Отчет 30 септември 2016 г. Пояснения към Консолидирания Финансов отчетДата07.08.2018
Размер173.71 Kb.

Бианор Холдинг АД

Междинен консолидиран финансов отчет

30 септември 2016 г.Пояснения към Консолидирания Финансов отчет
 1. Обща информация

“Бианор Холдинг” АД (Дружеството) е акционерно дружество, регистрирано в Софийски градски съд по фирмено дело № 8453/1998г.


„Бианор Холдинг” АД се формира като тип холдингово дружество в областта на информационните технологии и други видове инвестиционни проекти. В него е концентрирана административната, финансовата и счетоводната дейност, изготвяне на стратегията за развитие на дружествата (Групата), в които „Бианор Холдинг” АД има инвестиции и вземането на инвестиционните решения.
Седалището и адреса на управлението на Дружеството е: България, гр. София, ул. “Черковна” № 78.
Дружеството има едностепенна форма на управление – Съвет на директорите.
Съветът на директорите на Дружеството е в състав: Иван Димитров, Костадин Йорданов и Драгомир Бояджиев.
Изпълнителен директор на Дружеството е Костадин Стоянов Йорданов.

 1. Счетоводна политика
  1. База за изготвяне на финансовите отчети


Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), които са одобрени от Европейския съюз и МСФО издадени от Комитета по международни счетоводни стандарти (КМСС). Всички МСФО издадени от КМСС и влезли в сила към момента на изготвяне на финансовите отчети са одобрени и от Европейския съюз чрез процедурата установена от Европейската комисия.

Стандарти, изменения и разяснения, отнасящи се за периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г., които са приложими за Дружеството
МСФО 10, Консолидирани финансови отчети (приет с регламент № 1254 от 11.12.2012 г.; в сила за отчетни периоди започващи не по-късно от 1 януари 2014 г.). Новият стандарт отменя действието на прилагания до този момент МСС 27 и ПКР 12. Определят се правилата за съставяне и представяне на консолидираните финансови отчети, когато определено предприятие контролира едно и повече други предприятия.

МСФО 12, Оповестяване на дялови участия в други предприятия (приет с регламент № 1254 от 11.12.2012 г.; в сила за отчетни периоди започващи на или след 1 януари 2013 г.). Стандартът дефинира справедливата стойност и уточнява, че тя се базира на сделка, сключвана на основния пазар за активи или пасиви, а ако липсва такъв – на пазарът с най-благоприятни условия.

МСФО 13, Оценяване по справедилва стойност (приет с регламент № 1255 от 11.12.2012 г.; в сила за отчетни периоди започващи не по-късно от 1 януари 2014 г.). Стандартът изисква предприятието да оповестява информация за естеството на неговите дялови участия в други предприятия и свързаните с тях рискове, както и въздействието от тези дялови участия върху неговото финансово състояние, резултати и парични потоци.

МСС 27, Индивидуални финансови отчети (приет с регламент № 1254 от 11.12.2012 г.; в сила за отчетни периоди започващи не по-късно от 1 януари 2014 г.). Отменя същестуващия досега МСС 27. Прилага се при отчитане на инвестииции в дъщерни предприятия и асициирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети. Когато предприятието съставя индивидуални отчети, то отчита инвестициите в дъщерни дружества, съвместни предприятия или асоциирани предприятия по себестойност или в съответствие с МСС 32.


МСС 28, Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия (приет с регламент № 1254 от 11.12.2012 г.; в сила за отчетни периоди започващи не по-късно от 1 януари 2014 г.). Новият стандарт отменя съществуващия стар такъв.


Стандарти, допълнения и разяснения влезли в сила през 2014 г., чийто промени не се отнасят за дейността на Дружеството и не се прилагат:
МСФО 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване (с регламент № 1375 от 19.12.2013 г. Съветът по международни счетоводни стандарти публикува изменения на стандарта). Измененията са озаглавени: Новация на деривати и продължение на отчитането на хеджирането.

МСФО 10 , Консолидирани финансови отчети; МСФО 12, Оповестяване на дялови участия в други предприятия и МСС 27, Индивидуални финансови отчети (с регламент № 1174 от 20.11.2013 г.). МСФО 10 беше изменен, за да се отрази по-добре бизнес моделът на инвестиционните предприятия. МСФО 12 беше изменен с цел да се въведе изкисване за специфично оповестяване за такива дъщерни дружества на инвестиционни предприятия. С измененията на МСС 27 отпадна също така възможността инвестиционните предприятия да оценяват в своите индивидуални финансови отчети инвестициите в определени дъщерни дружества или по себестойност, или по справедлива стойност. Съветът по международни счетоводни стандарти публикува изменения на стандарта).

  1. Основни принципи при осъществяването на отчетността

Счетоводството се осъществява и финансовите отчети се съставят в съответствие с изискванията на чл. 4 ал. 1 от Закона за счетоводството при съобразяването със следните основни счетоводни принципи:


 • текущо начисляване

 • действащо предприятие

 • предпазливост

 • съпоставимост между приходите и разходите

 • предимство на съдържанието пред формата

 • запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период

 • независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс

Консолидираният финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена, модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви. Базите за оценката са оповестени подробно в счетоводната политика към консолидирания финансов отчет.
  1. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

Следва да се отбележи, че при изготвянето на представените консолидирани финансови отчети са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че тези оценки са базирани на най-пълното познаването на текущите събития и действия от страна на ръководството, то реалните резултати могат да бъдат различни от направените оценки и допускания.
  1. База за консолидиранеДъщерни дружества
Дъщерни са тези предприятия, които се намират под контрола на Групата. Контролът върху дъщерните предприятия се изразява във възможността да се ръководи финансовата и оперативната политика на дъщерното предприятие така, че да се извличат изгоди в резултат на дейността му. Консолидираните финансови отчети на Дружеството включват финансовите отчети на предприятието майка, така както и тези на дружествата под контрола на Групата чрез пълна консолидация. Дъщерните фирми са консолидирани от датата, на която ефективно е започнало упражняването на контрол. Консолидацията се преустановява при загуба на ефективен контрол върху дъщерното предприятие.

В самостоятелните финансови отчети на Дружеството, инвестициите в дъщерни предприятия, са включени по метода на покупката. При отчитане придобиването на дъщерни предприятия се използва метода на покупката. Стойността на придобиването се определя по справедливата стойност на придобитите активи, издадените капиталови инструменти, поетите пасиви към датата на придобиване плюс разходите, директно свързани с придобиването.


На 21.06.2016 г. на заседание на Съвета на директорите на Дружеството се взе решение за увеличение капитала на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД с 500 000 (петстотин хиляди) лева, чрез записване на 50 000 (петдесет хиляди) нови дяла, по 10 (десет) лева всеки.
На 22.06.2016 г. е сключен договор с „Бианор Сървисиз“ ЕООД за продажба на притежаваните от Дружеството акции в дъщерното дружество „Бианор Инк.“, САЩ.
На 05.07.2016 г. Търговският регистър при Агенция по вписванията вписа увеличение на капитала на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД. Увеличението е в размер на 500 000 лева, извършено чрез записване от едноличния собственик на 50 000 нови дяла по 10 лева всеки.
Придобитите разграничими активи и поети пасиви и условни задължения се измерват първоначално по справедливата стойност в деня на придобиването независимо от размера на малцинствено участие.
Към 30 септември 2016 г. „Бианор Холдинг” АД има инвестиции в следните дъщерни дружества:

 • „Бианор Сървисиз” ЕООД – 25 000 дяла по 10 лева

 • Bianor Inc. – 1 500 000 акции по 0.01 щатски долар (косвено чрез „Бианор Сървисиз” ЕООД)
Асоциирани дружества
Асоциирано е предприятието, в което инвеститорът (дружеството-майка) упражнява значително влияние (притежава пряко или косвено чрез дъщерни предприятия не по-малко от 20% от капитала на дружеството или на правото на глас в предприятието).
Асоциираното дружество се включва в консолидирания финансов отчет на Групата, като се прилага методът на собствения капитал - от датата, на която е придобито значително влияние от инвеститора и спира да се включва чрез този метод или от датата, когато дружеството се трансформира в дъщерно, или от датата, на която се приема, че значителното влияние е прехвърлено от инвеститора на трети лица.
На 09.06.2016 г. Търговският регистър при Агенция по вписванията вписа промени в собствеността на „Флипс Медиа“ ЕАД, регистрирайки „Флипс Медиа“ Инк. като едноличен собственик на „Флипс Медиа“ ЕАД в резултат на придобиване на всички акции от капитала на дъщерното дружество.
Към 30 септември 2016 г. „Бианор Холдинг“ АД притежава 34,19% (5 425 440 броя) от капитала на асоциираното дружество „Флипс Медиа“ Инк. Стойността на инвестицията е приблизително $3,6 млн. щатски долара.
Придобитите разграничими активи и поети пасиви и условни задължения се измерват първоначално по справедливата стойност в деня на придобиването независимо от размера на малцинствено участие.

Операции елиминирани при консолидацията
Всички вътрешно групови сделки, разчети и нереализирани печалби, свързани със сделки между компании от Групата, са елиминирани при консолидацията. Нереализираните загуби са също елиминирани, освен ако съответната стопанска операция не дава основание за обезценката на прехвърлените активи.


  1. Сделки в чуждестранна валута

Отделните елементи на Консолидираните финансови отчети на Групата са изготвени в български лева (лв.). Това е функционалната валута и валутата на представяне на Групата.


В Групата има дружества с функционална валута, различна от български лев и това са Bianor Inc. и Flipps Media Inc., чийто отчети са съответно във валута Щатски долар. Резултатите и финансовото състояние на предприятията, чиято функционална валута е различна се преизчисляват в български лева. Активите и пасивите се преизчисляват по заключителен курс към датата на баланса.
Заключителните курсове към датата на баланса, използвани за преизчисление на финансовите отчети на Bianor Inc. и Flipps Media Inc., чиято функционална валута е различна от български лев са както следва:

30 септември 2016

Щатски долар

1 USD = 1.75238 BGN

Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута на Групата по официалния обменен курс за деня на сделката, (обявения фиксинг на Българска народна банка). Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута в края на периода, са отразени в Консолидирания Отчет за дохода.


Паричните позиции, които са част от нетната инвестиции на Групата в Bianor Inc. и Flipps Media Inc., са деноминирани във функционалната валута на Групата. Възникналите курсови разлики са прекласифицирани в отделен компонент на капитала в консолидирания финансов отчет.
Валутният борд в България е въведен на 1 юли 1997 г. в изпълнение на препоръките на Международния Валутен Фонд (МВФ) и първоначално стойността на българския лев бе фиксирана към стойността на германската марка в съотношение 1:1. След въвеждането на еврото българският лев бе фиксиран към еврото в съотношение 1EUR = 1.95583 лв.

 1. Дефиниция и оценка на елементите във финансовите отчети  1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Всички други машини, съоръжения, транспортни средства и оборудване са представени по историческа цена намалена с начислената от придобиването им амортизация и обезценка. Историческата стойност включва разходи, които директно се отнасят към придобиването на актива и привеждането му в работно състояние. Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход.


Последващи разходи свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно предприятието да има икономически изгоди, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.
На 03.05.2016 г. Дружеството сключи договор във формата на нотариален акт за продажба на притежаваната офис сграда.
Амортизацията като процес на намаляване на стойността на дълготрайните материални активи вследствие на тяхното използване се начислява като се прилага МСС 16. Дълготрайните материални активи в Групата се амортизират по линейния метод при прилагане на следния полезен живот:


  • сгради – 80 години;

  • комуникационно оборудване и компютърна техника – 2.5 години;

  • транспортни средства – 5 години;
  • обзавеждане и други нетекущи активи – 6.67 години.

Избраният праг на същественост за материалните дълготрайни активи на Групата е в размер на 500 (петстотин) лева.


Остатъчната стойност и амортизационната норма на активите се преразглеждат, и ако е необходимо, се правят съответни корекции към всяка дата на изготвяне на финансовия отчет.
Печалбите и загубите от продажбата на имоти, машини, съоръжения и оборудване се определят като се сравнят приходите от продажбата с балансовата стойност и са включени в резултата от дейността.


  1. Нематериални активи

Разходи по придобиване на патенти, лицензи, софтуер и фирмени марки се отчитат като актив по историческа стойност намалена с начислените от придобиването им амортизация и обезценка. Нематериалните активи не се преоценяват. Ръководството извършва годишни прегледи на подлежащите на обезценка активи и в случаите, когато балансовата стойност на актива е по-висока от неговата възстановима стойност, той се обезценява до възстановимата си стойност.


Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод. Определеният полезен живот на активите е, както следва:


  • софтуер и права за ползване на софтуер – 2.5 години;

  • собствени продукти – 6 години;

  • други нематериални дълготрайни активи – 6.67 години;

  • търговска марка – 20 години.

Едно от дъщерните дружества от групата – „Бианор Сървисиз“ ЕООД притежава продукта – SyMa Pac, който е съвместна разработка с друго дружество. В процес на разработка е и друг собствен продукт – Po6ta product.


Асоциираните дружества „Флипс Медиа“ ЕАД и Flipps Media Inc. са собственици на мобилните приложения „Flipps“, “FITE” и „iMediaShare Personal”.
„Бианор Холдинг” АД притежава права за използване на софтуерна система за управление Clarity PPM (Project Portfolio Management System).
Избраният праг на същественост за нематериалните дълготрайни активи е в размер на 500 (петстотин) лева.

Търговска репутация
Всяко превишение на цената на придобиване над дела на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения към датата на придобиване представлява положителната репутация и се признава като актив. Положителната репутация се оценява първоначално по цена на придобиване, която представлява превишението на цената на придобиване над дела на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи, пасиви и условни задължения.


  1. Обезценка на активи

Балансовата стойност на активите на Групата се преразглежда към датата на изготвяне на консолидирания баланс с цел да се определи дали има индикации, че стойността на даден актив е обезценена.


За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност надхвърля възстановимата. Възстановимата стойност е по-високата от нетната продажна стойност и стойността в употреба.
За целите на определяне на обезценката, активите на Групата са групирани на най-малката разграничима група активи, за които могат да бъдат разграничени парични потоци – единица генерираща парични потоци.


  1. Финансови активи

Финансовите активи включват парични средства и следните категории финансови инструменти, с изключение на хеджиращите инструменти: заеми и вземания, финансови активи, отчитани по справедлива стойност като печалба или загуба, инвестиции, държани до падеж, и финансови активи, обявени за продажба. Финансовите активи се отнасят към различните категории в зависимост от целта, с която са придобити. Принадлежността им към съответната категория се преразглежда към всеки отчетен период.
  1. Материални запаси

Материалните запаси се посочват по по-ниската от цена на придобиване и нетната реализируема стойност. Нетната реализируема стойност представлява предполагаемата продажна цена в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително оценените разходи по завършване на производствения цикъл и тези, които са необходими за осъществяване на продажбата.


Загуба от обезценка се признава винаги в случай, че балансовата стойност на даден материален запас превишава неговата възстановима стойност. Загубите от обезценка се признават в Отчета за доходите. Разходът при потребление/ изписване се определя по метода „среднопретеглена” стойност.


  1. Активи на лизинг

Лизинг при който Дружеството приема в последствие всички рискове и изгоди от собствеността върху актива, се класифицира като финансов лизинг (финансово обвързан договор). При първоначално признаване активите на лизинг се оценят на стойност равна на, или по-ниска от тяхната справедлива стойност и сегашната стойност на минималните лизингови плащания. Всяка от тях се определя в началото на лизинговия договор.
  1. Данъци върху дохода

Текущите данъчни активи и/ или пасиви представляват тези задължения или вземания от бюджета, които се отнасят за текущия период и които не са платени към датата на баланса. Те са изчислени в съответствие с приложимата данъчна ставка и данъчни правила за облагане на дохода за периода, за който се отнасят, на база на облагаемия финансов резултат за периода. Всички промени в данъчните активи или пасиви са признати като елемент от разходите за данъци в Консолидирания Отчет за дохода.


Отсрочен данък се начислява по балансовия метод за всички временни разлики, явяващи се между данъчната основа на активите и пасивите и отчетната им стойност във финансови отчети. Ако обаче, данъчните временни разлики възникват от първоначалното признаване на актив или пасив, при което не е засегната нито счетоводната, нито данъчната печалба (загуба) по време на транзакцията, то тази разлика не се осчетоводява. При изчисляване на отсрочените данъци се използват данъчните ставки (и нормативна уредба), действали към датата на съставяне на баланса или тези, които се очаква да са в сила след нея.


  1. Данъци за възстановяване

Групата има данъци за възстановяване в размер на 15 хил. лв., които представляват ДДС за възстановяване.
  1. Капитал

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции.


Формираните от Дружеството резерви са законови и от емисия на акции.
Финансовият резултат включва текущия за периода финансов резултат и акумулираните печалби и загуби определени в Отчета за доходите.


  1. Доходи на персонала10.1. Планове за дефинирани вноски
Правителството на България носи отговорност за осигуряването на законовия минимален праг на пенсии по планове за дефинирани вноски. Разходите по ангажимента на Групата да превежда вноски по планове за дефинирани вноски се признават в Консолидирания отчет за доходите при тяхното възникване.
10.2. Платен годишен отпуск
Групата признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи по платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им за изминалия отчетен период.
10.3. Транзакции на базата на акции
Справедливата стойност на акции или опции към датата на издаването им се признава като разход за персонала, като се увеличава капитала на Дружеството. Разходите се признават за периода, за който се отнася възнаграждението. При прехвърляне на собствени акции, капитала на Дружеството не се променя.

  1. Финансови пасиви

Финансовите пасиви включват банкови заеми, търговски и други задължения и задължения по финансов лизинг.


Финансовите пасиви се признават тогава, когато съществува договорно задължение за плащане на парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни условия. Всички разходи, свързани с лихви, се признават като финансови разходи в Консолидирания отчета за дохода, освен в степента в която са капитализирани в съответствие с параграф 11 от МСС 23 Разходи по заеми. Групата е възприела алтернативния подход за признаване на разходите по заеми. Съгласно разрешеното алтернативно третиране, разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към придобиването, строителството или производството на един актив, се включват в стойността на този актив. Такива разходи по заеми се капитализират като част от себестойността на актива, когато съществува вероятност те да доведат до бъдещи икономически изгоди за предприятието и разходите могат надеждно да се оценят. Другите разходи по заеми се признават като разход в периода, през който са извършени. Групата прилага този принцип при третирането на разходите за лихви по ипотечния кредит, с който се финансира закупуването и строителството на новата офис сграда.


  1. Провизии, условни активи и условни пасиви

Към 30 септември 2016 г. няма начислени провизии за задължения в баланса на дружеството. Провизии се признават при наличие на правно и конструктивно задължение по най-добрата приблизителна оценка на възможните икономически изгоди, които ще изтекат при погасяването към датата на финансовия отчет. Към същият период няма признати условни активи и условни пасиви.
  1. Приходи и разходи

Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване плащане или възмездяване, като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и количествени рабати, направени от Групата.


При продажба на стоки, приходът се признава, когато са изпълнени следните условия:


 • значителните рискове и ползи от собствеността върху стоките са прехвърлени върху купувача;

 • не е запазено продължаващо участие в управлението на стоките или ефективен контрол върху тях;

 • сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

 • вероятно е икономическите изгоди от сделката да бъдат получени;

 • направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени могат надеждно да бъдат оценени.

Приходът, свързан със сделка по предоставяне на услуги, се признава, когато резултатът от сделката може надеждно да се оцени, на базата на степен на изпълнение.


Оперативните разходи се признават в Консолидирания Отчет за дохода в момента на ползване на услугата или към датата на тяхното възникване.
Приходи и разходи за лихви се отчитат на принципа на начислението. Приход от дивиденти се признава когато е установено правото да се получи плащането. 1. Свързани лица

„Бианор Холдинг” АД е отпуснало заеми на дъщерното си дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД в размер на 1,956 хил. лв. с падеж 30.06.2019 г. при 5 % годишна лихва.
 1. Финансирания

Клиент на едно от дъщерните дружества на „Бианор Холдинг” АД предоставя комуникационно оборудване с цел тестване на разработения за клиента софтуер. Това оборудване се предоставя безвъзмездно, и се осчетоводява като финансиране. Финансиранията се разсрочват и системно признават в Отчета за доходите с цел съпоставянето им със съответните разходи.
 1. Събития след балансовата дата

На 22 ноември 2016 г. „Флипс Медиа“ Инк. постигна споразумение за привличане на нов кръг инвестиция на стойност $3,036,230 щатски долара. Новата инвестиция във „Флипс Медиа“ Инк. е набрана изцяло от инвеститорите в Първия кръг. Инвестицията е осъществена чрез увеличение на капитала на дружеството с издаване на нови привилегировани акции от същия клас. В резултат на сделката се намали делът на „Бианор Холдинг“ АД от 34,19% на 18,17%, без промяна в броя на притежаваните акции (5 425 440 броя) от капитала на дружеството. „Бианор Холидинг“ АД губи значителното си влияние и прекфалифицира инвестицията във финансов актив, преоценявайки я по справедлива стойност в съответствие с МСС 39 в размер на 1,841 млн. лв.

Няма други събития, настъпили след датата на баланса, които да имат материален ефект върху финансовите отчети и да изискват оповестяване.
Дата на съставяне: 28 ноември 2016 г.
Изготвил:__________________________

Вяра ТодороваИзпълнителен директор:______________________

Костадин Йорданов1712 София, бул. „Александър Малинов” 51, тел. (02) 460-4200, факс (02) 955-5686,e-mail: investor@bianor-holding.bg, www.bianor-holding.bg

Каталог: download -> BIANOR
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
BIANOR -> Отчет 30 юни 2014 г. Пояснения към Консолидирания Финансов отчет
BIANOR -> IMediaShare на Бианор достигна 200 хиляди сваляния от Apple App Store
BIANOR -> Програма за корпоративно управление и нейното изпълнение 23 12. Допълнителна информация по раздел VI а от приложение №10 от наредба №2 на кфн 25
BIANOR -> Отчет 30 юни 2017 г. Пояснения към Консолидирания Финансов отчет
BIANOR -> До Комисия за финансов надзор До „Българска фондова борса – София” ад
BIANOR -> До Комисията за финансов надзор Копие до: „Българска фондова борса – София” ад
BIANOR -> Програма за корпоративно управление и нейното изпълнение 23 12. Допълнителна информация по раздел VI а от приложение №10 от наредба №2 на кфн 25
BIANOR -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към Консолидирания Финансов отчет
BIANOR -> До Комисия за финансов надзор До „Българска фондова борса – София” ад


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница