Документация за обществена поръчка с предметстраница4/7
Дата19.07.2018
Размер1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
за обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции“, Обособена позиция № 3 Доставка на стъклопакети и единични стъкла
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции“, Обособена позиция № 3 „Доставка на стъклопакети и единични стъкла

Ние: ………………………………………………………………...............................................………

/изписва се името на участника/ ……………..........................................................…...…………………………...

/номер на фирмено дело/ /БУЛСТАТ или ЕИК/

…………………………………………………...................................................…………………

/адрес по регистрация/

След като се запознахме и проучихме Указанията за участие, с настоящото Предложение за изпълнение на поръчката правим следните обвързващи ни предложения за изпълнение на предмета на посочената Обособена позиция № 3 Доставка на стъклопакети и единични стъкла

1. Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в изисквания в „Техническата спецификация“.

2. Декларирам, че доставките ще се извършва след получена писмена заявка, изпратена по мейл или факс на посочен от изпълнителя адрес от упълномощено, от възложителя длъжностно лице в срок до 5 /пет/ дни.

3. Приемам срок за подмяна на рекламирана стока до 5 (пет) работни дни, считано от дата на депозиране на рекламацията.

4. Декларираме, че доставяните материали и изделия ще отговарят на изискванията на “Наредба за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България ”, № РД-02-20-1/05.02.2015 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, както и на действащата в тази област нормативна уредба в Република България.

3.4. Декларираме, че доставените материали, изделия и консумативи ще бъдат със здрави опаковки, с етикети на български език и ще съдържат информация за производителя, качеството и датата на производство.


3.5. Декларираме, че доставените материали и изделия ще бъдат с гаранционен срок: гаранция за херметичност на стъклопакета …………..…………………...(минимум 3 години).

Дата: ...................... ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................ /име и фамилия/

............................................................ /длъжност на представляващия участника/

Образец № 6ДЕКЛАРАЦИЯ


за приемане на условията в проекта на договор

Подписаният/подписаната : …………................................................................................................

/собствено, бащино, фамилно име /

Представляващ/а участника ………………………………………………………………………..,

/наименование/

ЕИК .................................., в качеството си на …………………………………………………..,

/длъжност/

седалище ..........................................................................................................................,

адрес на управление:.................................................................................., тел./факс.........................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията, съдържащи се в проекта на договор с предмет:

„Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции“ Обособена поз.№............................................................................................................................
гр: .……………. декларатор:

дата:……………. /име, фамилия и подпис /Забележка: Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник - физическо лице.

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаният: ...................................................................................................................,

/собствено, бащино, фамилно име/

в качеството си на ......................................................................................................................

/длъжност/

на ……………............................................................................................................................, /наименование на юридическото лице, физическото лице - ЕТ/

БУЛСТАТ/ЕИК .........................................., седалище .............................................................

и адрес на управление: ............................................................, тел./факс ..............................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на офертата е .................... месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата, съгласно срока посочен в т. 12.2, буква г) от Поканата за участие, част от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на материали, изделия, консумативи, стъкла и стъклопакети, необходими за изработката на PVC и алуминиева дограма.

Обособена поз.№.................................................................................................................

гр: .......................... ДЕКЛАРАТОР:дата: ...................... /име и фамилия и подпис/

Забележка:

Декларацията се подава от лицето, което представлява участника.

Декларацията се подава и от участник – физическо лице.

Образец № 8
ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОРА НА

ДП „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали, изделия, консумативи, аксесоари, стъкла и стъклопакети за изработка на PVC и алуминиева дограма по обособени позиции“

Място на доставка: Цех за производство на дограма при ТД на ДП ФЗД затвора гр. Стара Загора, кв. Индустриален

Обособена позиция № 1 „Доставка на материали, изделия, консумативи и аксесоари за изработка на PVC дограма (прозорци и врати) - четирикамерна с дълбочина на профила мин. 60 мм. и коеф. на топлопреминаване ≤ 1.4 W /m2K а “
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, Ви представяме нашето ценово предложение както следва:


Вид материал

м-ка

к- во

ед.цена

П.1 Материали, изделия, консумативи и аксесоари за изработка на PVC дограма, четирикамерна с дълбочина на профила мин. 60мм. и коеф. на топлопреминаване ≤ 1.4 W /m2K
 

Прозорци

 

 
1

Каса

л.м.

1,00
2

Крило

л.м.

1,00
3

Делител

л.м.

1,00
4

Летящ делител

л.м.

1,00
5

Удължител каса 20/60мм

л.м.

1,00
6

Стъклодържател

л.м.

1,00
7

Удължител каса 20/60мм

л.м.

1,00
8

Съединителен профил за каси

л.м.

1,00
9

ПВЦ подпрозоречна дъска

л.м.

1,00
10

Горна панта - 1 ос

бр.

1,00
11

Долна панта- 1 ос

бр.

1,00
12

Средна панта -1 ос

бр.

1,00
13

Мартина - 1 ос - до 340мм

бр.

1,00
14

Мартина - 1 ос - 341-500мм

бр.

1,00
15

Мартина - 1 ос - 541-730мм

бр.

1,00
16

Мартина - 1 ос - 731-990мм

бр.

1,00
17

Мартина - 1 ос - 991-1290мм

бр.

1,00
18

Мартина - 1 ос-1291-1490мм

бр.

1,00
19

Мартина - 1 ос-1491-2030мм

бр.

1,00
20

Мартина - 1 ос-2030-2400мм

бр.

1,00
21

Дръжка

бр.

1,00
22

Насрещници

бр.

1,00
23

Пластмасови декорации за панти

бр.

1,00
24

Капачки за отводнителни отвори

бр.

1,00
25

Сглобка делител

бр.

1,00
26

Горна панта -2 ос

бр.

1,00
27

Долна панта- 2 ос

бр.

1,00
28

Мартина - 1 ос- 505-750мм

бр.

1,00
29

Мартина - 1 ос- 750-980мм

бр.

1,00
30

Мартина - 1 ос-950-1320мм

бр.

1,00
31

Мартина - 1 ос- 1310-1680мм

бр.

1,00
32

Мартина - 1 ос-1670-2040мм

бр.

1,00
33

Мартина - 1 ос-2030-2400мм

бр.

1,00
34

Ножица - 2 ос 290-510мм

бр.

1,00
35

Ножица - 2 ос 511-760мм

бр.

1,00
36

Ножица - 2 ос 650-830мм

бр.

1,00
37

Ножица - 2 ос 821-1000мм

бр.

1,00
38

Ножица - 2 ос 951-1200мм

бр.

1,00
39

Ножица - 2 ос 1201-1450мм

бр.

1,00
40

Ъгъл гръб -2 ос 801-1250мм

бр.

1,00
41

Ъгъл гръб - 2 ос 1251-1450мм

бр.

1,00
42

Ъгъл гръб - 2 ос1451-1650мм

бр.

1,00
43

Ъгъл гръб - 2 ос 1651-2400мм

бр.

1,00
44

Рамо 2 ос 290-510мм

бр.

1,00
45

Рамо2 ос511-830мм

бр.

1,00
46

Рамо 2 ос 831-1450мм

бр.

1,00
47

Горен ъгъл

бр.

1,00
48

Долен ъгъл с насрещник

бр.

1,00
49

Долен двуосен насрещник

бр.

1,00
50

Блокировка за двуосово отваряне

бр.

1,00
51

Мартина с брава крило врата

бр.

1,00
52

Мартина с брава крило прозорец

бр.

1,00
53

Дръжка за брава крило прозорец

бр.

1,00
54

Дръжка за брава крило врата

бр.

1,00
55

Алуминиев праг

бр.

1,00
56

Капачка за алуминиев праг

бр.

1,00
57

Подложка за пакет30мм

бр.

1,00
58

Ъгълова подложка за стъклопакет

бр.

1,00
59

Подложка за стъклопакет

бр.

1,00
60

Метален усилител каса

л.м.

1,00
61

Метален усилител крило

л.м.

1,00
62

Метален усилител делител

л.м.

1,00
63

Ножица падаща

бр.

1,00
64

Ъгъл за мартина Е 1

бр

1,00
65

Ъгъл за ножица Е 2

бр

1,00
66

Нулев ъгъл Е 3

бр

1,00
67

Ъгъл Е 1 за Ал праг

бр

1,00
68

Ъгъл Е 1 N

бр

1,00
69

Ъгъл E 11

бр

1,00
70

Ъгъл секюрити Е1 за горен летящ делител

бр

1,00
71

Ъгъл секюрити Е1 за долен летящ делител

бр

1,00
72

Долен ъгъл

бр

1,00
73

Средна панта

бр

1,00
74

Насрещник летящ делител мартина врата

бр

1,00
75

Насрещник летящ делител об. Мартина

бр

1,00
76

Секюрити насрещник

бр

1,00
77

Нсрещник за сюрме

бр

1,00
78

Сюрме малко

бр

1,00
79

Сюрме голямо

бр

1,00
80

Автоматично сюрме ляво и дясно горно

бр

1,00
81

Автоматично сюрме ляво и дясно долно

бр

1,00
82

Удължител мартина

бр

1,00
83

Двуфункционален елемент

бр

1,00
84

Трифункционален елемент

бр

1,00
85

Настрещници ляв и десен за 2 и 3 функц.ел.

бр

1,00
86

Адаптор за 2 и 3 функц.ел.ляв и десен

бр

1,00
87

Адаптор за 2 и 3 функц.ел. Летящ делител

бр

1,00
88

Насрещник за микровентилация

бр

1,00
89

Шнапер за врата

бр

1,00
90

Повдигач за крило

бр

1,00
91

Допълнителна ножица за широки крила

бр

1,00
92

Ограничителна ножица

бр

1,00
93

Фиксатор ножица

бр

1,00
94

Ограничител ножица за ниски крила

бр

1,00
95

Блокираща планка

бр

1,00
96

Шнапер за летящ делител

бр

1,00
97

Капачка летящ делител пвц

бр

1,00
98

Мартина плъзгане

бр.

1,00
99

Насрещник плъзгане

бр

1,00
100

Количка за плъзгане

кг

1,00
 

 

 

 
 

Врати

 

 
1

Каса

л.м.

1,00
2

Крило

л.м.

1,00
3

Подвижен делител

л.м.

1,00
4

Делител

л.м.

1,00
5

Стъклодържател

л.м.

1,00
6

Горна панта

бр.

1,00
7

Долна панта

бр.

1,00
8

Средна панта

бр.

1,00
9

Дръжки за врата

бр.

1,00
10

Сглобка делител

бр.

1,00
11

Брава с мартина

бр.

1,00
12

Насрещник врата

бр.

1,00
13

Насрещници

бр.

1,00
14

Патрон за ПВЦ

бр.

1,00
15

Четка под крило

л.м.

1,00
16

Винтове самонарезни 3.9мм х 16мм

бр.

1,00
17

Винтове самонарезни 4.2мм х 25мм

бр.

1,00
18

Винтове самонарезни 3.9мм х 38мм

бр.

1,00
19

Винтове директен монтаж 75х112мм

бр.

1,00
20

Пяна 0.750

бр.

1,00
21

Ъглова подложка за стъклопакет

бр.

1,00
22

Подложка за стъклопакет

бр.

1,00
23

Метален усилител каса

л.м.

1,00
24

Метален усилител крило

л.м.

1,00
25

Метален усилител делител

л.м.

1,00
26

Брава с мартина със задействане от дръжка

бр

1,00
27

Брава с мартина със задейсване от патрон

бр

1,00
28

Брава с мартина с куки лява и дясна

бр

1,00
29

Автоматична брава с мартина

бр

1,00
30

Централен насрещник за брава с мартина

бр

1,00
31

Насрещник куки

бр

1,00
32

Центр. Наср. Летящ дел. Брава с мартина

бр

1,00
33

Насрещник с куки за летящ делител

бр

1,00
34

Обикновен насрещник за брава с мартина

бр

1,00
35

Секюрити наср.за монтаж в/у подложка

бр

1,00
36

Подложка за монтаж в канала на лет.дел.

бр

1,00
37

Секюрит насрещник за еднокрила врата

бр

1,00
38

Централен насрещник летящ делител

бр

1,00
 

 

 

 
 

 

 

 
 

КОНСУМАТИВИ И АКСЕСОАРИ

 

 
1

Капачка плъзгане

бр

1,00
2

Четка плъзгане

л.м.

1,00
3

Кликлок със заключване

бр

1,00
4

Кликлок без заключване

бр.

1,00
5

Буфер плъзгане

бр.

1,00
6

Ролки за плъзгане алуминиеви

бр.

1,00
7

Дръжка за шубер

бр.

1,00
8

Тръба + адаптор за неправилен ъгъл

л.м

1,00
9

Желязо за тръба с адаптор

л.м

1,00
10

Тръба с адаптор за алуминии

л.м

1,00
11

Сглобка MS 04

бр

1,00
12

Ъгъл тип полицай

бр

1,00
13

Ъгъл широк за алуминий

бр

1,00
14

Профил комарник

л.м

1,00
15

Мрежа комарник

кв.м

1,00
16

Фитил комарник

л.м

1,00
17

Панти комарник

бр

1,00
18

Дръжка комарник голяма

бр

1,00
19

Дръжка тип охлюв

бр

1,00
20

Сглобка за делител комарник

бр

1,00
21

Ззключалка за комарник

бр

1,00
22

Сюрме за врата алуминии

бр

1,00
23

Сюрме за врата пвц

бр

1,00
24

Сюрме за пвц прозорец

бр

1,00
25

Хънтър пвц 20 мм

кв.м

1,00
26

Хънтър пвц 24 мм

кв.м

1,00
27

Капачка летящ делител пвц

бр

1,00
28

Видия за пвц 4.2 х 25 мм

кутия

1,00
29

Видия за пвц 4.2 х 40 мм

кутия

1,00
30

Повдигащ профил

л.м

1,00
31

Завършващ профил

л.м

1,00
32

Изравнителен профил

л.м

1,00
33

Усилващ профил за крило врата

компл.

1,00
34

Присъединителен профил 70 мм

бр

1,00
35

ПВЦ винкел

бр

1,00
36

ПВЦ декоративен профил

бр

1,00
37

Маркер в цвят

бр

1,00ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДСЗабележки:


1. Цената включва цена за материал/изделие, доставка и разтоварване до цеха за дограма в Затвора гр. Стара Загора

Дата: ......................... ПОДПИС и ПЕЧАТ: ................................

/име и фамилия/ ......................................................................

/длъжност на представляващия участника/
Образец № 8а
ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОРА НА

ДП „ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО“


1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница