Йорданов, Стефан ПенчевДата04.04.2017
Размер256.08 Kb.
Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Йорданов, Стефан Пенчев

Адрес
ул. Иларион Драгостинов, № 26 А, гр. Велико Търново, пощ. код: 5000, България

Телефон
0886086258

ФаксE-mail
st_iordanov@yahoo.com
Националност
БългаринДата на раждане
15-11-1954
Трудов стаж• Дати (от-до)
2002

• Име и адрес на работодателя
ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» - Историко-юридически факултет

ул. «Теодосий Търновски» № 2, гр. Велико Търново, 5000, България• Вид на дейността или сферата на работа
Университетски преподавател

Заемана длъжност
Доцент по стара история (Диплома № 21143 от 18.03.2002, шифър 05.03.01)

• Основни дейности и отговорности
Член на Факултетен съвет

• Дати (от-до)
1987-1993

• Име и адрес на работодателя
ВТУ «Св. св. Кирил и Методий» - Историко-юридически факултет

ул. «Теодосий Търновски» № 2, гр. Велико Търново, 5000, България• Вид на дейността или сферата на работа
Специалист историк в Исторически факултет

• Заемана длъжност• Основни дейности и отговорности• Дати (от-до)
1978-1982

• Име и адрес на работодателя
Средни училища – с. Славяново, с. Горица, с. Гърчиново, Търговищко

• Вид на дейността или сферата на работа• Заемана длъжност
Учител

• Основни дейности и отговорности

Образование и обучение
• Дати (от-до)
1982-1987

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Стара история и тракология

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор (Диплома № 22309 от 25.05.1992)


• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Стара история, шифър 05.03.01

• Дати (от-до)
1974-1978

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»

• Основни предмети/застъпени професионални умения
1.История – първа специалност

2.Българска филология – втора специалност• Наименование на придобитата квалификация
Магистър по история


• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)• Дати (от-до)
1968-1972

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Единно средно политехническо училище – гр.Попово

• Основни предмети/застъпени професионални умения• Наименование на придобитата квалификация
Средно образование

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици

Руски Френски Английски Полски Класическите езици Литовски

• Четене
Отлично Добро Добро Основно Основно Начални познания

• Писане
Добро Добро Добро Основно Основно Начални познания

• Разговор
Добро Добро Добро Основно ----------- -----------
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ И ОБЛАСТИ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ
Процесите на политогенезис в древността и ранното средновековие; Потестарно-политическа етнология; Етническа история на древна Тракия; Социално-политическа история на древна Тракия; Теоретично религиознание и сравнителна митология; Религиозна история на Балкано-Анатолийския район в древността и средновековието; Политическа и етническа история на прабългарите и Първото българско царство
ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
Съюз на учените в България

Дружество на изследователите на античността (Български клон на Fédération Internationale des Études Classiques, основан през февруари 2001 г.)


ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютър и Интернет

Машинопис


Свидетелство за управление на МПС
Управление на лек автомобил
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
2006; 2010 – двуседмична специализация в Ягелонски университет - гр. Краков, ПолшаПриложения
Списък на научните публикации

ПРИЛОЖЕНИЯ:


СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ
НА ДОЦ. Д-Р СТЕФАН ПЕНЧЕВ ЙОРДАНОВ,

Преподавател в катедра „Стара и средновековна история”

от ИЮФ на ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

1976 г.


1. [Подписано Стефан Пенчев]. По проблемите на древната тракийска култура. – В-к “Наука и труд”, бр. 5-6 (157-158). Велико Търново, 1 май 1976 година, стр. 1.

2. Героична страница от нашата история. – В-к “Наука и труд”, бр. 5-6 (157-158). Велико Търново, 1 май 1976 година, стр. 2.


1977 г.

1. (3.) Към въпроса за спецификата на т. нар. раннокласови общества (по някои проблеми на теорията на раннокласовите общества). – В: Студентски проучвания. Том III. Велико Търново, 1977, с. 389-418.


1985 г.

1. (4.) Тракийската соларност и култът на Херос Перкон (Проблемът за системния характер на тракийската митология). – В: ВТУ “Кирил и Методий”. XI пролетен колоквиум. Юбилеен сборник на възпитаници от Историческия факултет. Том I. Велико Търново, 1985, с. 27-41.

2. (5.) Рецензия на кн.: Г. И. Довгяло. Становление идеологии раннеклассового общества (на материале хеттских клинописных текстов). Минск, Изд. БГУ им. В. И. Ленина, 1980, 162 с. – Исторически преглед, 1985, кн. 7, с. 70-74.
1986 г.

1. (6.) Преходът към класово общество в древността: примерът на Тезеевия синойкизъм в архаична Атика. – Трудове на ВТУ “Кирил и Методий”. Книга 3. Исторически факултет. Година 1986. Том XXIII. София, 1986, с. 8-37.


1987 г.

1. (7.) За универсалността на понятието военна демокрация. – Исторически преглед, 1987, № 6, с. 67-79.

2. (8.) Държавообразувателните процеси в древността - типология и териториално-популационни рамки (по материали от Балкано-Анатолийския район, края на II – началото на I хил. пр. н. е.). Автореферат на дисертация за присъждане на научна степен “Кандидат на историческите науки”. Велико Търново, 1987, 21 с.

3. (9.) Тракийското наследство в българския фолклор и етнокултурните промени на Балканите през средновековието. - В: Международна научна конференция “Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV-XVIII век.” Резюмета. Велико Търново, 20-22 май 1987 г., с. 78.

4. (10.) За ролята на войната в епохата на преход към класово общество. – В: ВНВУ “Васил Левски”. Юбилейна научна сесия "150 години от рождението на Васил Левски". Научни трудове. Книжка 2. Военни науки. Военна история и история на България. Велико Търново, 1987, с. 158-166.
1988 г.

1. (11.) Антични паралели на едно предание за Велико Търново. - В: Юбилейна научна сесия по случай 25-годишнината на Великотърновския университет "Кирил и Методий". Резюмета. Том III. История, философия, политическа икономия, етнография, география. Велико Търново, 1988, с. 80-81.

2. (12.) Още веднъж за т. нар. кимерийска миграция (за типологично общото в историческото развитие на древните общества от Стария и Новия свят). - В: 25 години институт за чуждестранни студенти. Юбилейна научна сесия. Резюмета. София, 15-16.VI.1988 г., с. 236-237.

3. (13.) Рецензия на кн.: Свод этнографических понятий и терминов. Социально-экономические отношения и соционормативная культура. Москва, Наука, 1986. - Исторически преглед, 1988, кн. 5, с. 82-85.

4. (14.) Някои проблеми от историята на българските земи в древността в изследванията на проф. Иван Гълъбов. - В: Палеославистика и епиграфика. В памет на проф. Иван Гълъбов. Велико Търново, 1988 [излязла от печат: 16.XI.1990 г.], с. 24-27.
1989 г.

1. (15.) Рецензия на кн.: От доклассовых обществ к раннеклассовым. Отв. ред. Б. А. Рыбаков. Москва, Наука, 1987. - Истор. преглед, 1989, кн. 1, с. 82-86.

2. (16.) Проблеми на периодизацията Морган-Енгелс. - В: ВТУ "Кирил и Методий". Петнадесети пролетен колоквиум "Проф. д-р Пеньо Русев" с възпитаници на ВТУ "Кирил и Методий". Резюмета. Част I. Исторически науки. Велико Търново, 4 април 1989 г., с. 3.

3. (17.) Traces de la ritualitй thraco-pйlasgique de socialisation dans la culture de la Grиce prйclassique. - In: Association internationale d'йtudes du Sud-Est europйen. Sixiиme Conrgиs international d'йtudes du Sud-Est europйen. Sofia, 30.VIII. - 5.IX.1989. Rйsumйs des communications. Histoire. Sofia, 1989, p. 271.


1990 г.

1. (18.) Исторически корени на фолклорната традиция за възобновяването на Търновското царство. – Литературен вестник. Велико Търново. Година I, 14-27 септември 1990 г., бр. 9, с. 4 и 5 [13 машинописни страници]

2. (19.) Още веднъж по дискусията за т. нар. азиатски начин на производство. - В: Съюз на учените в България, клон Велико Търново. Сборник трудове от юбилейната научна сесия, посветена на 45-годишнината на съюза на учените в България и 25-годишнината на Великотърновския клон. Част I. Велико Търново, 1990, с. 156-161.
1991 г.

1. (20.) Конференция в чест на 90-годишнината на член-кореспондент проф. д-р Веселин Бешевлиев. - В-к "Великотърновски университет", година XXVIII, брой 1 (343), 4 февруари 1991 година, стр. 2.

2. (21.) Първи есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов". - В-к "Великотърновски университет", година XXVIII, брой 2 (344), 20 март 1991 година, стр. 2.

3. (22.) Доцент Владимир Попов на петдесет години. - В-к "Великотърновски университет", година XXVIII, брой 2 (344), 20 март 1991 година, стр. 3.

4. (23.) Конференция в чест на 90-годишнината на член-кореспондент проф. д-р Веселин Бешевлиев. - В: Българистика, год. VI, 1-2/'91, с. 20-23.

5. (24.) Първи есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов". - В: Българистика, год. VI, 1-2/'91, с. 24-28.

6. (25.) Типология на държавообразувателните процеси в древността (по материали от Балкано-Анатолийския район от края на II - началото на I хил. пр. н. е.). Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен "Кандидат на историческите науки". Велико Търново, 1991, 51 с.

7. (26.) [В съавт. със Стефан Анчев]. Рецензия на кн.: Кратка история на Добруджа... Варна, 1986, 439 с. - В: Архив за поселищни проучвания [ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"]. Година I. 1991. Брой 2. Стр. 103-115. [Мой текст: с. 103-108, 114-115]


1992 г.

1. (27.) Тракийското наследство в българския фолклор и етно-културните промени на Балканите през Средновековието. - В: Турските завоевания и съдбата на балканските народи, отразени в исторически и литературни паметници от XIV-XVIII век. Международна научна конференция, Велико Търново, 20-22 май 1987 година. Велико Търново, 1992, с. 555-566.


1993 г.

1. (28.) Обичаят "Свещена пролет" у прабългарите и механизмът на преселенията им в Северното Причерноморие и на Балканите. - В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том втори. Издателска къща Аста. Велико Търново, 1993, с. 30-51.

2. (29.) Бележки върху социалната организация на прабългарите. - В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 1993, с. 71-81.

3. (30.) Doulopolis. Sur l’origine d’une image mythologique. – In: Hommage à Lucien Lerat. Dialogues d’histoire ancienne. Vol. 19, No 1, 1993, p. 173-190.

4. (31.) [В съавт. със Стефан Анчев]. Музеят във В. Търново си създава история. – В-к “Времена”, година IV, бр. 43, 25.XI. - 1.XII.1993 г., стр. 1 и 2.

5. (32.) Образ потустороннего мира в мифологических представлениях древних фракийцев. – Bulgarian Historical Review, XXI, 1993, No 2-3, p. 150-157.

6. (33.) Ономастични приноси към етнокултурната история на българските земи в древността. – Исторически преглед. Година XLIX. 1993. Кн. 6, с. 80-89.
1994 г.

1. (34.) Епизод от етнокултурната история на прабългарите в Северното Причерноморие (хунският владетел Грод и християнизацията на кутригурите). - В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том трети. Велико Търново, 1994, с. 27-44.

2. (35.) За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: I. Цар Гордие-Чигочин от апокрифа "Сказание Исаево". - В: Историко-археологически изследвания. В памет на проф. д-р Станчо Ваклинов. Велико Търново, 1994, с. 195-207.

3. (36.) Réflexions sur la soi-disant idéologie tripartite indo-européenne de Georges Dumézil. - In: La langue et la littérature françaises dans la civilisation mondiale. Colloque international organisé par le Départament de Langues et Littératures Romanes de l'Université "Saints Cyrille et Méthode" de Véliko Tirnovo (Bulgarie) du 5 au 7 Novembre 1992. Véliko Tirnovo, 1994, p. 385-394.

4. (37.) За фолклорно-митологичната основа на някои реалии в съчиненията с географски характер на Константин Костенечки (Фисон-Дунав). - В: Шести международен симпозиум "Търновска книжовна школа". Българската литература и изкуство от Търновския период в историята на православния свят. Резюмета. 26-28 септември 1994, Велико Търново, стр. 70.

5. (38.) Antinoüs et le Saeculum Aureum d'Hadrien, ou le renaissance du mythe de l'enfant divin. – In: Marguerite Yourcenar et les civilisations. Colloque international. 12, 13, 14 et 15 juillet 1993. Presses Universitaires de Véliko Tirnovo, 1994, p. 115-139.

6. (39.) Седми международен конгрес за проучване на Югоизточна Европа. – Проглас. Филологическо списание на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", III, 1994, кн. 4, с. 94-96.

7. (40.) Quelques remarques sur l'origine des idées dualistiques dans un monument de la littérature apocryphe bogomile. – In: Cyrillomethodianum. XVII-XVIII. Thessalonique. 1993-1994. P. 143-153.

8. (41.) Поглед върху социално-нормативната култура на трако-пеласгийската етнокултурна общност. – Епохи. Година II, 1994, книжка 4, с. 54-69.
1995 г.

1. (42.) Атина Палада, тракийката Палена и трако-пеласгийското етнокултурно наследство на докласическа Атика. - В: Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов". Велико Търново, 1995, с. 297-316.

2. (43.) [В съавт. с проф. Ек. Дограмаджиева, доц. А. Калоянов, доц. К. Попконстантинов [de facto - само "приподписали"] ]. Предисловие. - В: Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения "Професор Иван Гълъбов". Велико Търново, 1995, с. 5-6.

3. (44.) За митологичната младост и мито-ритуалната ликантропия на прабългарския владетел: II. Кутригурският вожд Грод, Курт/Кубрат от Велика България и апокрифният владетел Гордие-Чигочин. - В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том четвърти. Велико Търново, 1995, с. 31-52.

4. (45.) За организацията на граничната охрана в епохата на Първото българско царство. - В: 1100 години Велики Преслав. 1. Шумен, 1995, с. 211-226.

5. (46.) Робовладение, формация и цивилизация - някои теоретични проблеми. - В: Проблеми на древната обща история и култура. I. София, 1995, с. 23-28.


1996 г.

1. (47.) Обичаят “Свещена пролет” у прабългарите и механизмът на преселенията им в Северното Причерноморие и на Балканите. - В: Страници от историята на българите в Северното Причерноморие. Велико Търново, 1996, с. 24-40 [преиздание на 93-1]

2. (48.) За някои архаични характеристики на образа на българския владетел от апокрифната книжнина. - В: Бог и цар в българската история. Издателство Хр. Г. Данов. Пловдив, 1996, с. 133-139.

3. (49.) Проблеми на титулатурата в епохата на Първото българско царство в изследванията на Юрдан Трифонов. - В: Научна сесия Академик Юрдан Трифонов (1864-1949). Плевен, 24 ноември 1994 г. Доклади и научни съобщения. Научна редакция и съставителство: проф. д-р Георги Данчев, ст. н. с. к.и.н. Михаил Грънчаров. Враца, 1996, с. 61-70.

4. (50.) По повод на две субстратни думи в български език: кукер и Кукудива. - В: Българистични проучвания. Първа Международна научна сесия. Велико Търново, 20-22 август 1995 г.Издателство .ПИК. Велико Търново, 1996, с. 39-58.

5. (51.) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: I. Племенната общност на уногундурите, Patria Onoguria и Велика България. - В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том пети. Велико Търново, 1996, с. 49-69.


1997 г.

1. (52.) По повод на една предполагаема антична реалия в ранносредновековна България (Титлата колобър у Аспаруховите българи и воинският танц колабрисмос у древните траки). - В: Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Втора Международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1996 г. Велико Търново, 1997, с. 203-216.

2. (53.) За един аналог в мито-епическата история на народите от Стария и Новия свят (Ицкоатл срещу Аскапоцалко, Гилгамеш срещу Киш). – В: Америка и Европа. Интеграция и диференциация на културите. Първа Национална конференция по американистика. В. Търново, 17-18 май 1997 г. Велико Търново, 1997, с. 9-26.

3. (54.) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: II. Системата тьолис-тардуш и двудялбата "българи - котраги" в "Старата Велика България" - В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том шести. Велико Търново, 1997, с. 89-108.

4. (55.) Исследования о мифо-эпических народах Балкан и Северного Причерноморья: социокультурная характеристика гомеровских Dâéïé. - В: Античный мир. Византия. К 70-летию профессора Владимира Ивановича Кадеева. Харьков, 1997, с. 84-103.

5. (56.) [В съавт. със Снежина Стефанова и Деян Колев] [само "приподписал се"]. Вместо предговор. – В: Америка и Европа. Интеграция и диференциация на културите. Първа Национална конференция по американистика. В. Търново, 17-18 май 1997 г. Велико Търново, 1997, с. 7-8.

1998 г.

1. (57.) Славяни и фисонити от "Диалози" на Псевдо-Кесарий и феноменът на ликантропията в славянското общество от времето на Великото преселение на народите. – В: Славистични проучвания. Сборник в чест на XII международен славистичен конгрес. Велико Търново, 1998, с. 185-196.

2. (58.) За един български фолклорно-литературен вариант на сюжетния тип "Турандот". – В: Българистични проучвания. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Трета Международна научна сесия. Велико Търново, 20-21 август 1997. Велико Търново, 1998, с. 225-243.

3. (59.) За една група етноними с трако-пеласгийско потекло. – Seminarium Thracicum, 3. Първи академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров. София, 1998, с. 31-51.

4. (60.) Reflexions sur un toponyme bulgare de substrat d'origine thrace: Linzipar. – Балканско езикознание / Linguistique Balkanique,XXXIX (1997-1998), 1-2, 55-58
1999 г.

1. (61.) За някои социокултурни реалии в т. нар. лидийски логос на Херодот. – В: Thracia antiqua. ThA 10. Studia in memoriam Prof. Georgi Mihailov. София, 1999, с. 38-53.

2. (62.) Държавата Тартес и иберийско-балканските връзки в древността. – В: Българистични проучвания. 5. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Четвърта международна сесия. Велико Търново, 19-20 август 1998. Велико Търново, 1999, с. 163-178.

3. (63.) За фолклорно-митологичната основа на някои реалии в съчиненията с географски характер на Константин Костенечки (Фисон-Дунав). – В: Търновска книжовна школа. 6. Българската литература и изкуство от търновския период в историята на православния свят. Шести международен симпозиум. Велико Търново, 26-28 септември 1994 г. Велико Търново, 1999, с. 461-483.


2000 г.

1. (64.) Тракийският воин. Проучвания върху военната и социалната история на древна Тракия. Издателство Faber. ISBN 954-9541-336-3. 280 с.

2. (65.) Към проучването на две типологически родствени реалии от Стария и Новия свят: възрастовото мъжко общество на лисиците и фратриархатният престолонаследнически ред. – В: Америка и Европа – интеграция и диференциация на културите. II. Велико Търново, Издателство Faber, 2000, 193-218

3. (66.) [В съавт. с Деян Колев и Димитър Венков] [само "приподписали се"]. Америка и Европа – интеграция и диференциация на културите (вместо въведение). – В: Америка и Европа – интеграция и диференциация на културите. II. Велико Търново, Издателство Faber, 2000, 9-33 (на български), 34-56 (на английски), 57-80 (на руски език).

4. (67.) Въстанието на Ивайло (1277-1280) в социално-политическата история на средновековна България. – В: Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Пета международна научна сесия. Велико Търново, 13 август 1999 г. Велико Търново, 2000, 183-202

5. (68.) За социално-политическата организация на Кубратова Велика България: III. Административната организация на “Старата Велика България” и тричастното племенно деление на Волжска България. - В: Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том седми. Велико Търново, 2000, с. 213-231

6. (69.) Les danses armées chez les Thraces. – In: Thracia. 13. Studia in memoriam Velizari Velkov Univ. Prof. D. Dr. Collegae et discipuli dedicaverunt. Serdicae, 2000, 463-479

2001 г.


1. (70.) ”Терес, пръв могъщ владетел на одрисите…“ (Към проблема за формирането на Одриското царство). – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения ”Професор Иван Гълъбов“. Велико Търново, 2001, 565-578

2. (71.) [В съавт. с Иван Харалампиев и Казимир Попконстантинов] [само "приподписали се"]. Предисловие. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни международни четения ”Професор Иван Гълъбов“. Велико Търново, 2001, 5-7

3. (72.) Процесът на Сципионите, римското републиканско устройство и корупцията в античността. – В: Корупцията – традиционни и съвременни измерения. Велико Търново: Faber, 2001, 69-90

4. (73.) Една трако-славянска езикова успоредица: топонимите на -ΣΚ- в тракийски и на -СК- в славянските езици. – В: Българистични проучвания. 7. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Шеста международна научна сесия. Велико Търново, 17-18 август 2000 г. Велико Търново, Издателство ·ПИК·, 2001, 53-64

5. (74.) Zur Rolle einer archaischen sozialen und politischen Institution im alten Thrakien. – In: Schriften des Zentrums für Archäologie und Kulturgeschichte des Schwarzmeerraumes. Herausgegeben von François Bertemes und Andreas Furtwängler. Band 1: Karasura. Untersuchungen zur Geschichte und Kultur des alten Thrakien. 15 Jahre Ausgrabungen in Karasura. Internationales Symposium Cirpasn/Bulgarien 1996. Herausgegeben von Michael Wendel. Beier&Beran, Weissbach, 2001, 121-130

6. (75.) Троянската война, тракийската таласократия и движението на т. нар. морски народи (проблеми на проучванията). – В: Seminarium Thracicum. 5. Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров. София, 2001, 31-46

Електронна публикация: http://www.kroraina.com/st_iordanov/trojan_war.html.
2002 г.

1. (76). Троянци, варяги и българи: бележки относно средновековното схващане за исторически континуитет. – В: Викингите – мореплаватели, откриватели, създатели. София, [2002], 110-119

2. (77). Сюжетни типове в ромските приказки – опит за каталогизация. – В: Деян Колев, Теодора Крумова, Стефан Йорданов. Приказки, предания и песни на ромите от Централна България. Велико Търново, Faber, 2002, 201-284

Електронна публикация: http://romaculture.cult.bg/00Catalogue.htm.

3. (78). Омировите ахейци и етно- и топонимията на Балкано-Анатолийския район в края на II и началото на I хил. пр. н. е. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 6. Материали от юбилейната конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Николай Ковачев (22-24 ноември 1999 г., гр. Велико Търново). Велико Търново, Университетско издателство ”Св. Св. Кирил и Методий“, 2002, 145-167

4. (79.). Славяни, тюрки и индо-иранци в ранното средновековие (Езикови проблеми на българския етногенезис – към постановката на въпроса). – В: Българистични проучвания. 8. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Седма международна научна сесия. Велико Търново, 22-23 август 2001 г. Велико Търново, 2002, 275-295

Електронна публикация: http://www.kroraina.com/st_iordanov/protobulg_lingeh.html.

5 (80). Notes on the etymology of the name Pistiros. – In: Bouzek, Jan; Domaradzka, Lidia, and Archibald, Zofia H. (eds.). Pistiros. II. Excavations and Studies. Report of the Joint Project of Excavations and Studies by the Bulgarian Academy of Sciences, Charles University in Prague, University of Liverpool, École française d'Athènes and Archaeological Museum Septemvri. Charles University in Prague, The Karolinum Press, 2002, 331-333

6 (81). Le Royaume des Odryses au Nord de l'Hémus – problèmes de l'histoire politique et de la chronologie. – In: Fol, Alexander (ed.). Proceedings of the Eigth International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean. Sofia – Yambol, 25 – 29 September 2000. Volume II. Sofia, 2002, 555-561

Тезиси за изготвяне на публикацията: Kl.as.u.Thr.Ethnohist > Getica.Xrx. yP. Le royaume...

7 (82). Термини за обозначаване на прободно-сечащи оръжия у прабългарите. – В: Acta Musei Varnaensis I. Оръжие и снаряжение през късната античност и средновековието IV – XV в. Международна конференция. Варна 14 - 16 септември 2000. Варна, 2002, 87-98
2003

1 (83). Мечоносците на Първото българско царство. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през Средните векове. Юбилеен сборник, посветен на проф. д-р Йордан Андреев. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14-15 май 1999 г., В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство ”Св. Св. Кирил и Методий“, 2003, 384-404

2 (84). Приносът на Веселин Бешевлиев в проучването на тракийския етногенезис. – В: Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. София: Център за изследвания на българите ТАНГРА ТанНакРа ИК, 2003, 64-84

3. (85). Паисий или Никифор: за личното име и титлите на основателя на Първото българско царство. – В: Българистични проучвания. 9. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Осма международна научна сесия, Велико Търново, август 2002 г. Велико Търново: Faber, 2003, 70-81

Електронна публикация: http://www.kroraina.com/st_iordanov/asparuh.html.

2004


1. (84.) Палеобалканистиката и етнокултурната история на цивилизациите от Понтийския регион и Източното Средиземноморие. – В: Първи академичен семинар на Центъра за източни култури и интеркултурни връзки. България като мост между евразийските култури. България, толерантност, евразийство. 21 октомври 2003 г., гр. Шумен. Шумен, 2004, 21-42

2. (85). От Юстиниановия пълководец Велизарий до фолклорния персонаж Велиазар (към историята на името). – В: Попово в миналото. 4. Култура и религия в миналото на Попово и района. Доклади и съобщения от научна конференция, проведена на 9 юни 2003 г. Разград: ИК “Полиграф”, 2004, 34-48

Електронно издание: Електронно списание LiterNet, 08.07.2004, № 7 (56) – liternet.bg/publish11/s_jordanov/velizarij.htm

3. (86). Средновековният български апокрифен владетел и колегията на хана и кагана в политическата практика на Първото българско царство. I. Титулатурата на средновековния български владетел в т. нар. историко-апокрифна литература. – В: Сборник в чест на проф. дфн Георги Данчев. Материали от Международната научна конференция. Велико Търново, 13-14 декември 2002 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2004, 475-494

4. (87). Мито-ритуалният комплекс Ver Sacrum у палеобалканските народи. – Нов български университет. Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания”. Том 2 (2004). Академични четения в чест на 110 години от рождението на професор Янко Тодоров. София, 2004, 81-102

5. (88). Към проучването на владетелската институция в Западна Мала Азия и Егейска Тракия през омировата епоха. – Епохи. Година XII. 2004, книжка 3-4, 111-126

Книжката излиза от печат на 5 април 2006 г. Броят е втора част от юбилейната книжка в чест на проф. Златозара Гочева.

2005


1. (89). Кимерийци и гети в западнопонтийския хинтерланд. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 7. Посветен на годишнината от смъртта на проф. Николай Ковачев. Материали от национална кръгла маса и национална дискусия. Велико Търново, 2005, 194-221

2. (90). Соларният “монотеизъм” на древните религии: I. Реформаторът Ехнатон и монотеизмът. – В: Приносът на Историко-юридическия факултет за развитието на българското образование и наука. Научна конференция по повод 40 години Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2005, 222-238

2006

1. (91). Залмоксис, митологичният катабазис и институцията на царя-жрец у гетите. – В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. Ред. колегия: доц. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Стефан Йорданов, Полина Цончева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2006 [Поредица д-р Никола Пиколо], 99-1302. (92). Sur un modèle paléobalkanique de formation de mots: Nomina Traecia cum -ΥΡ-: I. Toponymes. – Балканско езикознание / Linguistique Balkanique, XLIII, 2-3. En hommage au Prof. Dr. Ljudvig Selimski. София, 2003-2004, 145-156

2007


1. (93). Maron, le prêtre d’Apollon. Considérations sur le système de pouvoir politique de la Thrace homérique. – В: Societas classica. Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока. II. Ред. колегия: доц. д-р Иванка Дончева, доц. д-р Стефан Йорданов, Искра Мандова. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007 [Поредица д-р Никола Пиколо], 98-122

2. (94). Литовският общественик Йонас Басанавичус и проблемите на тракийската етнокултурна история. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Научна конференция, 1 ноември 2006. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2007, 93-104

3. (95). Sur un ethnonyme d’origine thraco-pélasgique: les philyres (φιλυρες). – In: Proccedings of the 10th International Congress of Thracology. Komotini – Alexandroupolis 18-23 October 2005. Thrace in the Graeco-Roman World. Athens, 2007, 715-723

2008


1. (96). Въведение в историята на религиите. Курс лекции. Част I. Религията като културно-исторически феномен. Велико Търново: “Св.св. Кирил и Методий”, 2008, 296 с.

2. (97). От Стрийковски до Франтишек Славски или за инцидентната литературна комуникация. – В: Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията. Национална кръгла маса по случай петнадесетгодишнината на Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 24-25 април 2007 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св.Св. Кирил и Методий”, 2008, 165-181

3. (98). Богинята на любовта в мегарона на властта: Наблюдения върху потестарно-политическата система на палеобалканските народи. – В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. II. Научна конференция, 31 октомври 2007. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, 93-104

Електронна публикация: http://www.kroraina.com/st_iordanov/purthne.html.

2009

1. (99). Проблеми на потестарно-политическата и историческата етнология. Библиография, историографско и проблемно-теоретично проучване. Част първа. Въведение в проблематиката. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2009, 547 с.2. (100). Състояние и проблеми на тракийската ономастика. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Том 9. Материали от национална конференция по ономастика “Състояние и проблеми на българската ономастика в началото на XXI век” и Кръгла маса “Електронен архив картотека на българската топонимия” (Велико Търново, 16-17 юни 2006 г.). Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2009, с. 106-169

В сборника статията фигурира с две заглавия: горепосоченото и “Проблеми на тракийската ономастика към началото на XXI век” (в съдържанието, където заглавието запазва първата формулировка от времето на провеждането на конференцията).

3. (101). [в съавторство, подписана: Стефан Йорданов, Тодорка Михалева]. Античността, Ренесансът и раждането на модерната демокрация. – В: 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов: 60 години, отдадени на историята и висшето образование. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, 458-477

4. (102). За една група старобългарски имена от прабългарски произход: титлата чигот и нейното лексикално гнездо. – В: Приятели за науката. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански по случай неговата 65-годишнина. Велико Търново, 2009, 147-153

2010

1. (103). Палеобалканското езикознание и проблемите на тракийската етническа история: наблюдения въз основа на един суфикс. – В: Проблеми на балканското и славянското езикознание. Международна научна конференция. 14-15 ноември 2008 г. Велико Търново, 2010, 355-381Резюме на английски език, под заглавие: Paleobalkan linguistics and the problems of Thracian ethnic history: observations analyzing one suffix – p. 355.

2. (104). Из тракийската етнонимия: I. Бележки върху етимологията на етнонима мизи. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 10. Посвещава се на 90-годишнината от рождението на проф. Николай Ковачев. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2010, 389–399

3. (105). Из етническата история на древна Тракия. Велико Търново: Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, 2010, 419 с.

2011


1. (106). [В съавторство, подписана: Тодорка Михалева, Стефан Йорданов] “Медвенският гръмовержец в следосвобожденската публицистика”. Аспекти на публицистичната и културно-просветната дейност на Захари Стоянов (1880–1885). Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2011, 233 с.

2. (107). [В съавторство, подписана: Йордан Петров, Стефан Йорданов, Тодорка Михалева] Българското обичайно право и традиционната власт. Библиография. – Приложение II. 1., в: Петров, Йордан. Обичайно право от град Сливен през Възраждането [LEVIATHAN: Studiorum socii et potestatis scripta. Проучвания върху социалната, потестарно-политическата, юридическата и историческата етнология, I (Leviathan: SSPS, I)]. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2011, 128-162

3. (108). [В съавторство, подписана: Стефан Йорданов, Тодорка Михалева] Обичайно право и традиционна власт. Библиография. – Приложение II. 2., в: Петров, Йордан. Обичайно право от град Сливен през Възраждането [LEVIATHAN: Studiorum socii et potestatis scripta. Проучвания върху социалната, потестарно-политическата, юридическата и историческата етнология, I (Leviathan: SSPS, I)]. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2011, 163-246

4. (109). Studiorum socii et potestatis scripta, или от обичайната власт на селския кнез до суверенната власт на политическия Левиатан. – Встъпителни думи, в: Петров, Йордан. Обичайно право от град Сливен през Възраждането [LEVIATHAN: Studiorum socii et potestatis scripta. Проучвания върху социалната, потестарно-политическата, юридическата и историческата етнология, I (Leviathan: SSPS, I)]. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2011, 7-10

2012

1. (110) Les Idées linguistiques du Sarmatisme médiéval. – In: Теория и практика на превода. Сборник в памет на Даниела Петрова. Международна научна конференция 24 – 25 ноември 2011 г. Велико Търново / Théorie et pratique de la traduction. Actes du Colloque en hommage à Daniela Petrova. Colloque international 24–25 Novembre 2011 Veliko Tarnovo. Велико Търново / Veliko Tarnovo, 2012, 139–1532. (111) [В съавторство, подписана: Todorka Mihaleva, Stefan Yordanov]. Zahari Stoyanov et la langue et littérature françaises. – In: Теория и практика на превода. Сборник в памет на Даниела Петрова. Международна научна конференция 24 – 25 ноември 2011 г. Велико Търново / Théorie et pratique de la traduction. Actes du Colloque en hommage à Daniela Petrova. Colloque international 24–25 Novembre 2011 Veliko Tarnovo. Велико Търново / Veliko Tarnovo, 2012, 201–214

3. (112) Палеобалканският ономастикон, средновековният сарматизъм и народноетимологичният подход в търсене на народностен произход. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 12. Актуални проблеми на ономастиката. Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2012, 36–61

2013

1. (113) За предгръцкото население на остров Крит и неговата етнолингвистична принадлежност. – В: Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева / Mélanges en homage à Ivanka Popova-Véléva. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2013, 383–4052. (114) [В съавторство с Т. Михалева; подписана: Тодорка Михалева, Стефан Йорданов] Френският език в публицистичната и обществената дейност на Захари Стоянов. – В: Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева / Mélanges en homage à Ivanka Popova-Véléva. Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2013, 365–382

3. (115) За един ономастичен принос на българския археолог от чешки произход Херман Шкорпил. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. 13. Материали от Международната научна конференция „Славянска и балканска ономастика” (Велико Търново, 13–15 септември 2012 г.). Велико Търново: Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, 2013, 318–363


2014


1. (116) Фракийская этнонимия в свете языковедческого наследия О. Н. Трубачева. – В: Северное Причерноморье: К истокам славянской культуры. VIII чтения памяти академика О. Н. Трубачева. Материалы. Феодосия, 17–19 сентября 2014 г. [Российская академия наук; Феодосийский музей древностей; Национальная академия наук Украины]. Феодосия, 2014, 37–38

2015


1. (117) Крепостите на Хемус, въстанията от 21 и 26 г. от н. е. и Тракийското царство. Бележки върху политическата история на древна Тракия от периода на римската експанзия на Балканите. – В: Регионален исторически музей, Габрово. Известия. Том II. 2014. ВеликоТърново: Фабер, 2015, 17–42

2. (118) [В съавторство, подписана: Тодорка Михалева, Стефан Йорданов]. Покрусата на поражението или за старопланинската голгота на апостолите на Априлското въстание. – В: Регионален исторически музей, Габрово. Известия. Том II. 2014. ВеликоТърново: Фабер, 2015, 268–277

3. (119) [В съавторство, подписана: Стефан Йорданов, Тодорка Михалева]. Аспекти на историческия романтизъм в книгата на Николай Кънев Средногорски „Антола. Антична легенда. Една песен на вечната любов”. – В: Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 610–669

4. (120) Из античната и средновековната топонимия на Поломието. – В: Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 152–179

5. (121) Името Антола. Бележки върху един митоним от преданията на Поповския край. – В: Исторически музей – В: Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 595–609

6. (122) Превод от френски на български език на: Дан Дана. Ономастиката на местното население от територията на река Русенски Лом (античната Almus?). – В: Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 135–151

7. (123) Научна редакция на: Исторически музей – Попово. Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2015, 1164 с.

2015


1. (124) Чийфдъмът като феномен. I. Същност и място в анализа на държавообразувателните процеси. Въведение в проблематиката. – Списание Епохи, Том XXIV (2016), Книжка 1, 9 – 46.

2. (125) [В съавторство с Т. Михалева.] Творческото наследство на Захари Стоянов във фокуса на българската историческа и литературоведческа наука. В памет на Тодор Ташев (1928 – 2015). – Списание Епохи, Том XXIV (2016), Книжка 1, 116 – 134.

3. (126) Ивайло und kein Ende? Бележки върху името на Лахана/Ивайло. – В: Великите Асеневци. Сборник с доклади от конференция, посветена на 830 години от въстанието на братята Петър и Асен, началото на Второто българско царство и обявяването на Търново за столица на България и 780 години от легитимното възобновяване на Българската патриаршия. Велико Търново, 2016, 248 – 271.стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница