П л а н за действие при подготвен или извършенДата22.07.2016
Размер89.01 Kb.


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ.СВ . КИРИЛ И МЕТОДИЙ „ 3643,Ковачица,общ,Лом,обл,Монтана,ул.”Десета” №10,еmail:kovachiza@abv.bg,тел,09720/2377

УТВЪРЖДАВАМ:…………………..

ДИРЕКТОР

РУМЯНА ВАЦОВА

Заповед № / 2014 Г.

П Л А Н

ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОДГОТВЕН ИЛИ ИЗВЪРШЕН

ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

На основание чл. 9, ал. 2 от Закона за защита при бедствия и във връзка с писмо № 9107-9/18.01.2013 г. на МОН.

Съгласувал: …………………………….

НАЧАЛНИК РУ „ПОЛИЦИЯ” – град Лом

Владимир Владимиров
ДАТА: ……………………………………..

ИЗГОТВИЛ: …………………………Румяна Вацова
2014 година

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ:


 1. Настоящият план регламентира ситуациите, стратегиите, отговорностите,съвместните процедури, тактики и правила за действие на ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Ковачица за овладяване на кризисна ситуация, предизвикана от терористична заплаха или извършен терористичен акт срещу личност, обект или дейност, а така и при прилагане на мерки за преодоляване на последствията за децата и учениците, педагогическия и непедагогическия персонал и временно пребиваващи външни лица на територията на училището.


ІІ.ЦЕЛ НА ПЛАНА:
Създаване на организация за оптимално изпълнение на задачите при овладяването на кризи, своевременно и непрекъснато ръководство и управление на целите и средствата при кризисни ситуации и бедствия и опазване живота и здравето на учениците и служителите.
ІІІ:ОБЩА ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ
Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си служи със заплаха посредством насилие или заплаха за насилие, за да постигне политическа промяна и /или значително негативно въздействие върху важни за държавата и обществото материални ценности.
ІІІ.І. Тероризъм има винаги когато:

 1. В мотивите за извършване на престъпно деяние и целите на същото на политически мотиви.

 2. Извършителите са склонни към насилие или със същата важност към заплаха за насилие.

 3. Дейността е замислена да намери далечни психологични отражения, надхвърлящи непосредствената цел или непосредствените жертви

 4. Последствията от дейността са с голямо негативно икономическо въздействие.

 5. Дейността се извършва от група, която не се идентифицира с конкретна държава.

 6. Терористичните действия са предварително обмислени и детайлно планирани, като носят белезите на операцията, която отразява конкретните цели и мотиви на изпълнителите, отговаря на възможностите им и е предназначена за определена публика.тактическите прийоми за осъществяване на терористична дейност са в съответствие с поставените цели.

 7. Рискови фактори, определящи терористичната заплаха срещу Република България са:

Трайно установили се в страната значителен брой чужди граждани от държави които се определят като рискови;
Непрекъснато увеличаване на трафика от транзитно преминаващи през страната чужди граждани и такива търсещи убежище в нея, което увеличава риска от проникване на терористични елементи;
Активизирането на дейността на религиозни организации и емисари на над национални формирования сред определени български общности, насочена към нейното консолидиране около крайни форми на религиозна изява;
Наличието в страната на симпатизанти на терористични организации и радикални формирования на религиозна основа;
Новата и по- активна роля на Република България, членството и в Нато и ЕС и участието в антитерористични и военно- хуманитарни операции;
Наличието на краен национализъм, етнически противоречия, социално- икономически проблеми и съществуващи нерешени въпроси на държавността в Югоизточна Европа;
Активизирането на радикални организации и секти в страните от региона, които се опитват да разширяват дейността си;
Компактните общности с нисък социален статус и активизирането на публичните дискусии за ролята на религиите, като предпоставка за спечелването на отделни лица за каузата на радикализма;

ІІІ.ІІ. Вероятни терористични тактики, които могат да бъдат използвани от терористична група при извършване на терористичен акт:


 • Атентат срещу видни личности;

 • Отвличане на важни личности или транспортни средства(автобус, влак, самолет, кораб)

 • Палеж на обект;

 • Взривяване на СВУ в обект;

 • Атака и превземане на обект;

 • Вземане на заложници;

 • Използване на специални оръжия (химическо или биологическо)

 • Замърсяване на околната среда в или около обекта;

 • Шантаж;


ІІІ.ІІІ. Специфични особености на обстановката и заплахите за средата в която се изпълняват задачите:

 • Емоционално въздействие, подбуждане на страх сред обществото и привличане вниманието на отделни граждани или групи от граждани към изповядваната от терористите кауза;

 • Човешки жертви и материални щети в обекта подложени на терористичен акт;

 • Разрушения на отделни сгради, нарушаване контрола на въздушния транспорт, регулация на ЖП трафик, на пристанищните операции;

 • Предизвикване на енергиен недостиг, нарушаване водоснабдяването, нарушение в работата на банковата система и информационните структури;

 • Проникване в компютърно управляване мрежи от системи за управление на ресурси (енергоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и др.) с цел нарушаване нормалния начин на функциониране и шантажиране на обществото;ОУ Св.св.Кирил и Методий” с.Ковачица е разположено в близост до АЕЦ Козлодуй
ІІІ.ІV. Използвани средства:

Използването на терористичните средства за поразяване могат да се дефинират в две групи • Взривни устройства

 • Средства за физическо и психологическо поразяване на много хора причиняващи значителни екологични щети.

ІІІ.V. Задължителни условия за изпълнение които се спазват при въвеждането на прана в действие.

 • Да не се поставя в опасност живата и здравето на деца, взети за заложници от други граждани при извършване на терористичен акт;

 • Да не се поставя в опасност живота и здравето на служители, участващи в предотвратяването, ограничаването и прекратяването на терористичен акт;

 • Да се запази целостта и годността на обекта и съоръженията в него;

Оценка на риска и спецификата на реагирането на терористична дейност, дават основание действията да се дефинират в два основни варианта:

1.Действия при заплаха от извършване на терористични актове

2. Действия по овладяване на кризи, възникнали в следствие на терористична дейност и ликвидирането на последствия от терористични актове.

С цел недопускане на предпоставки за възникване на заплахи или терористични действия в ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Ковачица са взети следните мерки: • Поставено е видео наблюдение в сградата на училището;

 • Има дневна охрана


ІV. ЗАДАЧИ НА СТРУКТОРНИТЕ ЗВЕНА


 1. Директора на ОУ”Св.св.Кирил и Методий” :

 • Придобива информация за терористична заплаха;

 • Провежда превантивни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност;

 • Уведомява незабавна компетентните органи;

 • Организира оповестяването за създадената обстановка;

 • Предприема мерки за защита на учениците, служителите и временно пребиваващите в обекта хора;

При получаване на информация за инциденти, свързани със задействането на взривни устройства, оръжия за масово унищожаване, катастрофи, аварии и др. в училища, детски градини и обслужващите звена, информирането на областния управител, общините и РИО се извършва незабавно от директора или упълномощено от него лице.
V. ОСИГУРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И ДЕЙСТВИЯ.
1. Мерки за защита на учениците и служителите на ОУ” Св.св.Кирил и Методий” .

2. Медицинско осигуряване:

Целта на медицинското осигуряване е да се сведе до минимум пострадалите сред учениците и служителите при овладяване на кризата до явяване на компетентните органи. В ОУ „ Св.св.Кирил и Методий” тази функция се осъществява от Валентина Георгиева – мед.лице назначено от община Лом към училището и детската градина.

Основната задача на медицинското лице е оказване на първа медицинска помощ.Учениците и служителите получават първа медицинска помощ под формата на взаимопомощи само помощ. 1. Психологическо подпомагане.

Психологическото подпомагане на учениците и служителите в първоначалния момент на възникване на кризата се осъществява от Психолаборатория на МВР Монтана, а в последствие от психолозите на здравните заведения от района от където се провежда операцията.

Постигане на горепосочената цел се осъществява по следния замисъл: • Незабавно се извършва снабдяване с подкрепителни средства(вода, храна и топъл чай)


VІ. ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ.


 1. При заплаха от терористична дейност

При наличие на достоверна информация от заплаха на терористични действия , необходимостта от предприемане на спешни превантивни действия по оказания от вишестоящи органи се въвеждат в действие допълнителни мерки за сигурност.

 1. При извършен терористичен акт.

В случай на вземане на заложници и при остър недостиг на време взаимодействието се организира от областния управител.

При получаване на сигнал за подготвяне на терористичен акт, извършване на терористичен акт с вземане на заложници и извършен вече терористичен акт, времето за оповестяване е 10 минути след началото.


Изготвил:Румяна Вацова

В зависимост от обстановката взаимодействието ще се осъществи със съседните области, общини и структури и териториални структури на изпълнителната власт съгласно приложение №1

Приложение 1

Дейност

Срок

Изпълнител

1.

Уведомяване на учениците и служителите на ОУ”Св.св.Кирил и Методий” за заплаха или извършен терористичен акт

До 10 минути от началото

Директора

2.

Уведомяване на ОУ ПБЗН – Монтана на тел.112, оповестяване на структурните звена на МВР на територията на областта, оповестяване на силите за реагиране;

До 20 минути от началото

Директора

3.

Уведомяване на директора на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”

До 30 минути от началото

Портиер, помощен персонал, дежурен учител

4.

Изключване на ел.захранването на училището

До 60 минути от началото

Портиер

Помощен персонал5.

Предприемане на мерки за защита

При необходимост

Директор

Класни ръководители6.

Евакуиране на учениците и служителите – съгласно плана за евакуация
Директор

Педагогически персонал7.

Оказване на първа помощ на пострадалите

При въвеждане

Мед.лице

8.

Евакуация на ценности на училището

До 10 мин. От началото

Касиер-домакин

9.

Изпълнение разпорежданията на ОУ ПБЗН

До 120 мин. От началото

Директор

10.

Организиране на взаимодействието с ПК на МВР и други органи на изпълнителната власт

До 120 мин. От началото

Началник на щаба

11.

Осигуряване на реда и маршрутите за евакуация на пострадали

През периода

Ръководител на щаба

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница