК м.е. Пределно допустима концентрация – максимална еднократна

ПДК ср.дн. Пределно допустима концентрация – средно денонощна

ПДК ср.год. Пределно допустима концентрация – средно годишна

ПЗ Природна забележителност

ПМС Постановление на Министерски съвет

ПП Природен парк

ППЗЗ Промяна в предназначението на земеделски земи

ПР Поддържан резерват

ПСКР Прагови стойности за консумация на разтворители

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПУП Подробен устройствен план

РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите

РЛ Регионална лаборатория

РОУ Райони за оценка и управление

РОУКАВ Райони за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

СЗО Световна здравна организация

СНИ Собствени непрекъснати измервания

СО Столична община

СПККАВ Стационарен пункт за контрол качеството на атмосферния въздух

ТЕЦ Топлоелектрическа централа

ТБО Твърди битови отпадъци

ФПЧ Фини прахови частици

ХБМ Хидробиологичен мониторинг

ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на настоящия доклад е да информира обществеността, общините, фирмите, неправителствените организации и всички заинтересовани страни за състоянието на околната среда на територията на РИОСВ - София през 2009 година.

Докладът има за цел и да подпомогне областните и общински администрации на територията на РИОСВ - София при вземането на решения в областта на околната среда и за устойчиво развитие на териториалните общности, чрез интегрирането на политиката по околна среда в регионалните и местните общински политики в областта на социално-икономическото развитие.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РИОСВ - СОФИЯ
РИОСВ – София като орган, осигуряващ провеждане на държавната политика по опазване на околната среда на територията на град София и Софийска област има контролни, регулиращи и информационни функции в следните области:

  • Опазване и защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане;

  • Опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;

  • Опазване на биологичното разнообразие и защитените територии;

  • Управление на отпадъците;

  • Екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;

  • Събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите;

  • Опазване на горските екосистеми.

Дейността на РИОСВ – София обхваща териториите на: град София с нейните 24 района и 22 общини в Софийска област.

При осъществяване на РЕГУЛИРАЩИТЕ ФУНКЦИИ, РИОСВ – София разработва или участва в разработването на документи, или провежда дейности, свързани с политиката на държавата в областта на опазването на околната среда.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница