Наредба №13 от 30 декември 2005 г за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт


Преходни и Заключителни разпоредбистраница11/20
Дата30.07.2018
Размер2.79 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда.

§ 2. Указания по прилагането на наредбата дава министърът на труда и социалната политика съвместно с министъра на транспорта.

§ 3. Наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 60, ал. 4
Специфични изисквания за безопасност и здраве при извършване на работа от едно длъжностно лице при обхождане на железния път
1. Длъжностното лице (кантонер), което самостоятелно упражнява трудова дейност по обхождане на железния път на железопътната инфраструктура, стриктно спазва изискванията за безопасност при движение в районите на гарите и междугарията.

2. Когато среща влак, изолирана машина, дрезина или вагонетка, кантонерът застава на банкета с лице към приближаващото возило.

3. Когато преминава влак, кантонерът следи за неговата изправност, за правилното положение на товара, има ли сигнали. След като премине влакът, кантонерът преминава от другата страна на банкета на железопътната линия, оглежда другата страна на влака и след като се убеди в неговата изправност, продължава работата си.

4. Кантонерът има при себе си извлечение от графика за движение на влаковете (книжка-разписание) в неговия участък, както и сверен часовник.

5. При всяко принудително прекъсване на работата кантонерът се отстранява от пътя на безопасно разстояние минимум 2 m от близката релса, а в участък с висока скорост на движение на влаковете - не по-малко от 4 m.

6. При работа в лоши атмосферни условия (сняг, дъжд, мъгла и ниски температури) кантонерът е облечен така, че да не са закрити ушите му.

7. При извършване на ремонти по пътя кантонерът стои обърнат с лице към очакваното возило.

8. Когато кантонерът се отстранява от пътя, за да посрещне влак, той своевременно застава на банкета на разстояние от 1500 до 500 m от идващия влак в зависимост от скоростта.

9. При еднопътен и двупътен участък кантонерът посреща влака от дясната страна по посока на движението:

9.1. В случаите, когато забелязаният влак се намира близо до кантонера, се разрешава срещането на влака да се осъществява от лявата страна на банкета.

9.2. Ако след преминаване на влак по единия път веднага премине друг по съседния, кантонерът посреща и него от първоначалното си място.

9.3. Не се допуска при приближаване на влак кантонерът да прибягва през линията и да стои между двата пътя или в междурелсието на съседния коловоз, за да го посрещне.

10. След среща с влак, преди да продължи обиколката на участъка, кантонерът е длъжен да се убеди, че отзад или срещу него не идва влак, изолирана машина или дрезина.

11. Когато в поверения му участък работи тежка железопътна механизация (подбивни, пресевни и други машини), преди тяхното приближаване кантонерът се отстранява от пътя на разстояние 5 m.

12. При среща със снегорин кантонерът се отбива встрани на разстояние, непозволяващо да бъде засегнат от крилете и да попадне в сферата на изхвърления сняг, лед и др.

13. При среща със снегорин при двойна железопътна линия кантонерът изчаква разминаването зад свободния път.

14. При среща със снегорин в участъци с дълбоки изкопи или високи насипи кантонерът преценява времето, с което разполага, дали ще му стигне, за да не бъде застигнат или срещнат от снегорина.

15. Когато минава по мостове с отвори, по-малки от 50 m, кантонерът преценява времето си така, че при преминаването на влака по моста той да се намира вън от него. На мостове над 50 m кантонерът преценява времето така, че ако бъде застигнат, да бъде на сигурно място в предпазна ниша.

16. При оглед на мостове и други съоръжения кантонерът е особено внимателен при приближаването на возилата и оставя работните инструменти по банкета успоредно на железния път.

17. Когато проверява тунели с дължина, по-малка от 50 m, при преминаване на влаковете кантонерът не трябва да се намира в тунела. Когато работи в тунели с дължина, по-голяма от 50 m, кантонерът своевременно се укрива в нишите. За целта той трябва много добре да познава тунелите в поверения му участък и разположението на нишите.

Приложение № 2 към чл. 63
Специфични изисквания за безопасност и здраве при товарене, разтоварване, пренасяне и превозване на материали за ремонт на железния път
Товарене, разтоварване и пренасяне на релси на специализирани вагони за превоз на релси, вагонетки на моторен влекач
1. При товарене, разтоварване и пренасяне на релси на вагон или вагонетки на моторен влекач се спазват следните общи изисквания:

1.1. Операциите се извършват под ръководството на ръководителя на работа.

1.2. При преминаване на возило на съседен коловоз работата се преустановява.

1.3. Работещите стоят на разстояние не по-малко от 1 m от края на платформата на вагона.

1.4. Операцията се изпълнява при спрян, застопорен и осигурен против самопридвижване вагон или вагонетка.

1.5. Забранено е едновременното разтоварване на повече от една релса.

2. При разтоварване на релси от специализирани вагони за превоз на релси (чифте) се спазват следните специфични изисквания за безопасност:

2.1. При изрязване на арматурното желязо, укрепващо релсовия сноп, се внимава да не се срутят релсите.

2.2.Направената наклонена повърхнина, укрепена за терена и вагона с наклон 1:3, се намазва със смазка.

2.3. Релсите се разтоварват от върха на фигурата, в която са наредени. Преместваните релси се обръщат с лост, за да застанат в легнало положение.

2.4. Забранено е едновременното разтоварване на повече от една релса. Спускането на релси от вагона е внимателно и последователно, т.е. нова релса се спуска, след като спуснатата преди нея е легнала на земята и придвижена до мястото на съхранение.

2.5. Забранено е при разтоварване на релси работниците да стоят в обсега на спусканите релси.

2.6. При преместване и подреждане на релси се работи със специални клещи.

2.7. При разтоварване на релси в електрифициран коловоз или път задължително се работи в електрически "прозорец" и заземена контактна мрежа.

2.8. При разтоварване на релси от вагон в електрифициран участък на неелектрифициран коловоз, когато разстоянието до части на контактната мрежа под напрежение е от 2 до 4 m, се определя длъжностно лице за наблюдаващ, което следи за безопасната работа.

3. Специфичните изисквания за безопасност и здраве при натоварване и разтоварване на релси на вагонетките с ръчни механизми и електрически телфери са следните:

3.1. Преди започване на операцията ръководителят на работата и машинистът на влекача проверяват, за да се убедят в изправността на повдигателните механизми.

3.2. С телферите и ръчните подемни съоръжения, както и със захватите, могат да работят само лица с не по-ниска от втора квалификационна група по електробезопасност, които притежават необходимите знания и са усвоили безопасните начини на работа.

3.3.Останалите работници прибутват релсите на банкета така, че захватното устройство да бъде вертикално.

3.4. Забранено е да се придърпват релсите от разстояние с повдигателните съоръжения.

3.5. Преди повдигането на релсите всички работници се отстраняват на безопасно разстояние, а самата операция повдигане и хоризонтално преместване се извършва под ръководство на ръководителя на работа.

3.6. Забранено е да се извършва операцията по време на движение на моторния влекач.

3.7. 3абранено е превозването на хора върху вагонетките.

3.8. При товарене, разтоварване и пренасяне на релси на вагон и вагонетки и моторен влекач се ползват необходимите лични предпазни средства.
Товарене и разтоварване на траверси

4. Дървените траверси се разтоварват винаги от върха на фигурата, в която са подредени, като не се измъкват отделни траверси, при което може да се срути внезапно фигурата и да бъдат наранени работниците.

5. Дървените стари траверси могат да се пренасят от двама работници на едно и също рамо от двамата. За такава работа се подбират еднакви по ръст носачи.

6. Траверсите се свалят от раменете чрез изхвърляне встрани по командата на трето лице или на един от двамата.

7. Новопроизведените (прясно креозотираните) дървени траверси се пренасят задължително със специални клещи за траверси. Забранено е товаренето и разтоварването на траверси, напоени с креозот, без предпазни предни престилки и предпазни ръкавици. Преди започване на работата работниците получават и ползват специални вещества (паста за намазване на лицето) за предпазване от креозотно изгаряне при случаен допир.

8. Когато се превозват ръчно с вагонетка, траверсите се поставят върху пода й надлъжно по посока на пътя, а работниците, бутащи вагонетката, се движат отзад и встрани.

9. При складирането им дървените траверси се подреждат върху поставки от два траверса един над друг на редове, перпендикулярни един на друг. Теренът около фигурите се почиства от трева, храсти и др.

10. Натоварването и разтоварването на стоманобетонни траверси с кран се разрешава след установяване на крана на местоработата. Пакетите се захващат така, че да не се разместят траверсите. Работи се само със здрави, изпитани и маркирани сапани, като работниците поддържат и насочват пакета с приспособления и са на разстояние от него не по-малко от 2 m.

11. Забранено е стоенето на работници в подкрановото пространство и в обсега на действие на съоръжението.

12. В електрифициран участък работата с автокран за товарене и разтоварване на траверси се извършва само в електрически "прозорец".
Превоз на материали с ръчна вагонетка "Модерон"

13. Вагонетката тип "Модерон" на междугарие се движи под ръководството на придружител с охрана съобразно профила и видимостта на железния път.

14. Движението на вагонетката тип "Модерон" по коловозите в района на гарата се извършва с устно разрешение на дежурния ръководител.

15. Водещият вагонетката се движи в междурелсието. При подаване на сигнал за приближаващо се возило вагонетката се изнася на ръце от водещия и съпровождащите го работници или се изхвърля от водещия и се изтегля на безопасно разстояние. Превозваните материали също се отстраняват на безопасно разстояние.

16. Не се допуска возене на хора върху вагонетката.

17. Не се допуска превозване с вагонетката на пълни газови бутилки, взривни или отровни вещества, които могат да се разпилеят при превоза или изхвърляне на вагонетката.

18. Водещият вагонетката внимава за подавани сигнали за приближаване на возило от охраната.

19. Вагонетката не се използва в мъгла, пороен дъжд и виелица.

20. Не се стъпва по релсите при бутане на вагонетката.

21. Задължително е ползване на работно и специално работно облекло от водещия вагонетката и съпровождащите го работници.

22. Когато е необходимо да се премине от една релсова нишка на друга, вагонетката се разтоварва, премества се на другата релса и отново се натоварва.

23. При превозване на материали се допуска:

23.1. наведнъж да се натоварват до три дървени траверси и до две стоманобетонови траверси;

23.2. превозът на релси с две вагонетки;

23.3. превозът на материали в сандъчета или на връзки с единично тегло до 50 kg.
Разтоварване на вагони тип "Хопер-дозатор" и "ОБ"

24. Всички лица, работещи с "Хопер-дозатори", притежават съответната правоспособност.

25. При натоварване и разтоварване на баласт се забранява:

25.1. в коша на вагона да има хора;

25.2. да се преминава през отворените клапи на хопер вагона и да се намират хора в зоната на повдигане и отпускане на дозаторите при наличие на сгъстен въздух в пневматичната система на вагоните.

26. Не се разрешава да се подгряват за размразяване замръзнали въздухопроводи, кранове и въздушни резервоари при затворено положение. Отварянето на крановете се разрешава само след като работещите са се уверили, че кноровите ръкави са правилно скачени.

27. Разтоварването на замръзнали насипни товари от "Хопер-дозатори" и "ОБ" вагони се извършва след привеждането им във временно транспортно положение на коловози без контактна мрежа и предварително разрохване на товара с подходящи инструменти, приспособления и съоръжения.

28. Забранено е придвижването или разтоварването на "ОБ" вагони, когато вътре в тях има работници, разрохващи замръзналия товар.

29. Не се допуска доближаване на хора и предмети на разстояние, по-малко от 2 m, до части на контактната мрежа, намиращи се под напрежение.

30. Разрешава се качването върху "Хопер-дозатора" само след като напрежението в контактната мрежа е изключено и тя е заземена.

31. Не се допуска пътуването на външни лица във влаков състав, състоящ се от "Хопер-дозатори".

32. При придвижването на работния влак, състоящ се от "Хопер-дозатори", до мястото на разтоварване обслужващите го лица могат да стоят само на площадките на вагона.

33. По време на разтоварване на хопер-дозаторния влак операторите на "Хопер-дозаторите" се разполагат на разтоварващия вагон от двете страни срещуположно на стъпенките.

34. При движение на влак по съседния коловоз в двупътен участък разтоварването на баласт се преустановява, а обслужващата бригада застава на безопасно разстояние или на платформата на вагоните. Не се допуска стоенето на хора между работния и преминаващия влак.

35. Преди да се подаде въздух в работния цилиндър, операторът по товаро-дозиращите устройства проверява с цел да се увери, че вътре във вагона и в зоната на разтоварно-дозиращия механизъм няма хора.

36. При работа нощем и в тунели се осигурява осветление за работа.
Разтоварване на насипни материали от вагони с ниски стени (RGS)

37. Преди да започне разтоварването, вагоните се застопоряват или заклинят със спирателни обувки.

38. Ръководителят на работата щателно оглежда вагоните отвън, а по време на работа - и отвътре. При откриване на разковани врати или липсващи талпи от пода на вагоните той дава конкретни указания на работниците.

39. Работниците при качване и слизане от вагоните използват стълбите на вагоните. Необходимите инструменти за разтоварване се подават от работниците, стоящи извън вагона.

40. Забранява се скачането от вагоните.

41. Разтоварването на вагоните се извършва внимателно, за да се избегне падане от вагона.

42. Броят на работниците във вагона е такъв, че да не си пречат при работа и да се наранят.

43. Вагонът се придвижва след като всички работници са слезли и е открит габаритът.

44. При отваряне на капаците на вагона работниците застават встрани на безопасно разстояние. След разтоварването на вагона вратите и капаците се затварят. Капаците на вагоните се отварят и затварят само при спрял влак (вагон).

45. Баласт или друг насипен товар се разтоварва от вагона в движение, при скорост не по-висока от 5 km/h. В такъв случай отговорният ръководител на работата задължително предупреждава както работниците, така и машиниста и началника на влака за предстоящото разтоварване в движение. Ръководителят на работата се движи пеша от дясната страна на влака, като наблюдава и ръководи разтоварването, подава сигнали за забавяне или спиране на движението, ако има опасност за сигурността на работещите. Ако профилът и естеството на работа не позволяват на ръководителя да се движи от дясната страна на влака, той се движи отляво, за което предварително уведомява машиниста и началника на влака. Ако е невъзможно движението пеш и от двете страни на влака, ръководителят се качва на вагон с площадка или стъпенка и от там ръководи разтоварването.

46. Забранява се при разтоварване в движение работниците да застават на разстояние, по-малко от 1 m от челния край на вагона, и в самия край на външните му очертания, за да се избегне опасността при случайно дърпане или задържане на влака работниците да паднат от вагона.

47. Забранено е при движение на влака да се ходи по вагоните, да се преминава от вагон във вагон, да се стои по-близо от 1 m от края на отворен вагон и да се извършват каквито и да са подготвителни работи.

Приложение № 3 към чл. 90, ал. 1
Специфични изисквания за безопасност и здраве при ръчно изпълнение на отделни видове пътноремонтни работи
Смяна на релси

1. При изваждане на негодна релса се работи под ръководството на ръководителя на работата.

2. Релсата се обръща по възможност с релсообръщач. При обръщане на релсите се използва прав лост с изправени връх и пета.

3. При обръщане и бутане (пробутване) на релсата с лост не се стои срещу работещия.

4. Релсите се пренасят и преместват ръчно само със специални клещи за релси.

5. Не се бърка с ръка под разкачената релса и не се бърка с пръсти в отворите за наместване на наставовите болтове.

6. При смяна на релси в горещо време и при високи температури се внимава при освобождаването на връзките от болтовете.

7. При смяна на релси в мостове и мостови съоръжения се стъпва и ходи по ламарините в междурелсието и пешеходните пътеки.

8. При смяна на релси в тунели се осигурява осветление.
Смяна на стрелкови части

9. Стрелковите части (езици, раменни релси, цели кръстовини или отделни сърца и рогови релси, контрарелси, междинни релси, съединителни и контролни щанги) се сменят след прекъсване движението на влаковете през работното място.

10. Работата по смяната на стрелкови части започва само след разрешение на дежурния ръководител движение.

11. Ръководителят на работата може да изисква от дежурния ръководител движение да предупреди работещите за предстоящото преминаване на возила по съседните коловози и стрелки чрез гаровата високоговорителна уредба, гаровите стрелочници или по друг начин.

12. Ръчното преместване на стрелкови части се извършва с помощта на клещи за релси и лостове.

13. Тежките стрелкови части (език, раменна релса, кръстовина и др.) се преместват по следния начин:

13.1. с помощта на клещи за релси работещите преместват единия край на стрелковата част;

13.2. в другия край двама души с лостове задържат елемента, за да не се завърти в обратна посока;

13.3. след преместването на единия край по същия начин се премества и другият край на стрелковата част;

13.4. повдигането и преместването се извършват под ръководството на ръководителя на работата.

14. Когато не се налага прехвърляне на стрелкови части през стрелката или релси от железния път, може съответната полагана или изваждана част да се премести ("изрука") с помощта на лостовете.

15. Релсовите части се обръщат ("тумбат") с релсообръщачи. По изключение обръщането може да се извършва и с два лоста, без лостът да се подпира с гърди, рамо или крак. Не е желателно да се стои срещу лоста при обръщането на релси.

16. При смяна на стрелкови части:

16.1. не се разчиства с ръка леглото под петата на издигнатата стрелкова релсова част;

16.2. не се проверява с пръст точното съвпадение на отворите между релсите и връзките;

16.3. при удряне с чук не се стои срещу работещия с чука;

16.4. забранено е почистването на метални стружки с ръка и издухването им с уста; за почистването им се използват метли.
Монтаж и смяна на стрелки

17. Преди започване на работа по монтаж и смяна на всички видове железопътни стрелки ръководителят на работите е длъжен да:

17.1. разполага с утвърдена технология за изпълнение на дадения вид работа, с която да се запознае ръководеното от него звено;

17.2. съгласува действията си с дежурния ръководител движение, длъжностни лица по осигурителна техника и контактна мрежа относно изпълнение на утвърдената технология.

18. При преустройство на гарови коловози и други случаи, когато не се пречи на движението на возилата, стрелката се монтира направо на мястото й за работа в пътя. Всички видове работи се извършват във влаков и електрически "прозорец":

18.1. Преди започване на работата в "прозорец" работното място се сигнализира със забранителен сигнал за прекъсване на пътя по всички направления на стрелката.

18.2. Стрелката се монтира върху предварително подготвено и подравнено земно платно на нова площадка или след демонтиране на съществуващата стрелка в пътя.

18.3. Траверсите се пренасят и подреждат по схема с помощта на клещи за траверси при спазване на физиологичните норми и правила за ръчна работа с тежести.

18.4. Релсовите части се пренасят и поставят върху траверсите с помощта на клещи за релси под общо управление.

18.5. Релсовите части се монтират към траверсите както при смяна на релси, връзки, скрепления, реброви и гумени подложки в пътя.

18.6. След окончателното свързване на стрелката и насипване на баласт тя се повдига с помощта на крикове на няколко етапа, като максималното повдигане е 15 сm на етап.

18.7. Стрелката се премества (изруква) под ръководството на ръководителя на работата.

18.8. Баластовата призма се оформя и планира ръчно с вили и лопати.

19. При монтиране на стрелка извън мястото й за работа в пътя се прилагат следните правила:

19.1. стрелката се монтира на най-близкото разстояние за полагането й в пътя и на габаритно разстояние;

19.2. материалите се подреждат и стрелката се монтира върху подравнено място с подложно скеле от стари траверси и релси;

19.3. при пренасяне и подреждане на траверсите и релсовите части се работи с клещи за съответния вид материал;

19.4. траверсите се поставят върху скелето по схема, като краищата им от страна на правия коловоз се подравняват в една линия;
Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> TPOOUT -> BG TPOOUT=NORMATIVE%20DOCUMENTS -> Labour -> Ordinances
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Първа общи положения ч
Ordinances -> І общи положения Ч
Ordinances -> Наредба за работното време, почивките и отпуските
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> Наредба №11 от 21. 12. 2005 г за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Ordinances -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Ordinances -> I общи положения Ч
Ordinances -> I организация и провеждане на задължителните предварителни медицински прегледи на работниците


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница