Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продуктистраница13/56
Дата22.07.2016
Размер4.78 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   56

1359. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Нигрозин (CI 50420) (CAS № 8005-03-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1360. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 8,18-дихлоро-5,15-диетил-5,15-дихидродииндоло[3,2-b:3',2'-m]трифенодиоксазин (Pigment Violet 23 (наименование по INCI); CI 51319) (CAS № 6358-30-1; EINECS № 228-767-9), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1361. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 1,2-дихидроксиантрахинон (Pigment Red 83 (наименование по INCI); CI 58000) (CAS № 72-48-0; EINECS № 200-782-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1362. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Тринатриев 8-хидроксипирен-1,3,6-трисулфонат (Solvent Green 7 (наименование по INCI); CI 59040) (CAS № 6358-69-6; EINECS № 228-783-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1363. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 1-хидрокси-4-(р-толуидино)антрахинон (Solvent Violet 13 (наименование по INCI); CI 60725) (CAS № 81-48-1; EINECS № 201-353-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1364. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 1,4-бис(р-толиламино)антрахинон (Solvent Green 3 (наименование по INCI); CI 61565) (CAS № 128-80-3; EINECS № 204-909-5), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1365. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 6-хлоро-2-(6-хлоро-4-метил-3-оксобензо[b]тиен-2(3H)-илиден)-4-метилбензо[b]тиофен-3(2H)-он (VAT Red 1 (наименование по INCI); CI 73360) (CAS № 2379-74-0; EINECS № 219-163-6), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1366. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) 5,12-дихидрохино[2,3-b]акридин-7,14-дион (Pigment Violet 19 (наименование по INCI); CI 73900) (CAS № 1047-16-1; EINECS № 213-879-2), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1367. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) (29Н,31Н-фталоцианинато(2)-N29, N30, N31,N32)мед (Pigment Blue 15 (наименование по INCI); CI 74160) (CAS № 147-14-8; EINECS № 205-685-1), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1368. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Динатриев [29H,31H-фталоцианиндисулфонато(4-)-N29,N30,N31,N32]купрат(2-) (Direct Blue 86 (наименование по INCI); CI 74180) (CAS № 1330-38-7; EINECS № 215-537-8), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1369. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 14.10.2009 г.) Полихлоро меден фталоцианин (Pigment Green 7 (наименование по INCI); CI 74260) (CAS № 1328-53-6; EINECS № 215-524-7), когато се използва в продукти за боядисване на коса

1370. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 05.11.2009 г.) 2,2'-оксидиетанол (Diethylene glycol (DEG) (наименование по INCI)) (CAS № 111-46-6; EC № 203-872-2) - за нивото на остатъчните количества, виж приложение № 7

1371. (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 05.11.2009 г.) Phytonadione (наименование по INCI), phytomenadione (INN) (CAS № 84-80-0 / 81818-54-4; EC № 201-564-2)

________________________

(*) Наименованията, означени със звездичка, са публикувани в "Компютърна разпечатка 1975 на Международните непатентовани наименования (INN) на фармацевтичните продукти, списъци 1 - 33 на предложените INN", СЗО Женева, август 1995.


Приложение № 7 - част 1 към чл. 5, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 04.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 15.07.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г. (*) (**))Списък на веществата, които козметичните продукти не трябва да съдържат,
извън посочените концентрации при дадените ограничения и условия
 
 

 

Ограничения

 


Вещество

Област на прило-

Максимално

Други ограничения

Условия за употреба и
 

 

жение и/или

разрешена

и изисквания

предупреждения, които
 

 

употреба

концентрация

 

трябва да се поставят
 

 

 

в крайния

 

на етикета
 

 

 

козметичен

 

 
 

 

 

продукт

 

 
1

2

3

4

5

6
1а.

Борна киселина,

(а) Талк

(а) 5% (изразено

(а)

(а)
 

борати и

 

като борна кисе-

1. Да не се използва

1. "Да не се използва за деца
 

тетраборати, с

 

лина, масови

в продукти за деца

под 3-годишна възраст"
 

изключение на

 

части в %)

под 3-годишна възраст

2. "Да не се използва върху въз-
 

веществото,

 

 

2. Да не се използва

палена или увредена кожа"
 

посочено в т. 1184

 

 

върху възпалена или

 
 

на приложение № 6

 

 

увредена кожа, ако кон-

 
 

 

 

 

центрацията на свобод-

 
 

 

 

 

ния разтворим борат

 
 

 

 

 

надвишава 1,5% (изра-

 
 

 

 

 

зено като борна кисе-

 
 

 

 

 

лина, масови части в %)

 
 

 

(б) Продукти за

(б) 0,1% (изразено

(б) Да не се използва

(б)
 

 

хигиена на уст-

като борна кисе-

в продукти за деца под

1. "Да не се гълта"
 

 

ната кухина

лина, масови час-

3-годишна възраст

2. "Да не се използва за деца
 

 

 

ти в %)

 

под 3-годишна възраст"
 

 

(в) Други про-

(в) 3% (изразено

(в)

(в)
 

 

дукти (с изклю-

като борна кисе-

1. Да не се използва

1. "Да не се използва за деца
 

 

чение на продук-

лина, масови

в продукти за деца

под 3-годишна възраст"
 

 

ти за баня и за

части в %)

под 3-годишна възраст

2. "Да не се използва върху въз-
 

 

къдрене на коса)

 

2. Да не се използва

палена или увредена кожа"
 

 

 

 

върху възпалена или

 
 

 

 

 

увредена кожа, ако кон-

 
 

 

 

 

центрацията на свобод-

 
 

 

 

 

ния разтворим борат

 
 

 

 

 

надвишава 1,5% (изра-

 
 

 

 

 

зено като борна кисе-

 
 

 

 

 

лина, масови части в %)

 
1б.

Тетраборати

(а) Продукти за

(а) 18% (изразено

(а) Да не се използва в

(а) "Да не се използва за къ-
 

 

баня

като борна кисе-

продукти за деца под

пане при деца под 3-годишна
 

 

 

лина, масови час-

3-годишна възраст

възраст"
 

 

 

ти в %)

 

 
 

 

(б) Продукти за

(б) 8% (изразено

 

(б) "Да се изплаква обилно"
 

 

къдрене на коса

като борна кисе-

 

 
 

 

 

лина, масови час-

 

 
 

 

 

ти в %)

 

 
2а.

Тиогликолова

(а) Продукти за

 

(а) (б) (в)

(а)
 

киселина и

къдрене и изпра-

 

Инструкциите за упот-

"Съдържа тиогликолат"
 

солите й

вяне на коса:

 

реба, написани на бъл-

"Спазвайте инструкциите"
 

 

обща употреба

- 8% в крайния

гарски език, трябва

"Да се пази от деца"
 

 

 

продукт

задължително да

 
 

 

 

рН 7 - 9,5

съдържат следните

 
 

 

 

 

текстове:

 
 

 

 

 

"Да се избягва контакт

 
 

 

 

 

с очите"

 
 

 

професионална

- 11% в крайния

"При попадане в очите

"Само за професионална
 

 

употреба

продукт

да се изплакнат незабав-

употреба"
 

 

 

рН 7 - 9,5

но обилно с вода и да се

 
 

 

 

 

потърси медицинска

 
 

 

 

 

помощ"

 
 

 

 

 

Само за (а) и (в)

 
 

 

(б) Депилатоари

- 5% в крайния

"Да се използват подхо-

(б) и (в)
 

 

 

продукт

дящи ръкавици"

"Съдържа тиогликолат"
 

 

 

рН 7 - 12,7

 

"Спазвайте инструкциите"
 

 

 

 

 

"Да се пази от деца"
 

 

(в) Други продук-

- 2% в крайния

 

 
Каталог: files -> documents
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година
documents -> 21 ноември световен ден без тютюнев дим


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   56


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница