Одобрявам: министър на вътрешните работиДата06.05.2017
Размер119.01 Kb.

- -

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВО

гр. Хасково, бул. “България” № 111
Рег. № 21013

06.08. 2014 г.ОДОБРЯВАМ:
МИНИСТЪР НА

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

З А Д А Н И Е З А П Р О Е К Т И Р А Н Е

ЗА ОБЕКТ: “Проектиране за изграждане на вътрешна газопроводна инсталация и основен ремонт на отоплителна инсталация в РУ на МВР Димитровград”


ФАЗА: Работен инвестиционен проект


Хасково, Август 2014 год.ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ОБЕКТ: “Проектиране за изграждане на вътрешна газопроводна инсталация и основен ремонт на отоплителна инсталация в РУ на МВР Димитровград”

ФАЗА: Работен инвестиционен проект

I. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Административната сграда на РУ на МВР Димитровград е построена през 1952 г., с масивна конструкция – стоманобетонови междуетажни плочи и стени от плътни тухли с дебелина от 38 см. за външните зидове и 25 см. за вътрешните. Цокълът е 0,60 м.. Сградата е на 4 етажа със сутерен без прозорци и таванско помещение под скатен покрив с дървена конструкция и керамични керемиди. На нивото на терена откъм вътрешния двор е пристроено котелно с площ от 24,00 кв.м..

ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕТАЖИТЕ:

Сутерен, св. височина 2,20 м.; застроена площ = 632,00 кв.м. – складови помещения без прозорци;

Партер, св. височина 3,85 м.; застроена площ = 675,00 кв.м. – паспортна служба, помещение служба „Пробация” при ОС”ИН”, помещение „Дежурна”, помещение за настаняване непълнолетни и малолетни, КИС;

2 и 3 етаж, св. височина 3,20 м.; застроена площ = 702,00 кв.м. – работни помещения;

4 етаж, св. височина 2,80 м.; застроена площ = 702,00 кв.м. – 7 бр. помещения в управление на Окръжна прокуратура – Хасково и помещения за задържане при РУ на МВР Димитровград;

таванско помещение, над зид 1,20 м. и било 4,00 м.; застроена площ 702,00 кв.м. – свободно поради вида на конструкцията

ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДАТАМеждуетажни плочи – стоманобетонова конструкция без изолация на пода на партера и тавана на 4 етаж;

Дограма – 5-камерни ПВЦ прозорци със стъклопакет 24 мм. от 2 стъкла по 4 мм., преобладаващ размер 1,5х1,8 м.;

Външна фасадна топлоизолация – 5 см. EPS с покритие от силикатна мазилка; 2 см. XPS около прозоречните отвори.

СЪЩЕСТВУВАЩА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯКотел – ОН 550 кВт., произведен 1977 г.;

Съществуваща горелка – дизелова, LAMBORGINI 880 кВт., произведена 2008 г.;

Съществуваща циркулационна помпа - 25Е50А ; G=22 л/сек. ; Н=40 м ; 2,2 кВт ел.мотор, произведена 2012г.

Котелът работи на нафта /промишлен газьол/.

Коминът е от неръждаема стомана, външен без топлоизолация.

Топлинните разширения се поемат от отворен разширителен съд на тавана.

Топлоносителя се отвежда от котела до сграден разпределителен колектор, находящ в сутерена на сградата, посредством стоманени тръби. Схемата на съществуващата хидравлична мрежа е колекторно-лъчева. Хоризонталната част на хидравличната мрежа е развита по тавана в коридора на сутерена, от където тръгват вертикалните щрангове доставящи топлоносител до консуматорите (вертикалните щрангове са зазидани в стените). Отоплителните тела са чугунени радиатори с височина 50 см., монтирани в обособени подпрозоречни ниши на помещенията и 100 см. на монтираните по стълбищните площадки.І

ІІ. ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

С цел оптимизиране и намаляване на разходите за отопление на сградата, изготвяне на проект за основен ремонт с цялостна подмяна на вече амортизираната сградна отоплителна инсталация / тръбна мрежа и отоплителни тела / и преустройство на съществуващото котелно с подмяна на котела и горелката за преминаване на отопление с газ.


ІIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАСНЕМАНЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Архитектурно-планировъчни изисквания:

Да се направи пълно архитектурно заснемане на сградата и пристроеното котелно със съществуващия външен комин, съгласно действащото законодателство.
ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

1. Архитектурно-планировъчни изисквания:

Да се предвиди евентуално изменение в разпределението при новото предназначение за работа на газ или комбиниран режим. Да се приведе съществуващото котелно помещение към сега действащата нормативна уредба.

Да се спазват всички изисквания на Норми за проектиране на административни сгради (публ., БСА, кн.8 от 1981год., посл. изм., БСА, кн.6 от 1986год.), Наредба Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № 4/21.05.2001 г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти.

2. Изисквания към част “Конструктивна” на проекта:

Да се разработи конструктивна част/становище на инженер-конструктор, ако се налага такава при ново изграждане или реконструкции, свързани с нови отвори или разширяване на същите.

Да се предвидят в количествените сметки видовете външни изкопни работи, ако се налагат такива.

3. Изисквания към част „Газификация”:

3.1. Ел.инсталация

3.1.1. Ел.инсталации – силнотокова;

3.1.2. Ел.инсталации - специална;

3.1.3. Ел. табло;

3.1.4. КИП и А, кабелни линии;

3.1.5. Взривобезопасно осветление;

3.1.6. Преработка на основната осветителна инсталация, за да отговаря на нормите за работа на котела на газ.

3.2. Машинно-технологична част

Да се предвиди захранване на стоманен газов котел.

Да се спазят в проекта всички изисквания на:

- Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносими и разпределителни газопроводи и на съоръжения, инсталации и уреди за природен газ (ДВ, бр. 67/02.08.2004 год.);

- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане обн. Държавен вестник брой: 64/18.07. 2008 год.;

- Наредба № 6 за технически норми и правила за проектиране, изграждане и ползване на оборудване и съоръжения за пренос на природен газ (ДВ, бр. 107/07.12.2004 год.).

3.2.1. Вътрешни газопроводи и демонтажни работи;

3.2.2. Горелки, газ, газорегулаторни линии и арматура в котелното помещение, връзка към съществуващ комин;

3.2.3. Вентилация на помещението, включително вентилатор взривозащитен;

3.2.4. Сигнализация за наличието на газ;

3.2.5. Пулт за управление, термостати;

3.2.6. Режимна карта за експлоатация;

3.2.7. Инсталация за замерване на емисии за вредни вещества;

3.2.8. Връзка ГЗРП-котелно помещение.4. Изкисквания към част “ОВ”:

При разработване на проекта да бъдат спазени всички нормативни актове касаещи обекта:

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти – 21 май 2001 г. – Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

- Наредба № 15 от 2005 г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съораженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

- Норми за проектиране на „ОВ и К инсталации” – 30.07.1986 г. – МССУ - и следващи допълнения и изменения;

- Наредба Iз-1975 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар;

- Наредба № 4 от 27.12.2006 г - Шумоизолиране на сгради и ограничаване на шума в околната среда при строителни работи;

- Наредба № 7 от 2004 г. /посл. изменение от 25.10.2013 г./ за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради – Министерство на регионалното развитие и благоустройството;

4.1. Отоплителна инсталация

Да се проектира вътрешна отоплителна инсталация, съобразена с действащата нормативна уредба в Р. България.

Да се проектира нова вътрешна отоплителна инсталация сградата, обезпечаваща топлинните загуби зимно време (дву-тръбна система), топлоносител вода, осигурен от стоманен газов котел с комбинирана газова горелка. Котела да се разположи в съществуващо котелно помещение. Отработените газове да се отвеждат посредством съществуващия комин. Да се осигури пресен въздух необходим за горивния процес, както и да се проектира аварийна вентилация, отразени в част „Газификация”. Щранг-схемата да е колекторно-лъчева. Тръбната разводка да е от стабилизирани полипропиленови тръби с алуминиева вложка, същите да са топлоизолирани. Вътрешните отоплителни тела да са алуминиеви радиатори, окомплектовани с регулираща и спирателна арматура, разположени в съществуващи подпрозоречни ниши (да се съобрази големината на новите алуминиеви радиатори не само с топлининте загуби, които трябва да покриват, но и с размера на подпрозоречните ниши, в който се поместват). Вертикалните щрангове да се скрият в обшивка от гипсокартон. Да се предвиди независим клон, отопляващ кухненските помещения - кухненски офис и зала стол (помещенията не се ползват в момента – да се предвиди отоплителна мощност за тях, без да се предвиждат радиатори). За санитарните помещения да се предвиди отопление – радиатори/стоманени лири за баня. Температурните разширения да се поемат от затворен разширителен кръг. Да се предвидят работна и резервна циркулационни помпи.

Да се предвиди втори независим локален клон за помещенията за задържане на 4 етаж, които са с денонощен режим на ползване, като за времето извън работа на общата инсталация, същите да се отопляват от евнтуално електрически котел. Разположението и обезопасяването на отоплителните тела в помещенията за задържане на 4 етаж да бъде съгласно Инструкция Із-1711/2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР.

4.2. Вентилационни инсталации:

Да се проектират общообменни вентилационни инсталации съобразно действащата нормативна уредба в Р. България и архитектурните подложки. В санитарните помещения не се предвижда общообменна вентилация, осигурена е естествена вентилация. Там където няма такава, помещенията да се вентилират принудително.

4.3. БГВ:

На база съществуващата инсталация, в „помещенията за задържане“ да се предвиди при необходимост на база съществуващия нов електрически 80-литров бойлер.

Да се предвидят малолитражни водонагреватели за „санитарните” помещения по етажите.

5. Специални изисквания:

5.1. В проектната разработка да се предвиди работа на горивните съоръжения както на природен газ, така и на нафта.

5.2. В проектната разработка да се предвиди обезопасителна инсталация, съгласно Наредба Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

5.3. При проектната разработка да бъде съобразена и с изискванията на Инструкция Із-1711/2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР.


IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Проектирането се възлага като еднофазно, във фаза: ”Работен инвестиционен проект”.

При изготвяне на работния проект задължително да се спазват изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. относно техническите изисквания и пълнотата на инвестиционните проекти, Наредба Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и всички действащи нормативни документи в отрасъла строителство, касаещи обекта на проектиране. При изготвяне на проектите да се отчетат и специфичните изисквания към този род инсталации.

Да се изготвят проекти и по следните части:

„Енергийна ефективност”;

„План за здраве и безопасност” с организация на изпълнението;

„Противопожарна безопасност” - съгласно Наредба № Із-1971/29.10.2009 год. по НСТНОБП;

Всички работни проекти с подробни количествени сметки да се представят в шест екземпляра и на електронен носител.

Количествените сметки да се представят и на електронен носител под формата на таблици Excel с отделни колони за единична и обща цена.

При изготвяне на проекта да се отчетат и специфичните изисквания към помещенията и инсталациите на различните служби в МВР /в помещенията за задържане/.

Проектът да се съгласува с Инспекция ”Специализиран технически надзор”- ДУССД – МВР (от упълномощено лице в инспекцията за технически контрол при ДУССД – МВР ), районните инспектори при ПБЗН и служба ХЕИ при МВР. След представяне на оценка за съответствие от фирма, извършваща независим надзор в строителството, която е била избрана съгл. ЗОП и е бил сключен договор, на основание чл.148, ал.3 от ЗУТ и §1а от Допълнителните разпоредби на ЗУТ проектите се представят в съответното звено при ДУССД за издаване на разрешение за строеж.

Проекта при необходимост да се съгласува и с опериращото на место газоразпределително дружество.

Проектът задължително се съгласува с Възложителя.

По време на извършване на СМР проектантите са длъжни да извършват авторски надзор на обекта, съгласно ЗУТ.

За допълнително възникнали въпроси по време на проектирането да се търси съдействието на Възложителя и Ползвателя.


ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Копие от Акт за публична държавна собственост № 1749/16.05.2008 г. - 2 страници;

2. Копие на Скица № 95/06.11.2013 г. – 2 страници;

3. Копие на писмо от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД за изградено отклонение от газоразпределителната мрежа в гр. Димитровград за РУ на МВР и възможност за присъединяване – 1страница.
ПРЕДЛАГА:

ДИРЕКТОР


ОДМВР ХАСКОВО

А. ЦАНКОВ

ИЗГОТВИЛИ:
ИОС при УССД ОДМВР:

К. Маджарова-Шамлиева

05.08.2014 г.
Н-к УССД ОДМВР

И. Станков

05.08.2014 г.
Отп. в 2 екз.

Екз. № 1 – ОДМВР Хасково

Екз. № 2 – адресата


СЪГЛАСУВАНО:
Началник ИТК ДУССД-МВР:

арх. В. Гаджовски

............................ 2014 г.
ВПД началник сектор КСР ДУССД-МВР:

инж. Б. Лозанов

............................ 2014 г.
Директор ДУССД-МВР:

С. Хубанов............................ 2014 г.Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница