Документ за разглеждане в заседаниеДата02.06.2018
Размер57.8 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

Документ за разглеждане в заседание

TEST

{13/11/2006}13.11.2006 B6 0587/2006

<TitreType>ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯTitreType>

внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията

съгласно член 103, параграф 2 от правилника

от Tobias Pflüger, Mary Lou McDonald, Adamos Adamou, André Brie, Vittorio Agnoletto, Willy Meyer Pleite,{GUE}от името на групата GUE/NGL

относно Конвенция за биологичните и токсични оръжия, касетъчните бомби и конвенционалните оръжия

B6 0587/2006

Резолюция на Европейския парламент за Конвенция за биологичните и токсични оръжия, касетъчните бомби и конвенционалните оръжияЕвропейският парламент,

– - като взе предвид Tретата конференция за преразглеждане на определени конвенционални оръжия (ККО, или така наречената 'Конвенция за нехуманните оръжия'), в Женева от 7 до 17 ноември 2006 г.;

– като взе предвид Шестата конференция по прегледа на Конвенцията от 1972 г. за забрана на биологичното и токсично оръжие (КБТО), която ще се проведе в Женева от 20 ноември до 8 декември 2006 г.;

– като взе предвид предишните си резолюции относно КБТО и ККО, и по-специално резолюцията си от 14 юни 2001 г. относно протокола относно спазването на КБТО,

– като взе предвид Стратегията на ЕС относно оръжията за масово унищожение, одобрена през 2003 г. и резолюцията на Парламента от 17 ноември 2005 г. относно неразпространение на оръжията за масово унищожение: роля за Европейския парламент

– като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А. като взе предвид, че КБТО има почти универсален характер, тъй като е подписана от голям брой държави (155, считано от 1 January 2006 г., включително всички членове на Съвета за сигурност на ООН), но че при все това Конвенцията страда от липсата на разпоредби за проверка с цел да се гарантира нейното спазване; като има предвид наред с това, че Конвенцията бе изготвена в период, в който потенциалната заплаха от недържавни фактори, въоръжени с биологични оръжия, не бе в достатъчна степен призната;

Б. като взе предвид използването на бял фосфор в "битката за Фалуджа", в която участваха армия, военноморски сили и иракски сили под командването на Първа експедиционна група на морската пехота на САЩ;

В. като взе предвид, че Израел призна, че по време на войната с Ливан, при нападенията над цели на Хизбулла е използвал снаряди с фосфор,

Г. като взе предвид, че въпреки постоянно нарастващият брой на страните, подписали Конвенцията (100 през януари 2006 г. от уводното рамково споразумение), ККО далеч не е с универсален характер, и че броят на страните, подписали петте й протокола, които представляват на практика същността на Протокол 1 (относно неподлежащи на детекция фрагменти


, мини и мини-сюрприз
, запалителни оръжия
, ослепяващи лазерни оръжия
, експлозивни военни остатъци
)е значително по-малък;

Д. като има предвид, освен това, че ККО се характеризира с от други недостатъци като: липсата на механизми за проверка (и на политическа воля, необходима за да се гарантира спазване); липса на яснота относно видовете оръжия, обхванати от Конвенцията; и фактът, че такива оръжия могат да бъдат и са използвани противоречиво и безразборно (причиняване на твърде голям брой и ненужни жертви сред цивилно население, използване в градски зони), като при все това не са забранени съобразно Конвенцията;

Е. като има предвид, че - както в случая с Конвенцията за забраняване на химическите оръжия и Договора за неразпространение на ядрено оръжие - ефективното функциониране на КБТО и ККО е изключително важно, за да се забрани използването на нехуманни видове оръжия не само от воюващите държави, но също и от недържавни фактори, включително терористи и престъпници,

Относно резултата от Конференцията за преразглеждане на КБТО и бъдещето на КБТО

1. припомня, че първата част от Петата конференция по прегледа на КБТО завърши с неуспех, до голяма степен поради оттеглянето на администрацията на президента на САЩ Джордж Буш от (почти успешно приключените) преговори относно съставянето на правно задължаващ протокол за проследяването на спазването на конвенцията от държавите участници в КБТО, и искането на администрацията на САЩ за цялостно прекратяване на мандата на процеса за преговори това проследяване;

2. припомня, че Шестата конференция по прегледа е възможност за възобновяването на усилията в посока установяване на реални и ефективни средства за проследяване на спазването на КБТО;

3. приветства Съвместното действие на ЕС, договорено , съгласно КБТО на 27 февруари 2006 г., и Общата позиция, приета на 20 март 2006 г., за насърчаване на общовалидността на КБТО (inter alia посредством оказване на подкрепа за изпълнението й) и за поощряване на прагматична последваща програма за работа с цел подобряване на изпълнението и спазването на конвенцията от участващите в нея държави, както и от недържавни фактори, като тази програма следва да приключи навреме с оглед на Седмата конференция по прегледа през 2011 г.;

4. приветства продължителните дипломатически действия от страна на ЕС (както на Съвета, така и на Комисията) да се продължат международните усилия за засилване на КБО и признава ролята на ЕС за насърчаването на проучвателните доброволни необвързващи инспекции като "мерки за изграждане на доверие", както и засилването на националното законодателство в периода, предшестващ Конференцията по прегледа;

5. при все това е загрижен, че явното нежелание на ЕС и международната общност като цяло да се противопостави на отказа на САЩ да одобри правно задължаващ протокол за проследяване е в ущърб на бъдещето прилагане на КБТО и нейния авторитет;Резултатът от Конференцията за преразглеждане на КБТО и бъдещето на КБТО

6. Приветства факта, че Протокол V на ККО относно експлозивните военни остатъци ще влезе в сила през ноември 2006 г., при все това е убеден, че много повече държави трябва да я подпишат и ратифицират, призовава Съвета и Комисията да направят всичко възможно, за да гарантират, че всички държави-членки на ЕС надлежно ще подпишат и ратифицират този протокол;

7. Призовава ЕС и държавите-членки да изискват - в духа на целта на ККО да се съставят протоколи относно съответните оръжейни системи, когато възникне такава нужда и с оглед на специфична конвенция по този въпрос - създаването на специфичен протокол VI - за спиране на производството, разпространението и използването на касетъчни суббоеприпаси (разпръскващи се бомби);

8. Припомня необходимостта от забрана за използването на бял фосфор и гориворазпръскващи експлозиви, както за преустановяване на използването на бойни глави с (обеднен) уран, така и за лансиране на инициатива за включване на възбраната в протокол ІІІ в Конвенцията за конвенционалните оръжия, с цел да се подкрепи призива на Международния червен кръст и други хуманитарни организации за пълна забрана за използването на фосфор срещу човешки същества;

9. призовава ЕС и неговите държави-членки да положат сериозни усилия за разширяване на приложното поле на протокол III от ККО относно запалителните оръжия, за да се предотврати по-нататъшната употреба на фосфорни снаряди срещу военни и цивилни цели, както и за да спре употребата на бойни глави с (обеднен) уран;

10. Призовава САЩ и Израел, които не са подписали протокол ІІІ да попречат на използването на бял фосфор и да подпишат протокол ІІІ, като по този начин приемат забраната за използване на бял фосфор;КБТО и ККО

11. призовава всички държави-членки на ЕC, Съвета и Комисията да работят усилено, за да гарантират, че в обозримо бъдеще КБТО и ККО ще имат на разположение постоянен секретариат, който да наблюдава успешното им прелагане - съгласно позициите на Организацията за забрана на химическите оръжия, (ОЗХО), създадена за тази цел от Конвенцията за забрана на химическите оръжия;

12. Призовава Съвета и Комисията да се уверят, че Резолюция 1540 на Съвета за сигурност на ООН се прилага изцяло и да разгледа разширяването на нейния обхват отвъд оръжията за масово унищожение, като бъдат включени, също така, и нехуманните конвенционални оръжия;

13. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите-членки, представителите на гражданската инициатива "Проект за предотвратяване на употребата на биологични оръжия" в Женева, генералния секретар и всички държави-членки на ООН.


RE\639698BG.doc


PE 381.818v01-00

BG BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница