Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница57/59
Дата22.07.2016
Размер2.62 Mb.
ТипОтчет
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59

Лихвен рискПолитика на Групата извън банковата дейност

Политиката на Групата е насочена към минимизиране на лихвения риск при краткосрочното финансиране. Към 31 декември 2009 г. Групата е изложена на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по краткосрочните банкови заеми, които са с променлив лихвен процент.


Политика на Групата по отношение на банковата дейност

По отношение на банковата дейност на Групата лихвен риск е вероятността от потенциално изменение на нетния приход от лихви или нетния лихвен марж, поради изменение на общите пазарни лихвени равнища. Управлението на лихвения риск в Групата се стреми да минимизира риска от намаляване на нетния лихвен доход в резултат от промени в лихвените нива.


За измерване и оценка на лихвения риск Групата използва метода на GАР-анализа (анализа на несъответствието/ дисбаланса). Чрез него се идентифицира чувствителността на очакваните приходи и разходи спрямо развитието на лихвения процент.
Методът на GАР-анализа има за цел да определи позицията на Групата, общо и по отделни видове финансови активи и пасиви, по отношение на очаквани изменения на лихвените проценти и влиянието на това изменение върху нетния лихвен доход. Той подпомага управлението на активите и пасивите и е инструмент за осигуряване на достатъчна и стабилна нетна лихвена рентабилност.
Дисбаланса на Групата между лихвените активи и лихвените пасиви към 31 декември 2009 е отрицателен и е в размер на 202 162 хил. лв. GAP коефициентът, като израз на този дисбаланс, съпоставен с общите доходоносни активи на Групата (лихвените активи и капиталовите инструменти) е минус 15.04%.

До 1 месец
От 1 до 3 месеца
От 3 месеца до 1 година
От 1 година до 5 години
Над 5 години
Общо
000 лв
000 лв
000 лв
000 лв
000 лв
000 лв

Лихвени активи


Предоставени ресурси и аванси на банки

64 295
-
-
-
-
64 295

Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа

5 539
5 989
-
-
-
11 528

Финансови активи за търгуване

-
-
-
3 631
6 227
9 858

Предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно

109 959
96 057
230 627
511 213
209 063
1 156 919

Финансови активи държани за продажба

221
11 354
-
34 273
-
45 848

Финансови активи държани до падеж

11 465
8 807
1 279
80 823
2 090
104 464

Общо лихвени активи

191 479
122 207
231 906
629 940
217 380
1 392 912

Лихвени пасиви


Депозити от банки

251
-
4 041
-
-
4 292

Кредити от банки

-
-
-
5 347
35 005
40 352

Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа

3 001
824
-
-
-
3 825

Задължения към други депозанти

643 156
191 193
272 143
437 877
231
1 544 600

Други привлечени средства

196
100
457
883
369
2 005

Общо лихвени пасиви

646 604
192 117
276 641
444 107
35 605
1 595 074

Дисбаланс между лихвените активи и пасиви, нетно

(455 125)
(69 910)
(44 735)
185 833
181 775
(202 162)

Поддържането на отрицателен дисбаланс излага Групата на риск от намаление на нетния лихвен доход при покачване на лихвените проценти. Влиянието на дисбаланса отчетен към 31 декември 2009, върху нетния лихвен доход, при прогноза за 2% (2008: 1%) покачване на лихвените нива в хоризонт от 1 година е спадане на нетния лихвен доход с 608 хил. лв. (2008: 673 хил. лв.).


Дисбаланса на Групата между лихвените активи и лихвените пасиви към 31 декември 2008 е отрицателен и е в размер на 221 818 хил. лв. GAP коефициента, като израз на този дисбаланс, съпоставен с общите доходоносни активи на Групата (лихвените активи и капиталовите инструменти) е минус 18.04%.

До 1 месец
От 1 до 3 месеца
От 3 месеца до 1 година
От 1 година до 5 години
Над 5 години
Общо
000 лв
000 лв
000 лв
000 лв
000 лв
000 лв

Лихвени активи


Предоставени ресурси и аванси на банки

46 698
16
-
-
-
46 714

Ценни книжа за търгуване

17 058
5 975
-
-
-
23 033

Вземания по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа

-
-
331
9 285
132
9 748

Предоставени кредити и аванси на клиенти, нетно

48 968
38 570
178 581
505 945
214 220
986 284

Финансови активи за продажба

1 537
-
5 085
28 985
4 247
39 854

Финансови активи до падеж

23 202
10 767
3 769
83 956
2 118
123 812

Общо лихвени активи

137 463
55 328
187 766
628 171
220 717
1 229 445

Лихвени пасиви


Депозити от банки

4 250
-
-
-
-
4 250

Кредити от банки

-
-
-
-
10 316
10 316

Задължения по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа

15 504
-
-
-
-
15 504

Задължения към други депозанти

561 684
131 324
295 619
428 431
15
1 417 073

Други привлечени средства

494
230
1 643
1 753
-
4 120

Общо лихвени пасиви

581 932
131 554
297 262
430 184
10 331
1 451 263

Дисбаланс между лихвените активи и пасиви, нетно

(444 469)
(76 226)
(109 496)
197 987
210 386
(221 818)

    1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   59


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница