Информация за преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно намерениестраница2/4
Дата28.05.2017
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4

От гледна точка на сигурността е необходимо филтърът да има диференциално измерване на налягането (не изключвател на налягането).

Допълнителни свойства на филтъра:Отводняване

Атмосферните води от покривната конструкция ще постъпват в дъждовна канализация, заустваща се в „Тел дере”. Водите от миене на площадката на халето, ще се насочат към два броя съществуващи резервоара за технологични води, всеки с вместимост 500 м3. Двата резервоара са част от действаща Инсталация за механично-биологично третиране на битови отпадъци, находяща се в съседния имот УПИ І(1,2), м-ст. Чакмак баир. Постъпилите в резервоарите замърсени атмосферни води от площадката ще се използват в процеса на компостиране за овлажняване на сместа в биотунелите. За оптимално протичане на процеса на компостиране от гледна точка на влажността е необходимо поддържане ниво на влажност на материала в биотунелите и това ниво на влажност се поддържа чрез напръскване с водата от резервоарите. Използваните за компостирането води са в затворен цикъл и от процесите в съществуващата инсталацията за третиране на отпадъците не се отделят отпадъчни води.

При силен дъжд, атмосферните водите от площадката, ще са с достатъчно ниска концентрация на замърсяване. Ще се насочват към шахта-преливиник.След преливника преливащото водно количество се насочва към шахта с монтирано шахтово вертикално сито за механично пречистване , които ще са разположени на площадката за временно съхранение и от там ще постъпват в дъждовната канализация извън площадката.10.Природни ресурси, превидени за използване по време на строителството и екстплоатацията

Реализацията и експлоатацията на обекта, предмет на настоящата комплексна инициатива, не е свързано с използването на значителни количества природни ресурси.През строителния период ще се използват ограничени количества от следните природни ресурси.енергийни източници,суровини иматериали;

- дизелово гориво за строителната механизация

- инертни материали/ трошен камък,пясък /;

- цимент за бетон

- вода за питейно- битови нужди на работещите в обекта.

- армировъчна стомана.

- метални панели

Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми.

По време на експлоатация основно ще се изпълзва електроенергия и вода.

11.Отпадъци,които се очква да се генерират-водове, количества и начин на третиране.

Инвестиционното предложение не предвижда генериране на големи количества отпадъци.

По време на строителството на площадката ще се извършват основно изкопни работи, като по-голямата част от земните маси ще ползват за обратна засипка. Очаква се общото количество на излишните земни маси, които ще създадат изкопните работи да не надвишават 15 куб.м.

При експлоатацията на обекта ще се формират отпадъчни води от валежи и миене на площадката. След механично пречистване, ще постъпват в дъждовна канализация.


12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

За намаляване нивото на шума от работата на шредерите, ще се използват екраниращи съоръжения по пътя на разпространение на шума:

Предвижда се използване на шумоизолиращи модулни панели “SECUREWALL” за изграждане стените на халето, в което ще бъдат разположени съоръженията за шредиране на отпадъците. По-специално всеки модулен панел е изграден от многослойна структура, изработена чрез слепване на следните елементи:

- поцинкована стоманена ламарина, дебелина 0,43мм;

- панел от твърда експандирана полиуретанова пяна, гъстота 40 кг/м3, максимална дебелина 39,14 мм и минимална дебелина 33,68 мм;

- поцинкована стоманена ламарина, дебелина 0,43 мм.

Изпитването на панелите за определяне звукоизолиращата им способност е извършено в Институт “Джордано” — Изследователска дейност в областта на физиката. Белария. Италия. Лаборатория по акустика.

Изпитването е извършено съгласно предписанията на следните стандарти:
  • ISO 140-3:1995 “Акустика. Измерване на звукоизолацията в сгради и на строителни елементи. Част 3: Лабораторни измервания на изолацията от въздушен шум на строителни елементи” (ISO 140-3:1995 Acoustics. Measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Part 3: Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements”);

  • ISO 717-1:1996 “Акустика. Оценка на звукоизолацията сгради и на строителни елементи. Част 1: Изолация от въздушен шум в сгради и на вътрешни строителни елементи  (ISO 717-1:1996 Acoustics. Rating of sound insulation in buildings and of building elements. Part 1: Airborne sound insulation in buildings and of interior building elements).

Метод на изпитването
Средата за изпитване се състои от две камери, едната от които, определена като “излъчваща камера” [“излъчващо помещение”], съдържа източника на шум, а другата, определена като “приемащата камера” [“приемащо помещение”], е характеризирана акустично чрез еквивалентната площ на звукопоглъщане.

След поставянето на въпросната мостра в отвора между двете камери от средата за изпитване, бяха взети мерки за отчитането на нивото на звуково налягане при различните честоти, в интервала между 100 Hz и 5000 Hz, както в излъчващата камера, така и в приемащата камера, и за проверката на времето на реверберация [времето за отзвучаване] на последното в същото работно поле.

Средна температура на средата = 20°С

Относителна влажност = 60 %


Шумоизолиращата способност “R”, равняваща се на 10 пъти десетичния логаритъм на съотношението между падащата звукова мощност и предадената [преминалата] през мострата звуковата мощност, се изчислява, използвайки следната формула:


S

R= L1–L2+10•log—

A

където:

R = шумоизолираща способност, изразена в dB;

L1 = средно ниво на звуково налягане в излъчващата камера, изразено в dB;

L2 = средно ниво на звуково налягане в приемащата камера, изразено в dB;

S = полезна измервателна повърхност на изпитваната мостра, изразена в м2;

A = еквивалентна площ на звукопоглъщане на приемащата камера, изразена в м2, която на свой ред се изчислява, използвайки следната формула:

 


0,16•V

A=—————,

T

където:

V = обем на приемащата камера, изразен m3;

T = време на реверберация, изразено в s.

Освен това бяха изчислени — съгласно методиката, предложена от стандарт ISO 717, част 1, — два корекционни коефициента в dB, които вземат под внимание характеристиките на специфични звукови спектри в източника, а именно:    • корекционен коефициент “C”, който трябва да бъде събран с индекса за оценка “RW”, със спектър при източника на шум, свързан с претегления розов шум (pink noise) A;

    • корекционен коефициент “Ctr”, който трябва да бъде събран с индекса за оценка “RW”, със спектър при източника на шум, свързан с претегления шум от уличното движение (traffic noise) A.

Индексът за оценка “Rw” на шумоизолиращата способност “R” се равнява на стойността в dB от еталонната крива при 500 Hz съгласно методиката на стандарт ISO 717, Част 1.


Резултат от изпитването:


Честота
[Hz]

L1
[dB]

L2*
[dB]

T
[s]

R
[dB]

Еталонна крива

[dB]


100

93,0

63,7

1,66

23,8

9,0

125

93,0

65,8

1,50

21,3

12,0

160

94,7

67,3

1,53

21,5

15,0

200

93,7

66,7

1,50

21,1

18,0

250

95,1

68,3

1,59

21,1

21,0

315

95,6

66,7

1,80

23,8

24,0

400

95,2

63,6

1,67

26,1

27,0

500

95,2

62,8

1,82

27,3

28,0

630

93,7

60

1,75

28,4

29,0

800

93,7

59,1

1,70

29,2

30,0

1000

92,7

57,7

1,60

29,3

31,0

1250

93,7

58,4

1,51

29,4

32,0

1600

91,9

60,5

1,45

25,3

32,0

2000

92,3

64,8

1,42

21,3

32,0

2500

92,2

55,3

1,31

30,4

32,0

3150

92,6

42,0

1,30

44,0

32,0

4000

92,3

36,8

1,23

48,9

//

5000

92,4

34,0

1,21

51,5

//

Индекс за оценка при 500 Hz в честотната лента между 100 Hz и 3150 Hz:RW = 28 dB

Изпитването показва, че използваните шумоизолиращи панели ще намалят изходното ниво на шум с 28dB извън стените на халето още при източника.
За допълнителен естествен екран ще послужи и денивелацията на терена в разглеждания район. Направените геодезически замервания показват, че разликата между най- ниската част на имота, където ще е разположено халето и най - високата точка е 15 м. Хълмистия участък, който е ситуиран към населеното място, се явява естествена прераграда за разпрострението на шум от съоръженията и товаро-разтоварни дейности на площадката.
Също така трябва да се има пред вид, че трите шредера ще работят едновременно в много редки случаи и при максимално натоварване. Предварителния шредер ще се използва само когато е необходимо разкъсването на балиран или постъпил производствен отпадък, който не е преминал предварителна обработка.

Основният входящ материал за обработка по линията ще е предварително обработен в МБТ инсталацията, за което в по- голям процент от случаите ще се налага работата на единия фин шредер или двата при по- големи входящи количества отпадък.


За намаляване праховото замърсяване от работата на шредерите е предвидена обезпрашаваща система за пречистване на въздуха. Съоръженията за обезпрашаване ще осигуряват очистването на изхвърляния въздух, като първата степен е в самата машина за раздробяване за улавяне на по-едрите частици, а над всяка дробилка (шредер) ще има поставена аспирационна уредба с филтър за улавяне на по- фините прахови частици.

Обеми въздух, засмукани от системата за обезпрашаване:
 

 

обем въздух

характеристики на въздуха (*)

 

Поз.

Машина

от машината

околен въздух

общо

влажност

температура

размер на частиците (мм)

разлика в налягането

10

предв. шредер (VVZ 190)

10.000 м3

0 м3

10.000 м3

средна

средна

0 - 5 (#)

10 mbar

115

възд. Сепаратор 1

13.000 м3

0 м3

13.000 м3

средна

средна

0 - 10

350 mbar

215

възд. Сепаратор 2

13.000 м3

0 м3

13.000 м3

средна

средна

0 - 10

350 mbar

150

фин шредер 1 (VAZ 2500)

3.000 м3

3.000 м3

6.000 м3

около 90-99%

около 40-80 С

0 - 300 (#)

10 mbar

260

фин шредер 2 (VAZ 2500)

3.000 м3

3.000 м3

6.000 м3

около 90-99%

около 40-80 С

0 - 300 (#)

10 mbar

180

конвейер 1 към зала RDF

3.000 м3

1.000 м3

4.000 м3

около 90-99%

около 40-80 С

0 - 40

10 mbar

290

конвейер 2 към зала RDF

3.000 м3

1.000 м3

4.000 м3

около 90-99%

около 40-80 С

0 - 40

10 mbar

56.000 м3

Легенда

(*) предполагаеми стойности, примерни данни от инсталации, работещи със същия материал

(#) големи и много леки фолиа, видео ленти и др.
Дадените обеми въздух са много важни за ефективната работа на системата. Финия шредер завихря много въздух поради бързото въртене на ротора и материала, засмукването на въздуха намалява изхвърлянето на частици от системата. Засмукването на въздух от верижния конвейер (поз. 180 и 290) намалява влажността и корозията в самия конвейер и увеличава живота на веригата и релсите. Допълнителния околен въздух в дадените обеми намалява влажността в тръбите, ако той не се засмуква тръбите ще бъдат блокирани с влажен прах много скоро. Тръбите, в най-добрия вариант, трябва да бъдат свързани към голяма централна тръба, така, че общия обем въздух да се смесва, за да намаляват температурата и влажността му.

Обезпрашаващата система ще осигури чистота на изхвърляния въздух в рамките на допустимите норми за чистота на атмосферния въздух:

– под 0,50 мг/м3 максимално еднократна концентрация за общ суспендиран прах , съгласно НАРЕДБА № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места

- до 50 µg/m3 средно денонощна норма за ФПЧ10, съгласно НАРЕДБА № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух


За намаляване вредното вредното въздействие върху почвите, подпочвените и повърхностните води е предвидено улавяне на площадковите води и насочването им в резервоари, както и механично пречистване на отпадъчните атмосферните води преди заустването им.
-Устройството на територията ще се извърши в съответствие с нормативните изисквания на параметрите за застрояване, озеленяване, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 7 на МРРБ; Наредба №7 от 24 август 2004г. за изискванията, на които да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

- Строителството ще се извършва на база на разработен от изпълнителя и одобрен от компетентните органи работен проект, съобразен с изискванията на ЗУТ , Наредба № 7 на МРРБ, Наредба №6 от 27 август 2013г за условията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; Приложение 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

- Излишните земни маси от изкопните дейности ще се третират съгласно изискванията на нормативната уредба, регламентираща управлението на този вид отпадък.


  • Проектирането на площадката е съобразено със всички изисквания за пожаробезопасност за съответните клас и категория на функционална пожарна опасност на обекта.

  • Ще се извърши обучение на персонала за безопасна работа и запознаване с нормативните изисквания за опазване на околната среда и действия при бедствия и аварии.

-По време на експлоатация, за минимално въздействие върху околната среда ще се спазват всички нормативни изисквания за управление на видовете отпадъци, регламентирани в ЗООС, ЗУО, Наредба №6 от 27 август 2013г за условията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.13.Други дейности,свързани с инвестиционното предложение/например добив на строителни материали,нов водопровод,добив или пренасяне на енергия,жилищно стрителнств,третиране на отпадъчните води/

Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

За електрозахранването на новата шредираща линия ще се използва съществуващ трафопост към инсталацията за МБТ на ТБО. Ще се извърщи полагане на подземен кабел с ниско напрежение.

Водоснабдяването на обекта за противопожарни нужди ще се извърши чрез свързване към съществуващата водоснабдителна мрежа.

От дейността не се формират битово-фекални води.

Замърсени атмосферни води от площадката ще се насочват в съществуващи резервоари и ще се използват в процеса на компостиране за овлажняване на сместа в биотунелите. При силен дъжд, атмосферните водите от площадката, ще са с достатъчно ниска концентрация на замърсяване и част от тях ще се заустват в дъждовната канализация извън площадката, като преди това се преминали през вертикално сито за механично пречистване.14.Необходимост от други разрешителни,свързани с инвестичионното предложение.

-съгласуване с “Електроразпределение ”Варна АД.

-Съгласуване с „Пожарна безопасност на населението”-Варна

-съгласуване с други институции, при необходимост.

- Разрешение за строителство, издадено от гл.архитект на община Белослав

- Разрешително за заустване в повърхностен източник, издадено от директора на БДЧР.

- Разрешително за ползване на обекта (акт обр.16)


15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда

По време на строителството и експлоатацията на обекта не се очаква значително замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Въздействието от шум и прах по време на строителството ще бъде незначително поради кратките срокове на строителните дейности, които ще приключат в рамките на два месеца, след което по-голяма част от ландшафта ще бъде възстановен и ще бъде извършено озеленяване. Строителните дейности няма да окажат отрицателно влияние върху птиците в района, тъй като протичането им ще бъде съобразено с периодите им на гнездене и почивка през миграционния период.

По време на експлоатация също не се очаква значителни въздействия върху компонентите на околната среда.

За намаляване на шумовото натоварване в атмосферата по време на експлоатацията е предвидено халето, в което ще бъдат разположени съоръженията за шредиране на отпадъците, да бъдат изградено от модулни панели със шумоизолиращи свойства. Шумът и вибрациите, които ще се генерират от съоръженията и два броя челни товарача ще имат значение единствено за работната среда и никакво за околната, включително и при най-близките населени места.

Газовите замърсители от транспортните средства - 5 до 10 курса на ден за извозване на готовия RDF и постъпване на производствен отпадък и от механизацията – 2 броя челни товарача ще са незначителни като въздействие върху околната среда и без значение за населението поради отдалечеността на площадката от населеното място.

Праха, който ще се отделя от съоръженията ще има локален ареал на въздействие поради избраната система за улавянето му.

Съоръженията за обезпрашаване ще осигуряват очистването на изхвърляния въздух като първата степен е в самата машина за раздробяване, която завихря много въздух поради бързото въртене на ротора и материала. Засмукването на въздуха намалява изхвърлянето на по-едрите частици от системата. Втора степен на пречистване - над всяка дробилка (шредер) ще има поставена аспирационна уредба за улавяне на по- фините прахови частици. Аспирационната система ще осигури чистота на изхвърляния въздух до допустимите норми за чистота на атмосферния въздух чрез поставен текстилен филтър.

При експлоатацията на обекта ще се формират отпадъчни води от валежи и миене на площадката. След механично пречистване, ще постъпват в дъждовна канализация.

При евентулно разпиляване на отпадъци по време на товаро-разтоварните дейности на балите, Същите ще бъдат своевременно почиствани и ще постъпват отново в технологичния процес за обаработка.


16.Риск и инциденти.

Предложените решения за изграждане на шредиращата линия не създава рискови условия за здравето на населението и увреждане на околната среда, и в частност почвите и въздуха.

Рисковите фактори при реализацията на проекта могат да бъдат определени като стандартен риск за пребиваването в района на строителната площадка, при нормално протичане на строителните дейности и експлоатацията и като като извънреден риск-при инциденти и аварийни ситуации.По време на строителството е възможно възникване на рискови ситуации и травматични увреждания при неспазване на правилата за безопасност на труда.Други фактори са прахът, шумът и вибрациите по време на строителните дейности,влияещи върху работещите на обекта.

Евентуален риск за замърсяване на въздуха създава аварийна ситуация при пожар. За целта площадката е проектирана съобразено със всички изисквания за пожаробезопасност за съответните клас и категория на функционална пожарна опасност на обекта.


Предвижда се изграждане на 4бр. надземни пожарни хидранти колонков тип /съгл. БДС ЕN 14384/, разположение на разстояние един от друг на 100м чл.170 , ал.1 Глава11 Водоснабдяване за пожарогасене/

Риск за населението при аварийна ситуация на пожар няма поради отдалечеността на обекта от 910м от най – близко разположеното населено място с.Езерово.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница