Община чипровци I. ОснованиеДата28.10.2018
Размер72.61 Kb.
ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
I. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша за 2015г., се разработва на основание чл. 37о. ал. 1 т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който планът се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общинския съвет


II. ОБХВАТ

Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползване на мерите и пасищата в населените места на територията на Община Чипровци при спазване на правилата за ползването им, изготвени съгласно чл. 37и, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ и предложени за приемане от Общински съвет Чипровци.


III. ЦЕЛ

Да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата, общинска собственост, от земеделските стопани или техни сдружения, както и да се повишат техните познания при прилагане на добрите селскостопански практики и тяхното положително и отрицателно въздействие върху околната среда.


IV. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА
1. Кмета на Община Чипровци

 • ръководи и контролира изпълненията на мероприятията по стопанисване и управление мерите и пасищата от общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗСПЗЗ;

 • упълномощава длъжностно лице от общинска администрация (разписване в длъжностната характеристика на същото) за провеждането на конкретни процедури и мепроприятия в изпълнение изискванията на закона;

 • изисква от кметовете и кметските наместници на населените места спазването на разписаните правила по отношение ползването на пасищата на територията на съответното кметство;

2. Длъжностното лице упълномощено със Заповед на Кмета на община Чипровци • ежегодно изисква списък на мерите и пасищата от ОПФ от Общинска служба „Земеделие”;

 • отговаря за актуализацията на плана;

 • съдейства и подпомага кметове и кметски наместници по изпълнението на плана;

 • води регистър на сключените договори и следи техните срокове;

3. Кмет и кметски наместник на населеното място: • създава и ръководи работна група, която има за задача да извърши разпределение на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване от земеделските стопани;

 • съгласува договорите за ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд, които представя в общинска администрация за сключване;

 • организира и контролира мероприятията по поддържане на мерите и пасищата за общо ползване в добро земеделско и екологично състояние;

 • управлява изразходването на средствата от наемите /таксите/ от мерите и пасищата за извършване на мероприятия с цел екологичното им подобряване;


V. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЪОТВЕТНОТО ЗЕМЛИЩЕ – Справка от Общинска служба по земеделие гр.Чипровци
Общинска служба „Земеделие” Чипровци изготвя ежегодно списък с размера и местоположението на мерите и пасищата на територията на Община Чипровци по населени места.

На територията на общината са определени за общо ползване 2018,036 дка мери и пасища. Работната група, която задължително се изгражда във всяко населено място, има за задача да извърши разпределение на мерите и пасищата за общо от земеделските стопани и е в състав: кмет, ветеринарен лекар /обсужващ ветеринарния участък/, стопаните, отглеждащи пасищни животни и/или представител на техните сдружения.


VI. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Чипровци включват:
1. Задължения на общината за поддържането на мерите и пасищата:

- Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние;

- Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените мери и пасища;

-Да предоставят периодична информация и методически указания на ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пакищата.


2. Задължения на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата

-Да се променят предназначението на мерите и пасищата общинска собственост и да не се разорават;

- Да не използват мерите и пасищата за неземеделски нужди;

-Да почистват мерите и пасищата от камъни и нежелана храстовидна растителност(къпина, шипка), да се провежда борба с агресивните и устойчиви растителни видове(орлова папрат, чемерика); • Земеделските стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и ливади), са длъжни да поддържат минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ) (ха) или да извършат минимум една коситба годишно;

 • Да не допускат замърсяването на мерите и пасищата с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;

 • Предоставените площи да се опазват от ерозия, заблатяване, засоляване и други увреждания;

 • Забранява се паленето на растителност в мерите и пасищата;

 • Задължително да се спазват съществуващите полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство или земеделския парцел;

 • Задължително е опазването на земеделските площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.


3.Сключване на договори за наем на мерите и пасищата за индивидуално ползване – задълженията на общината и ползвателите на мерите и пасищата да залегнат в договорите:


VII. СПИСЪК НА ВСИЧКИ СТОПАНИ, ОТГЛЕЖДАЩИ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА Чипровци – Справка от Ветеринарномедицинска служба гр.Чипровци
Общинска администрация Чипровци на основание чл. 37о, ал. 3 от ЗСПЗЗ изготвя списъкобразец, който се изпраща до кметовете и кметските наместници по населени места за попълване. Попълнените списъци с данни за земеделски стопани или техни сдружения, отглежданите от тях животни се подписват и подпечатват от кмета на населеното място и участъковия ветеринарен лекар и се предоставят в община Чипровци.
VIII. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Финансовото осигуряване на плана да се постига чрез:

 • Постъпленията от наемите (таксите) за ползване на мери и пасища, общинска собственост и мери и пасища по чл.19 По този начин се осигуряват на кметствата средства за поддържане на мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние

 • Финансиране по проекти - Общинската администрация и/или ползвателите на мерите и пасищата могат да кандидатстват по европейски програми за средства с цел подобряване екологичното им състояние


ІX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на плана, общинската администрация взаимодейства с:
 • ОД ”Земеделие” и ОС „Земеделие” Чипровци - представят в срок до 31.08. на текущата година списък на имотите от ДПФ и ОПФ по землища, броя на наличните пасищни животни по населени места (общо по видове), съгласно изискванията на чл. 98, ал. 2 и ал. 3 и чл. 99 от ППЗСПЗЗ.
 • ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция” - предоставят имената на ползвателите на мери и пасища по списък, предоставен от ОСЗ по физически блокове за съответната година, съгласно изискванията на чл. 36 от Закона за подпомагане на земеделските производители.


X. Община Чипровци предлага следните имоти с начин на трайно ползване “пасища и мери” по КВС, за общо ползване както следва:

1.За гр. Чипровци

Имот № 010111 – 121,408 дка в м.”Буковец”

Имот № 052195 – 41,663 дка в м.”Буни връх”

Имот № 060220 – 15,909 дка в м.”Илиински рът”

Имот № 060231 – 29,222 дка в м.”Дивка падина”

Имот № 061258 – 10,529 дка в м.”Кършак”

Имот № 114125 – 13,777 дка в м.”Партеш”

Имот № 028202 – 49,251 дка в м.”Партеш”

Имот № 047332 – 64,371 дка в м.”Партеш”

Общо: 346,130 дка
2. За с. Превала

Имот № 035075 – 18,593 дка в м.”Десивица”

Имот № 036105 – 20,283 дка в м.”Мала Превала”

Имот № 038076 – 41,848 дка в м.”Ботин Дел”

Имот № 025003 – 387,306 дка в м.”Под венеца”

Имот № 053131 – 10,696 дка в м.”Цацанкин бр.”

Имот № 060007 – 11,079 дка в м.”Клисура”

Общо: 489,805 дка
3. За с. Железна

Имот № 000279 – 19,718 дка в м.”Черни връх”

Имот № 016016 – 11,340 дка в м.”Боина ливада”

Имот № 021016 – 5,177 дка в м.”Къчина ливада”

Имот № 000126 – 11,095 дка в м.”Велин Дел”

Общо: 47,330 дка
4. За с. Мартиново

Имот № 000536 – 54,013 дка в м.”Прейтеница”

Имот № 000579 – 275,631 дка в м.”Немов рът”

Имот № 000604 – 39,254 дка в м.”Голема - бука”

Имот № 022060– 20,463 дка в м.”Райков рът”

Общо: 389,361 дка
5. За с. Бели мел

Имот № 000018 – 31,315дка в м.”Рътовете”

Имот № 000392 – 17,703 дка в м.”Струга”

Имот № 465027 – 14,275 дка в м.”Ръта”

Имот № 537003 – 12,601 дка в м.”Гламата”

Общо: 75,894 дка


6. За с. Горна Лука

Имот № 035009 – 11,606 дка в м.”Голи Рът”

Имот № 060020 – 12,464 дка в м.”Джонина ливада”

Общо: 24.070 дка
7. За с. Митровци

Имот № 005031 – 128,897 дка в м.”Голата глама”

Имот № 054008 – 18,554 дка в м.”Голата глама”

Общо: 147,451 дка
8. За с. Челюстница

Имот № 000140 – 47,776 дка в м.”Падината – Огрене”

Имот № 000075 – 47,134 дка в м.”Предел”

Имот № 000305 – 42,157 дка в м.”Терасите”

Имот № 000116 – 13,008 дка в м.”Церов връх”

Общо: 150,075 дка
9. За с. Горна Ковачица

Имот № 16239.448.10 – 121,564 дка в м.”Средни връх”

Имот № 16239.448.19 – 29,849дка в м.”Средни връх”

Имот № 16239.481.32 – 31,061 дка в м.”Ордзен”

Имот № 16239.488.15 – 129,405 дка в м.”Ордзен”

Имот № 16239.536.10 – 27,252 дка в м.”Станювица”Общо: 339,131 дка
10. За с. Равна

Имот № 006005 – 3,616 дка в м.”Станало”

Имот № 008186 – 2,534 дка в м.”Червенци”

Имот № 002039 – 2,639 дка в м.”Кременица”Общо: 8,789 дка

1. гр.Чипровци – 346,130 дка

2. с.Превала – 489,805 дка

3. с.Железна – 47,330 дка

4. с.Мартиново – 389,361 дка

5. с. Бели мел – 75,894 дка;

6. с. Горна Лука – 24,070 дка;

7. с. Митровци – 147,451 дка

8. с. Челюстница – 150,075 дка;

9. с. Горна Ковачица - 339,131 дка;

10. с.Равна – 8,789 дка;

Общо: 2018,036 дка.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница