Документация за обществена поръчка с предметстраница7/7
Дата19.07.2018
Размер1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Чл.19. При виновно неизпълнение на клаузите на настоящия договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 % на ден върху неизпълненото, но не повече от 10 % от стойността на договора.

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 20. (1) Гаранцията за добро изпълнение на договора се определя от Възложителя в размер на 3 % (три на сто) от стойността на обществената поръчка……….(…………….) без включен ДДС или ……………………..(……….) лева с ДДС.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се представя от Изпълнителя под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

(3) Гаранцията, представена във вид на парична сума, се внася по IBAN: BG60 UBBS 80021029542240, BIC: UBBSBGSF, банка „Обединена българска банка” АД, на името на ДП „Фонда затворно дело“.

(4) Когато гаранцията за изпълнение е банкова, се представя оригиналът й и същата е безусловна, неотменяема, покриваща 100 (сто) % от стойността на гаранцията за изпълнение и със срок на валидност крайния срок на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни. Когато поръчката не бъде изпълнена в договорения краен срок, Изпълнителят е длъжен да удължи срока на предоставената банкова гаранция или да предостави на Възложителя нова банкова гаранция с валидност - периодът на изпълнение на поръчката плюс 30 (тридесет) дни.

(5) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 30 (тридесет) календарни дни след прекратяване на договора.

(6) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до приключването му с влязло в сила съдебно решение или споразумение.

(7) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение при пълно виновно неизпълнение на поръчката или при разваляне на договора поради забавено, лошо или частично неизпълнение на поръчката по вина на Изпълнителя.

(8) Възложителят има право да удържи от стойността на гаранцията за изпълнение размера на начислените неустойки по раздел IV и V от този договор.

(9) Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и другите плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение за целия срок на действие на договора са за сметка на Изпълнителя.
VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.21. Договорът може да се изменя по изключение по реда и условията на чл. 116 от ЗОП.

Чл.22. Всички спорни въпроси, произтичащи от настоящия договор ще се решават със споразумение между страните, а при непостигане на съгласие спорът ще бъде отнасян за решаване компетентния съд.

Чл.23. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 - Техническa спецификация;

Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;

Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя.


Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра, по един за всяка една от страните.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. ............................................................................

(подпис и печат)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДПФЗД:

ИВАН ИВАНОВ
...............................

Дата на подписване:
2. ............................................................................

(подпис)


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

БОНА ИВАНОВА


...............................

Дата на подписване:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. ...........................................................................

(подпис и печат)

.................................................... :......................................................
...............................

Дата на подписване:

1Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

2За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

3Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

4Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

5Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

6Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

7Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

8Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

9Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

10Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

11По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

12Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

13Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

14Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

15По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

16Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

17Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

18Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

19Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

20Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

21Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

22В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

23Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

24Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

25Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

26Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

27Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

28Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

29Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

30Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

31Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

32Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

33Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

34Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

35Например съотношението между активите и пасивите.

36Например съотношението между активите и пасивите.

37Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

38Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

39Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

40С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

41За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

42Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

43Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

44Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

45Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

46Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

47При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

48В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

/
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница