Набор от инструменти за ориентирана към семейството социална работастраница1/5
Дата14.06.2017
Размер0.75 Mb.
  1   2   3   4   5
Набор от инструменти за ориентирана към семейството социална работа

Детско благополучие - от превенция към закрила

Изготвен от Ребека Дейвис, технически консултант по проекта

Популяризиране и развитие на алтернативни форми на грижа за деца, лишени от родителска грижа в Босна и Херцеговина”

Rutgers State University New JerseyИнститут за семейства, факултет по социална работа

Save the children UK

Септември 2008.

Съдържание: 1. Въведение

 2. Цел

 3. Социална работа, насочена към семейството, целяща превенция и закрила.

  1. Основни концептуални рамки

   • Дефининция на деца и семейства в риск: Екологичен модел (който разглежда като съвкупност човека и средата, в която живее) за оценка на риска

   • Превенция на риска за деца и семейства

   • Всеобхватност на модела за грижа в програмите за детско благосъстояние и услуги.

   • Управление на случай и услуги, насочени към семейството: Основни положения

   • Принципи на управление на грижа и услуги, насочени към семейството

   • Как мислим за семействата

   • Работа, ориентирана към семейството: семейството като отправна точка

   • Философия и ценности на оценката, поставяща семейството в центъра

   • Добри практики, приложими към програмите за де-институционализация и превенция в Босна и Херцеговина

    • Структурна теория за семейството

    • Подходи за закрила на детето, фокусирани към разрешаване на проблемите.

    • Паралелно планиране

Б. Инструменти за ориентирана към семейството работа.

   • Умения за общуване: умения за слушане

   • Петстепенна структура на интервю

   • Прилагане на теория на промяната и мотивиращо интервюиране в процеса на разрешаване на проблема през различните етапи на промяна

   • Интервенции, фокусирани към решаване на проблема при закрила на детето

   • Криза и модел на интервенция при криза

   • Етапи на скърбене и психологическо консултиране при загуба

   • Извършване на оценка, насочена към семейството.

   • Семейно-групово вземане на решения.

   • Ръководство за семейно-групова конференция.

   • Участие на децата и младежите при планиране на грижата.

   • Участие на децата: Какво помага?

   • Участие на детето при семейно-групова конференция.

Посещение в дома: Действащи превантивни стратегии

Работа с деца    • Работа с деца чрез игра

    • Използване на рисунки за изготвяне на оценка и терапия на деца.

Въведение

Спасете децата UK (SC UK) започна дейности по закрилата на деца, лишени от родителска грижа в кантона Тузла през 1996г., които прилага и до днес. През 2004 тези дейности бяха приложени и в още три района в Босна и Херцеговина – Зеница, Мостар и Добой, и девет по-малки общини чрез осъществяване на проекта „Популяризиране и развитие на алтернативни форми на грижа на деца, лишени от родителска грижа в Босна и Херцеговина”, подкрепен от американската агенция за международно развитие (USAID). Основната цел на проекта е да намали броя на децата, лишени от родителски грижи, които са настанени в институции, чрез популяризирането и развитието на алтернативни форми на грижа. Проектът е осъществен с тясното сътрудничество на съответните министерства - на Социалното благосъстояние и закрила, центрове за социална работа, институции за деца и местни НПО.Цел

За да подкрепя и улеснява протичащите процеси на реформа в системата на детското благосъстяние и закрила в Босна и Херцеговина и да намали броя на децата, лишени от родителски грижи, този „наръчник от инструменти” е създаден да служи като практическо ръководство за специалисти, работещи със семейства в риск. Този наръчник ще служи като база за развитие на култура на популяризиране на превенцията и като отправна точка за работата на центровете за социална работа по превенция и прилагане на модели за ранна интервенция, които ангажират семейства, деца и младежи в процесите на решаване на проблеми и вземане на решения.

Наръчникът от инструменти е разделен на два раздела:

А. Концептуална рамка, съдържаща принципите на мислене и действия, ориентирани към семейството и теории за работа, които подкрепят превенцията, насочена към семейството и развитието на услуги за ранна интервенция.

Б. Инструменти за работа със семейства и за работа с деца
Раздел A: Концептуални рамки

Дефининция на деца и семейства в риск: Екологичен модел (който разглежда като съвкупност човека и средата, в коята живее)


Най-общо терминът риск се отнася до ограничен капацитет за посрещане на личните и на семейството социални, психологични, здравословни и/или икономически нужди през разлини етапи на житейския цикъл. Рискът е явление с много измерения, резултат от взаимодействието на социални, икономически и политически фактори и фактори на заобикалящата среда. Макар че рискът често се свързва с единични фактори като възраст и физически характеристики (напр. наличие на увреждане), те не винаги водят до риск. Рискът е резултат от съвкупност от фактори (индивидуални, семейни, общностни/социални) плюс различните механизми и стратегии за справяне, които са налице на всяко от тези нива. По-просто казано, рискът е комбинацията от срещата с потенциално вредно въздействие ПЛЮС способността да се справяш, понякога наричана защитен фактор. Екологичният модел за описание на риска го поставя в една по-широка рамка, която включва различни нива на риск и защитни фактори. Това осигурява рамката за оценка и интервенция, включена в редица програми и услуги по превенция и закрила.

В екологичния модел за описание на факторите на риска за деца и семейства уязвимостта може да се разглежда на три системни нива: (1) на индивида; (2) на семейство и общност; (3) по-широки политически и на заобикалящата среда обстоятелства. Таблицата, разположена по-долу, показва връзките между различните нива и възможните взаимодействия, водещи до увеличаване на риска за индивиди и групи.Екологичен модел за оценка на риска

Ниво на риска

Фактори за оценка на риска

Индивид:

Особености на индивида, които допринасят за зависимост, водеща до повишена уязвимост - възраст, умствени/физически способности, етнос и пол. • Възраст и пол

 • Раса или етнос (малцинство)

 • Образователен статус

 • Жилищен статус

 • Фисическо и/или умствено уврежданет

 • История за злоупотреба с наркотици, депресия, чувство на тревожност

 • История за насилие във взаимоотношенията (семейни и др.)

Семейство и общност:

Характеристики на работата, училището, общността и семейния живот, които водят до уязвимост - доходи, образователна степен, поведение в обществото. • Доходи на домакинството

 • Брой членове в домакинството/семейството

 • Семеен статус (млад, несемеен)

 • Трудова заетост (безработица)

 • Насилие в семейството

 • Квартал (престъпност – младежка и обща)

 • Лица, временно пребиваващи в други райони на страната или със статут на бежанци

 • Поведенчески модели, водещи до повишен риск като алкохолна или наркотична употреба/злоупотреба, ранна сексуална активност

 • Клиенти на социалните служби

По-широки политически и на заобикалящата среда обстоятелства:

Характеристики на икономиката и околната среда, водещи до повишаване на риска, като политически и социални условия, престъпност и природни бедствия. • Политически и икономичеки преход

 • Икономически тенденции

 • Дискриминация/ социална изолация

 • Природни бедствия като наводнения и земетресения

 • Война, политически и социални вълнения

 • Политическо насилие и репресии

 • Трафик на хора и наркотициПример от практиката:

Надира, на 2 г., била настанена в приемно семейство след като майка й Ясна я родила в болницата в Зеница. Ясна е от бедно семейство, живеещо в селска общност близо до Зеница. В документите като причина за настаняването е вписано „бедност”.


Екологична оценка на риска: При такъв случай, често срещана практика е да се даде само едно основание за раздялата на децата от тяхното семейство. Проувания показват, че се твърди, че една от най-често срещаните причини е бедността. От екологична гледна точка,за институционализирането на детето бедността се приема като рисков фактор, но не и като причина.Повечето деца в Босна и Херцеговина живеят със семействата си, а не са настанени извън тях. Причините са съвкупността от рискови фактори и защитни фактори. Ясна е отпаднала от училище, защото се е наложило да работи, за да помогне на семейството си да оцелее. Баща й бил инвалид, а майка й е трябвало да се грижи за 5 деца. Пенсията на баба й им е била в помощ донякъде, но тя починала. По време на работата си като чистачка тя имала връзка с един мъж и забременяла. Майка й не я иска с детето вкъщи, донякъде заради срама, но и също, защото не могат да си го позволят финансово. Ясна много искала да задържи детето си, въпреки че не желаела да се омъжи за бащата на Надира. Оставена без изход, тя се отказва от детето под натиска на хората около нея, включително и на социалния работник. Рискът за Ясна и Надира е функция и на трите системни нива – на ниво индивид, семейство и общност и заобикаляща среда и политика. Факторите, поставящи Ясна в риск, са: липсата на средно образование, наличие на инвалид в семейството, многочленно семейство, което няма подкрепа от близки и роднини и живее в изолиран провинциален район. Факторът, който допринася най-много за риска, в който тя е поставена, е липсата на услуги, които биха помогнали да се изгради привързаност и желание в нея да си задържи и отгледа детето. Нужно е да се осигури оценка с участието на всички членове от семейството, а именно Ясна, майка й, баща й, бащата на Надира (ако е възможно), където те пълноценно да участват, да се проучат алтернативите и да се осигури подкрепа на Ясна, както и обучение за родителстване, за повишаване на нейната увереност и знания за особеностите на детското развитие и поведение..Превенция на риска за деца и семейства 1

Съществуват доказателства, че риска за деца и семейства може да бъде предотвратен. Съществуващите програми по превенция съдържат ранна идентификация на случаи на вероятно насилие над деца и неглежиране (включително изоставяне) и интервенция за защита на засегнатите деца. Стратегиите по превенция на деца и семейства в риск имат за цел да намалят основните причини и факторите на риска, както и да укрепят защитните фактори.Стратегии за превенция на риска за деца, базирани на възрастта на детето и нивото на въздействие:
Възраст на детето

Ниво на въздействие

Ранно детство (до 3 годишна възраст на детето)

Детство (3 - 11 годишна възраст)

Юношество (12-17 годишна възраст)

Пълнолетие (18 годишна възраст и по-големи)

Социално

 • Осъществяване на правна реформа и прилагане на правата на човека - националното законодателство да е съобразено с принципите и политиките на Конвенцията за правата на детето; укрепване на системите на полицията и на правосъдието; популяризиране на социалните, икономически и културни права

 • Въвеждане на подпомагащи социални и икономически политики - грижи и обучение в ранна детска възраст; осигуряване на общодостъпно начално и средно образование; намаляване на безработицата и инвестиране в социална закрила като осигуряване на помощи за хора с увреждания, здравно осигуряване.

 • Промяна на културните и обществени норми - закони, политики и практики срещу използване на физическото наказание, промяна на нормите, свързани с насилие на база пол; намаляване на стигматизацията на маргиналните групи.

 • Намаляване на икономическото неравенство - справяне с бедността; намаляване на неравенството на база пол и доходи.

 • Фактори на риска, произтичащи от заобикалящата среда: намаляване на възможността за достъп до алкохол, наркотици и тютюн; повишаване на осъзнаването на риска; наблюдаване на нивата на оловото и други токсични материали в околната среда.

Семейство

 • Участие на семейството в процеса на разрешаване на проблема и при взимането на решения.

 • Изграждане на подкрепящи връзки с разширеното семейство и общността.

 • Програми за посещения по домовете

 • Обучения натема родителски умения

 • Приюти и кризисни центрове за жени и деца

 • Обучение на здравни специалисти как да разпознават и къде да насочват деца и възрастни, за които се смята, че са в риск.

 • Финансово достъпни детски градини и ясли.

Индивид

 • Намаляване на нежеланите бременности

 • Повишен достъп до пред-родилни и след-родилни услуги

 • Обучение за родителстване

 • Обучение на децата да разпознават и избягват вероятните ситуации, в които могат да бъдат наранени или малтретирани

 • По-добър успех в училище

 • По-добри възможности за работа чрез професионално обучение

Пример от практиката:

Случай: Милена е на 24 г. и идва в Центъра за социална работа, за да иска пари за храна и лекарства за децата си – на възраст 2, 5, 8 и 9 години. Тя обяснява, че съпругът й си е загубил работата и е напуснал страната, за да търси работа навън. Социалният работник – Ясмина, има още 4 случая, в които тя е получила през същата седмица подобни искания. Те всичките са дошли вече в криза, искайки незабавна помощ.

Реакция на закрила: Ясмина, социалният работник, обезпечава помощта, използвайки ограничените средства за спешни случаи, осигурени от местна НПО и твърде ограничените местни финансови средства за спешни случаи. Тя също насочва Милена и нейните деца към здравна клиника, за да получат евентуална подкрепа оттам за лекарствата.

Реакция, обединяваща закрила и превенция: След извършването на оценка, фокусирана върху семейството, заедно с Милена, Ясмина определя, че силните страни на Милена са нейната голяма отдаденост на децата и тяхното образование, както и подкрепящата връзка със сестра й в тази провинциална общност. Опасенията на Ясмина са: недостатъчното разбиране на Милена за нуждите на децата във всички етапи на тяхното развитие и употребата на физическо наказание поради непознаване на алтернативни дисциплиниращи техники. Децата в училищна възраст не се справят добре в училище, защото „те не искат да си пишат домашната работа”. Това показва липса на подходящ надзор и наблюдение на децата й. Оценка, фокусирана върху семейството, извършена на други 3 майки от същата общност, показала подобни силни страни и опасения. Ясмина отговорила на неотложните искания (реакция на закрила), и освен това организирала група за родители в местната общност, които да са като източник на взаимопомощ един за друг. Четиримата родители са наети като доброволци за разпространяване на брошури, разработени от една НПО на тема нуждите на децата според възрастта им и за техники за налагането на дисциплина без физическо наказание. След поставянето на това начало Ясмина разработила обучителна програма за ръководната роля на родителя (превантивна реакция). Родителите - лидери преминали обучение за фасилитиращи умения, организирали групи и услуги на място, водещи до ранна идентификация на семействата в риск и се насочили към работата с по-широк кръг от фактори на риска, засягащи децата и семействата..

Примерен случай: Ваня е една от няколкото деца в училището, които крадат и имат агресивно поведение към ученици и учители. Повечето от тези деца са от икономически затруднени семейства и са с няколко класа назад по отношение на училищния материал..

Реакция на закрила: Учениците, които са агресивни, проявяват насилие спрямо другите и крадат, са отстранени от училище. Тези ученици са диагностицирани като имащи ”образователни затруднения” или „ с емоционално разстройство”.

Реакция, обединяваща закрила и превенция: Проблемът е определен като проблем на взаимодействието между учениците, които не се справят добре с учебния материал, тяхната среда и образователната система. Сформиран е център в самото училище, провеждащ краткосрочна (двуседмична) програма за обучителна и поведенческа интервенция, както и осигуряващ услуги за семействата на учениците. Агресивното поведение на учениците се възприе като „зов за помощ”, и като симптом на неадаптивен начин за справяне с взаимодействието между различните светове на детето.

  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница