Лист за преценка на риска от специфични опасност: Химични агенти – вредни и опасни веществаДата15.01.2018
Размер180.35 Kb.ЛИСТ ЗА ПРЕЦЕНКА НА РИСКА ОТ СПЕЦИФИЧНИ ОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТ: Химични агенти – вредни и опасни вещества (включително прах) /увреждане на дихателната система, задушаване, интоксикация, химическо изгаряне/
Обект:
Дата:
Лист № 04

Работно място/извършвана работа:

ЕЛЕМЕНТИ НА РИСКА
ВЕРОЯТНОСТ ( В ) - 0,1; 0,2; 0,5; 1; 3; 6 ; 10

ЕКСПОЗИЦИЯ ( Е ) - 0.5; 1; 2; 3; 6; 10

ПОСЛЕДИЦИ ( П ) - 1; 3; 7; 15; 40

Оценители /име, фамилия - длъжност и подпис/:

РИСК

( Р ) = В х Е х П

НИВО

 1. ..........................................................................................

/подпис/

 1. ..........................................................................................

/подпис/

 1. ..........................................................................................

/подпис/

0 Степен

-Приемлив

0<Р<20

1 Степен

-Необходимо внимание

21<Р<70

2 Степен

-Необходими мерки

71<Р<200

3 Степен

-Незабавни мерки

201<Р<400

4 Степен

-Преустановяване на работа

> 400

ПРЕЦЕНКА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРИЛОЖЕНИТЕ КЪМ МОМЕНТА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА

1 - достатъчно ефективни

2 - частично ефективни

3 - минимален ефект

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА

оценка

Съставена е картотека с информационни листа с данни за безопасност на използваните с производствени цели опасни химични вещества.
Химичните вещества са етикирани правилно и се съхраняват в оригиналните им опаковки.
Работещите се информират за опасните свойства на използваните от тях химични продукти.
Работещите с вредни и опасни химични вещества са инструктирани и обучени за начина за правилно им използване и манипулиране.
На работещите са осигурени са и се използват необходимите лични предпазни средства за защита на тялото и дихателните органи.
Осигурено е колективно предпазно оборудване (обща вентилационна и местна вентилационна системи) за работните места, където се използват химични вещества, отделящи вредни емисии във въздуха на работната среда.
Няма работещи изложени на експозиция на замърсители, произтичащи от друго работно място (не неговото).
Извършване на периодични измервания и проверки за ефективността на вентилационните системи.
Измерване на концентрацията (във въздуха на работното място) на вещества, за които има установени максимално допустими концентрации за установяване на експозицията на работещите и съответствието с граничните стойности.
Осигуряване на средства за неутрализиране на разливи и утечки от използваните с производствени цели вредни и опасни химически вещества.
Извършване на периодични медицински прегледи и изследвания по указания на лекар трудова медицина на работещите с експозиция на опасни химически вещества или препарати.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРЕНИТЕ И ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ЕКСПОЗИЦИЯ

Оценка на експозицията на химични агенти: Протокол № ........

Установени стойности на експозиция:

..................... mg/m3Гранични стойности на експозиция:

..................... mg/m3Заключение на органа за контрол: Концентрацията на инхалабилна фракция на прах съответства на изискванията на Наредба № 13 от 2003 г., изменена 2007 г.

Оценка на експозицията на прах: Протокол № ........

Установени стойности на експозиция:

..................... mg/m3Гранични стойности на експозиция:

..................... mg/m3Заключение на органа за контрол: Концентрацията на химични агенти съответства на изискванията на Наредба № 13 от 2003 г., изменена 2007 г.

Работещи, нуждаещи се от специална закрила:

Работещи на възраст под 18 години – няма

Бременни жени и кърмачки – няма

Трудоустроени с намалена работоспособност - няма

Работещи с професионални заболявания - няма данни

Работещи с хронични заболявания и противопоказания или ограничения за изпълнение на възложената работа във връзка с условията на труд – няма данни

Преценка на риска

за здравето и безопасността на:

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА РИСКА

В

Е

П

Риск

ниво

степен

 1. Работещи, чиято дейност е пряко свързана с опасността - …………………………………….
 1. Работещи, чиято дейност не е свързана с опасността, но могат да бъдат изложени на нейното въздействие - ……………………..
 1. Външни лица, които могат да бъдат изложени на въздействието на опасността – посетители, контрагенти и др.
 1. Работещи, които се нуждаят от специална закрила, включително, ненавършили 18 г., бременни и кърмещи работнички и с ограничена трудоспособност - ………………

-

-

-

-

-

Вземане на решение за планиране и прилагане на мерки:

 • При оценка 0 - Приемлив, не са необходими мерки;

 • При оценка 1 - Необходимо внимание, се планират превантивни мерки;

 • При оценка 2 до 4, се планират коригиращи и превантивни мерки;

 • Ако не са спазени законовите изисквания, рискът е неприемлив!

Забележка: Когато се взема решение дали един риск е приемлив се отчита пола, възрастта и здравословното състояние на работещите, за които се прави оценката.

МЕРКИ ЗА ЕЛИМИНИРАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕНА РИСКА /предложени от оценителите/

ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗДЕЙСТВАТ НА РЕПРОДУКТИВНАТА СПОСОБНОСТ НА ЧОВЕКА

Вещество

Въздействие на мъжете

Въздействие на жените

Анестезиращ газ


Снижена фертилност

НедостатъчностНедостатъчност

Порок на развитиетоБензин

Снижена фертилност

Хормонално нарушениеХормонално нарушение

Серовъглерод

Снижена фертилност

Недостатъчност

Хлоропрен

Снижена фертилност

Поражение на спермата

Недостатъчност


-----------------------

Епихлорхидрин

Хормонално нарушение

Хормонално нарушение

Етил дибромид

Снижена фертилност

-----------------------

Етилен оксид

Хормонално нарушение

Хормонално нарушение

НедостатъчностГлютаралдехид

-----------------------

Недостатъчност

Йонизираща радиация

Хормонално нарушение

Хормонално нарушение

Недостатъчност

Порок на развитието


Олово

Снижена фертилност

Поражение на сперматаСнижена фертилност

НедостатъчностЖивак

-----------------------

Порок на развитието

НедостатъчностОрганични разтворители

Снижена фертилност

Хормонално нарушение

НедостатъчностПорок на развитието


Винил хлорид


Хормонално нарушение

-------------------------

ВЕЩЕСТВА, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ

ПРОФЕСИОНАЛНИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Списъкът съдържа примерни химични вещества или процеси, при въздействието на които работниците могат да получат увреждания от високото ниво на концентрация и да възникнат опасни последствия на респираторната система при вдишване

Азбест


Минна промишленост, строителство, производство на материали съдържащи азбест

Алуминий

Пиротехника, производство на керамика, бои, електрооцветители, абразиви, припой

Амоняк

Производство на амоняк, химикали, торове, взрив

Азотен окис

Заваряване, взривни вещества, изхвърляни газове

Арсеник

Пестициди, пигменти, сплави

Берилий

Извличане на руди, някой сплави, керамика

Вещества, отделяни при изгарянето на кокса

Производство на кокс

Кадмий

Електрооборудване, сплави, пигменти, заварки, припой

Ксилол

Разтворители, производство на смола, лепило, оцветители и други химикали

Каолин

Керамично производство

Манган

Различни източници в металургията и химическата промишленост

Никел

Рудодобив, топене, електролитни изхвърляния, изкопаемо гориво

Озон

Заваряване, избелване, очистване на вода

Олово

Добив и обработка на олово

Фористыи водород

Разтворители, пластмаси, фотоленти, производство на химикали

Фосген

Производство на пестициди и пластмаси, случайни изхвърляния от химикали, съдържащи хлор (например при нагряване)

Перхлоретилен

Химическо чистене, обезмасляване на метали, опушване на зърно

Силиций

Кариери, каменообработка, строителство, селско стопанство

Серен двуокис

Производство на химикали,опушване, избелване, охлаждане

Талк

Гумена и парфюмерийна промишленост

Тоулен 2,4-диизоцианат

Производство на пластмаси

Хлор

Избелване, производство на хартия и целулоза, пречистване на вода и пестициди

Хром

Заваряване, вани за обработка на метал, боядисващи пигменти, производство на хромови съединения

ВЕНТИЛАЦИЯ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

В работните помещения, в зависимост от наличните вредни и опасни емисии във въздуха се осигурява необходимият въздухообмен, за да се поддържа тяхната граница под ПДК или под долната граница на взривяемост или запалване.

Производствените и спомагателните помещения без отделяне на вредности се проветряват с естествена или механична вентилация, осигуряваща необходимия въздухообмен в съответствие с характера и интензивността на работа и установените норми за скорост на въздуха, температура и относителна влажност.

Когато в работните помещения се извършват специфични дейности, свързани с отделяне във въздуха на вредни или опасни емисии, или при авария на технологичното оборудване могат да се отделят такива се осигуряват вентилационни уредби.Вентилационните уредби се класифицират като:

• общообменни и локални;

• смукателни и нагнетателни.

Локална смукателна вентилация се инсталира на работни места и над работно оборудване, навсякъде където има вероятност прахът да бъде опасен или се отделят вредни за здравето вещества. Комитетите по условия на труда трябва да следят за правилното проектиране, инсталиране и поддържане на вентилационната инсталация от квалифицирани инженери.

При технологични процеси, свързани с употребата, получаването или съхранението на токсични вещества, или при възможност за създаване на взривоопасни смеси в зависимост от съществуващия риск се изпълняват едно или повече технически решения:

1. автоматично включване на вентилационните системи с началото на технологичния процес;

2. автоматично задействащи се вентилационни, сигнализиращи, аварийни, пожароизвестителни или пожарогасителни системи;

3. изключване на производствения процес и сигнализиране;

4. неутрализиране на вредностите.

Местните смукателни инсталации, обслужващи съоръжения, които отделят силно токсични газове и прах, и общообменните вентилационни инсталации в работни помещения от категория на производство А и Б се инсталират така, че да се включват автоматично заедно с технологичното оборудване и да блокират включването му при неизправност на вентилацията.

При производства с отделяне на токсични вещества, болестотворни микроорганизми, рязко изразени неприятни миризми, възможни резки увеличения на взривните и лесно запалимите вещества вентилационната система се устройва без рециркулация на въздуха.

В помещения където се отделят взривоопасни и пожароопасни газове и пари се взема в предвид, че обикновените електромотори за вентилатори могат да причинят искри и по този начин да създадат опасност във взривоопасна атмосфера.За всяка вентилационна и пречиствателна уредба след въвеждането и в експлоатация се съставя досие, което се съхранява в определено със заповед длъжностно лице и съдържа:

• екзекутивната документация или частта от нея, отнасяща се до проектното осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, актът, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, и документацията (протоколи и актове), доказващи съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ;

• всички документи, отразяващи периодични изпитвания и проверки при експлоатацията, включително ремонтите, както и измерванията за състоянието на работната среда, включително резултатите от мониторинга, когато се предвижда такъв.

Вентилационните уредби, изхвърлящи в атмосферата отработен въздух, в който концентрацията на вредни вещества и прахове превишава с 30 на сто определените ПДК за работната среда, се комплектоват с пречиствателни съоръжения. Отработен въздух, замърсен с миризми, при изпускане в атмосферата се обезмирисва.


ПРИМЕРИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМИ ХИМИКАЛИ

ВЕЩЕСТВА

НЕСЪВМЕСТИМИ С:

Азиди

Киселини

Активен въглен

Калциев хипохлорид и други окислители.

Азотна киселина

Анилин, горими газове, лесно запалими течности, оцетна киселина, сяроводород, циановодород.

Алкални и алкалоземни метали (Na, K, Li, Ca, Mg) или алуминий на прах.

Вода, въглероден двуокис, тетрахлорметан и други хлорирани въглеводороди, халогени (забранява се гасенето на пожари на тези метали с вода, пени, сухи прахаве. Да се използва само сух пясък.

Амоняк

Живак (манометри), хлор, калциев хлорид, йод, бром флуороводородна киселина (газ) .

Амониев нитрат

Киселини, прахообразни метали, възпламеняващи се течности, хлорати, нитрати, серни съединения, възпламеняващи се фино диспергирани органични вещества, лесно запалими течности.

Анилин

Водороден прекис, азотна киселина.

Арсеносъдържащи материали

Всички редуктори.

Ацетилен

Хлор, бром, мед, сребро, живак, флуор.

Ацетон

Смеси от концентрирани HNO3 и H2SO4.

Бром

Амоняк, ацетилен, бутан, бутадиен, метан, пропан (и други нефтени газаве), терпентин, бензол, финно диспергирани метали, натриев карбид.

Водороден прекис

Мед, хром, желязо, повечето метали и техните соли, спирт, аргон, анилин, ацетон, нитрометан, всички запалими ечности, горими материали и др.

Въглеводороди (бутан, пропан, бензол, терпентин

Флуор, хром, бром, хромена киселина, натрием перокис.

Живак

Ацетилен, амоняк, гърмяща к-на, амоняк, фулминова киселина, окисляващи газове.

Йод

Ацетилен, амоняк, аманячна вода, водород.

Калиев перманганат

Глицерин, етиленгликол, бензалдехид, сярна киселина и всяка свободна киселина.

Калиев хлорат

Сярна киселина и други киселини.

Кислород

Водород, грес, масла, лесно запалими течности.

Кумолхидроперокис

Неорганични и органични киселини.

Лесно запалими течности

HNO3, NH4NO3, H2O2, натриев перокис, хромена киселина, халогени.

Натриев нитрат

Амониев нитрат и други амониеви соли.

Натриев перокис

Бензалдехид, глицерин, етилацетат, етиленгликол, етилов или метилов алкохол, оцетен анхидрид, ледена оцетна киселина, фурфурол.

Нитропарафини

Амини и неорганични основи.

Оксалова киселина

Живак, сребро.

Оцетна киселина

Хромена киселина, азотна киселина, етиленгликол, перхлорна киселина, перокиси, перманганат.

Перокиси (органични)

Киселини-органични или минерални (да се съхраняват на хладно, като се избягват сътресения и триене)

Перхлорна киселина

Оцетен анхидрид, бисмут и сплавите му, спирт, хартия, дърво, грес, масла, органични амини или антиоксиданти.

Сероводород

Азотна (димяща) киселина, окисляващи газове.

Сярна киселина

KCLO3, KCLO4

Флуор

Всичко

Флуовород

Амоняк(газообразен или във воден разтвор).

Фосфор (бял)

Въздух, кислород.

Хидразин

Азотна киселина, водороден прекис, и други окислители.

Хлор

Както при брома.

Хлорати

Амониеви соли, киселини, метални прахове, сяра, фино диспергирани органични съединения, или горими материали.

Хлорен двуокис

NH3, PH3, метан, сероводород.

Хромена киселина и хромен триокис

Алкохоли, глицерин, лесно запалими течности, камфор, нафталин, оцетна киселина, терпентин.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница