Конспект с референции за основните библиографски източнициДата24.06.2017
Размер81.89 Kb.
ТипКонспект
Софийски университет „Свети Климент Охридски”

Юридически факултет Специалност „ПРАВО”
Право на Европейския съюз
(доц. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС,

гл. ас. д-р Христо Христев, гл. ас. д-р Иван Стойнев, гл. ас. д-р Станислав Костов)

2015 – 2016 година
КОНСПЕКТ

С РЕФЕРЕНЦИИ ЗА ОСНОВНИТЕ БИБЛИОГРАФСКИ ИЗТОЧНИЦИ (от резюмето накрая!)

І. Политическа и правна история и логика на европейската интеграция

 1. Основни международни организации в Европа (необходими разграничения): ООН, НАТО, Съвет на Европа, ОССЕ, ЗЕС, ОИСР и др.

Може да се подготвяте от: № 11, 12, 9

 1. Основни идеи за европейско обединение. Планът „Шуман” и създаването на Европейските общности. Учредителни договори (особености).

Може да се подготвяте от: № 12, 9 и „Декларацията на Шуман с коментар”

 1. Понятие и същност на „интеграцията”. Етапи на европейската интеграция.

Може да се подготвяте от: № 10, 12, 9

 1. Довършване, разширяване и задълбочаване. Историческо развитие, икономическа и политическа логика на европейското изграждане. Единен европейски акт.

Може да се подготвяте от: № 4 (стр. 80-83), 12, 9

 1. Особености и съдържание на Договора от Маастрихт за създаване на ЕС. Разграничение между “стълбовете”.

Може да се подготвяте от: № 4 (стр. 83-87), 12, 9, 8

 1. Договорите от Амстердам и Ница. Тенденции в развитието на ЕС.

Може да се подготвяте от: № 4 (стр. 87-93), 12, 9, 8

 1. Конституция за Европа – особености и причини за неуспеха. Лисабонският договор – особености и действие.

Може да се подготвяте от: № 1 (коментарната част) и № 4

 1. Основни особености и специфики на Европейските общности и на Европейския съюз. Правосубектност на ЕС.

Може да се подготвяте от: № 4 и № 3 (стр. 7-14)

 1. Правни принципи на интеграцията. Принцип на институционна и процедурна автономия. Принцип на лоялно сътрудничество. Правен режим на компетентността на ЕС – принцип, видове компетенции, упражняване. Принципи на целесъобразност, субсидиарност и пропорционалност.

Може да се подготвяте от: № 8
ІІ. Институционна система на ЕС

 1. Институционна система на ЕС – обща характеристика, особености, правна уредба. Реформа от Лисабон.

Може да се подготвяте от: № 8, 10 и 1

 1. Европейски съвет – състав, правомощия, особености. Председателство на ЕС.

Може да се подготвяте от: № 1 (коментарите за ДЛ) и № 8 и 9


 1. Съвет на министрите – състав, формати, мнозинства, правомощия. КОРЕПЕР и консултативни комитети – състав, функции, актове, особености.

Може да се подготвяте от: № 1 (коментарите за новото от Лисабон) и № 8

 1. Европейска комисия – състав, правомощия, актове, особености.

Може да се подготвяте от: № 1 (коментарите за новото от Лисабон) и № 8

 1. Европейски парламент – състав, правомощия, актове, особености.

Може да се подготвяте от: № 1 (коментарите за новото от Лисабон) и № 8

 1. Нормотворчески процедури в ЕС – видове, особености, осъществяване.

Може да се подготвяте от: № 8

 1. Сметна палата, Европейска централна банка, други органи. Система на комитологията.

Може да се подготвяте от: № 1 (коментарите за новото от Лисабон) и № 8
ІІІ. Правна система на ЕС

 1. Система на източниците на Правото на ЕС – обща характеристика, основни особености.

Може да се подготвяте от: № 4

 1. „Първични” източници – видове, съдържание, особености, действие, йерархия.

Може да се подготвяте от: № 4

 1. „Производни” източници – видове, особености, йерархия. Актове на институциите – видове, особености, реквизити. Регламент – особености, действие.

Може да се подготвяте от: № 4

 1. Директива – особености, транспониране, действие.

Може да се подготвяте от: № 4

 1. Нетипични и други „производни” източници на Правото на ЕС – видове особености, значение.

Може да се подготвяте от: № 4

 1. Външни и неписани източници на Правото на ЕС. Практиката на СЕС като източник.

Може да се подготвяте от: № 4, 5

 1. Принципи на прилагане на правото ЕС. Извеждане, особености, значение. Разграничение от международното право.

Може да се подготвяте от: № 3

 1. Принцип на непосредствената приложимост – особености, значение.

Може да се подготвяте от: № 3

 1. Принцип на примата – особености, действие, задължения за националните органи.

Може да се подготвяте от: № 3

 1. Принцип на директния ефект – особености, действие. Критерии за директен ефект и видове директен ефект.

Може да се подготвяте от: № 3

 1. Директен ефект на различните източници – особености, проявление, значение за националния юрист.

Може да се подготвяте от: № 3

 1. Директен ефект – задължения за националните органи.

Може да се подготвяте от: № 3
ІV. Съдебна система на ЕС

 1. Съдебна система на ЕС – обща характеристика, видове съдилища, компетентност и функции.

Може да се подготвяте от: № 5

 1. Състав и организация на съдилищата на ЕС.

Може да се подготвяте от: № 5

 1. Основни производства пред Съда на ЕС – систематизация, разграничения. Общи процедурни правила.

Може да се подготвяте от: № 5

 1. Производство за отмяна на актове – предмет, атакуеми актове, активна легитимация, ход на производството, значение.

Може да се подготвяте от: № 8

 1. Производство за противоправно бездействие на институция – предмет, активна и пасивна легитимация, ход на производството, значение.

Може да се подготвяте от: № 8

 1. Производство за нарушаване на Правото на ЕС от държава-членка – предмет, активна и пасивна легитимация, ход на производството, значение..

Може да се подготвяте от: № 5

 1. Производства за договорна и извъндоговорна отговорност – основни особености и значение.

Може да се подготвяте от: № 8

 1. Производство за преюдициални заключения – предназначение, понятие за национална юрисдикция, предмет, допустимост, ход на производството, значение.

Може да се подготвяте от: № 5

 1. Пространство на свобода, сигурност и правосъдие – обхват, особености, значение.

Може да се подготвяте от: № 9
V. Материално право и политики на ЕС

 1. Обща политика по външните работи и сигурността – специфика, обхват, актове.

Може да се подготвяте от: № 8 и 9

 1. Гражданство на ЕС – особености, правна уредба. Икономически права на гражданите на ЕС.

Може да се подготвяте от: № 6

 1. Политически права на гражданите на ЕС. Други права, гарантирани от Правото на ЕС.

Може да се подготвяте от: № 6

 1. Защита на правата на човек в ЕС – особености на ХОПЕС, значение на ЕКПЧ.

Може да се подготвяте от: № 7

 1. Четири свободи на движение – общо представяне, основни особености, правна уредба.

Може да се подготвяте от: № 6

 1. Обща търговска политика. Митнически съюз. Политика за защита на конкуренцията.

Може да се подготвяте от лекции

 1. Материално право на ЕС – общо представяне на основните политики.

Може да се подготвяте от лекции

 1. Членство в ЕС. Засилено сътрудничество.

Може да се подготвяте от лекции


Сайт за информация и учебни материали: www. eubg.eu

Оценката по дисциплината се формира от:

 • резултата от текущия контрол (в рамките на семинарните занятия)

 • и писмен семестриален изпит по конспекта след края на семестъра.

Текущият контрол се изразява в провеждане на (поне) 3 писмени колоквиума (с открити и/или закрити въпроси) съгласно указанията на асистента.

Писменият семестриален изпит по дисциплината се провежда по въпроси от целия конспект и включва закрити (тестови) и открити (за кратко цялостно изложение) въпроси.
Литература по Право на ЕС

 1. На български език:

Основни източници:

 1. Лисабонският договор. Коментари”, Университетско издателство „Свети Климент Охридски”

 2. 55 най-важни решения на СЕО с коментари”, Институт по европейско право

Тези две учебни помагала са задължителни за целия учебен процес и трябва да се носят на всяко занятие (лекция или упражнение)!

 1. Принципи на прилагане на правото на ЕС”, Атанас СЕМОВ, ИПАЕИ, 2007 г.

 2. Система на източниците на Правото на ЕС”, Атанас СЕМОВ, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2009 г.

 3. Съдът на ЕС”, Атанас СЕМОВ – в: „Съвременно международно правораздаване – т.ІІ”, Институт по международно право, Институт по европейско право, 2012 г.

 4. Права на гражданите на ЕС. Том ІІ – Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение, Атанас СЕМОВ, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2013 г.

 5. Права на гражданите на ЕС. Том І – Правен режим на правата на човека в ЕС, Атанас СЕМОВ, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2013 г.

 6. „Записки по Право на ЕС. Том І. Институционно право”, СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2009

 7. „Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС. Том ІІ. Актуални проблеми на ЕС”, СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2013.


Могат да се използват и:

 1. Институционно право на ЕС” – Жан-Пол ЖАКЕ, Институт по европейско право Университетско издателство, 2007

 2. Европейско право” – Жан-Клод ГОТРОН, Институт по европейско право, Университетско издателство, 2006

 3. Записки по Право на ЕС – том 1” – Флоранс БЕНОА-РОМЕР, Жан-Пол ЖАКЕ, Жан-Клод ГОТРОН, Етиен КРИКИ, Жан-Дени МУТОН, Университетско издателство, 2008

 4. Международните организации”Жан ШАРПАНТИЕ, Институт по европейско право

 5. Мари-Франс КРИСТОФ-ЧАКАЛОФ, История на европейското изграждане, www.eubg.eu

 6. Жасмин ПОПОВА, Право на Европейския съюз, Сиела, 2011

 7. Станислав Костов (съст.), Договор за ЕО. Договор за ЕС. Съдебна практика, Сиби, 2008


II. На френски език:

 1. Louis Dubois, Claude Blumann, Droit matériel de l’Union européenne, Montchrestien, Paris, 2009.

 2. Jean-Claude Gautron, Droit européen, Dalloz, 4e édition, Paris 2012

 3. Guy Isaak, Marc Blanquet, Droit communautaire général, Paris, Sirey, 2006

 4. Jean-Paul Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européene, 6ième édition, Dalloz, Paris, 2010

 5. Jean-Victor LOUIS, Thierry RONSE, L’ordre juridique de l’Union européenne, L.G.D.G et a., Paris 2005

 6. Sean Van Raepenbusch, Droit institutionnel de l’Union européenne, Larcier, 2005

 7. Joël Rideau, Droit institutionnel de l’Union et des Communautés européennes, 5e éditions, LGDJ, Paris, 2006.

 8. Denys Simon, Le système juridique communautaire, PUF, 3e édition, Paris, 2001

 9. Melchior WATHELET, Contentieux européen, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 2010


III. На английски език:

 1. Mark Brealey, Mark Hoskins, Remedies in EC Law, Sweet & Maxwell, 2e éd., 1998

 2. Paul Craig, Grainne De Burca, EU law: Text, cases and Materials, 5th edition, Oxford University Press, Oxford, 2011

 3. Grain de BURCA, John H. H. WEILER (dir.), The European Court of Justice, Oxford University Press, Collected courses of the Academy of European Law

 4. Тrevor C. Hartley, The Foundations of European Union Law, Oxford University Press, 7th Edition, 2010

 5. Koen Lenaerts, Dirk Arts, Ignace Maselis, Procedurall Law of the European Union, 2nd edition, Thomson, Sweet and Maxwell, London, 2006

 6. Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel, Robert Bray, Constitutional Law of the European Union, 2nd Edition, Sweet & Maxwell, Tomson Reuters, London, 2009

 7. Josephine Steiner, Lorna Woods, EU Law, Oxford University Press, 10th edition, Oxford, 2009

 8. Christian W.A. Timmermans, Alison McDonnell, Paul J.G. Kapteyn, Kamiel Mortelmans, The Law of the European Union and the European Communities,4th edition, Kluwer Law International, Leiden, 2009

 9. John Anthony Usher, General Principles of EC Law, Longman, European Law Series, Edinburg, 1998

 10. На италиански език: G. TESAURO, Dritto dellUnione europea, 6 ed., Padova, Cedam, 2010
Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница