Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница1/40
Дата25.01.2018
Размер2.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

Годишен консолидиран доклад за дейността

Доклад на независимия одитор

Консолидиран финансов отчет


Параходство Българско речно плаване АД
31 декември 2010 г.


Съдържание


Страница

Годишен консолидиран доклад за дейността

-

Доклад на независимия одитор

-

Консолидиран отчет за финансовото състояние

1

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

3

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

4

Консолидиран отчет за паричните потоци

6

Пояснения към консолидирания финансов отчет

7

Годишен консолидиран доклад за дейността

2010 г.
Настоящият годишен консолидиран доклад за дейността на Групата представя коментар и анализ на консолидираните финансови отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на Групата като обхваща едногодишния период от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г.
Предприятието майка - Параходство Българско речно плаване АД е публично акционерно дружество със седалище и адрес на управление Република България, гр. Русе, община Русе, пл. Отец Паисий № 2.
Органите на управление на предприятието майка са Общо събрание на акционерите, Надзорен съвет и Управителен съвет.
Членове на Надзорния съвет:


 1. Химимпорт АД

 2. Българска Корабна Компания ЕАД

 3. Илия Костадинов ЗлатевЧленове на Управителния съвет:

 1. Любомир Тодоров Чакъров

 2. Александър Димитров Керезов

 3. Драгомир Неделчев Кочанов

 4. Миролюб Панчев Иванов

 5. Йордан Стефанов Йорданов

 6. Сергей Иванов Лазаров

 7. Иван Йорданов Иванов

Предприятието майка се представлява от изпълнителния директор инж. Драгомир Кочанов.


На редовно годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 29 юли 2009 г., е избран одитен комитет на предприятието майка с членове Спас Веселинов Пещерски и Северина Стефанова Петрова с мандат от две години на избирането им.
Акциите на предприятието майка са регистрирани на Българската фондова борса – София АД.
Капитал: Регистрираният капитал на предприятието майка се състои от 35 708 674 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на предприятието майка.

Предмет на дейност на предприятието майка : търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища и басейни (пространства), в т. ч.: превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби, други плавателни и други транспортни средства, буксировка и тласкане на плавателни средства и товари, корабно снабдяване, извършване на речни и морски услуги и други помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското мореплаване, осъществяване дейност на специализиран пристанищен оператор, чрез извършване на пристанищни дейности, свързани с обработка на ро-ро и фериботни товари, фрахтова и транспортно - спедиционна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия, кораборемонт за свои и чужди нужди, инвеститорска и инженерингова дейност, научно развойна дейност, подготовка и квалификация на кадри, други видове търговска дейност за които няма нормативна забрана. В своята дейност Дружеството може да сключва сделки в страната и чужбина, включително да придобива и отчуждава, недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книги, права върху изобретения, търговски марки, ноу -хау и други обекти на интелектуална собственост, да предявява и отговаря по искове, свързани с дейността му и спазване на действащото законодателство. Производствена, търговска и други дейности с горива, петролни, нефтохимически, химически и други продукти.

1. Информация за дейността на дружествата, формиращи Групата
Параходство Българско речно плаване АД е най-големият български корабособственик по брой и товароподемност на съдовете. Има възможност да се поемат и гарантират договори за превоз на стотици хиляди тона насипни товари. Поддържа се добра организация и сервиз на превозите по всички направления по река Дунав.
Дружеството е сертифицирано по стандарт ISO 9001:2000.
Параходство Българско речно плаване АД отчита една успешна 2010 г. с превозени 1 360.6 хил. тона товари и добри финансови показатели за своята дейност. Реализираните общи приходи са в размер на 34 054 хил. лв., а разходите за дейността възлизат на 31 777 хил. лв., и са с 34.4 % по – малко в сравнение с 2009 г.
Финансовият резултат на предприятието майка за отчетната 2010 година е печалба преди облагане с данък в размер на 2 277 хил. лв., след облагане с данък печалбата е 2 106 хил. лв.

Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%)

9.5%

10.4%

-8.2

Параходство Българско речно плаване АД отчита собственост върху 21 броя линейни кораба, 3 броя самоходни товарни кораба, 2 броя маневрени, 2 броя спомагателни кораба, един пътнически кораб и една фериботна платформа.


Разполагаемата средносписъчна линейна корабна мощност на предприятието майка за 2010 г. е 38 650 к.с. за 23 броя кораба.
Средносписъчният разполагаем корабен тонаж на предприятието майка за 2010 г. е 180 235 тона за 111 броя несамоходни съда. Процентът на натовареност на капацитета е 80.2 %.
Дъщерни дружества
Параходство Българско речно плаване АД осъществява контрол върху пет дъщерни дружества. Двете от тях, Маяк – КМ АД и Ви Ти Си АД са придобити през 2006 г. в резултат на извършеното преструктуриране в Групата Химимпорт АД.


Маяк – КМ АД е вписано в Търговския регистър на Шуменския Окръжен Съд под № 70, том 2, стр. 131 по фирмено дело № 70/1996 г.
Седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар, община Нови пазар, ул. Цар Освободител № 44.
Предмет на дейност - производство на палубни кранове, механизми на корпуси, надстройки, стоманени конструкции, оборудване и друга машиностроителна продукция, ремонт на селскостопанска техника.
Собственост: Дружеството е 100 % частна собственост.
Капитал: Дружеството е с капитал 1 002 663 лева, разпределен в 1 002 663 броя безналични акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка притежавани от :


Акционери

Участие в капитала

Параходство Българско речно плаване АД

94.22 %

Елпром АД

0.50 %

Физически лица

5.28 %

Общо:

100.00 %


Органи на управление: Дружеството е с едностепенна форма на управление:
Съвет на директорите

 1. Кирил Андонов Димитров

 2. Сергей Иванов Лазаров

 3. Георги Стефанов Ганчев

 4. Тихомир Иванов Митев

 5. Веселин Иванов Величков

Дружеството се представлява заедно от: 1. Кирил Андонов Димитров - изпълнителен директор

 2. Сергей Иванов Лазаров – Член на СД

и самостоятелно от: Тихомир Иванов Митев – Председател на СД


Ви Ти Си АД е регистрирано с решение на Варненски окръжен съд № 6962 от 21 октомври 2005 г. като акционерно дружество по фирмено дело № 3774/2005 г.
Съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството през 2008 г. дружеството извършва процедура по пререгистрация в Търговски регистър -Удостоверение 20081219145551/19 декември 2008 г.
Седалището на Ви Ти Си АД е в гр. Варна.
Адрес на управление: гр. Варна, Морска гара, ет. 1.
Основната дейност: Основната дейност на дъщерното дружество е морски и навигационни услуги, буксирна дейност, включително извършване на пристанищна услуга буксировка, влачене или тласкане на кораби, агентиране, чартиране и фрахтоване на кораби, опериране на кораби, спедиторска и комплексна транспортна дейност в страната и чужбина.
Дружеството се управлява от Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.
Изпълнителен директор е Росен Янакиев Чернаев, който е и представляващ Дружеството заедно и поотделно със заместник-председателя на Съвета на директорите Тихомир Иванов Митев.
Членовете на Съвета на директорите са :
1. Георги Павлов Бонин - Председател на Съвета на директорите

2. Тихомир Иванов Митев - Заместник-председател на Съвета на директорите

3. Сергей Иванов Лазаров - Член на Съвета на директорите

4. Росен Янакиев Чернаев - Член на Съвета на директорите


През 2009 г. Параходство Българско речно плаване АД основава в Словакия свое дъщерно дружество с ограничена отговорност. Дружество е регистрирано съгласно словашкото законодателство под името Интерлихтер – Словакия и е със седалище гр. Братислава. Предметът му на дейност е идентичен с този на предприятието майка. За управител е назначен инж. Драгомир Кочанов – изпълнителен директор на Параходство Българско речно плаване АД, гр. Русе. Дружеството е вписано в търговския регистър на 25 юли 2009 г.
На 2 юли 2010 г. фирма BLUE SEA HORIZON CORP е вписана в Регистъра на международните бизнес компании на Република Сейшел. Компанията е 100 % собственост на Параходство Българско речно плаване АД – град Русе. За управител е назначен г-н Павел Надворни. Уведомлението за регистрация е получено в Българско речно плаване на 15 юли 2010 г.
С дружествен договор от 28 юли 2010 г. е учредено Порт Пристис ООД със седалище гр. Русе пл. Отец Паисий 2 етаж 8 и управител Румен Стефанов Попов. Капиталът на дружеството се състои от 10 000 дяла по 10 лв. всеки. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

 • Параходство Българско речно плаване АД – гр. Русе - 55 %

 • Космос енерджи ЕООД – Варна - 15 %

 • Балкантурс ООД – Русе - 15 %

 • ДД Логистика ЕООД – Русе - 15 %

На 10 ноември 2010 г. предприятието майка е представило на КФН и БФБ информация за сключен на 05 ноември 2010 г. договор на между Община Русе и Порт Пристис ООД, като победител в проведения публично оповестен конкурс за избор на пристанищен оператор.


Крайният собственик на Групата е Химимпорт АД, регистрирано в Република България, чиито инструменти на собствения капитал се котират на Българска фондова борса София АД.
Дъщерните предприятия, включени в консолидацията, са както следва :


Име на дъщерното дружество

Страна на учредяванеВИ ТИ СИ АД

България

МАЯК - КМ АД

България

ИНТЕРЛИХТЕР – СЛОВАКИЯ

Словакия

БЛУ СИЙ ХОРАЙЗЪН КОРП

Република Сейшел

ПОРТ ПРИСТИС ООД

БългарияМаяк – КМ АД
Осъществяваната от Маяк- КМ АД основна дейност е:

 • Продажби на метални изделия за износ

 • Продажби на метални изделия за вътрешния пазар

 • Други продажби

 • Финансови приходи

Реализираните приходи по видове за 2010 г. спрямо 2009 г. са както следва:
 Реализирани приходи от дейността (в хил. лв.)

2010 г.

2009 г.

Продажби на изделия за износ

2 443

3 275

Продажби на изделия за вътрешния пазар

308

783

Други приходи

80

62

Финансови приходи

123

28

Данните, отразяващи дейността на предприятието показват, че относителният дял на износа и през 2010 г. остава значително висок, което говори за утвърдения международен авторитет на завода. Постоянно се поддържат деловите контакти и бизнес партньорства със световно известни компании, които са традиционни клиенти на Маяк -КМ АД.


Заводът реализира приходи не само от основната си дейност – производство на метални изделия, а и от извършването на услуги – главно на ремонт на оборудване, реализират се също приходи и от продажба на скрап и други материали.
Финансовите приходи в размер на 123 хил. лв. бележат увеличение в сравнение с 2009 г., дължащо се главно на доброто управление на паричните средства от ръководството.
През 2010 г. Маяк - КМ АД не е сключвало и прекратявало договори, в резултат на които се придобиват, отчуждават или предоставят за ползване от друго лице активи, представляващи 20% или повече от стойността на активите по баланса на Дружеството.
През 2010 г. Дружеството е правило капиталовложения предимно в машини и оборудване. Придобитите машини, съоръжения и оборудване през годината са на стойност 26 хил. лева. Направените разходи за основен ремонт, модернизация и подобрение са в размер на 9 хил. лв.
През изминалата година се запазва тенденцията приходите от продажба на продукция за външния пазар да превишават значително тези от продукцията реализирана на вътрешния пазар.
Ви Ти Си АД

Основната дейност на Ви Ти Си АД е швартоване, маневриране и буксировка на кораби. Дружеството притежава три нови и модерни моторни влекача: “SANMAR XII”, “SANMAR XIII”, “SANMAR XIV”, с които осъществява дейността си. Извършването на буксирни услуги включва въвеждане и извеждане на кораби, завързване и отвързване, проводка, преместване от едно кейово място на друго, както и превоз на материали от / до кораби, намиращи се в морето. Услугите се осъществяват в района на всички пристанища и морската акватория, включени в обхвата на териториалната компетентност на Дирекция Морска администрация гр. Варна и по-конкретно в следните пристанища: Варна - Изток, Варна - Запад, Петрол, Булярд Корабостроителна индустрия, КРЗ Одесос, ПЧМВ, Леспорт, Трансстрой, МТГ Делфин 1, ТЕЦ Варна, ТЕРЕМ и Балчик.


Акционерният капитал на ВИ ТИ СИ АД към 31 декември 2010 г. е 1 100 хил. лв. и съответства на актуалната регистрация в Търговския регистър. Внесеният напълно акционерен капитал при създаване на Дружеството е разпределен в 11 000 поименни акции с номинал 100 лв., притежавани от:


 • Параходство Българско речно плаване АД – 5 610 акции (51 % от капитала);

 • Конструктус ЕООД – 2 640 акции (24 % от капитала);

 • Али Гюрун – Турция – 1 375 акции (12.5 % от капитала);

 • Джем Севен – Турция – 1 375 акции (12.5 % от капитала ).


2. Акционерен капитал
Регистрираният капитал на предприятието майка се състои от 35 708 674 броя обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите.

2010

2009
бр.

бр.

Издадени и напълно платени акции:- в началото на годината

35 708 674

28 958 675

- издадени през годината

-

6 749 999

Акции, издадени и напълно платени към 31 декември

35 708 674

35 708 674

Списъкът на основните акционери на Групата е представен както следва:2010
2009Брой акции

%

Брой акции

%
Българска Kорабна Kомпания ЕАД

28 955 538

81.09

28 955 538

81.09

Други акционери до 5% индивидуално участие

6 753 136


18.91

6 753 136

18.91

35 708 674

100.0

35 708 674

100.0


3. Информация за консолидираните резултати от дейността
Групата има два основни бизнес сегмента – транспортна и производствена дейност. Дейността на сегмент Транспортна дейност включва търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях водни пътища и басейни, навигационни услуги, буксирна дейност, включително и извършване на пристанищна услуга буксировка, влачене или тласкане на кораби, агентиране, чартиране и фрахтоване на кораби, опериране на кораби, спедиторска и комплексна транспортна дейност в страната и чужбина. Сегмент Производствена дейност включва производство на палубни кранове, механизми на корпуси, надстройки, стоманени конструкции, оборудване и друга машиностроителна продукция, ремонт на селскостопанска техника.
Тези два оперативни сегмента се наблюдават от Ръководството, което взема стратегически решения на базата на коригирани оперативни резултати, които са показател за печалбата или загубата на отделните сегменти.

Транспортна дейност

Производствена дейност

Общо

31 декември 2010 г.

000 лв.

000 лв.

000 лв.

Приходи от:


- външни клиенти

36 965

2 809

39 774

- други сегменти

29

22

51

Приходи на сегмента

36 994

2 831

39 825

Промяна на материалните запаси

-

(120)

(120)

Разходи за материали

(13 940)

(1 265)

(15 205)

Разходи за персонал

(5 257)

(821)

(6 078)

Амортизация на нефинансови активи

(1 690)

(112)

(1 802)

Други разходи

(12 250)

(324)

(12 574)

Оперативна печалба на сегмента

3 857

189

4 046

Активи на сегмента

91 405

5 611

97 016  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница