Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятиястраница11/12
Дата22.07.2016
Размер2.12 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

 

от кандидата

 
4

Решение на компетентния орган на юридическото лице за кандидатстване по ПРСР


5

Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата,


 

издадено от съответната териториална дирекция (ТД) на Националната агенция по при-

 
 

ходите (НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за

 
 

подпомагане

 
6

*Годишна данъчна декларация за предходната година, заверена от съответната ТД на НАП


7

Копие от регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в случай че кандида-


 

тът е регистриран по ЗДДС

 
8

Удостоверение за вписване в регистъра на занаятчиите, издадено от регионалната занаят-


 

чийска камара (за физически лица)

 
9

Декларация по чл. 4а от Закона за малките и средните предприятия


10

*Счетоводен баланс за последния отчетен период (за юридически лица и еднолични


 

търговци)

 
11

*Отчет за приходите и разходите за последния отчетен период (за юридически лица и


 

еднолични търговци)

 
12

*Справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния баланс за последния


 

отчетен период (за юридически лица и еднолични търговци)

 
13

Справка за дълготрайните активи към датата на подаване на заявлението за подпомагане,


 

с разбивка по активи, дата на придобиване и покупна цена

 
14

(отм. - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.)


15

Копие от документ за собственост върху земя и/или сгради или учредено право на строеж


 

със срок не по-кратък от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане

 
 

(при извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за

 
 

строеж съгласно Закона за устройство на територията)

 
16

Копие от документ за собственост или право на ползване или договор за наем на земя и/или


 

сгради, нотариално заверен и вписан в службата по вписванията при съответния районен

 
 

съд, със срок не по-кратък от 6 години от датата на подаване на заявлението за подпомагане

 
 

(за всички разходи, с изключение на строително-монтажни работи, за които се изисква раз-

 
 

решение за строеж съгласно Закона за устройство на територията)

 
17

Копие от решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздей-


 

ствието върху околната среда или копие от решение по оценка на въздействие върху окол-

 
 

ната среда, когато това се изисква съгласно Закона за опазване на околната среда

 
18

Копие от решение за оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване


 

на защитените зони съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съв-

 
 

местимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и

 
 

целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г.) (само за проекти,

 
 

включващи инвестиции в местата от националната екологична мрежа Натура 2000)

 
19

Копие от одобрен проект с количествени сметки на проектантите към всяка от неговите


 

части и копие от разрешение за строеж, издадено от съответната община (при извършва-

 
 

не на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно

 
 

Закона за устройство на територията)

 
20

Становище от общината, че обектът не се нуждае от разрешение за строеж, придружено от


 

копие от архитектурно заснемане (при извършване на строително-монтажни работи, за

 
 

които не се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията)

 
21

В случаите по чл. 23, ал. 3 кандидатите представят най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които съдържат фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, за всяка доставка/услуга, договорирани с един доставчик/изпълнител, на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, следва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от ЗКС. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при придобиване на патентни права и лицензии. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 4а. Заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС.


22

(нов - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) В случаите по чл. 23, ал. 4 кандидатите представят една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертата се издава не по-късно от датата на сключване на договора с избрания оферент и се придружава от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите - местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите (ЗКС) и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при придобиване на патентни права и лицензии. Офертата се придружава от направено запитване за оферта съгласно приложение № 4а, заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) - обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС.


23

Заверени копия на предварителни или окончателни договори за доставки или услуги на стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро.


24

Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена


25

Копие от технологичен проект в случаите на технологичен процес със схема и описание


 

на процеса

 
26

Копия от договори за предоставяне на услуги, свързани с консултации, хонорари за правни


 

услуги, архитекти, инженери, разработване на продукти, разработване и въвеждане на сис-

 
 

теми за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни мате-

 
 

риали, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение

 
 

на дейностите по проекта (при кандидатстване за финансиране на тези услуги), когато те са извършени преди подаване на заявлението за подпомагане

 
27

Копия от разписки и/или фактури за предоставяне на услуги, свързани с консултации,


 

хонорари за правни услуги, архитекти, инженери (в случаите, когато има разходи, извър-

 
 

шени преди подаване на заявлението за подпомагане)

 
28

(нов - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Количествено-стойностни сметки (когато е приложимо) на хартиен и електронен носител


29

(нов - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Декларация към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 13а, ал. 4, т. 1 и 2)


30

(нов - ДВ, бр. 72 от 2011 г., в сила от 16.09.2011 г.) Декларация за нередности


(*) Документът за предходната финансова година не се изисква в случаите, когато кандидатът няма завършена такава.
ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в посочения ред!
 
ДЕКЛАРАЦИИ
Декларирам, че
1

Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка "Подкрепа за


 

създаване и развитие на микропредприятия"

 
2

Не съм земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за съз-


 

даване и поддържане на регистър на земеделските производители, земеделски стопанин,

 
 

регистриран в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), и/или

 
 

тютюнопроизводител по Закона за тютюна и тютюневите изделия и не извършвам

 
 

земеделска дейност

 
3

Нямам изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие"


4

Нямам изискуеми публични задължения към държавата


5

Не съм получил публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на


 

Европейския съюз за същата инвестиция

 
6

Не съм получавал публична финансова помощ от бюджета на Европейския съюз


7

Имам осигурени финансови средства за извършване на инвестицията по проекта


8

Всички предоставени от мен официални документи към настоящата дата удостоверяват


 

действителното правно положение относно третираните факти и обстоятелства. Предста-

 
 

вените от мен частни документи са автентични и носят моя подпис

 
9

Съм съгласен/съгласна посочените от мен факти и обстоятелства да бъдат проверени на


 

място от служители на Разплащателната агенция, Министерството на земеделието и хра-

 
 

ните и упълномощени представители на Европейската комисия

 
10

Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с Регламент (ЕО)


 

№ 1290/2005 и Регламент (ЕО) 259/2008 и че могат да бъдат обработени от органите за

 
 

финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с

 
 

цел защита на финансовите интереси на Общностите

 
11

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за предоста-


 

вени от мен неверни данни и документи

 
12

(нова - ДВ, бр. 37 от 2010 г., в сила от 18.05.2010 г.) Представеният от мен на електронен носител бизнес план е идентичен с представения на хартиен носител


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

дата/име/подпис на кандидата/печат

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

 

А. Представляванато от мен предприятие/организация:

1.

Не е получило държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.)


2.

Е получило през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране помощ, която е обявена като минимална помощ (de minimis) по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г., на обща стойност (с натрупване)


 

........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година

 
 

........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година

 
 

........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година

 
 

За сектор "Сухопътен транспорт":

 
 

....................... лв. .....................................................(словом), както следва:

 
 

........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година

 
 

........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година

 
3.

Не е подпомагано/а за тази инвестиция по друга програма


Б.

Предприятие партньор/свързано предприятие:

 
1.

Не е получило държавна помощ по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност по отношение на минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.)


2.

Е получило през двете предшестващи данъчни години и текущата данъчна година до датата на деклариране помощ, която е обявена като минимална помощ (de minimis) по реда на Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г., на обща стойност (с натрупване)


 

........................ лв. .....................................................(словом), както следва:

 
 

........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година

 
 

........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година

 
 

........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година

 
 

За сектор "Сухопътен транспорт":

 
 

....................... лв. .....................................................(словом), както следва:

 
 

........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година

 
 

........................ лв. .....................................................(словом) за .............. година

 
3.

Не е подпомагано/а за тази инвестиция по друга програма


Вярната информация се зачертава. В т. 2 се посочват видът и източникът на държавната помощ и видът на разходите.
Кандидатствам за сума от _________________________ лева
(Сумата трябва да бъде същата като записаната на ред В от таблицата за допустими инвестиции)
Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 и чл. 248а, ал. 2 от Наказателния кодекс.
Дата: Подпис: .......................
 
Декларация за нередности(1)
 
Долуподписаният/ата ..........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .........................................................................................................., притежаващ лична карта
№ ............................................................, издадена на ...........................................................................................................................................................
(дата на издаване)
от МВР - гр. ...................................................................................................................................................................................................................................
(място на издаване)
адрес: ......................................................................................................................................................................................................................................
(постоянен адрес)
в качеството си на ..........................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
вписано в регистър на Окръжен съд/търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код ........................................, № ..........................................................
със седалище ........................................ и адрес на управление ...........................................................................................................................................................
тел.: ........................................, факс: ........................................, БУЛСТАТ ................................... - кандидата по мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия", декларирам, че:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а именно:
Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности.
- Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, посочени в предходната подточка.
- Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.
- Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:
- до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до ръководителя на Управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.";
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на "Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.";
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра - по един за деклариращия и за РА.
 
Дата: .................................

Подпис на деклариращия: ....................
 
(*1) Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя - юридическо лице, съдружниците - физически лица, и членовете на управителния орган, прокуриста. Когато управляващите кандидатът/ползвателят са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.
Таблица за допустимите инвестиции
Идентификационен №: ......................................................


Вид на

Марка,

Коли-

Единична

Обща

Обща

Междинно

Допустими

Одобрено

Одобрена
 

инвести-

модел

чество

цена

сума

сума

плащане

инвестиции

междинно

сума
 

цията

 

 

без ДДС

без ДДС

с ДДС

 

 

плащане

(лева)
 

 

 

 

(лева)

(лева)

(лева)

 

 

 

 
1

2

3

4

5

6

7

да

не

да

не

да

не

11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А

Сума на инвестицията:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Б

Общи разходи (хонорари на архитекти, инженери, правни услуги, разработване на продукти, разработване и въвеждане на системи за управление, разработване и разпространение на рекламни и информационни материали, придобиване на патентни права и лицензи, свързани с инвестицията (включително и разходите за консултации)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разходи за консултации (бизнес план, включително предпроектни изследвания, разработване на маркетингови стратегии, окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В

Обща сума на инвестицията (А+Б)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Забележка. Кандидатът попълва колона 6 или колона 7 в зависимост от това, дали кандидатства за разход със или без ДДС.

Потъмнените полета в таблицата се попълват само от служители в Разплащателната агенция.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

дата/име/подпис на кандидата/печат

 

Форма за наблюдение и оценка на проектите по
мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"
на Програмата за развитие на селските райони
 
(Попълва се служебно)
УИН
УРН
 
1. Юридически статут на кандидата по мярката: (O.312)
(Моля, отбележете подходящата категория:)
Физическо лице - осигурител по чл. 2 на Търговския закон

1
Едноличен търговец (ЕТ)

2
Акционерно дружество (ЕАД /АД)

3
Дружество с ограничена отговорност (ЕООД /ООД)

4
Друго дружество

5
Кооперация

6
Група/организация на производители

7
Юридическо лице с нестопанска цел

8
Друго(посочете): ___________________________________________________________________________________________________________

9
 

 
2. Възраст (O.312)
(За физическото лице или едноличен търговец - собственик, или за управителя на фирмата, ако е юридическо лице)
..................................... години
3. Пол: (O.312)
(За физическото лице или едноличен търговец - собственик, или за управителя на фирмата, ако е юридическо лице)
Жена

1
Мъж

2
4. Дата на регистрация (О.312)
(Моля, отбележете датата на регистрация на фирмата:)
Дата на регистрация: .........................................................................................
5. Среден списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в резултат от проекта (R8)
(Средният списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния брой на персонала за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни), като полученият брой се разделя на броя на календарните дни през отчетния месец (30 или 31 или за месец февруари 28 или 29 дни). Средният списъчен брой на наетите за отчетната година се определя чрез сумиране на средния списъчен брой за всеки месец и полученият брой се дели на 12.)
 

Мъже

Жени
 

<25 г.

>25 г.

<25 г.

>25 г.
Средногодишен брой на наетите в годината на кандидатстване по мярката

 

 

 

 
Планиран средногодишен брой на наетите в края на първата година след

 

 

 

 
последното изплащане на помощта по проекта

 

 

 

 
 

 

 

 

 
6. Финансово представяне и инвестиции в подкрепената дейност на фирмата/стопанството (R7)
6.1. Инвестиции в подкрепяните дейности
Дейности, подкрепяни по ПРСР

Инвестиции - стойност, лв.
 

общо

субсидия
1

 

 
2

 

 
6.2. Печалба/загуба
 

Стойност (*)
1. Брутна печалба (*) / загуба (*) към годината на кандидатстване

............................. лв.
- вкл. печалба/загуба на дейността за подкрепа, ако е съществуваща (**)

............................. лв.
2. Брутна печалба (*) / загуба (*) на подкрепената дейност за първата година

 
след последното изплащане на помощта за проекта

............................. лв.
(*) Отбележете с "+" печалбата или с "-" загубата.(**) Попълва се само за тези проекти, при които се търси подкрепа за вече стартирали дейности за разнообразяване на земеделските дейности.7. Място на инвестициите:(При инвестиции в повече от едно населено място отбележете ЕКАТТЕ (
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница