Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход


Стандарти, изменения и разяснения, които вcе още не cа влезли в cила и не cе прилагат от по-ранна дата от Дружествотостраница3/3
Дата22.07.2016
Размер250.01 Kb.
ТипОтчет
1   2   3

Стандарти, изменения и разяснения, които вcе още не cа влезли в cила и не cе прилагат от по-ранна дата от Дружеството


Следните нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти са публикувани, но не cа влезли в сила за финансовата година, започваща на 1 януари 2014 г. и все още не са приети от ЕС и поради това не cа били приложени от по-ранна дата от Дружеството:

 • МСФО 9 „Финансови инструменти” в сила от 1 януари 2015 г., все още не е приет от ЕС

МСФО 9 представлява първата част от проекта на Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) за замяна на МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване”. Той заменя четирите категории финансови активи при тяхното оценяване в МСС 39 с класификация на базата на един единствен принцип. МСФО 9 изисква всички финансови активи да се оценяват или по амортизирана стойност, или по справедлива стойност. Амортизираната стойност предоставя информация, която е полезна при вземането на решения, относно финансови активи, които се държат основно с цел получаването на парични потоци, състоящи се от плащане на главница и лихва. За всички други финансови активи включително тези, държани за търгуване, справедливата стойност представлява най-подходящата база за оценяване. МСФО 9 премахва необходимостта от няколко метода за обезценка, като предвижда метод за обезценка само за активите, отчитани по амортизирана стойност. Допълнителни раздели във връзка с обезценка и счетоводно отчитане на хеджиране са все още в процес на разработване. Ръководството на Дружеството не очаква измененията да бъдат приложени преди публикуването на всички раздели на стандарта и към момента не може да оцени техния цялостен ефект.

Измененията изключват дружества, които отговорят на дефиницията „инвестиционни предприятия“ и имат определени характеристики, от изискването да консолидират своите дъщерни предприятия. Вместо това инвестициите в дъщерни предприятия следва да се отчитат от инвестиционните дружества по справедлива стойност в печалбата или загубата.

 • МСС 36 „Обезценка на активи” (изменен) в сила от 1 януари 2014, все още не е приет от ЕС

Измененията изискват оповестяване на информация относно възстановимата стойност на обезценени нефинансови активи, в случай че тя е определена на базата на справедливата стойност, намалена с разходите за продажба. Те следва да се приложат ретроспективно. По-ранното прилагане е възможно само заедно с МСФО 13.

 • МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване” (изменен) в сила от 1 януари 2014, все още не е приет от ЕС

 • КРМСФО 21 „Данъци“, в сила от 1 януари 2014, все още не е приет от ЕС

Ръководството на Дружеството е в процес на оценка на възможните ефекти от прилагането на посочените стандарти върху финансовото състояние и резултатите от дейността.


  1. Промени в приблизителните оценки


При изготвянето на междинни финансови отчети ръководството прави редица предположения, оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи.

Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати.

При изготвянето на представения междинен съкратен финансов отчет значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики на Дружеството и основните източници на несигурност на счетоводните приблизителни оценки не се различават от тези, оповестени в годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2013 г., с изключение на промените в приблизителната оценка на провизията за разходи за данъци върху дохода.

  1. Управление на риска относно финансови инструменти


Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

Междинният съкратен финансов отчет не включва цялата информация относно управлението на риска и оповестяванията, изисквани при изготвянето на годишни финансови отчети, и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2013 г. Не е имало промени в политиката за управление на риска относно финансови инструменти през периода.


 1. Значими събития и сделки през периода


  Като цяло състоянието на Дружеството е стабилно въпреки сегашната икономическа среда и разполага с достатъчно капитал и ликвидност да обслужва своите оперативни дейности и дългове.
 1. Собствен капитал

  1. Акционерен капитал


Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 4 614 813 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всички акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

 
30септември

2014

30септември

2013
Брой издадени и напълно платени акции:
 

 
В началото на периода
4 614 813

4 614 813
Общ брой акции, оторизирани в края на периода
4 614 813

4 614 813
Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен, както следва:30септември

30 септември

30септември

30септември
2014

2014

2013

2013
Брой акции

%

Брой акции

%
„Дир.бг Холдинг“ ЕАД

4 243 469

91.95

4 510 033

97.73

Лого Къмпани ЕООД

266 564

5.78

-

-

Иван Александров Иванов

29 988

0.65

29 988

0.65

Други

74 792

1.62

74 792

1.62
4 614 813

100

4 614 813

100


 1. Разходи за данъци върху дохода


Признатите разходи за данък са базирани на най-добрата преценка от страна на ръководството за очакваната годишна ставка за корпоративен данък за 2014 г., приложена за финансовия резултат, реализиран през текущия междинен период към 30 септември 2014 г. (очакваната годишна ставка за тримесечния период, приключващ на 30 септември 2013 г., е била 10 %).
 1. Загуба на акция

Основната загуба на акция са изчислени, като за числител е използвана нетната загуба, подлежаща на разпределение между акционерите на Дружеството.

Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основната загуба на акция, както и нетната загуба, подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции, е представен, както следва:


30септември

30септември
2014

2013


Печалба/Загуба, подлежаща на разпределение (в лв.)

(281000)

(120 000)


Среднопретеглен брой акции

4 614 813

4 614 813

Загуба на акция (в лв. за акция)

(0.06)

(0.03)

 1. Сделки със свързани лица


Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, дружества под общ контрол и ключов управленски персонал.

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.


  1. Сделки със собствениците

   30септември

   30септември
   2014

   2013
   000 лв.

   000 лв.

   - продажба на услуги на:

   13

   14

   ДИР.БГ ХОЛДИНГ


   13

   14

   - покупки на услуги от:
   1

   ДИР.БГ ХОЛДИНГ


   -

   1
  2. Сделки с други свързани лица под общ контрол

30септември

30септември
2014

2013
000 лв.

000 лв.


- продажба на услуги на:

14

180

КАФЕ РЕКЛАМ СОФИЯ

14

180- покупки на услуги от:

-

2

КАФЕ РЕКЛАМ СОФИЯ

-

2
  1. Сделки с ключов управленски персонал

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите и изпълнителния директор. Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:
30септември

30септември
2014

2013
000 лв.

000 лв.

Краткосрочни възнаграждения:

 

 

Заплати, включително бонуси

180

220

Разходи за социални осигуровки

9

5

Служебни автомобили

10

28

Общо възнаграждения

199

253
 1. Събития след края на отчетния период


Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на междинния съкратен финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване.
 1. Одобрение на междинния съкратен финансов отчет


Междинният съкратен финансов отчет към 30 септември 2014 г. (включително сравнителната информация) е одобрен и приет от Съвета на директорите на 29.10.2014 г.

Каталог: about.dir.bg -> files
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход
files -> Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние
files -> Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница