Носител застраница1/3
Дата21.07.2016
Размер433.3 Kb.
  1   2   3
ежегодна награда

за принос към българската етнология и медиевистика

на името на

проф. Тодор Иванов Живков, д.ф.н.

НОСИТЕЛ ЗА
2011 г.
Доц. д-р ТОДОР ДОНЧЕВ МОЛЛОВ
Великотърновски университет, Филологически факултет, Катедра “Българска литература”, каб. 520; e-mail tmollov_vtu@abv.bg

ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ
1. Дата и място на раждане: 20 септ. 1958 г.; гр. Долна Оряховица, Великотърновско;
2. Образование:
--висше филологическо, специалност “Българска филология”, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. В. Търново;

--научна степен - образователна и научна степен “доктор”, присъдено от ВАК с протокол 13, № 8 от 07. 04. 1999 г. Тема на дисертацията: Мит – епос – история в старобългарските историко-апокалиптични текстове (Х-ХІІ в.)--звание (доцент, 2005 г.)
3. Област на научната квалификация: старобългарска литература и фолклор; български фолклор; етнология; славянски фолклор; културна и социална антропология.
4. Месторабота и длъжност: Великотърновски университет, Филологически факултет, Катедра “Българска литература”, доцент
5. Заемани преподавателски длъжности до момента: асистент (от 1989); старши асистент (от 1992); главен асистент (от 1995); доцент (от 2005).
6. Административно-управленски опит: (Зам. декан на Филологически факултет по научно-изследователската дейност, два мандата: 2007-2011; 2011-2015)
7. Четени лекционни курсове във висши училища (само във ВТУ):
-- “Български фолклор” при специалностите: Българска филология (редовни / задочни); Български и история (редовни); Български и руски (редовни); Български език и западен език (редовни); Библиотечно-информационни дейности (редовни); Етнология (редовни).
-- “Славянски фолклор” при специалностите: Славянска филология (редовни).
-- “Културна антропология” при специалностите: Славянска филология (редовни); Балканистика (редовни); Етнология (редовни).
-- “Мит, религия, фолклор” при специалностите: Балканистика (редовни); Маг. курс “Българска литература” (задълж.);
-- “Мит - епос – история” – Маг. курс “Българска литература” (избир.);
-- “Любовна история на българската литература” – Маг. курс “Българска литературна история” (задълж.; в колектив);
-- “История на смъртта в българската литература” – Маг. курс “Българска литературна история” (задълж.; в колектив);
-- “История на героичното в българската литература” – Маг. курс “Българска литературна история” (задълж.; в колектив);
-- “История и фолклор” – Маг. курс “Българска литературна история” (избир.)
-- “Литература и киноизкуство” – Маг. курс “Литература и култура” (задълж.; в колектив)
-- “Градът като феномен на културата и литературата” – Маг. курс “Литература и култура” (задълж.; в колектив)
-- “Митология и литература” – Маг. курс “Литература и култура” (задълж.);
-- “Категории на българския словесен Космос” – Маг. курс “Литература и култура” (задълж.; в колектив);
8. Публикации: (Виж по-долу: Списък на публикациите)
9. Награди, стипендии, специализации, гост професури, научен обмен:
а) Научен обмен - Славянски университет, гр. Киев, Украйна (2001) ; Университет “Кирил и Методий”, гр. Скопие, Македония (2003).
10. Научни проекти - участие (минали, текущи, планирани):
а) Проекти – планирани:
-- Създаване на електронна база-данни за Архив "Български фолклор" към Катедра “Българска литература”;
-- Помагало на студентите по дисциплината "Социална и културна антропология";
-- Антологии на българския фолклор (Интернет-издание);
-- Сборници на българския фолклор (Интернет-издание);
-- Български фолклорни мотиви в 8 тома (Интернет-издание).

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ
КНИГИ:
1995
1. Поп Йовчо от Трявна. Летопис и родословие. /Предговор и обща редакция проф. Ив. Радев; осъвременяване на текста и бележки гл. ас. Т. Моллов. Велико Търново: ВТУ, 1995. Авторски текст: Летопис и родословие: с. 11-69; Бележки: с. 70-94).
1997
2. Мит - епос - история. Старобългарските историко-апокалиптични сказания (992-1092-1492). Велико Търново: ВТУ, 1997, ISBN 954-524-173-Х, 256 с. Рецензии: сп. Българска етнология (София, БАН – ЕИМ; ISSN 1310-5213), год. ХХIV, 1998, кн. 1-2, с. 185-186 (А. Калоянов; съкратено и в сп.: Българистика и българисти); Алманах за литература и изкуство „Света гора”. Бр. 2 („Б). В. Търново, 1998-1999, с. 205 (Ив. Станков); сп. Българска реч (София, СУ), год. VІІ, 2001, кн. 1, с. 55-59 (М. Байрамова).
2007
3. „Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон. /Отговорен научен редактор: проф. д.ф.н. Иван Харалампиев. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2007; ISBN-10: 954-775-686-9; ISBN-13: 978-954-775-686-1, 223 стр. (съавт. с А. Калоянов и М. Спасова). Авторски текст: 1.1. Българските и византийските чудеса на свети Георги: Текст и контекст в културата и Историята. (с. 68-122: І. Бележки към проблема за спецификата на поетиката и хронотопа на Сказание за железния кръст; ІІ. Бележки върху произхода и спецификата на някои мотиви от СЖК (1. Произходът на Железния кръст; 2. Специфика на жертвоприношенията); ІІІ. Чудесата на свети Георги във византийската и старобългарската (славянската) традиция; ІV. Чудесата: контекст или текст на българската история); 1.2. Приложение (с. 212-223: І. Избрана библиография за свети Георги и неговия култ; ІІ. Подбрана библиография на изследвания върху „Сказание за железния кръст”; ІІІ. Археография на СЖК и на отделните чудеса от него); Рецензии и отзиви: Радев, Р. [анотация за:] А. Калоянов, М. Спасова, Т. Моллов. „Сказание за железния кръст” и епохата на цар Симеон. В. Търново, Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий”, 2007. // Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 8 („З”). В. Търново, 2007, с. 534-535.
2011
4. Болен Дойчин в сръбския и българския фолклор. В. Търново, Изд. Фабер, 2011, 288 стр. (съавт. с М. Йованович), ISBN: 978-954-400-471-2. Авторски текст: с. 99-276: Песента за Болен Дойчин в българския фолклор (Въведение. Първа част. Българските варианти на „Болен Дойчин“ – актуално състояние и проблеми на интерпретацията; Втора част. Дойчин (Болен Дойчин) като особен „текст“ на българския фолклор; Вместо заключение; Приложения; Библиография; Резюме на сръбски език: с. 282-287).
СТАТИИ:
1983
1. Черти на народното християнство в „Българския апокрифен летопис”. // Студентски изследвания - 82. Велико Търново: ВТУ, 1983, с. 84-91 (Разширен и в кн.: Мит - епос - история, 1997, гл. 1).
1984
2. Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски. // Студентски изследвания.1983-1984. Велико Търново: ВТУ, 1984, с. 129-140.
1988
3. Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед). // Интердисциплинарни изследвания, Т. ХV. С., 1988, с. 81-83 (Резюме).
1989
4. Народният светец Димитър Басарбовски и обредите за дъжд. // Българска етнография (София, БАН – ИЕМ; ISSN 0323-9268), год. ХIV, 1989, кн. 1, с. 39-47.
1992
5. Легендата за Каябашкото блато и българските космологични представи. // История и култура на Карнобатския край. Т. 2. София: БАН – ЕИМ, Изд. “Аргес”, 1992, с. 124-135.
1993
6. „Български апокрифен летопис”: хронотоп и структура на текста. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. /Редакционна колегия: Проф. Васил Гюзелев, проф. Василка Тъпкова-Заимова, доц. Казимир Попконстантинов (отговорен редактор), гл. ас. Пламен Павлов, к.и.н. Стефан Йорданов (секретар). Велико Търново: ВТУ, 1993, ISBN 954-524-020-2, с. 289-294.
7. Народнохристиянски календарни съответствия в Търновското въстание от 1185 г. (Общ поглед). // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), год. II, 1993, кн. 3, с. 112-118 (вж. 1988).
1994
8. За границите на смисъла в Шишмановата песен. // Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 143-149.
9. Материали за фолклорното богатство и фолклористиката в Лясковец. // Лясковец в миналото. Велико Търново, 1994, с. 187-220.
10. Новелистични приказки. // Алманах V клас: Народно творчество. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 87-94.
11. Няколко бележки за песента „Мурад и Мара”. // Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 130-135.
12. Приказки за животни. // Алманах V клас: Народно творчество. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 29-35.
13. Хайдушките песни - между Средновековието и Възраждането. // Алманах VI клас: Народни песни. Българска литература. Чужда литература (литературознание, език, стил, методика). Велико Търново, 1994, с. 149-155.
1995
14. „Нецензурното” в един сборник и „цензурата”. // Славейков лист: Паметно издание по повод 100 години от смъртта на П. Р. Славейков (17. 11. 1827 - 1. 7. 1895), Трявна, 16-27 май 1995 г. (за „Български притчи или пословици и характерни думи”).
15. Българският митоепичен контекст на фрагмент от сказанията за раждането на Антихриста („Короуна же боудет АнтихрисцА мати”). // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), г. IV, 1995, № 1, с. 32-43.
16. Фолклорно-митологични елементи в старобългарската литература: „Чудо на Свети Георги с българина”. // Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов”. Велико Търново: ВТУ, 1995, с. 411-419.
1996
17. Българският „пророк Исаия”: Фолклорно-митологичните основания за избора. // Български фолклор (София, БАН – ИФ; ISSN 1023-9861), год. ХХII, 1996, № 1-2, с. 21-36.
18. Краеведското фолклористично проучване (Кратки указания и примерен модел). // Архив за поселищни проучвания (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-6507), год. V, 1996, № 1-2 (Краеведски сборник), с. 31-48.
19. Към проблема за народнохристиянската рецепция на пророк Исаия през ХI в. // Библия. Фолклор. Литература. Велико Търново: ВТУ, 1996, 7-15.
20. Фолклорно-митологични представи в старобългарските сказания за раждането на Антихриста. // Известия на историческия музей - Кюстендил '92, Т. IV, Ч. 1. С., 1996 (ISSN 0861-4342), с. 141-146.
21. Юрдан Трифонов и българския фолклор. // Научна сесия академик Юрдан Трифонов (1864-1949), Плевен, 24 ноември 1994 г. Доклади и научни съобщения. Враца, 1996, с. 105-116 (Библиотека „Български Северозапад” към „Известия на музеите в Северозападна България”, № 9, Серия „Научни изследвания”, № 4).
1997
22. „Медно гумно”, „медно капище” или „медни врата” в старобългарските историко-апокалиптични сказания от Х-ХI в. // Българистични проучвания. 2 (Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Втора Международна научна сесия, Велико Търново, ВТУ, 20-21 август 1996 г.), Велико Търново: Изд. ПИК, 1997, ISBN 954-8258-86-2, с. 321-332.
23. Българският митопоетичен хронотоп в историко-апокалиптичната перспектива на Х-ХI век (От „Овче поле” до Средец). // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), год. VI, 1997, кн. 3-4, с. 77-93.
24. Легендите за Саръ Салтък и българските фолклорно-митологични представи за Летния Свети Никола. // Българите в Северното Причерноморие. Изследвания и материали. Том Шести. Велико Търново: ВТУ, 1997, ISBN 954-524-171-3, с. 191-210.
1998
25. Българският княз Михаил от Житието на народния светец Гавриил Лесновски (Към проблема за просопографията на квазиисторическия образ). // Балканите. Ние сред другите и те сред нас. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Илия Конев, С., 1998, ISBN 954-680-084-8, с. 246-254.
26. Българският фолклорно-митологичен контекст при „разпознаването” на пророк Даниил за „патрон” от средецките пророци в края на Х век. // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII Международен славистичен конгрес. В. Търново, Изд. “ПИК”, 1998, ISBN 954-736-005-1, с. 227-240.
27. Величието и падането на Царевград Търнов в есхатологична перспектива. // Патриарх Евтимий Търновски и неговото време (Материали от национална научна сесия „600 години от заточението на Св. Евтимий, патриарх Търновски”, Велико Търново, 6 окт. 1993 г.). Велико Търново: ВТУ, 1998, ISBN 954-524-194-2, с. 307-316.
28. Култът към Стефан Дечански на Овче поле (Фолклорно-митологичните основания при „разпознаване” на Жертвата в Историята). // Кньижевност и историjа III. Зборник радова са научног скупа на тему „Жртвованье и саможртвованjе у кньижевности” (Нишка Баньа - Алексинац, 2-4 окт. 1997 г.). Ниш, 1998, ISBN 86-7181-034-8, с. 143-152.
29. Материали за историята на култа към народния светец Димитър Басарбовски между ХVI и ХVIII век. // Известия на Исторически музей - Русе, Т. 5, 1998, ISSN 1311-0942, с. 57-69.
1999
30. Есхатологичната съдба на Царевград Търнов (Семантика на изображението в Брашовския миней). // Алманах за литература и изкуство „Света гора”. Бр. 2 („Б). В. Търново, 1998-1999, с. 36-44 (вж. 2003, съкратен).
31. „Сватбата” на апокалиптичния Змей в българското „Видение на Исаия пророк за последните времена”. // Търновска книжовна школа, Т. 6. Българската литература и изкуство от Търновския период в историята на православния свят. (Шести международен симпозиум, Велико Търново, 26-28 септ. 1994 г.). Велико Търново, ВТУ, 1999, ISBN 954-524-214-0, с. 113-130.
2000
32. Вълкът и овчарят. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 21-24.
33. Замъчи се Божа майка. // Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 12-15.
34. Мара Пепеляшка. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 16-20.
35. Миторитуалният произход на една легенда за Св. Наум Охридски. // Светци и фолклор (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 1, год. I, 1998). С., ROD, 2000, ISSN 1311-493-X, с. 75-78 (вж. и www.ongal.net/editions/5Sve_folk/15Todo_molo.doc); (вж. 2003).
36. Народни гатанки. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 39-42
37. Нероден Петко. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 25-29.
38. Свети Георги убива сура ламя. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 30-34.
39. Тодорини кукли. // Литературни анализи в помощ на учениците от 5 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 35-38.
40. Троица братя града градяха. // Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 8-11.
41. Шетба шета Марко Прилепчанин. // Литературни анализи в помощ на учениците от 6 клас. Велико Търново, изд. Абагар, 2000, с. 3-7.
2001
42. „Българският апокрифен летопис” - хронотоп и структура на текста. // Трудове на ВТУ, Филологически факултет, Т. 30, кн. 1. Литературознание. Велико Търново: ВТУ, 2001, ISSN 0204-6369, с. 63-105.
43. „Демир капия” („Железни врата”) - произход и място в пространствения модел на българския коледен цикъл. // Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 241-247.
44. Българската квазиисторическа сотирологична концепция в края на Х и началото на ХI век. // Палеобалканистика и старобългаристика (Втори есенни национални четения „Професор Иван Гълъбов”, Велико Търново, ВТУ, 15-16 ноември 1996 г.). Велико Търново, ВТУ, 2001, с. 299-314.
45. Българският миторитуален контекст при оформяне на култа към свети Димитър при Асеневци: (С оглед и на Житието му от ХIII в.). // Следите на Свещената Книга в българската литература. Велико Търново, Изд. Фабер, 2001, ISBN 954-9541-94-0, с. 25-34.
46. Един български отшелник-пророк от 20-те години на ХІ век. // Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 206-209 (вж. и www.ongal.net/editions/6Kult_obr/36To_mo1.doc).
47. Народният светец Гавриил Лесновски - ездач на мечка. // Култ и обредност (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 2, год. ІІ, 2001). С., ROD, 2001, ISSN 1311-493-X, с. 106-112 (www.ongal.net/editions/6Kult_obr/19To_mo.doc).
2002
48. От Овче поле до Средец (бележки за сакралната топография на старобългарските историко-апокалиптични текстове). // Известия на Исторически музей, Кюстендил, Т. 6. Велико Търново, 2002, 197-208.
49. Слово на Тълкувателя - един неизползван източник за старобългарската митология. // Българска етнология (София, БАН – ЕИМ; ISSN 1310-5213), год. 28, 2002, № 4, с. 25-41 (съвм. с Анчо Калоянов).
2003
50. Есхатологичната съдба на Царевград Търнов според семантиката на рисунката в Брашовския миней. // Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове: (Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дин Йордан Андреев, 14-15 май 1999 г., Велико Търново, ВТУ). Велико Търново, ВТУ, ISBN 954-524-349-X, с. 2003, с. 505-518.
51. Космологично-календарната семантика на Мечката в легендите за Наум Охридски и Гаврил Лесновски. // Памет и дълг: При глаголемите на българската литература. Сборник по повод 60-годишнината на проф. Иван Радев. Велико Търново, ВТУ, 2003, ISBN 954-524-345-7, с. 53-63 (вж. 2000 и 2001).
52. Стб. “балванъ” и топонимите от типа Балван в българското етнично землище. // Studia protobulgarica et mediaevalia europensia: В чест на проф. Веселин Бешевлиев. /Редакционна колегия: чл.-кор. проф. д-р Васил Гюзелев, проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (отговорен редактор), проф. д-р Георги Бакалов, гл. ас. д-р Росина Костова (секретар). С., ТАНГРА ТанНакРА ИК, 2003, ISBN 954-9942-55-4, с. 507-519 (съвм. с Анчо Калоянов).
53. Фолклорна или бохемска версия на тема „Герман” и „Пеперуда”? // Езици на общуването: Фолклор и религия (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 3, год. ІІІ, 2003). /Редкол. Р. Малчев, К. Рангочев, Н. Ненов. С., ROD, 2003, ISSN 1311-493-X, с. 18-24.
54. Чавдар (войвода) между фолклора и историята: (до и след Петко Р. Славейков). // Петко Славейков. Нови изследвания. Сборник по повод 175 години от рождението му. В. Търново, Изд. “Фабер”, 2003, ISBN 954-775-197-2, с. 70-81.
2004
55. Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). // Етнос и менталност (Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 4, год. ІV, 2004). /Редакционна колегия: д-р Росен Малчев, д-р Константин Рангочев, д-р Николай Ненов, д-р Маргарет Димитрова. С., ROD, 2004, ISSN 1311-493Х, с. 36-43.
56. Кюстендилската котловина през оптиката на българската народнохристиянска космология. // Сборник в чест на проф. д.ф.н. Георги Данчев. (Материали от Международна научна конференция, Велико Търново, 13-14 дек. 2002 г.). /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов (отговорен редактор); Редакционна колегия: акад. проф. д.ф.н. Иван Радев, проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.и.н. Йордан Андреев, проф. д.ф.н. Димитър Кенанов, доц. д.ф.н. Невяна Дончева-Панайотова; научен секретар: Маргарита Пушкарова. Велико Търново, ВТУ, 2004, ISBN 954-524-408-9, с. 283-302.
57. Народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички (Календарни основания на датите за почит). // Етнос и менталност (Годишник на Асоциация “Онгъл”, Т. 4, год. ІV, 2004). /Редакционна колегия: д-р Росен Малчев, д-р Константин Рангочев, д-р Николай Ненов, д-р Маргарет Димитрова. С., ROD, 2004, ISSN 1311-493Х, с. 156-166 (Разширен - вж.: 2007).
2005
58. Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (І. “Рим-папа” в коледния обред от Прилепско). // Между ангели и демони (Доклади от международна научна конференция, проведена в Лесидрен от 30 август до 1 септември 2001 г.). /Съставител и редактор: Искра Христова-Шомова. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2005, ISBN 954-07-1929-1, с. 283-289.
59. Индексът на забранените книги по данните в препис от ХVІ-ХVІІ в. (ркп. 263, Имп. Публ. б-ка, СПб.). // Културните текстове на миналото: носители, символи и идеи. Книга ІV. Текстовете в архитектура и образи. (Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Велико Търново, 29-31 окт. 2003 г.). С., 2005, с. 196-206 (съвм. с Анчо Калоянов).
2006
60. „Даже несоша книгы ты на Царю градоу” в Слово на Тълкувателя. // Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев по случай 60-годишния му юбилей. /Отговорен редактор: Проф. д-р Ангел Давидов; Редакционна колегия: доц. д-р Мария Спасова, доц. д-р Кирил Кабакчиев, доц. д-р Мария Мъжлекова, гл. ас. Пенка Ковачева, гл. ас. Камен Димитров; научен секретар: Маргарита Пушкарова. Велико Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2006, ISBN 10: 954-524-546-8; ISBN 13: 978-954-524-546-8, с. 357-376 (съвм. с Анчо Калоянов).
2007
61. „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). // Еротско у култури срба и бугара = Еротичното в културата на българи и сърби. /Главни и одговорни уредник: Владимир Јовановић; Редакција: Миливоје Р. Јовановић, уредник; Јордана Марковић, члан; Христо Бонџолов, члан. Ниш: Филозофски факултет (Ниш : Графика Галеб), 2007; ISBN 978-86-7379-132-6 (COBISS.SR-ID 140477964), с. 122-136 (вж. и 2009).
62. Българските легендарни предания за Рим-папа. // Етнология и демонология. /Редакционна колегия: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., ROD, 2007; ISBN 978-954-476-044-9, с. 48-63 (вж. www.ongal.net/editions/Ethnodemon/5Ethnodemon_Mollov_web.pdf).
63. Житието на Георги Нови Софийски и българските народни песни (сходства и разминавания). // Сборник в памет на проф. д-р Славчо Иванов. /Съставители: доц. д-р Радослав Радев, доц. д-р Руси Русев, д-р Румяна Лебедова. Велико Търново, Изд. Фабер, 2007, с. 104-115.
64. За един топос на старобългарските есхатологични очаквания: Пещерата. // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), год. ХVІ, 2007, № 1, с. 137-144.
65. Календарни основания на датите за почит към народните светци Петър Коришки и Йоаникий Девички. // Търновска книжовна школа. Т. 8. Св. Евтимий, патриарх Търновски, и неговата духовна мисия в Европа (Осми международен симпозиум, Велико Търново, 14-16 окт. 2004 г.). /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Георги Данчев (отг. редактор), проф. д.ф.н. Иван Харалампиев, проф. д.ф.н. Невяна Дончева-Панайотова, проф. д.и.н. Йордан Андреев, ст.н.с. Агоп Гарабедян, Маргарита Пушкарова (научен секретар). Велико Търново: ВТУ, 2007; ISBN 954-524-339-2 (Т8), с. 713-729 (вж. и 2004).
66. Песенният фолклор на село Павел Свищовско. // Село Павел, Великотърновско. Изследвания. Документи. Спомени. /Съставители: Иван Димитров, Мария Ангелова-Атанасова. Велико Търново, АСТАРТА, 2007; ISBN 978-954-350-40-6, с. 311-435.
67. Сотирологичната стратегия на поп Пейо Софийски след есхатологичната 1492 г. (Ролята на Свидетеля в Историята). // Слово и вяра. Международна научна конференция, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов, 18-19 окт. 2004 г., Стара Загора. /Редакционна колегия: проф. д.ф.н. Димитър Кенанов (отговорен редактор); д-р Георги Вълчев, Иван Матев, Маргарита Пушкарова (секретар). Велико Търново: Пик, 2007, 978-954-736-172-0, с. 299-309 [Съкратен: Филологически сборник. ІІ. <Велико Търново - Твер>. В. Търново: ВТУ, 2007, с. 95-100].
2008
68. Етноконфесионални рефлекси в българската фолклорна демонология (2. Рим-папа в легендарните предания). // Арнаудов сборник. Доклади и съобщения. /Редакционна колегия: доц. д-р Руси Русев, ст.н.с. д-р Николай Ненов, гл. ас. д-р Емилия Недкова, гл. ас. Велислава Донева, гл. ас. Никола Бенин. Т. 5. Изд. ЛЕНИ-АН, Русе, 2008; ISBN 978-954-8190-57-2, с. 116-126.
69. Войнската Задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор. // Етнология на пространството. Ч. 1. (Годишник на Асоциация „Онгъл”, Т. 5, год. V, 2007). С., ИИК „Род”, 2008, ISSN 1311-493Х.
70. Миторитуалните корени на фолклорните игри “Чиракман” и “Еременче”. // Филологический сборник. ІІІ. Тверь - Велико Тырново. /Редакционная коллегия: Скаковская Л.Н., д.ф.н., профессор (главный редактор); Брызгалова Е.Н., д.ф.н., профессор; Васильева С.А., доцент; Логунов М.Л., доцент; Трущенкова А.В. (технический редактор). Тверь, 2008; ISBN 978-5-88997-341-7, с. 178-182 (вж. 2009).
71. Народните песни на село Павел, Полскотръмбешко. // Полски Тръмбеш и Полскотръмбешкият край - минало, настояще и бъдеще. (Изследвания и материали от Национална научна конференция, 7-8 септ. 2007 г.). /Съставители: Ст. н.с. д-р Христо Харитонов, Галя Чохаджиева. В. Търново, Абагар, 2008; ISBN 978-954-427-768-0, с. 182-190.
2009
72. Дунав през Цариград (За едно митопоетично клише на българската картина за свят). // Юбилеен сборник. 45 години Филологически факултет. /Редакционна колегия: доц. д-р Багрелия Борисова (главен редактор), проф. д-р Христина Станева, проф. дфн Пенка Ангелова, проф. д-р Паисий Христов, доц. д-р Анастасия Петрова, доц. д-р Анна Станимирова, доц. д-р Иванка Иванова Дончева, доц. д-р Иванка Янакиева Атанасова, доц. д-р Маргрета Григорова, доц. д-р Тодор Моллов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009; ISBN 978-954-524-673-9, с. 336-344.
73. „Стар бял дядо иска голо хоро” (Пародия и митопоетичен образец в една еротична народна песен). // Българската Vita Sexualis. Сборник с доклади от Десети Пролетни четения на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 2007. /Съставители: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., РОД, 2009, с. 7-14 (вж. и 2007).
74. Миторитуалните корени на две фолклорни игри (“Чиракман” и “Еременче”). // Играта в културата на българи и сърби = Игра у култури бугара и срба. /Редакционна колегия: Ценка Иванова, Радослав Радев, Валентина Бонджолова, Валентина Седефчева. В. Търново: ВТУ, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009; ISBN 978-954-524-690-6, с. 9-20 (вж. 2008).
75. Хрононимът Полерания. // Състояние и проблеми на българската ономастика.Т. 9. (Материали от национална конференция и кръгла маса по ономастика, проведени през юни 2006 г. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). /Редакционна колегия: доц. д-р Мария Ангелова-Атанасова (съставител и отговорен редактор), Соня Семова (технически редактор). Велико Търново, изд. ИВИС, 2009; ISBN 978-954-8387-31-6, с. 277-284.
2010
76. Еременче позлатенче: (Миторитуалните корени на една фолклорна игра). // И ние в литературата. Изследвания. Библиотеки. Оценки. /Идея и съставителство: Елена Налбантова. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, ISBN 978-954-524-731-6, с. 189-203.
2011
77. Миторитуалната основа на фолклорната балада „Мома иска Дойчин най-хубав”. // Светът на словото. Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. /Редколегия: доц. д-р Ценка Иванова (гл. редактор); доц. д-р Мария Илиева, доц. д-р Радослав Радев, доц. д-р Маргрета Григорова. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, ISBN 978-954-524-775-0, с. 330-339 [Съкратена: Филологически сборник. ІV. (Велико Търново - Твер). /Редколегия: доц. д-р Багрелия Борисова (гл. редактор); доц. д-р Тодор Моллов, доц. д-р Гочо Гочев, гл. ас. Иван Златев. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, ISBN 978-954-524-767-5, с. 123-126].

78. Мартенската нова година по хода на Луната (кратки подстъпи към темата). // Традиция и модерност в българската наука и образование (Известия на НЦ „Св. Дазий Доростолски”, Кн. ІV). Силистра, 2011, ISBN 978-954-8457-42-1, с. 41-55.


Рецензии и отзиви:
1996
1. А. Калоянов. Българското шаманство, София: ROD, 1995. // В сп.: Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), год. IV, 1995, № 3, с. 106-108.
2. Почит към народния светец Йоан Рилски. // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), год. V, 1996, кн. 4, с. 119-120 (отзив за конференция във Великотърновски университет, посветена на 1050-год. от смъртта на св. Иван Рилски).
1999
3. А. Калоянов. Българското шаманство, София: ROD, 1995. // В: Алманах за литература и изкуство „Света гора”. Бр. 2 („Б). В. Търново, 1998-1999, с. 201 (вж. 1996, съкратено).
2003
4. Професор Анчо Калоянов, доктор на филолог. науки. // Професорите на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. 1963-2003. Велико Търново, ВТУ, 2003, с. 64-66.
2005
5. Поселищните проучвания в перспективата на една обновена етноложка оптика. (Ненов, Николай. Табачка. Теренни материали и проучвания. София: ROD, 2004). // Архив за поселищни проучвания. Велико Търново (ВТУ), 2005, кн. 1-2, с. 129-132.
2007
6. Анчо Калоянов. Славянската православна цивилизация. Началото: 28 март 894 г., Плиска. В. Търново, Фабер, 2007. // Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 8 („З”). В. Търново, 2007, 535-536.
7. Нов поглед за Златна Добруджа - един от националните свещени текстове. (Рец. за: Румяна Лебедева. Златна Добруджа в българското етнокултурно пространство. София, Изд. „Захарий Стоянов”, 2006) // Проглас (В. Търново: ВТУ; ISSN 0861-7902), год. ХVІ, 2007, № 2, с. 186-189.
2009
8. Българската Vita Sexualis. Сборник с доклади от Десети Пролетни четения на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, Русе, 2007. /Съставители: ст.н.с. д-р Николай Ненов, д-р Росен Малчев, н.с. д-р Константин Рангочев. С., РОД, 2009. // Алманах за изкуство и култура Света гора. Бр. 10 („Й”). В. Търново, 2009, с. 468.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница