Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт


Глава двадесет и осма. ПРИДВИЖВАНЕ НА ВАГОНИ ЗА СЛУЧАЕН РЕМОНТстраница8/20
Дата30.07.2018
Размер2.79 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Глава двадесет и осма.
ПРИДВИЖВАНЕ НА ВАГОНИ ЗА СЛУЧАЕН РЕМОНТ


Чл. 492. Текущ ремонт на вагоните с изваждането им от влаков състав (отцепъчен ремонт) се извършва във вагоноремонтни депа, цехове или специализирани коловози, като се подават от маневрената бригада по заявка на ремонтното звено.

Чл. 493. При подаване на вагона на ремонтен коловоз се проверяват всички места, където маневрата ще работи, за да няма пречки при извършването й (нарушена дистанция, вдигнати вагони, наличие на колооси на коловоз, приспособления и инструменти извън габарит и др.).

Чл. 494. При маневра на вагон без буфери или купла се ползват приспособления, които осигуряват безопасността на маневрата.

Чл. 495. При подреждане на вагони на ремонтен коловоз за отцепъчен ремонт се осигурят предвидените технологични разстояния между вагоните в зависимост от характера на ремонта, които осигуряват и безопасност при работа.

Чл. 496. Подадените за ремонт вагони се осигуряват срещу самопридвижване.

Чл. 497. (1) След установяване на подлежащите за ремонт вагони на ремонтен коловоз той се обезопасява, като стрелката му се обръща към друг коловоз и се заключва. До завършването на ремонтните работи ключовете от стрелките се съхраняват от дежурния майстор по производство и ремонт.

(2) Когато стрелката не се заключва, ремонтният коловоз (коловози) се обезопасява с поставяне на вагоноизхвъргачка.

Чл. 498. По време на придвижване на вагоните ремонтни работи не се извършват.
Част осма.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ГАРИ И ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЛАКОВЕ И МАНЕВРА


Глава двадесет и девета.
РАБОТА В ГАРИ


Чл. 499. (1) Персоналът на гарата стриктно спазва изискванията за безопасност при движение в района на гарите.

(2) При преминаване на влак длъжностните лица се отдалечават на максимално възможното разстояние, от което могат да изпълняват точно своите служебни задължения.

(3) При преминаване на влак или маневрен състав длъжностните лица следят за неговото сигнализиране, състоянието на товара в откритите вагони, изправността на капаците на вагоните, положението на вратите и при забелязана нередовност, която представлява риск за безопасността при работа или безопасността на движението, своевременно вземат необходимите мерки за превенция на риска (спиране на влака и отстраняване на нередовността).

(4) Постовите стрелочници и другите длъжностни лица са длъжни да бъдат особено бдителни при излизане от постовите кабини и други служебни помещения, разположени непосредствено до коловозите.

Чл. 500. (1) Районът на гарата се поддържа почистен, без разхвърляни предмети (материали, части, инструменти, отпадъци), с обезопасени рискови места (шахти, изкопи, канали).

(2) Междуколовозните пространства на специализираните коловози за извършване на технически и търговски преглед се поддържат подравнени.

(3) В пътническите гари пероните и преходните съоръжения за преминаване между гаровите коловози се поддържат в добро състояние.

(4) Районът на гарата своевременно се почиства от сняг и се взимат мерки срещу заледяване през зимния период, а през летния се обезтревява.

Чл. 501. Подходите на карите от багажните отделения до обслужваните влакове са обозначени и маркирани.

Чл. 502. (1) Местата, на които се поставят сандъци, шкафове, стойки за съхраняване на инструменти, резервни части и материали, се определят съвместно от началника на гарата, ръководителя на железопътния участък и упълномощени длъжностни лица на превозвачите.

(2) Местата по ал. 1 се определят така, че да отстоят от най-близките релси на съседните коловози на разстояние над 2 m и да не създават риск за гаровия персонал, за превозните и маневрените бригади.

(3) Сандъците, шкафовете и стойките се оцветяват в бяло.

Чл. 503. Отговорен за състоянието на гаровия район е началникът на гарата, който следи за изпълнението на задълженията, определени в договорите с лица, дружества и организации за спазване на нормативните актове за железопътния транспорт, включително и на тази наредба.

Чл. 504. Дежурният ръководител движение и влаковият диспечер по принцип нямат право да пускат или приемат електрически подвижен състав, когато е изключено напрежението на контактната мрежа в междугарие и гари.

Чл. 505. Когато се налага приемането на електрически подвижен състав при изключено напрежение на контактната мрежа в междугарие и гара, се спазват изискванията за ограждане и сигнализиране на работното място при ремонт на контактната мрежа.

Чл. 506. (1) За началниците на гари, ръководители на смяна, дежурни ръководители движение се изисква да притежават не по-ниска от трета квалификационна група по електробезопасност. Те превключват разединителите на контактната мрежа и фидерите на диспечерската централизация по нареждане на енергодиспечера.

(2) Нареждането за превключване на разединителите се записва в книга за превключване на разединителите по контактната мрежа и захранващите електропроводи на диспечерската централизация. Нареждането се повтаря ясно и точно на дежурния енергодиспечер.

(3) След утвърждаването на нареждането от дежурния енергодиспечер се пристъпва към превключване на разединителите.

(4) При превключване на разединителите се спазват техническите изисквания за безопасност при работа по контактната мрежа.

Чл. 507. (1) Дежурният ръководител или началникът на гарата изключва и заземява контактната мрежа на рампените и товарно-разтоварните коловози по писмена заявка на ръководителя на товарно-разтоварната работа.

(2) Дежурният ръководител или началникът на гарата няма право да подава напрежение на мрежа или да извършва маневра по коловоза, докато писмено не бъде уведомен за приключване на работата от ръководителя на товарно-разтоварната работа.

(3) Превключването на разединителите по контактната мрежа на товарно-разтоварни коловози се регистрира в книгата за превключване на разединителите, без да се изисква уведомяване на дежурния енергодиспечер.

Чл. 508. (1) При почистването на стрелките от стрелочниците и стрелкочистачите (стрелкомазачи) се спазват следните правила:

1. не се почиства стрелка, когато се очаква преминаване на влак или на маневрен състав;

2. чистенето се извършва само след разрешение от съответно длъжностно лице и по ред, който зависи от осигурителната техника на гарата (приложение № 17);

3. за да има видимост в двете посоки на пътя, се застава с лице към коловоза;

4. между езиците и раменната релса на стрелката се поставя дървено трупче;

5. след почистването или след прекратяване на почистването на стрелката трупчето веднага се отстранява;

6. след завършване (прекратяване) на почистването стрелките се поставят в нормално положение.

(2) Недопустимо е при почистването на стрелката стрелочникът или стрелкочистачът (стрелкомазачът) да е с лице, обърнато към една от посоките на коловозите, и с гръб към другата.

(3) Стрелки с електрическо отопление не се почистват при включено отопление.
Глава тридесета.
ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЛАКОВЕ


Чл. 509. (1) Превозният персонал, другите служебни лица и пътниците се качват и слизат във и от вагоните само при спрял влак, като се ползват ръкохватките на вагоните.

(2) Забранява се качването и слизането от вагоните при движение на влака.

(3) С особено внимание се извършва слизането и качването, когато няма перон или перонът е заледен, заснежен или има неравности.

Чл. 510. (1) Не се разрешава при потегляне и спиране на влака членове на превозната бригада да стоят на стъпалата на вагоните.

(2) Членовете на превозната бригада не допускат да пътуват пътници по стъпалата, преходните мостове (платформите) или покрива на вагона.

(3) Началникът на пътнически влак подава сигнал "Готовност" след затваряне на всички врати на вагоните.

Чл. 511. (1) Челните врати на първия вагон, когато няма фургон, и на последния вагон се заключват и прилежащите на тези врати преходни мостове се вдигат.

(2) Външните врати на спалните и кушет вагоните се заключват от техните кондуктори. Те се отключват в гарите, където слизат или се качват пътници.

(3) В гари, където (когато) се извършва съкратена проба на влаковата спирачка, кондукторът на последния спален или кушет вагон отключва последната врата и я заключва след потегляне на влака.

Чл. 512. Не се разрешава на членовете на превозната бригада при движение на влака да подават главата си, ръцете си и части от тялото извън вагона, през прозореца или вратата на фургона. Това се допуска само в изключителни случаи, ако се налага от служебните им задължения.

Чл. 513. Прозорците се затварят на местата от железния път, където има повишен риск за хвърляне на предмети по вагоните, и при разминаване с друг влак.

Чл. 514. Превозният персонал следи за изправността на вагоните и при забелязани нередовности, които застрашават безопасността на движението, живота и здравето на превозния персонал и пътниците, незабавно спира влака или уведомява дежурния ръководител движение на първата попътна гара.

Чл. 515. Влаковите кондуктори спазват изискванията за безопасност при включване и изключване осветлението на вагоните, при пускане и спиране на отоплението или охлаждането им.

Чл. 516. Кондукторите на спални и кушет вагони, работниците в кухни на ресторант-вагони и бюфети преминават първоначално обучение с изпит за работа с газови уреди, ако ползват такива уреди.

Чл. 517. Кондукторите на спални и кушет вагони са длъжни да имат правоспособност за работа с отоплителни котли, ако на вагона има котли.

Чл. 518. Превозна бригада, която служебно пътува в локомотива, спазва указанията на машиниста.

Чл. 519. За осигуряване на собствената им и на пътниците безопасност и здраве превозната бригада изисква съдействие от полицейските патрули, съпровождащи влаковете, и полицейските патрули, извършващи патрулно-постова дейност на територията на гарите.
Глава тридесет и първа.
МАНЕВРЕНА РАБОТА


Чл. 520. Маневрената работа по железопътните мрежи на НК "ЖИ", на дружествата и организациите на превозвачите, по мрежите за вътрешен железопътен транспорт се извършва при точно спазване правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали.

Чл. 521. Длъжностните лица, извършващи маневра, стриктно спазват правилата за движение в районите на гарите и междугарията съгласно тази наредба.

Чл. 522. Изискванията за безопасност при прикачване и разкачване на връзките между подвижния състав в зависимост от вида на подвижния състав, от броя, характера и конструкцията на връзките между подвижния състав се определят с инструкции, разработени от организациите и дружествата на превозвачите (съгласувани с НК "ЖИ"), на вътрешния железопътен транспорт, на метрополитена, на трамвайния транспорт.

Чл. 523. Ръководителят на маневрата осигурява личната безопасност на работниците, заети в маневрата.

Чл. 524. Ръководителят на маневрата не дава разрешение за маневра при наличие на препятствие или опасност, като неизправни вагони, нарушен габарит, наличие на работници или други лица в маневрения район, незаети с предстоящата маневра, подклинени вагони или вагони със спирателни обувки, наличие на спирателни обувки между коловозите.

Чл. 525. Маневра с вагони, на които се извършва ремонт на ремонтни коловози или безотцепъчен ремонт, или с вагони, чието натоварване и разтоварване не е завършило, се извършва след съгласуване между ръководителя на маневрата и съответния ръководител (на ремонта или на товарно-разтоварната дейност). Двамата ръководители вземат мерки за осигуряване на безопасни условия на труд на работниците от ремонта, товарно-разтоварната дейност и маневрата.

Чл. 526. (1) По време на маневрата маневрените работници следят за стърчащи части от вагоните, за товар, нарушил товарния габарит, за товари и укрепващи средства на опасна височина в електрифицирани участъци.

(2) При забелязана опасност веднага се подава сигнал за прекратяване на маневрата.

Чл. 527. При прикачване и разкачване на подвижния състав длъжностното лице:

1. ползва ръкавици;

2. хваща се за подбуферната ръкохватка при влизане и излизане между подвижния състав;

3. държи с ръка края на съединителните спирачни ръкави на въздухопровода на спирачната система, когато го продухва;

4. излиза от страната на ръководителя на маневрата;

5. при възникване и на най-малка опасност подава сигнал с джобната си свирка.

Чл. 528. (1) Вагоните и локомотивите се прикачват, когато са в покой.

(2) Допуска се, но не се препоръчва, прикачване на товарни вагони в движение със скорост до 3 km/h.

Чл. 529. Качването и слизането на членовете на маневрената бригада на и от състава се осъществява:

1. при спрял маневрен състав;

2. чрез хващане за ръкохватките.

Чл. 530. (1) При придвижване на маневрения състав маневрените работници стоят на стъпалата на спирачната платформа, а когато няма такава - на стъпалата на вагоните, като с едната ръка се държат за ръкохватките, а с другата подават необходимите сигнали.

(2) Не се допуска маневристите да стоят на стъпалата от страна на рампите.

(3) Замърсените, заснежените, заледените стъпала преди стъпване се почистват.

(4) Не се разрешава на членовете на маневрената бригада да стоят изправени на товарни вагони.

Чл. 531. (1) Забранено е возенето на хора при движение на маневрен състав с товарни вагони.

(2) Маневра с вагони с пътници се извършва внимателно, като пътниците задължително се предупреждават да не слизат и да не се качват по време на маневрата. За извършването на маневрата се уведомяват и другите лица в района на гарата.

Чл. 532. Преди слизане от стъпалото маневристът следи за:

1. наличие на съоръжения, неравности, заснежени и заледени участъци и други препятствия;

2. преминаващи возила по съседния коловоз.

Чл. 533. При липса на стъпало на челния вагон при маневра с бутащ локомотив маневреният работник върви пеша, успоредно на челните буфери, между коловозите, осигурява път и подава сигнали на ръководителя на маневрата, като се предпазва от вагоните на маневрения състав, от преминаващи возила по съседния коловоз и от препятствия по пътя.

Чл. 534. (1) Разкачването на вагони с винтов спряг в движение се разрешава само на маневрена гърбица.

(2) Мястото за разкачване при гърбицата се покрива с баласт до горната повърхност на траверсите и гладко се изравнява с трошляк, а при снеговалеж се посипва със сгурия или пясък.

Чл. 535. При спиране на вагони със спирателни обувки работникът (маневреният стрелочник-посрещач) спазва следните правила:

1. хваща с ръкавица спирателната обувка само за ръкохватката;

2. след поставяне на спирателната обувка се отдалечава на безопасно разстояние;

3. не пресича коловоз непосредствено пред приближаващ се от гърбицата вагон;

4. не използва подръчни средства за спиране на вагони освен при изпуснати вагони.

Чл. 536. При ръчна маневра:

1. вагоните се придвижват, като се бутат отстрани с ръце, а не се теглят (дърпат);

2. с метални лостове може да се въздейства само на последната колоос от групата вагони;

3. по изключение при ръчна маневра се допускат външни на железниците лица да бутат вагоните след инструктаж от ръководителя на маневрата.

Чл. 537. При извършване на маневрена работа с ферибот се спазват следните правила:

1. преди подаването на групите вагони се проверява съвпадението на бреговите и фериботните релсови нишки и тяхното добро съединяване;

2. броят на подаваните вагони не надвишава капацитетната възможност на отделния коловоз от фериботната платформа;

3. скоростта на движение на подаваните вагони е под 5 km/h;

4. след установяването им на фериботната платформа вагоните се укрепват.

Чл. 538. Забранява се извършването на маневра към фериботната платформа при:

1. лоши атмосферни условия - мъгла, снеговалеж, поледица, силни ветрове;

2. завишено люлеене на платформата;

3. липсващо или недостатъчно осветление.
Част девета.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИТЕ И ВАГОНИТЕ


Глава тридесет и втора.
ПРИДВИЖВАНЕ НА ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ В РАЙОНИТЕ НА ДЕПАТА И ЕКИПИРОВЪЧНИТЕ ПУНКТОВЕ, ВКАРВАНЕ И ИЗКАРВАНЕ В/ОТ ХАЛЕТА ЗА РЕМОНТ


Чл. 539. Работниците, които извършват маневрена дейност, се инструктират за безопасните методи на работа и за особеностите в района.

Чл. 540. (1) Маневрата по коловозите на депата и екипировъчните пунктове се извършва след дадено разрешение от дежурния деломайстор (майстор по производство и ремонт, ръководител на екипировъчния пункт).

(2) Маневрата в халетата се извършва след дадено разрешение от ръководителя на ремонта.

Чл. 541. Когато локомотив или мотрисен влак се придвижва с понижено напрежение от външен източник, в предната кабина по посока на движението се осигурява лице с правоспособност на машинист, което да ги спре със заредената автоматична спирачка.

Чл. 542. (1) Напрежението се включва или изключва с помощта на включватели с дистанционно или ръчно управление.

(2) Забранено е захранването и управлението чрез допиране краищата на кабелите до розетките.

Чл. 543. Ръководителят на маневрата, преди да пристъпи към маневрена работа:

1. проверява дали няма лица под локомотивите или вагоните и не се извършват ремонтни работи по тях;

2. запознава всички работници, участващи в предстоящата маневра, с плана и обяснява реда на извършването й;

3. проверява всички места, където маневрата ще работи, да няма пречки при извършването й;

4. предупреждава работниците на съседните ремонтни коловози за предстоящата маневра за повишаване на вниманието или преустановяване на работата.

Чл. 544. Маневреният локомотив се прикачва към повредени локомотиви и вагони само когато те са в пълен покой.

Чл. 545. Маневрените работи с катастрофирали локомотиви и мотрисни влакове се извършват под личното ръководство и наблюдение на началника на експлоатационното звено или на натовареното от него лице.

Чл. 546. При нужда да се премести локомотив или вагони, които нямат буфери и купли, се употребяват други приспособления, които успешно ги заменят и гарантират безопасността при работата.

Чл. 547. При придвижване на вагон или локомотив с лебедка:

1. стоманеното въже на лебедката се хваща с предпазни ръкавици;

2. управляващият лебедката подава звуков сигнал;

3. локомотивите и вагоните, съоръжени с ръчна спирачка, се спират с ръчната спирачка от работник на возилото;

4. вагоните без ръчни спирачки се спират със спирателни обувки.

Чл. 548. За излизане от полето на движение на трансбордьора от двете страни се монтират стълбички. Преди да се придвижи трансбордьорът, от машиниста на трансбордьора се подава сигнал "Пази".

Чл. 549. Забранено е при движение на трансбордьори да се ходи и преминава през тях.

Чл. 550. Забранено е прикачването и откачването на возилата на ремонтен канал, когато той не е покрит с преходно мостче.
Глава тридесет и трета.
ПОЧИСТВАНЕ НА ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ ПРЕДИ РЕМОНТ


Чл. 551. Преди подаване на возилата за ремонт те цялостно се почистват, а през зимата и от сняг и лед. Почистването се извършва извън помещенията за ремонт.

Чл. 552. (1) Преди подаването за ремонт на пътнически и товарни вагони те вътрешно се почистват от замърсяване, а при необходимост и дезинфекцират.

(2) Резервоарите на вагон-цистерните се почистват от остатъци от превозвания товар, пропарват, неутрализират, промиват, дегазират.

Чл. 553. Забранено е почистването чрез обгаряне на стара боя от частите на локомотивите, мотрисните влакове и вагоните.

Чл. 554. Почистването с химически средства на специфични части се извършва съгласно инструкциите за техния ремонт.
Глава тридесет и четвърта.
ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ЛОКОМОТИВИ И ВАГОНИ


Чл. 555. За минаване по дъното на ремонтен канал от двете челни страни на канала се монтират стълби. Каналите се съоръжават с преходни мостове, които се поставят между гарираните на един ремонтен коловоз возила.

Чл. 556. Демонтажът и монтажът на детайли, ремонтни работи по покрива или на височина се извършват от стационарни или подвижни съоръжения, оградени от трите страни с парапет.

Чл. 557. Преди започване на работите железопътните возила се осигуряват срещу самопридвижване. Забранено е извършването на работи по време на придвижването им.

Чл. 558. За започване на демонтажа нареждане се дава от майстора по производството или от бригадира на съответната бригада.

Чл. 559. Тежките и големите части се свалят с кранове със стандартни въжени сапани и специализирани захватни приспособления под личното наблюдение на майстора по производството.

Чл. 560. Автосцепките, буферите, техните детайли се демонтират и монтират с кран със специални приспособления.

Чл. 561. Работниците, които едновременно извършват отделни операции, се разполагат така на обекта, че възможността за нараняването им един от друг да бъде изключена.

Чл. 562. Забранено е поставянето на инструменти и демонтирани детайли на покрива, по горния пояс на откритите вагони, в краищата на площадките и върху заоблени части.

Чл. 563. Забранено е да се разединяват кабели, когато веригите са под напрежение.

Чл. 564. Забранено е удължаването на ключовете за гайки и други такива ключове или поставянето на железни части между ключа и гайките за отвиване на същите. Дръжката на ключа се удължава само със специален удължител.

Чл. 565. Забранено е отвиването на гайките с помощта на чук или секач.

Чл. 566. Забранено е при демонтаж и монтаж на агрегати и възли лица да стоят срещу направлението на прилаганите усилия за избиване и набиване на части от същите.

Чл. 567. При монтаж на частите съвпадението на отворите се проверява с метален пробой. Забранено е проверката да се извършва с пръстите на ръцете.

Чл. 568. Демонтажът на цилиндрови глави на дизелови двигатели се извършва плавно и без дърпания. Забранено е по време на изваждането да има работници върху двигателя.

Чл. 569. Буталните групи на дизеловите двигатели се демонтират и монтират чрез приспособления, осигуряващи устойчивост. Монтажът на компресионни и маслени пръстени на бутала се извършва само със специални приспособления.

Чл. 570. Забранено е демонтираните агрегати, възли и части да се поставят един върху друг.

Чл. 571. Демонтираните части се поставят и подреждат на определени за целта места, без да се затрупват работните площадки и проходите.

Чл. 572. Големите и тежките части се поставят на специални поставки с осигурена здравина и устойчивост, гарантиращи безопасно поставяне и вдигане.

Чл. 573. При пренасяне на части с вагонетки, колички и други транспортни платформи се осигурява устойчиво поставяне и надеждно укрепване.
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница