Главния прокурор на Република България


Отдел „Международна правна помощ”страница4/4
Дата20.08.2018
Размер273.5 Kb.
1   2   3   4

Отдел „Международна правна помощ”

Дейността в сектора до 2003 г./отдела от 2004 г. се осъществява в различните форми на международната правна помощ, в първите години без трансфер на задържаните лица. Насоките на работата са следните:

- изготвяне и изпращане на следствени поръчки до други държави;

- възлагане за изпълнение на следствени поръчки, получени от чужди държави;

- осъществяване на процедура по активна и пасивна екстрадиция – искания до чужди държави за предаване на обвиняеми лица по наши следствени дела и предаване на обвиняеми и осъдени лица;- разглеждане на искания от други държави за издирване на лица за екстрадиция;

- изпращане в чужбина и изпълнение на молби от други държави за връчване на документи;

- обмен на информация по наказателни дела;

- експертни срещи и други контакти с чужди представители, с оглед подобряване на сътрудничеството по международно – правна помощ – включително чрез усъвършенстване на правната уредба;

- изготвяне на становища по проекти за споразумения, договори, конвенции, както и указания, свързани с проблеми на международното сътрудничество.

Секторът / отделът посредничи между всички териториални поделения на прокуратурата н страната и компетентните органи в останалите страни, които искат или от които се иска правна помощ; активно взаимодейства с НЦБ “Интерпол” – МВР – София, отдел “Международна правна помощ” при МП; Дирекция “Консулски отношения” – МВнР.

В периода 2001 – 2003 г. в сектора работят двама прокурори. През 2004 г. при обособяването му като самостоятелен отдел в него са назначени 4 прокурори, а през 2005 г . – 5 прокурори.

Работата по основните видове преписки е отразена в следната таблица:2001

2002

2003

2004

2005

Постъпление и движение на преписките в отдел “МПП”

2133

2493

2355

7601

11385

Молби за правна помощ от български органи на досъдебното производство за изпълнение на следствени поръчки в чужбина

142

268

402

476

902

Молби за правна помощ за изпълнение в РБ

94

234

193

238

251

Преписки за екстрадиция

56

87

98

147

200

Трансфер на осъдени лица

40

Значителният брой постъпили в отдела преписки през 2004 и 2005 г. се дължи на въведения нов ред за завеждане на всички постъпили в прокуратурата материали с нов номер.

/Данните са посочени въз основа на правени през годините справки, доклади, отчети и проверки, тъй като обема и спецификата на работата в отдела изисква продължителна проверка /.
Отдел „Информационна аналитична дейност”

Работата в отдела е насочена в следните направления:

Анализи и изследвания, касаещи отчети и доклади за дейността на прокуратурата.

Проучване на информационна – аналитичната дейност на органите, включени в ЕИСПП.

Становища по проекти за изменение и допълнение на различни закони.

Интензивна работа по хардуердното и софтуерното изпълнение на проекта BG № 005.01.01.

Работа по изготвяне на годишния отчетен доклад на прокуратурата и експозе към доклада.

Проучвания, анализи, предложения относно дежурства и заплащане на извънреден труд на прокурорите.

Предложения за единния класификатор на преписките.

Работа по проектозакони.

Дейности по разработване и усъвършенстване информационно – аналитичната дейност на прокуратурата.

През 2003 г. работата на отдела е концентрирана върху изпълнение на ангажиментите на прокуратурата по договора BG 005.01 „Доставка на оборудване и разработка на унифицирана информационна и деловодна система на Прокуратурата”.

Участие в работата по изготвяне на проекти и предложения за изменения и допълнения на НА.

Статистическата информационна дейност на прокуратурата се събира и обобщава в отдела.

Дейност по разработване и усъвършенстване на унифицираната информационна система и деловодната система на Прокуратурата, изготвяне и обобщаване на доклади.

2004 – 2005 г. в отдела работят двама прокурори и един правен съветник. Те обобщават информацията, изпращана от прокуратурите в страната по различни направления – корупционни престъпления, престъпления против финансовата и данъчната система, престъпления свързани с трафика на хора, трафик на наркотични вещества и т.н.

За подобряване отчетността е въведена унификация на издадените окръжни и указания, изработени са отчетни форми по всички направления в дейността на прокуратурата.

Прокурорите от отдела участват в работни групи за подготвяне на информации, доклади, анализи, справки, отговори на въпросници, получени от международни организации и др.

Продължава разработването на унифицираната информационна система на Прокуратурата на Р България, както и изграждането на комуникационна връзка с НСлС за обмен на информация по дела с висока степен на обществена опасност и представляващи обществен интерес.

Сектор „Финансово стопански”

Към този сектор в периода 2001 – 2005 г. работи един прокурор.

През 2001 г. съвместно със счетоводството са предприети необходимите мерки за отстраняване на нередностите в организацията на счетоводната отчетност, констатирани при проверката от Сметната палата за 2000 г.

Проверки по приходите и разходите по бюджетните сметки, след което са изготвени указания за отстраняване на констатираните нарушения.

Проверка за целевото изразходване на отпуснати за ремонт средства.

Извършване на строително – ремонтни работи в шест прокуратури, възложени с малки обществени поръчки.

2002 г. – организиране на мероприятия за повишаване на квалификацията на служителите и своевременното довеждане до знанието им промените в нормативните актове, отнасящи се до работата им.

Възлагане на обществени поръчки по ЗОП.

Доставка на компютърно оборудване по програма ФАР.

2003 г. – Малка обществена поръчка за ремонт на сгради.

Организиране ремонта на почивна база – Бяла.

Обществена поръчка за канцеларски материали и други материали, необходими за работата на прокуратурата.

Оборудване с техника на прокуратурите, определени за пилотни по проекта с Баварското Държавно Министерство на правосъдието.

Организация на разпределението и ефективното използване на средства за повишаване на квалификацията на прокурори.

2004 – 2005 г. работата на сектора е насочена изключително по контрола на финансово – стопанските средства по бюджетната сметка на Прокуратурата на Р България и управление на имуществото; контрол при провеждане на процедурата за възлагане на обществени поръчки за избиране на изпълнител за ремонтно – строителни и монтажни работи на предоставените сгради на няколко прокуратури в страната.

Сектор „Жалби и сигнали на граждани”

В сектор „Жалби” работи един прокурор, от м. септември 2001 г. и един правен съветник до м. октомври 2005 г., когато той беше назначен за прокурор в Софийска районна прокуратура.

Задълженията на работещите в сектора са:


 • прием на граждани в определени за това дни и часове;

 • разпределение на постъпващия във Върховна касационна прокуратура доклад – всички жалби, сигнали, молби на граждани, преписки и дела, по съответните отдели на ВКП; до м. март 2004 г.;

 • изготвяне на уведомителни писма по жалбите и сигналите, изпратени до ГП, относно възлагането им на прокурори от съответния отдел към ВКП;

 • работата по обучението и квалификацията на прокурорите;

 • м. юни 2002 г. бе обявено, че в сектор „Жалби” ще се приемат граждани, желаещи да уведомят за корупционни прояви и всички жалби в тази насока се проучват в сектора, поддържа се актуална информация – докладват се, разпределят се в отделите;

- съгласно Заповед № ЛС – 1783 от 11.11. 2002 г. в сектора се поддържа актуална информация и относно обучението и участието на прокурори в мероприятия за повишаване на квалификацията, както в страната, така и в чужбина; участие на прокурори в различни работни групи.

- Прием на граждани.

Ежедневно се приемат около 10 граждани с различни оплаквания и искания за намеса на прокуратурата – забавяне на разследването, забавяне произнасянето от прокурорите по преписки и дела, несъгласие с постановени прокурорски и съдебни актове, проблеми във връзка с възстановяването на земеделски земи, неправилно определен размер на пенсията и т.н.

2. Разпределение на постъпващия във ВКП доклад.

Тази дейност е извършвана в този сектор от 2001 год. до м. март 2004 год., когато е създаден сектор „Разпределение на делата и преписките”

Всички постъпващи в регистратурата на ВКП материали, жалби, преписки и дела след проучване от прокурора, се разпределят в съответните отдели на ВКП. По всеки материал се проверява дали постъпва за първи път в прокуратурата или по случая има вече образувана преписка и следва да се приложи към нея. Проверката се извършва от прокурора по дневниците в общата регистратура или в дневниците на съответния отдел. Докладите са разпределяни в деня на постъпването им и не се е допускало забавяне. Други служители, които да оказват техническа помощ при разпределението на доклада не е имало.

По години по постъпилите за разпределение в сектора материали, новообразуваните преписки са както следва:


 • 2001 г. – 11 294;

 • 2002 г. – 10 910;

 • 2003 г. – 10 212;

През тези години са постъпвали и средно по 20 000 материали, които след проучване и установяване наличието на образувана вече преписка се прилагат към нея.

От м. март 2004 г. е установен нов ред за завеждане на постъпващи във ВКП материали, като всеки от тях се завежда с пореден номер в общата регистратура – работят две служителки, които разделят работата помежду си, като едната вписва четните номера, а другата – нечетни. По същия начин се докладват на двама прокурори в сформирания нов сектор „Разпределение на делата и преписките” . Работещите при тях две служителки отново вписват всеки постъпил материал с поредния номер в дневник и отдела, на който са разпределени и едва тогава се предават на деловодството на така определения отдел. В сектора работят още две служителки, които извършват проверка за наличието на вече образувана преписка по този повод.

Така разпределени преписките и делата се предават в деловодството на съответния отдел – там отново се описват в дневници и азбучник.

По този ред на завеждане на преписките се отчитат, както следва:

- 52 063 постъпили във ВКП материали и разпределени в сектора за 2004 г.;

- 81 490 за 2005 г.

3. Изготвяне и изпращане на уведомителни писма до лицата, подали сигнали до Главния прокурор за номера на преписката, образувана във ВКП и отдела на който е възложена.

Прокурорът, който четеше доклада, адресиран лично до Главния прокурор отделя тези преписки, които се приобщават към доклада подлежащ на разпределение за работа във ВКП. Прокурорът и правният съветник изпращат уведомителни писма до подателите на сигналите, в които им съобщават на кой отдел е разпределена за проучване и работа преписката и под какъв номер е заведена, с цел при извършването на проверка по нейното движение да знаят в деловодството на кой отдел следва да се направи тя. Тази практика продължава и след сформирането на сектора за разпределение, независимо от назначените към него за работа служителки, не са ангажирани и машинописки за изготвянето на тези писма. Тези преписки преминават през двама прокурори и се възлагат на трети прокурор, за да изготви едно уведомително писмо. Средно месечно са изготвяни около 300 - 350 писма. Тези писма са изготвяни в деня на получаването им и не е допуснато забавяне.

От м. август 2005 г. по време на съдебната ваканция и след назначаването на правния съветник за прокурор в Районна прокуратура – София, прокурорът, останал сам в сектора, не е изпращал тези уведомителни писма, тъй като това е затруднявало останалата работа и не се разрешил въпроса за определянето на служител, който да подпомогне тази работа, която е чисто техническа. Освен това всички преписки се носят в сектора, за преценка по кои от тях следва да се изпращат писмата – тъй като има случаи, при които подателите на сигналите са вече уведомени по този ред и при това положение трети прокурор, след първите двама, които са проучвали преписката за разпределение, трябва да прочете преписката, да проучи следва ли да се изготвя писмо и т.н.

4. Работа по сигнали и жалби на граждани, възложени на сектора.

Преписки, възложени за решаване на сектор „Жалби” по години са както следва:


 • 2001 г. – 746

 • 2002 г. – 139

 • 2003 г. – 175

 • 2004 г. – 339

 • 2005 г. – 463

Преписките се решават в едномесечен срок. Не се допуска забавяне.

От 2004 и 2005 г. в сектора са решавани преписки, които са възложени от завеждащ отдел „Административен”. В зависимост от оплакванията и исканията в едни случаи се изпращат отговори до жалбоподателите; в други се изпращат на компетентната прокуратура с изрично указание да се уведоми писмено подателя на жалбата за предприетите от прокуратурата законови действия и за становището на прокуратурата по преписката, като копие от отговора да се изпрати на Върховна касационна прокуратура. При получаване на отговора, ако е необходимо се изготвя и отговор от прокурора в сектора до жалбоподателя. Има преписки, по които е изискана необходимата информация от прокуратурата, особено когато се твърди, че е забавено произнасянето и в отговорите се установява, че не отговаря на истината, тъй като има постановен прокурорски акт, препис от който е изпратен на подателя на жалбата. При изпращане на жалбите на компетентната прокуратура, винаги е уведомяван подателя на сигнала или с отделно писмо или с копие от писмото до прокуратурата.Постъпили преписки в сектора

Отговори до молителите

Изпратени по компетентност на други прокуратури

Изпратени по компетентност на „Инспектората” при ВКП

Изпратени по компетентност на други отдели във ВКП

2004

339

206

112

3

18

2005

463

290

113

15

3ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Със Заповед № ЛС-797/10.03.2006 г. на заместник главния прокурор и ръководител на Върховна административна прокуратура /ВАП/ на работна група в състав: председател - Ангел Ангелов – прокурор, завеждащ отдел “Административно-съдебен” и членове: Цони Цонев – прокурор,зав.отдел, Огнян Топуров – прокурор, Лидия Ангелова – прокурор, Любка Стамова – прокурор, Надежда Дойчинова – прокурор, Красимира Иванова –административен секретар, Донка Бончева – зав.служба и Лидия Герасимова – зав.служба,е възложено да извърши пълна ревизия на образуването, разпределението, движението, сроковете на решаването и съхранението на преписките и делата във ВАП за последните пет години в изпълнение на Заповед № ЛС-794/09.03.2006 г. на Главния прокурор.

В изпълнение на заповедта комисията провери образуваните във ВАП за петгодишния период преписки, при което констатира следното:
І. ОТДЕЛ “АДМИНИСТРАТИВНО-СЪДЕБЕН НАДЗОР”
Постъпилите във ВАП жалби, молби, сигнали и други материали от административно-съдебен характер незабавно са били завеждани в съответните деловодни книги за работата на отдела. След това тези материали, образувани в съответни преписки, са докладвани незабавно на заместник главния прокурор, който в същия или на следващия ден ги е разпределял на завеждащ отдела. От своя страна прокурорът, завеждащ отдел е разпределял незабавно преписките на прокурор от ВАП. Движението на съответните преписки във ВАП по техническото изготвяне на писма, отговори и други актове на съответните прокурори се е осъществявало чрез куриера.

Констатациите по години относно сроковете за решаване на преписките в отдел “Административно-съдебен надзор” са както следва:

1. През 2001 г. в отдела са били образувани общо 361 преписки, от които след унищожаване на 211 бр. преписки с изтекъл срок на съхранение, са архивирани 150 бр. преписки. От общо образуваните преписки в срок до 7 дни са решени 355 бр., а в срок до 14 дни – 6 бр.

2. През 2002 г. общо са били образувани 640 преписки, от които 445 бр. са унищожени, а останалите 195 бр. са архивирани. От общо образуваните преписки в срок до 7 дни са решени 631 бр., до 14 дни – 7 бр., до 30 дни – 2 бр.

3. През 2003 г. в отдела са били образувани общо 507 преписки, от които в срок до 7 дни са решени 498 бр., до 14 дни – 7 бр. и 2 преписки са решени в срок до 40 дни.

4. През 2004 г. са били образувани общо 544 преписки, от които в срок до 7 дни са били решени 541 бр. и 3 преписки са решени в срок от 14 до 18 дни.

5. През 2005 г. общо образуваните в отдела преписки са 565 бр., като всички преписки са били решени в срок до 7 дни.

Комисията констатира, че няма неприключени и висящи към момента на проверката преписки, образувани през периода 2001 – 2005 г. При проверката не бе установено необосновано забавяне решаването на преписки, което да е довело до пропускане на преклузивни законови срокове, отнасящи се до реализиране на процесуалните права на гражданите и организациите. Не бяха констатирани случаи на изземване на преписки от по-долустоящи прокуратури за решаване от прокурори в отдел “Административно-съдебен надзор”. Това се дължи и на спецификата на работата на отдела и очертаните в Закона за Върховния административен съд правомощия на прокуратурата в административния процес, които се упражняват само от Главния или заместник главния прокурор.

Всички приключени преписки се съхраняват в деловодството на ВАП, разделени по години. Новообразуваните и висящите преписки, по които се чакат отговори или материали, се съхраняват на отделно място, също в деловодството на ВАП.
ІІ. ОТДЕЛ “НАДЗОР ЗА ЗАКОННОСТ И ЗАЩИТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
След унищожаването на преписките с изтекъл срок за съхранение и закриването на отдел “Надзор за законност” от 01.04.2004 г., в архива на ВАП се намериха на съхранение решените от прокурорите преписки за периода 01.01.2003 г. – 08.07.2004 г.

Анализът на данните сочи на следните изводи:

1. Всички преписки за посочения период са заведени в деловодството на прокуратурата в деня на постъпването им.

2. Преписките са възлагани за решаване в еднодневен срок от завеждането им в прокуратурата.

3. В преобладаващия брой случаи преписките са решавани в срок от 1 до 3 дни. В срок над 10 дни за целия обсъждан период са решени само 3 преписки, а именно: № 20 – възложена на 29.05.2003 г., решена на 13.06.2003 г.; № 31 – възложена на 16.06.2003 г., решена на 18.07.2003 г. и № 27 – възложена на 24.03.2004 г., решена на 11.04.2004 г. Забавянето по тези преписки се дължи на изискването на материали, необходими за решаването им и които са се намирали в други органи.

4. Решените през обсъждания период преписки възлизат на 106 бр. По прокурори те се разпределят както следва: г-н Чирипов – 18 бр.; г-н Топуров – 41 бр.; г-жа Стамова – 24 бр. и г-жа Ангелова – 23 бр.

За същия период с изх.№ са изведени от прокуратурата 85 бр. преписки, от които: Указания до АП – 13 бр.; Указания до ОП – 33 бр.; писма до министерства - 27 бр.

Работната група счита, че ръководството и прокурорите от Върховната административна прокуратура трябва да обърнат по-голямо внимание на подготовката на прокурорите за участие в съдебни заседания на Върховния административен съд.

В заключение отново следва да се подчертае, че работната група счита на този етап да се докладва на главния прокурор за резултатите от проверката и да предложи след вземане на обяснения от посочените прокурори да се предприемат необходимите мерки за търсене на съответната отговорност.

Доклада е приет от работната група без забележки на 12.06.2006 г.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница