П р о с п е к т за допускане до търгуване на регулиран пазар на ценните книжа на „ у н и ф а р м" ад настоящият Проспект съдържа цялата информация за „Унифарм" ад, необходима за вземане на инвестиционно решениестраница1/20
Дата09.10.2017
Размер1.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


П р о с п е к т
за допускане до търгуване на регулиран пазар на ценните книжа на

У н и ф а р м” АД

Настоящият Проспект съдържа цялата информация за „Унифарм” АД, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с Дружеството и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта, преди да вземат решение да инвестират. Настоящият Проспект е изготвен съгласно Регламент 809/2004/ЕС и изменящия го Регламент 211/2007/ЕС относно прилагането на Директива 2003/71/ЕС относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и относно изменение на Директива 2001/34/ЕС.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта с решение № 419 – ПД от 02 април 2008г. Потвърждението не означава, че КФН препоръчва или не препоръчва инвестирането в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на представената в проспекта информация.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Членовете на Управителния съвет на „Унифарм” АД, както и лицата, представляващи „Авал Ин” АД в качеството му на инвестиционен посредник, упълномощен да изготви Проспекта, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в него. Лицата по чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за счетоводството отговарят солидарно с тях за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на „Унифарм” АД, а регистрираният одитор - за вредите, причинени от одитираните от него финансови отчети.
22 януари 2008 г.

Инвеститорите могат да се запознаят и да получат Проспекта на „Унифарм ” АД всеки работен ден от 10:00 до 16:00 ч. в:


  • офиса на емитента - адрес: гр. София 1797, ул. „Трайко Станоев” № 3; телефон: (+359 2) 81 77 566; факс: (+359 2) 81 77 565; e-mail: rkazakov@unipharm.bg ; лице за контакт: Росен Казаков – директор за връзки с инвеститорите

  • офиса на ИП „Авал Ин” АД - адрес: град София 1303, бул. „Тодор Александров” № 73, ет.1; телефон: (+359 2) 987 33 60, (+359 2) 980 48 25; факс: (+359 2) 986 09 11; е-mail: vasilev@aval-in.com ; лице за контакт: Михаил Василев

Настоящият проспект може да бъде намерен на интернет страницата на „Унифарм” АД www.unipharm.bg и на интернет страницата на „Авал Ин” АД www.aval-in.com


След приемането на ценните книжа на Дружеството за търговия, Проспектът ще бъде на разположение и чрез интернет-страницата на “Българска фондова борса – София” АД (www.bse-sofia.bg).
Унифарм” АД информира потенциалните инвеститори, че инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове.
РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ, специфични за дейността на Дружеството и за ценните книжа са представени подробно на стр. 15 – 19 на настоящия Проспект.

С Ъ Д Ъ Р ЖА Н И Е:


С Ъ Д Ъ Р ЖА Н И Е: 4

Резюме към Проспект 6

1. Информация за емитента 6

1.1. Обща информация 6

1.2. Конкурентна позиция 7

1.3. Организационна структура 9

1.4. Мажоритарни акционери 9

1.5. Избрана финансова информация 9

2. Данни за емисията 10

2.1. Обща информация 10

2.3. Обосновка на предлагането и използване на постъпленията 11

3. Рискови фактори 11

1. Лица, отговорни за изготвянето на Проспекта 15

2. Законово определени одитори 16

3. Избрана финансова информация 16

4. Рискови фактори 17

5. Информация за емитента 21

6. Преглед на стопанската дейност 25

7. Организационна структура 37

8. Недвижима собственост, заводи и оборудване 37

9. Операционен и финансов преглед 3810. Капиталови ресурси 41

10.2. Източници и размер на паричните потоци 42

10.3. Капитализация и задлъжнялост 43

10.4. Декларация за оборотния капитал 44

11. Научноизследователска и развойна дейност, патенти и лицензии 44

12. Информация за тенденциите 45

13. Прогнозни или приблизителни стойности на печалбите 47

14. Административни, управителни и надзорни органи и висше ръководство 47

15. Възнаграждения и компенсации 52

16. Практики на ръководните органи 53

17. Заети лица 53

18. Мажоритарни акционери 55

19. Транзакции между свързани лица 56

20. Финансова информация 57

21. Допълнителна информация 58

21.1. Акционерен капитал 58

21.2. Информация за устава на емитента 60

22. Значителни договори 62

23. Информация за трети лица 62

24. Информация за участията 62

25. Показвани документи 63

26. Обосновка на предлагането 63

27. Информация за ценните книжа, които ще бъдат допускани до търговия 63

28. Условия на предлагането 69

29. Допускане до търговия и договорености за търговия 70

30. Продаващи държатели на ценни книжа 73

31. Разходи на емитента 73

32. Разводняване 73

33. Допълнителна информация 74
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница