Кодекс на българската асоциация за директен маркетинг (етичен кодекс) code of ethics of the bulgarian direct marketing association


IV. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГстраница2/3
Дата14.08.2018
Размер392.44 Kb.
ТипКодекс
1   2   3

IV. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ

Чл. 24. (1) Търговските съобщения на членовете на БАДМ трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да бъдат лесно разпознавани като търговски;

2. да позволяват ясна индентификация на члена на БАДМ, от името на който са направени;

3. да определят ясно и недвусмислено условията за ползване на промоционални предложения, като отстъпки, премии и подаръци, ако включват такива;

4. да осигуряват лесен достъп до ясни и недвусмислени условия за участие в състезания и игри с обявени награди, ако съдържат такава информация;

5. да съдържат и информацията, предвидена в приложимото законодателство.

(2) В случаите, когато член на БАДМ изпраща търговско съобщение от името на трето лице, съобщението следва да съдържа ясна идентификация на лицето, от чието име се изпраща.IV. COMMUNICATIONS FOR THE PURPOSES OF DIRECT MARKETING
Art. 24. (1) Commercial communications of members BDMA shall meet the following requirements:

1. to be easily distinguished as commercial;


2. to allow an easy identification of the member of BDMA on behalf of whom the communications are made;

3. to specify in a clear and unambiguous manner the conditions for use of promotion offers, such as discounts, premiums and gifts, if any;


4. to ensure an easy access to clear and unequivocal conditions for participation in competitions and games with prizes if such information is available;

5. to contain the information provided for by the applicable legislation.


(2) In the cases where a member of BDMA sends a commercial communication on behalf of a third party, the communication shall contain clear identification of the party on behalf of whom the communication is sent.

Чл. 25. (1) Забранява се изпращането посредством обществена електронна съобщителна услуга или електронна поща на непоискани търговски съобщения на физически лица без предварителното им съгласие. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

(2) При изпращане на търговски съобщения от името на лица, упражняващи регулирани професии, членовете на БАДМ се задължават да следят дали изпращаните съобщения отговарят на професионалните правила и етичните кодекси за поведение на съответните лица с регулирани професии, по-специално на правилата за независимостта, достойнството и честта на професията, професионалната тайна и честното отношение към клиентите и другите членове на професията.

(3) В случаите, когато търговски съобщения ще се изпращат на деца, съгласието по ал. 1 следва да се даде и от техните родители.


Art. 25 (1) Sending through publicly available electronic communications service or via email of unsolicited commercial communications to natural persons without their preliminary consent is prohibited. The consent can be withdrawn at any time.

(2) Upon sending commercial communications on behalf of third parties practicing regulated professions, BDMA’s members shall monitor whether the sent communications are in compliance with the professional rules and ethic codes of conduct of the respective parties with regulated professions, in particular, the rules concerning the independence, dignity and respectability of the profession, the professional secret and the fair treatment of clients and other members of the profession.

(3) In the cases where commercial communications are sent to children, the consent under Para. 1 shall be given by their parents as well.


Чл. 26. (1) Във всички случаи член на БАДМ, който изпраща търговски съобщения за маркетингови цели, трябва да даде възможност на всеки получател безплатно, по лесен и достъпен начин да изразява несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, както и да изпълнява всеки отказ за получаване на такива съобщения.

(2) Забранява се изпращането на непоискани търговски съобщения на електронни адреси, вписани в регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, воден от Комисията за защита на потребителите.

(3) Изпращането на търговски съобщения за маркетингови цели се забранява, дори когато са изпълнени всички други изисквания, ако не може да се идентифицира изпращачът или съобщението включва невалиден адрес, на който получателят не може да изпрати заявка за отказ от получаване на съобщения.

(4) Възможността за изразяване на несъгласие за получаване на търговски съобщения за маркетингови цели трябва да може да се упражнява безплатно както в момента на събиране на електронни пощенски адреси за контакт, така и във всеки един последващ момент.
Art. 26. (1) In any case, a member of BDMA sending commercial communications for the purposes of marketing shall provide a free, easy and accessible way to every recipient to refuse to receive such communications in the future, and shall comply with every refusal for receiving such communications.

(2) Sending unsolicited commercial communications to email addresses registered at the register of email addresses of legal entities that refuse to receive unsolicited commercial communications kept by the Consumers Protection Commission is prohibited.


(3) Sending commercial communications for marketing purposes is prohibited even when all other requirements have been observed, in case the sender cannot be identified or the communication contains an invalid address, to which the recipient cannot send a request for refusal for receiving communications.

(4) The option for expressing refusal for receiving commercial communications for the marketing purposes shall be available free of charge at the moment of collecting email addresses for contact as well as at any other subsequent moment.

Чл. 27. (1) Член на БАДМ, който получава електронни пощенски адреси от трето лице с оглед използването им за целите на директния маркетинг, трябва да положи всички възможни и разумни усилия, за да се увери, че предоставянето им се извършва в съответствие с всички изискванията на действащото законодателство и на този Етичен кодекс, включително като изиска съответни доказателства или писмена декларация от предоставящия електронните пощенски адреси.

(2) Препоръчва се във всички случаи на получаване на електронни пощенски адреси от трети лица членовете на БАДМ да уреждат отношенията си с тях с писмен договор с оглед доказване на източника на използваните от тях електронни пощенски адреси.


Чл. 28. Членовете на БАДМ водят списък на всички лица, изявили несъгласие да им бъдат изпращани търговски съобщения по електронна поща.
Чл. 29. Членовете на БАДМ следва да адаптират съдържанието на търговските си съобщения в съответствие с изискванията на законодателството в страната на получаване.


Art. 27. (1) A member of BDMA that receives email addresses from a third parties with a view to using them for the purposes of direct marketing shall make all possible and reasonable efforts to make sure that these are provided in compliance with the provisions of existing legislation and this Code of Ethics, including by demanding respective evidence or a written declaration from the provider of email addresses.

(2) In all cases of receiving email addresses from third parties, it is advisable that BDMA’s members regulate their relations with them by way of a written agreement with a view to evidencing the source of the email addresses used by them.

Art. 28. BDMA’s members shall keep a register of all persons who have expressed their refusal to receive commercial communications via email.
Art. 29. BDMA’s members shall adapt the content of their commercial communications to the provisions of legislation of the recipient country.


V. РЕКЛАМА. ЗАБРАНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ
Чл. 30. (1) Членовете на БАДМ се задължават да не използват във връзка с дейността си заблуждаваща реклама или неразрешена, съгласно приложимото законодателство и този Етичен кодекс, сравнителна реклама.

(2) Членовете на БАДМ се задължават да не осъществяват каквито и да е действия или бездействия, свързани със стопанската им дейност, ако същите са в противоречие с добросъвестната търговска практика и увреждат или могат да увредят интересите на техни конкуренти в отношенията помежду им.
V. Advertisement. PROHIBITION FOR unfair COMPETITION
Art. 30. (1) BDMA’s members shall not use in relation to their activity misleading advertisement or comparative advertisement, which is not allowed under applicable legislation and this Code of Ethics.

(2) BDMA’s members shall not perform any actions or inactions pertaining to their economic activity if the former contradicts diligent commercial practice and harm or can harm their competitors’ interests in their relations.Чл. 31. (1) Заблуждаваща е всяка реклама, която по какъвто и да е начин, включително по начина на нейното представяне, подвежда или може да подведе лицата, до които е адресирана или достига, и поради това може да повлияе на тяхното икономическо поведение или по тези причини нанася или може да нанесе вреди на конкурент.

(2) При преценката дали една реклама е заблуждаваща се имат предвид всички нейни страни, включително:

1. характеристиките на стоките и услугите като: наличност, вид, изработка, състав, начин и дата на производство на стоките или изпълнение на услугите, годност за употреба, начини за употреба, количество, географски и търговски произход, резултати, които могат да се очакват от тяхната употреба, резултати и съществени характеристики от изпитванията или извършените проби върху стоките или услугите;

2. цената или начинът на формирането й и условията за доставка на стоките и изпълнение на услугите;

3. данни за рекламодателя или рекламиращия, като: име или фирма; адрес или седалище; адрес на управление; имущество; права върху индустриална и интелектуална собственост; получени награди или отличия.


Art. 31. (1) A misleading advertisement is any advertisement which in any way, including in the way it is presented, misleads or can mislead the persons that it addresses or reaches, and on that account it can affect their economic conduct or on that account it cause or can cause damage on a competitor.

(2) Upon assessment whether an advertisement is misleading all its aspects shall be considered, including:

1. the characteristics of the goods and services, such as: availability, kind, make, material, method and date of production of goods or provision of services, use-before date, usages, quantity, geographical and commercial origin, likely effects of their use, results and main features from tests and samples of the goods and services;

2. the price or the way of its creation, and the conditions for the goods and services provision;

3. data regarding the advertiser or the sponsor, such as: a name or company name; address or seat; registered address; property; rights over industrial and intellectual property; prizes and insignia of honour acquired.


Чл. 32. (1) Сравнителна реклама е всяка реклама, която пряко или косвено идентифицира конкурента или предлагани от него стоки или услуги.

(2) Сравнителната реклама е разрешена, доколкото друго не е предвидено в приложимото законодателство, когато:

1. не е заблуждаваща;

2. сравнява стоки или услуги, задоволяващи еднакви потребности или предназначени за една и съща цел;

3. сравнява обективно една или повече характерни черти на стоките и услугите, които са съществени, сравними и представителни за тези стоки и услуги, включително техните цени;

4. не води до объркване на рекламодателя с неговите конкуренти или на търговски марки, търговски имена, други отличителни белези, стоки или услуги на рекламодателя с тези на неговите конкуренти;

5. не води до дискредитиране или опетняване на търговските марки, търговските имена, други отличителни белези, стоките, услугите, дейностите или положението на конкурентите;

6. сравнява стоки с едно и също наименование за произход;

7. не извлича нелоялно предимство от известността на търговската марка, търговското име или други отличителни белези на конкурентите или от наименованието за произход на конкуриращи се стоки;

8. не представя стоките или услугите като имитация или копие на стоки или услуги със запазена търговска марка или име.

(3) Всяко сравняване на стоки, отнасящо се до предлагане на стоки и услуги при специални условия, трябва да посочи по ясен и категоричен начин датата, от която започва предлагането на стоките и услугите по специални цени или други специфични условия, датата, до която е в сила предлагането, или че предлагането е валидно до изчерпване на стоките и услугите, когато това е необходимо


Art. 32. (1) A comparative advertisement is any advertisement which directly or indirectly identifies the competitor or the goods or services he/she offers.

(2) Unless otherwise provided for by current legislation, comparative advertisement is allowed if:

1. it is not misleading;

2. it compares goods or services satisfying the same needs or having the same designation;

3. it compares one or more characteristic features of the goods and services which are essential, comparable and typical of these goods and services, including their prices;
4. it does not result in confusion of the advertiser with his competitors or of trade marks, trade names, other distinctive features, goods or services of the advertiser with those of his competitors;
5. it does not result in discrediting or tarnishing the trade marks, trade names, other distinctive features, goods, services, activities or the position of competitors;
6. it compares goods with the same name of origin;

7. it does not gain unfair advantage from the popularity of the trade mark, trade name or other distinctive features of competitors or from the name of origin of competitive goods;


8. it does not present the goods or services as an imitation or a copy of goods or services with a reserved trade mark or trade name.

(3) Any comparison of goods pertaining to provision of goods and services under special conditions shall indicate in a clear and unambiguous way the date from which the goods and services will be offered at special prices or under other specific conditions, the date to which the offer is valid, or state that the offer is valid until the goods and services are sold out, if necessary.Чл. 33. (1) Забранява се осъществяването на нелоялна конкуренция от страна на член на БАДМ, насочена към привличане на клиенти, в резултат на което се прекратяват или се нарушават сключени договори с конкуренти.

(2) Членовете на БАДМ се задължават да не предлагат или дават добавка (подарък) към продаваната от тях стока или услуга безвъзмездно или срещу привидна цена на друга стока или услуга, с изключение на: рекламни предмети с незначителна стойност и с ясно посочване на рекламиращото предприятие; предмети или услуги, които според търговската практика са принадлежност към продаваната стока или извършваната услуга; стоки или услуги като отбив при продажба в по-големи количества, както и на печатни произведения при продажба или абонамент за периодични издания.

(3) Стойността на добавка (подарък) към продаваната стока, се счита за незначителна, ако не надхвърля 5% от най-ниската цена на стоката, при чието закупуване клиентът има право да получи съответната добавка (подарък).

(4) Членовете на БАДМ се задължават да не извършват продажба, когато заедно с нея се предлага или обещава нещо, чието получаване зависи от: решаване на задачи, ребуси, въпроси, гатанки; събиране на серия от купони и други подобни; разиграване на игри с парични или предметни награди, чиято стойност значително надвишава цената на продаваната стока или услуга.

(5) Обещаваната награда по ал. 4 има стойност значително надвишаваща цената на продавания продукт, ако надвишава със 100 пъти стойността на продавания продукт. Независимо от това, обещаваната награда по ал. 4 има стойност значително надвишаваща цената на продавания продукт и ако е на стойност повече от 10 минимални работни заплати за страната.


Art. 33. (1) Unfair competition on the part of a member of BDMA for the purpose of attracting clients, and resulting in termination or breach of contracts with competitors shall be prohibited.
(2) BDMA’s members shall not offer or give extras (gifts), together with the goods or service they sell, free of charge or against an ostensible price of other goods or service, with the exception of: advertisement objects at an insignificant value, the advertising company being clearly indicated; objects or services which, according to commercial practice, belong to the goods sold or the service provided; goods or services offered as rebate in case of sale of large quantities, and print materials in case of sale or subscription of periodicals.

(3) The value of an extra (a gift) to the goods sold is deemed insignificant if it is not more than 5% of the lowest price of the goods upon purchase of which the client has the right to receive the respective extra (the gift).


(4) BDMA’s members shall not make a sale in cases when together with the sale something is offered or promised the acquisition of which is related to: solving problems, rebuses, questions, riddles; collecting series of coupons, etc.; playing games with cash or material prizes the value of which considerably exceeds the price of the sold goods or services.
(5) The prize promised under Para. 4 is at a value considerably exceeding the price of the sold product if it exceeds 100 times the value of the sold product. Apart from this, the prize offered under Para. 4 is at a value considerably exceeding the price of the sold product if it has a value of more than 10 minimum salaries for the country.Чл. 34. В случаите, когато членовете на БАДМ продават комплекти от стоки или услуги, те се задължават продаваните комплекти да не надхвърлят нормалните нужди или обичайното търсене от страна на клиентите. Същото се отнася за комбинираните предложения на различни стоки или услуги. Ако тези предложения надхвърлят нормалните нужди или обичайното търсене от страна на клиентите, членовете на БАДМ следва да уточняват начините за закупуване поотделно на бройките, влизащи в тези комплекти и комбинирани предложения.


Art. 34. In the cases where BDMA’s members sell sets of goods or services they shall ensure that the sets to be sold will not exceed the average needs or regular demand on the part of clients. The same refers to complex offers of different goods and services. If these offers exceed the average needs or the regular demand on the part of clients, BDMA’s members shall specify the ways of separate purchase of the items of these sets and combined offers.

Чл. 35. При провеждането на рекламни, промоционални и други подобни мероприятия членовете на БАДМ се задължават:

1. описанието на съответните мероприятия да е ясно, точно и да не създава убеждение в участниците за спечелване на добавка, подарък, награда или друг бонус, докато тази печалба не е сигурна;

2. различните добавки, подаръци, награди и други бонуси, както и начините за спечелването им, ако те са различни, да са ясно разграничени в разпространяваните рекламни и промоционални материали;

3. да се въздържат от използването на термини или графично представяне, които могат да породят объркване с официални, административни или банкови документи или текстове, освен когато отделен надпис премахва всякакво двусмислие (например уточнение „мостра”, „игра”, „факсимиле” и др.);
Art. 35. At advertising events, promotions or other similar events BDMA’s members shall ensure that:
1. the description of the respective events is clear, precise and not convincing the participants that an extra, a gift, a prize or another bonus will be won, until that is ascertained;
2. the different extras, gifts, prizes and other bonuses as well as the way of winning them, if they differ, are clearly differentiated in the distributed advertisements and advertising materials;
3. they shall refrain from using terms or graphic presentation which can cause confusion with official, administrative or bank documents or texts, except for the cases where a caption eliminates all ambiguity (for example, a specification, such as “a sample”, “a game”, “a facsimile”, etc.);

VI. ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
Чл. 36. Доставката на стоки или предоставянето на услуги на потребител от страна на член на БАДМ срещу заплащане без изрично и предварително искане от негова страна е забранено.


VI. DISTANCE SALE CONTRACTS

Art. 36. The provision of goods or services on the part of a member of BDMA to a consumer against payment without explicit and preliminary request on his/her part is prohibited.Чл. 37. (1) Членовете на БАДМ могат да използват като средство за комуникация от разстояние с потребител автоматизирани системи за позвъняване без човешка намеса, факс или електронна поща единствено след предварителното съгласие на потребителя.

(2) Други средства за комуникация от разстояние, различни от посочените в ал. 1, които дават възможност за осъществяване на индивидуална комуникация, могат да се използват от членовете на БАДМ, когато потребителят не е заявил изрично своето несъгласие за ползването им.
Art. 37. (1) BDMA’s members can use as a means of distance communication with a consumer automated systems for calling without human intervention, fax or e-mail, only at the consumer’s preliminary consent.

(2) Apart from the ones indicated in Para. 1, other means of distance communication providing the possibility of individual communication can be used by BDMA’s members in case the consumer has not explicitly stated his refusal to use them.Чл. 38. Членовете на БАДМ се задължават да не предлагат и продават чрез сключване на договори за продажба от разстояние лекарства, доколкото не е предвидено друго в приложимото законодателство.

Чл. 39. (1) Членовете на БАДМ са длъжни преди сключването на договор за продажба от разстояние да предоставят своевременно на своите клиенти следната информация:

1. свое име и адрес, на който клиентът може да изпраща жалби;

2. основните характеристики на стоките или услугите;

3. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;

4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка;

5. стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа;

6. начина на плащане, доставка и изпълнение на договора;

7. правото на отказ от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, в случаите, когато клиентът има такова право;

8. периода, за който направеното предложение или цена остават в сила;

9. минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги.

(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде предоставена по ясен и разбираем начин в зависимост от вида на използваното средство за комуникация, да подчертава търговския характер на предложението и да бъде в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика.

(3) Информацията по ал. 1, както и информация за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции, трябва да бъде потвърдена в писмена форма или на друг траен носител не по-късно от доставянето на стоката или изпълнението на договора, сключен от разстояние.

(4) При телефонни съобщения членовете на БАДМ са длъжни да посочват в началото на разговора своята самоличност и търговската цел на обаждането.
Art. 38. BDMA’s members shall not offer and sell by way of distance contracts medicines, unless otherwise provided by applicable legislation.

Art. 39. (1) Upon concluding a distance contract, BDMA’s members shall provide their clients with the following information:

1. the name and address to which the client can send complaints;

2. the main characteristics of goods and services;

3. the price of goods and services including all taxes and fees;

4. the amount of mail or transport expenses not included in the price of goods and services and related to their delivery;


5. the value of use of distance communication means where it is calculated in a way different from the one stated in the main tariff;
6. the way of payment, delivery and execution of the contract;

7. the right to abandon the contract and the conditions under which the goods can be turned back or the service refused in the cases where the client is entitled to do it;


8. the term of effect of the offer or the price;
9. the minimum term of the contract – in case of contracts for permanent or periodical provision of goods or services.
(2) The information under Para. 1 shall be provided in a clear and comprehensive manner depending on the means of communication used, shall emphasize the commercial character of the offer, and shall be in compliance with the principles of good faith of commercial transactions and good commercial practice.

(3) The information under Para.1 as well as the information regarding the services provided after the sale transaction and the warranties included shall be confirmed in written form or on another permanent carrier not later than the provision of goods or the execution of the distance contract.

(4) In telephone communications BDMA’s members shall identify themselves and state the commercial purpose of the call at the beginning of the call.


Чл. 40. (1) При сключване на договори от разстояние членовете на БАДМ нямат право да приемат авансови плащания, освен при изрично съгласие на клиента за това.

(2) Алинея 1 не се прилага при предоставяне на услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия и при предоставяне на електронни съобщителни услуги по смисъла на Закона за електронните съобщения.
Art. 40. (1) Upon concluding distance contracts BDMA’s members are not allowed to accept advance payments unless the client has given his/her explicit consent for this.
(2) Paragraph 1 shall not apply to provision of information society services within the meaning of the Electronic Commerce Act and to provision of electronic communication services within the meaning of the Electronic Communications Act.

Чл. 41. (1) Членовете на БАДМ са длъжни да изпълняват договорите, сключени от разстояние, не по-късно от 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез използване на средство за комуникация от разстояние, освен ако страните са уговорили различен срок на доставка.

(2) Когато член на БАДМ не може да изпълни задълженията си по договор, сключен от разстояние, поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми клиента и да възстанови платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която е следвало да изпълни задължението си по договора.

(3) Член на БАДМ може да достави на клиента стоки или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява клиента по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора.
(4) Когато при условията на ал. 3 член на БАДМ изпълни друго вместо дължимото и потребител упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на члена на БАДМ, за което потребителят трябва да бъде уведомен.


Art. 41. (1) BDMA’s members shall execute distance contracts within 30 days as of the date following the sending of the order by a distance communication means unless the parties have stipulated a different delivery term.

(2) In case a member of BDMA cannot fulfill his/her obligations under a distance contract because he/she does not dispose of the goods and services ordered, the member of BDMA shall notify the client, and reimburse the client for the paid amounts within 30 days as of the date at which he/she shall have fulfilled his/her obligation under the contract.

(3) A member of BDMA can provide the client with goods and services of the same quality and at the same price in case such an option has been explicitly stipulated before concluding the contract or in the contract itself. In such a case he/she shall notify the client of the change to the contract execution in a clear and comprehensive manner.

(4) In case under the provisions of Para. 3 a member of BDMA executes something else instead of what is due, and a consumer exercises his/her right to abandon the contract, the costs for turning back the goods shall be at the expense of the member of BDMA, the consumer being notified of this.Чл. 42. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на:

1. получаване на стоката – за стоки;

2. сключване на договора - за услуги.
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на следните видове договори:

1. за предоставяне на услуги, чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока по ал. 1;

2. за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира;

3. за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

4. за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

5. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

6. за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

7. за хазартни игри и лотарии.

(3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от сключен договор от разстояние за финансови услуги в срок 14 дни.


Art. 42. (1) Not having to pay any indemnities or penalties and state the reason for this, the consumer has the right to abandon the distance contract within 7 business days as of the date of:

1. receiving the goods – regarding goods;

2. concluding the contract – regarding services.

(2) Paragraph 1 shall not apply to the following types of contracts:

1. for provision of services the execution of which has started with the explicit consent of the consumer prior to the lapse of the term under Para. 1;

2. for provision of goods and services the price of which depends on fluctuations of financial markets, which the provider is not in a position to control;


3. for provision of goods made to meet the consumer’s requirements or made to order;
4. for provision of goods which on account of their nature cannot be turned back or are apt to spoil fast, or there is a risk of deterioration of their quality characteristics;

5. provision of audio- and video-recordings or program products printed by the consumer;

6. delivery of newspapers, magazines and other periodicals;

7. gambling games and lotteries.

(3) Within 14 days the consumer can exercise his/her right to abandon a concluded distance contract for finance services.


Чл. 43. Членовете на БАДМ са длъжни да възстановяват на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница