Общински план за развитие на общинастраница23/23
Дата09.09.2016
Размер2.26 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Подсилваща стратегияßàS)


Подсилващата стратегия цели изтъкването на най- значимите елементи в рамките на общината, чрез набор от благоприятни възможности (О), които също могат да предизвикат такива.

Географското разположение на общината би могло да бъде по-ефективно използвано чрез разработването на европейската система от магистрали, развитието на туризма и най- вече чрез подкрепа от страна на ЕС и други международни организации (Световната Банка и др.). Последните могат да сътрудничат при реиновирането и модернизирането на пътно-транспортната инфраструктура, което да повиши привлекателността на община Варна като основна туристическа дестинация.

Благоприятното географско разположение, забележителното историческо и културно наследство, наличието на международни коридори и липсата на етнически конфликти, подсилена от цялостното познаване на правата - всички тези елементи повишават ролята на туризма и спомагат за подобряването на икономиката и намаляване на безработицата.

Процесите на интеграцията оказва положително влияние на развитието по следните линии:

хармонизиране и връзка между различните агенции, които имат различни индивидуални отговорности (компетенции) и са определени от държавата, за да владеят регионалната политика;

представяне на интересите на граничните области пред Европейските и национални власти;

идентифициране и координация на създаването и изпълнението на съвместни проекти със средства, получени от ЕС;

Чрез поставянето на акцента върху развитието на най-силно застъпения отрасъл – туризма, трябва да става при преследване на вторичен ефект върху развитието на останалите отрасли на икономиката – промишленост и селско стопанство.

Очаквания засилен интерес към България като туристическа дестинация след приобщаването към ЕС ще повиши инвестиционната активност в туристически продукти. На тези очаквания трябва да се отговори с добре разработени програми и проекти за алтернативен туризъм (круизен, познавателен, ловен).

Стратегия на завладяването (OàW-SàW)


Обекта на стратегията на завладяването е да трансформира и в крайна сметка да минимизира слабите страни на общината, използвайки цялата същност на външните благоприятни възможности и вътрешните силни страни.

Първият аспект е свързан с пътната инфраструтура: развитието на съществуващите и създаването на нови транспортни връзки, които могат само да помогнат за подсилване на слабата икономика, която причинява емиграция и разработва доходен стандарт, отговарящ на нуждите.

Финансовите помощи от ЕС - съдейства много в тази посока не само по отношение на количество (финансовите средства), но също и на качество (идеи). Тази намеса спомага за развитието на частния сектор, подновяване на производствените структури и за обучаване на административните служители.

Процесът на разширение на Европа на изток ще изиска серия от промени: прогресивна свобода на движение на работната сила (чиито професионални умения ще са полезни и от двете страни на границата), развитие на банковата система с цел подпомагане развитието на частния сектор, намаляване на междуетническото напрежение, там където то все още съществува.

Приобщаването към ЕС може да реши много от слабостите на общината, не само на икономическо (по-големи финансови ресурси, регулиране на конкуренцията и на пазара на работна ръка, обучение и т.н.), но и на инфраструктурно ниво и преди всичко на социално, където те се свързват с ниско самосъзнание и дават поводи за стереотипи, спорове и конфликти.

Висококвалифицираните кадри и възможностите за финансиране от европейските структурни и кохезионния фонд да се използват за решаване на инфраструктурните проблеми, за развитие на туризма, за модернизиране на селското стопанство и обновяване материалната база и технологиите в промишлеността, което ще доведе до ангажиране на работна ръка и повишаване доходите на населението. От своя страна повишените доходи водят до нарастване на платежоспособното търсене и вторично стимулиране на инвестиционната активност (мултипликационен ефект).Мобилизационна стратегия (OàT-SàT)


Обекта на тази стратегия е да се използват силните страни на общината и външните благоприятни възможности, за да се минимизират рисковете и опасностите, произтичащи най- вече от слабата икономика, която води до миграция, конкуренция и зависимост от чужди капитали, невъзможност за съблюдаване на принципите на устойчивото развитие, натрупване на екологични проблеми.

Рисковете, резултат от конкуренцията и от задълбочаване на вътрешнорегионалните социално-икономически различия, които могат да съществуват ще избледнеят след построяването на Европейските коридори и при налагането на интегруема икономика, характеризираща се с уеднаквяване нивото на развитие. Тези последни два елемента от силните страни, дават своя принос веднага след пълното им прилагане - да прекъснат миграцията от общината, да намалят зависимостта от чужди капитали, да осигурят защитни структури за бизнеса (Търговска Камара), да увеличат степента на административна и/или политическа автономност на регионално, областно или общинско ниво, да подкрепят активността на предприемачите.

Високото образователно ниво на работната ръка и продуктивното селско стопанство, в съчетание на очакваното подпомагане на селскостопанското производство от Европейския фонд за развитие на селското стопанство, могат да допринесат за спиране на миграцията, увеличаване на активността на гражданското общество и намаляване на безработицата.

ЕС и другите международни организации (Световната Банка и др.) могат да помогнат при разработването на програми, които биха намалили сезонната миграция, характерна за община Варна, но също така могат да спрат корупцията и организираната престъпност, като наложат строг административен контрол.

Общият интерес на управляващите към сътрудничеството и зачитане правата на малцинствата може да ускори създаването на защитни структури, да децентрализира някои политически и административни отговорности, да намали конкуренцията при инициативите чрез съвместно използване на ресурсите, да намали политическите предразсъдъци и етнически напрежения.

Включването на общината, която е член на Съвета на европейските градове и региони, в общата европейска регионална структура ще доведе до стабилност в политическата рамка, ще установи европейски екологични норми и изисквания, ще намали държавната централизация и ще увеличи активността на гражданското общество.


1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница