Обяснителен меморандумДата15.06.2017
Размер208.32 Kb.
ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

В точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1 се предвижда възможност за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията („ЕФПГ“) чрез механизъм за гъвкавост в рамките на годишния таван от 500 милиона евро над съответните функции от финансовата рамка.

Приложимите правила за финансовото участие от страна на ЕФПГ са установени в Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията2.

На 25 май 2012 г. Швеция подаде заявление EGF/2012/005 SE/Saаb за финансово участие от страна на ЕФПГ след съкращения в Saab Automobile SA, в едно от неговите дъщерни дружества и в 16 от неговите доставчици в Швеция.След внимателно разглеждане на заявлението Комисията заключи в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, че условията за финансово участие съгласно посочения регламент са изпълнени.

ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО И АНАЛИЗ

Основни данни:
Референтен номер по ЕФПГ

EGF/2012/005

Държава членка

Швеция

Член 2

буква a)

Основно предприятие

Saab Automobile SA

Доставчици и производители надолу по веригата

16

Референтен период

19.12.2011 г. – 19.4.2012 г.

Начална дата на персонализираните услуги

20.12.2011 г.

Дата на подаване на заявлението

25.5.2012 г.

Съкращения по време на референтния период

3239

Съкращения преди и след референтния период

509

Общо съкращения, които отговарят на изискванията за оказване на помощ

3748

Съкратени работници, за които се очаква да вземат участие в мерките

1350

Разходи за персонализираните услуги (в евро)

10 509 120

Разходи за изпълнение на действията по ЕФПГ3 (в евро)

400 000

Разходи за изпълнение на действията по ЕФПГ (в %)

3,67

Общ бюджет (в евро)

10 909 120

Участие на ЕФПГ (50 %) (в евро)

5 454 560

 1. Заявлението бе подадено до Комисията на 25 май 2012 г. и към него бе представена допълнителна информация до 20 август 2012 г.

 2. Заявлението отговаря на условията за отпускане на средства от ЕФПГ, предвидени в член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и е подадено в срока от 10 седмици, посочен в член 5 от същия регламент.

Връзка между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията

 1. За да докаже връзката между съкращенията и значителните структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, Швеция се позовава на Джобния наръчник на автомобилната промишленост за 2011 г. 4, от който е видно, че през 2010 г. при 15,1 милиона автомобили делът на ЕС-27 в световното производство на леки автомобили е бил 26 %, което представлява сериозен спад в сравнение с 34,1 % през 2005 г. и 35,9 % през 2000 г. През същото десетилетие пазарният дял на държавите от групата БРИК (Бразилия, Русия, Индия и Китай) е нараснал от 8,4 % (през 2000 г.) на 15,8 % (през 2005 г.) и 33,5 % (през 2010 г.).

 2. Намаляващият дял на европейския пазар като част от световния пазар на леки автомобили намира потвърждение и в окончателния доклад „Cars 21“, публикуван на 6 юни 2012 г5.

 3. От последния доклад за полугодието на Асоциацията на автомобилните производители в Европа (ACEA)6 е видно, че броят на регистрациите на нови леки автомобили в ЕС продължава да намалява. Така например през юни 2012 г. те са били с 2,8 % по-малко, отколкото през юни 2011 г., като от своя страна това е със 7,3 % по-малко, отколкото през юни 2010 г. Тенденцията през последните пет години (2008 —2012 г.) почти непрекъснато е била низходяща (като само през 2009 г. е отбелязано нарастване).

 4. През последните няколко години положението на Saab беше несигурно, след като през 2008 г. General Motors оповести, че иска да продаде предприятието. След няколко кръга неуспешни преговори нидерландското дружество Spyker Cars купи Saab на 23 февруари 2010 г. Скоро след това то изпита проблеми с ликвидността и спря производството. Опитът предприятието да бъде продадено на китайско дружество беше неуспешен, тъй като General Motors отказа да предостави лицензи за автомобилите, които то искаше да произвежда. На 19 декември 2011 г. Saab Automobile поиска откриването на производство по несъстоятелност.

 5. Понастоящем в сектора на автомобилната промишленост са подадени най-голям брой заявления до ЕФПГ, по-специално в 16 случая, седем от които са свързани с глобализацията на търговията7.

Доказване на броя на съкращенията и съответствие с критериите по член 2, буква а)

 1. Швеция подаде настоящото заявление на основание критериите за намеса по член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1927/2006, съгласно които е необходимо да са извършени най-малко 500 съкращения за период от четири месеца в предприятие в държава членка, включително съкратените работници и служители на негови доставчици или производители надолу по веригата.

 2. В заявлението се посочват 3239 съкращения в Saab Automobile AB и в дъщерното му дружество SAAB Automobile Powertrain AB през четиримесечния референтен период от 19 декември 2011 г. до 19 април 2012 г., както и още 509 съкращения в 16 подизпълнители, които са извършени преди референтния период, но са свързани със същата процедура по колективни съкращения. Всички съкращения са изчислени в съответствие с член 2, втора алинея, трето тире от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Органите в Швеция са потвърдили в съответствие със същата разпоредба в трето тире, че всички тези съкращения междувременно са били извършени.

Обяснение за непредвидимия характер на съкращенията

 1. Органите в Швеция твърдят, че независимо от проблемите на Saab през последните няколко години несъстоятелността и закриването на предприятието са били непредвидени. Няколко купувачи са проявили интерес да поемат дружеството и неговите работници и служители, а няколко дизайна и модела на автомобили са били привлекателни за потенциалните купувачи. Едва след като GM в качеството си на бивш собственик отказа да предостави необходимите лицензи на потенциалния купувач от Китай, дружеството нямаше друг изход, освен да поиска откриването на производство по несъстоятелност.

Определяне на предприятията, извършващи съкращенията, и на работниците и служителите в целевата група за получаване на помощ

 1. Заявлението се отнася до 3748 съкращения, от които 3239 са извършени в Saab Automobile AB и в неговото дъщерно дружество Saab Automobile Powertrain AB, а останалите 509 съкращения — при 16 подизпълнители. Тъй като списъкът на подизпълнителите е поверителен, независимо че е на разположение за извършването на одит, дружествата са изброени по-долу като A, B, C и т.н.

  Дружество

  Брой съкращения

  Saab Automobile Aktiebolag

  2960

  Saab Automobile Powertrain AB

  279

  A

  71

  B

  45

  C

  7

  D

  88

  E

  123

  F

  20

  G

  8

  H

  14

  I

  11

  J

  20

  K

  8

  L

  31

  M

  10

  N

  16

  O

  5

  P

  32

  Общо

  3748

 2. От общия брой 1350 работници и служители попадат в целевата група. Повечето от останалите работници (по-специално техниците и другите висококвалифицирани работници и служители) вече са намерили нова работа. Разбивката на работниците и служителите в целевата група е, както следва:

  Категория

  Брой

  Процент

  Мъже

  1 000

  74,07

  Жени

  350

  25,93

  Граждани на ЕС

  1 320

  97,78

  Граждани на държави извън ЕС

  30

  2,22

  На възраст 15 — 24 години

  15

  1,11

  На възраст 25 — 54 години

  1 200

  88,89

  На възраст 55 — 64 години

  135

  10,00

  На възраст над 64 години

  0

  0,00

 3. Сред тези работници и служители 20 са с трайни здравословни проблеми или увреждания.

 4. Разбивката по професионални категории е, както следва:

  Категория

  Брой

  Процент

  Законодатели, висши служители и ръководители

  27

  2,00

  Специалисти

  215

  15,93

  Техници и приложни специалисти

  180

  13,33

  Административни служители

  193

  14,30

  Персонал, зает в сферата на услугите и търговията

  16

  1,19

  Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

  88

  6,52

  Машинни оператори и монтажници

  523

  38,74

  Професии, неизискващи специална квалификация

  5

  0,37

  Други

  103

  7,63

 5. В групата от 103-ма души в категорията „други“ са включени различни по-малобройни категории работници и служители, като директори, медицински работници и хора на изкуството.

 6. В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 Швеция потвърди, че на различните етапи от изпълнението на действията по ЕФПГ и по-специално по отношение на достъпа до тях се прилага и ще продължи да се прилага политика на равенство между мъжете и жените и недопускане на дискриминация.

Описание на засегнатата територия и на съответните органи и заинтересовани страни

 1. По-голямата част от съкратените работници и служители живеят в общините Тролхетан, Венерсбори и Удевала, които се намират на около 70—90 km северно от Гьотеборг, столицата на окръг Вестра Гьоталанд, който е със силно развита промишленост. В тази област вече е налице висока безработица поради извършени в миналото закривания на предприятия. Производството е най-големият стопански отрасъл в Тролхетан, където има 55 500 жители.

Публичната служба по заетостта в Швеция ще бъде основната заинтересована страна във всички засегнати общини наред с град Тролхетан, Университет West, професионалните съюзи и организациите за пренасочване и преквалифициране на кадри Trygghetsrådet TRR и Startkraft.

Очаквани последици от съкращенията за заетостта на местно, регионално или национално равнище

 1. След като през януари 2012 г. Saab изпадна в несъстоятелност, безработицата в Тролхетан нарасна и достигна над 20 %, което я прави най-висока сред 290-те общини в страната. В съседните общини също беше отбелязан скок в безработицата поради същата причина, независимо че в много от тях делът на безработицата вече беше много висок.

Дружеството Saab Automobile също косвено е допринесло за последиците по отношение на заетостта и добавената стойност посредством закупуването на суровини и заплащането на консултантски услуги, както и на други услуги от доставчици. Националният институт за икономически изследвания (NIER) е изготвил приблизителна оценка на въздействието от закриването на Saab върху шведската икономика, от която е видно, че през 2010 г. Saab е създал около 3200 работни места при подизпълнителите си, което по това време се е равнявало на 0,9 външни работни места за всяко работно място в Saab.

Около 2000 от общо 3600 работници и служители в Saab живеят в Тролхетан, което съставлява 8,4 % от заетите лица в тази община.Съгласуван пакет персонализирани услуги, които трябва да бъдат финансирани, и разбивка на очакваните разходи, включително допълняемост с дейности, финансирани от структурните фондове

 1. Швеция предлага мерки и действия по линия на ЕФПГ, които надхвърлят обичайно предлаганите от Службата по заетостта, като използва „широкоспектърен инструментариум“, за да намери персонализирани решения. На практика така ще се полагат по-големи усилия за съдействие при търсенето на работа, професионално ориентиране, персонализирано обучение и повишаване на квалификацията (придобиване на нови ИТ-умения), признаване на трудовия стаж, пренасочване и преквалифициране на кадри, мерки за насърчаване на предприемачеството или помощ за самостоятелна заетост и специални срочни мерки (подпомагане на търсещите работа, помощи за преместване, помощи за обучение, мерки за подпомагане на работници и служители в неизгодно положение или в по-напреднала възраст да запазят работните си места или отново да навлязат на пазара на труда).

 2. На подпомаганите по линия на ЕФПГ работници и служители се предлагат широка гама от мерки по избор, в това число мерки, които обичайно не се предлагат от публичните служби по заетостта. Те могат да се възползват от мерки с по-продължителен срок на действие от обичайно предлаганите, както и от по-добро обслужване на по-ранен етап от обичайно предлаганото. Една от основните цели на всички изброени по-долу мерки е насочването към работни места в екологични предприятия, като в тази област Швеция заема една от водещите позиции в световен мащаб. Прогнозите сочат недостиг на работна ръка в тази област, като мерките по линия на ЕФРГ могат да спомогнат за неговото предотвратяване. През 2014—2015 г. в община Сотенес, чиято близост до регион Тролхетан позволява да се пътува ежедневно до намиращи се в този регион работни места, ще бъде изграден най-големият в света парк за производство на електрическа енергия от морски вълни.

 3. Мерките по линия на ЕФПГще включват следното:

 • Помощ при търсене на работа: работниците и служителите от целевата група ще получават по-персонализирана помощ и на по-ранен етап в сравнение с обичайно предоставяната, а на тези с дълъг трудов стаж ще бъде оказвана специална помощ. Предлаганите мерки ще включват и работа в група. На работниците и служителите ще бъдат предоставяни професионални напътствия.

 • Професионално ориентиране: на работниците и служителите от целевата група се предоставя засилена помощ на ранен етап поотделно или в група. Целта е на участниците да бъде предоставено реалистично професионално ориентиране в области, в които е налице търсене на работна ръка и в които се смята, че след завършването на допълнителен курс на обучение участниците имат добри шансове да намерят работа. Специално внимание ще бъде отделено на възможностите за работа в екологични отрасли.

 • Признаване на опита и обучение относно пазара на труда: признаване на опита понастоящем е възможно по общия ред в сферата на електроенергията, строителството, здравеопазването, промишлеността, транспорта и ресторантьорството. Помощта по линия на ЕФПГ ще предостави на съкратените работници и служители нови възможности в други области, в които те са придобили опит и в които могат да получат необходимата квалификация направо или посредством ограничено допълнително обучение, в това число в отрасли с работни места в екологични предприятия. На тези, които искат да се възползват от този вариант, ще бъде предложена и възможност за практическо обучение.

Службата по заетостта може да предложи по-кратки курсове за професионално обучение с цел заемането на работни места, необходимите умения за които не могат да бъдат придобити посредством обичайната система за обучение. Участието от страна на ЕФПГ ще предостави възможност на Службата по заетостта да предлага по-голям брой курсове, да предоставя възможност за допускане до дипломни изпити, да удължи срока от обичайните шест месеца на дванадесет месеца и да включи в наличния или бъдещия опит на отделното лице квалификацията „ръководител на проект“.

 • Стажове и практики и помощ при търсене на работа: с помощта на ЕФПГ срокът на стажовете и практиките при потенциални работодатели може да бъде удължен над обичайните шест месеца, ако може да се очаква, че това ще спомогне за назначаването на работника или служителя от съответния работодател.

 • Помощ за започване на стопанска дейност: освен обичайните мерки, с които се подпомага започването на стопанска дейност, помощта от страна на ЕФПГ ще предостави възможност на работниците и служителите да получат по-големи помощи за започване на стопанска дейност и по-дълго наставничество и консултации в областта на маркетинга.

 • Помощи за мобилност: те се предоставят, за да се подпомогне преместването на домакинства в друг град, за пътни разходи във връзка с участието в събеседвания за наемане на работа и пътни разходи за ежедневно пътуване до работното място.

 1. Посочените в заявлението разходи за изпълнение на действията по ЕФПГ в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006 са предназначени за подготвителни дейности, дейности по управление и контрол, информационни и популяризационни дейности.

 2. Персонализираните услуги, представени от органите в Швеция, представляват активни мерки на пазара на труда и попадат в обхвата на правомерните действия по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Органите в Швеция изчисляват общия размер на разходите на 10 909 120 EUR, като разходите за персонализирани услуги възлизат на 10 509 120 EUR, а разходите за изпълнение на действията по ЕФПГ — на 400 000 EUR (3,67 % от общата сума). Общият размер на поисканото финансово участие от ЕФПГ възлиза на 5 454 560 EUR (50 % от общия размер на разходите).

  Действия

  Очакван брой работници и служители в целевата група

  Очаквани разходи на работник/служител в целевата група
  (в евро)

  Общо разходи (ЕФПГ и национално съфинансиране) (в евро)

  Персонализирани услуги (член 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

  Помощ при търсене на работа

  1 350

  373

  503 550

  Професионално ориентиране

  1 350

  93

  125 550

  Признаване на опита и обучение относно пазара на труда

  800

  6 000

  4 800 000

  Стажове и практики и помощ при търсене на работа

  800

  5 000

  4 000 000

  Помощ за започване на стопанска дейност

  90

  9 778

  880 020

  Помощи за мобилност

  400

  500

  200 000

  Междинна сума на разходите за персонализирани услуги
  10 509 120

  Разходи за изпълнение на действията по ЕФПГ (член 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006)

  Подготвителни дейности
  80 000

  Управление
  190 000

  Информационни и популяризационни дейности
  60 000

  Дейности за контрол
  70 000

  Междинна сума на разходите за изпълнение на действията по ЕФПГ
  400 000

  Общо очаквани разходи
  10 909 120

  Участие на ЕФПГ (50 % от общия размер на разходите)
  5 454 560

 3. Швеция потвърждава, че описаните по-горе мерки допълват действията, финансирани по линия на структурните фондове Публичната служба по заетостта в Швеция ще актуализира контролните списъци, за да се гарантира, че получателите на помощи по линия на ЕФПГ няма да получават помощ и от други инструменти на Съюза, за да се предотврати двойно финансиране..

Дата/дати, на която/които е започнало или предстои да започне предоставянето на персонализирани услуги на засегнатите работници и служители

 1. Швеция е започнала да предоставя на засегнатите работници и служители персонализираните услуги, включени в съгласувания пакет, който се предлага за съфинансиране от страна на ЕФПГ, на 20 декември 2011 г. Следователно тази дата е началото на периода за допустимост на разходите, за които може да бъде отпусната помощ от страна на ЕФПГ.

Процедури за консултации със социалните партньори

 1. Тъй като производството в предприятието на Saab е спряно, Службата по заетостта има готовност да предприеме мерки в интерес на засегнатите работници и служители. Създадени са плодотворни отношения с общината, работодателите, организациите на професионалните съюзи и организациите за пренасочване и преквалифициране Startkraft и Trygghetsrådet (и двете учредени с колективни споразумения).

 2. Органите в Швеция потвърдиха, че са спазени изискванията, установени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения.

Информация за задължителни действия по силата на националното законодателство или колективни споразумения

 1. По отношение на критериите, предвидени в член 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, в своето заявление органите в Швеция:

 • потвърждават, че финансовото участие от ЕФПГ не замества мерки, които са задължение на дружествата по силата на националното законодателство или колективни споразумения;

 • доказват, че дейностите осигуряват подкрепа на отделни работници и не се използват за преструктуриране на дружества или отрасли;

 • потвърждават, че за посочените по-горе правомерни действия не получават помощ от други финансови инструменти на ЕС.

Системи за управление и контрол

 1. Швеция уведоми Комисията, че финансовото участие ще бъде управлявано от шведската публична Служба по заетостта (ПСЗ), която е била официално определена за управляващ и разплащателен орган по този проект. Счетоводните сметки на проекта ще бъдат проверявани от звеното за вътрешен одит, което е отделен орган на подчинение на ръководството на ПСЗ. Неговата задача е да подложи на проверка процеса по вътрешен контрол и проверка в ПСЗ и да предлага подобрения, както и да предоставя консултации и помощ на ръководството и генералния директор. Проектът ще бъде подлаган на редовен одит.

Финансиране

 1. Въз основа на подаденото от Швеция заявление предложеното участие от страна на ЕФПГ в съгласувания пакет персонализирани услуги (включително разходи за изпълнение на действията по линия на ЕФПГ) възлиза на 5 454 560 EUR, което представлява 50 % от общия размер на разходите. Предложената от Комисията сума, която да бъде отпусната от фонда, се основава на предоставената от Швеция информация.

 2. Като отчита максималния възможен размер на финансово участие от ЕФПГ в съответствие с член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, както и рамките за преразпределяне на бюджетните кредити, Комисията предлага да се мобилизират средства от ЕФПГ за цялата горепосочена сума, които да се предоставят по функция 1а от финансовата рамка.

 3. Предлаганият размер на финансовото участие ще позволи над 25 % от максималната годишна сума, предвидена за ЕФПГ, да остане на разположение за разпределение през последните четири месеца на годината съгласно изискването по член 12, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

 4. С представянето на настоящото предложение за мобилизиране на средства от ЕФПГ Комисията започва опростена тристранна процедура съгласно изискванията по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. с оглед да се осигури съгласието на двата клона на бюджетния орган относно необходимостта от използване на ЕФПГ и относно размера на исканата сума. Комисията приканва клона на бюджетния орган, който пръв постигне съгласие на подходящо политическо равнище по проекта на предложението за мобилизиране на средства, да информира другия клон и Комисията за своите намерения. В случай на несъгласие от страна на някой от двата клона на бюджетния орган ще бъде свикана официална тристранна среща.

 5. Отделно от това Комисията представя искане за прехвърляне на средства, за да бъдат вписани в бюджета за 2012 г. специални бюджетни кредити за поети задължения съгласно изискването по точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

Източник на бюджетните кредити за плащания

 1. След приемането от двата клона на бюджетния орган на случаите по ЕФПГ, които са в процес на разглеждане, наличните бюджетни кредити за плащания по бюджетния ред на ЕФПГ ще бъдат в размер на 6618 EUR. За покриване на допълнителната сума, необходима по настоящото заявление, ще бъдат прехвърлени 5 447 942 EUR от Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“.

 2. Според последните изчисления на Европейския инвестиционен фонд, който е управляващият орган на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“, плащанията, които е необходимо да бъдат направени до края на годината по линия на механизма, позволяват прехвърлянето на 5 447 942 EUR по бюджетния ред за ЕФПГ.

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2012/005 SE/Saab, подадено от Швеция)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление8, и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията9, и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия10,

като имат предвид, че:


 1. Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, и да се подпомага тяхната реинтеграция на пазара на труда.

 2. Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. дава възможност за мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишен таван от 500 милиона евро.

 3. На 25 май 2012 г. Швеция подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в предприятието Saab Automobile SA, в едно дъщерно предприятие, както и при 16 доставчици, и представи допълнителна информация до 20 август 2012 г. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансовото участие, установени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006. Поради това Комисията предлага да бъдат мобилизирани средства в размер на 5 454 560 EUR.

 4. С оглед на гореизложеното следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на финансово участие по заявлението, подадено от Швеция,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) за осигуряване на сумата от 5 454 560 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

1ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

2ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

3В съответствие с член 3, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1927/2006.

4http://www.acea.be/images/uploads/files/20110921_Pocket_Guide_3rd_edition.pdf

5http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/files/cars-21-final-report-2012_en.pdf

6http://www.acea.be/images/uploads/files/20120717_PRPC-FINAL-1206.pdf

7За редовно актуализирана информация вж.: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4558&langId=en

8ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

9ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

10ОВ C […], […] г., стр. […].

BG  BG


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница