Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница56/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59

Граница на платежоспособност


Към края на съответните отчетни периоди определената граница на платежоспособност е в съответствие с нормативните изисквания:

2009
000 лвСобствени средства, намалени с нематериални активи

31 789

Записан акционерен капитал

15 019

Резерви и фондове

35 307

Преоценъчни резерви

(18 142)Намаления
Участия в дъщерни дружества

(50)

Нематериални активи

(345)Граница на платежоспособност

23 763

Превишение /дефицит

8 0292008
000 лвСобствени средства, намалени с нематериални активи

29 270

Записан акционерен капитал

15 019

Резерви и фондове

(18 681)

Преоценъчни резерви

33 369Намаления
Участия в дъщерни дружества

50

Нематериални активи

437Граница на платежоспособност

23 626

Превишение / дефицит

5 644


    1. Валутен рискПолитика на Групата извън банковата дейност

По-голямата част от сделките на Групата се осъществяват в български лева. Чуждестранните транзакции на Групата, деноминирани в щатски долари, излагат Групата на валутен риск. Групата има дългосрочни търговски задължения и дългосрочни задължения по финансов лизинг в щатски долари, по-значителната част от които са свързани със закупуването на самолети. Тези задължения се отчитат по амортизирана стойност. Групата има краткосрочни и дългосрочни заеми в щатски долари. Тези вземания са класифицирани като кредити и вземания.


Чуждестранните транзакции на Групата, деноминирани в евро, не излагат Групата на валутен риск, тъй като курсът на българският лев е фиксиран към еврото по силата на Закон за валутен борд.
За да намали валутния риск, Групата следи паричните потоци, които не са в български лева. Групата има отделни процедури за управление на риска за краткосрочните (до 6 месеца) и дългосрочните (над 6 месеца) парични потоци в чуждестранна валута.
Политика на Групата по отношение на банковата дейност
Валутният риск представлява потенциалната възможност за реализиране на загуба за Групата в резултат на промени във валутните курсове.
В Република България курсът на българския лев към eврото е фиксиран със Закон за валутен борд. Дългата позиция на българската банка в eвро не носи риск за Групата.
Валутни позиции в други валути включват основно активи и пасиви на банката в Република Македония, деноминирани в македонски денари, което е функционалната валута на банката в Република Македония. Поради това, тези позиции не носят валутен риск за Групата.
Валутната структура на финансовите активи и пасиви по балансова стойност към
31 декември 2009 г. е следната:

Лева
Евро
Щатски долари
Други
Общо
000 лв
000 лв
000 лв
000 лв
000 лв

Финансови активи
Предоставени ресурси и аванси на банки

27
29 169
32 108
2 991
64 295

Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа

11 528
-
-
-
11 528

Финансови активи за търгуване

6 123
7 310
12 358
1 181
26 972

Предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно

778 990
328 206
40 777
8 946
1 156 919

Финансови активи за продажба

40 399
14 938
43
221
55 601

Финансови активи до падеж

36 816
54 904
-
12 744
104 464

Общо активи

873 883
434 527
85 286
26 083
1 419 779Финансови пасивиДепозити от банки

4 125
118
19
30
4 292
Кредити от банки

40 068
284
40 352
Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа

3 001
824
3 825
Задължения към други депозанти

729 483
687 592
104 863
22 661
1 544 599
Други привлечени средства

2 005


2 005
Общо задължения

778 682
688 534
104 882
22 975
1 595 073

Нетна позиция

95 201
(254 007)
(19 596)
3 108
(175 294)Валутната структура на финансовите активи и пасиви по балансова стойност към


31 декември 2008 е следната:

Лева
Евро
Щатски долари
Други
Общо
000 лв
000 лв
000 лв
000 лв
000 лв

Финансови активи
Предоставени ресурси и аванси на банки

4 019
22 522
17 576
2 597
46 714

Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа

23 033
-
-
-
23 033

Ценни книжа за търгуване

2 946
8 065
9 654
1 054
21 719

Предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно

672 640
272 992
34 167
6 485
986 284

Финансови активи за продажба

28 490
13 246
4 291
215
46 242

Финансови активи до падеж

46 252
55 346
-
22 214
123 812

Общо активи

777 380
372 171
65 688
32 565
1 247 804Финансови пасиви
Депозити от банки

4 072
134
28
16
4 250

Кредити от банки

10 003
-
-
313
10 316

Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа

15 504
-
-
-
15 504

Задължения към други депозанти

781 163
516 986
86 602
32 322
1 417 073

Други привлечени средства

4 120
-
-
-
4 120

Общо задължения

814 862
517 120
86 630
32 651
1 451 263Нетна позиция

(37 482)
(144 949)
(20 942)
(86)
(203 459)

    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница