Правила за ползване на пасищата и мерите на територията на община любимецДата01.02.2018
Размер76.24 Kb.
ТипПравила
Проект на

Приложение №3
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ

Настоящите правила за ползване на пасищата и мерите на територията на Община Любимец са изготвени на основание чл.37о, ал.1 т.2 от ЗСПЗЗ и съдържат: 1. Перспективен експлоатационен план за паша.

 2. Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване.

 3. Частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене.

 4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите.

 5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения.

 6. Ветеринарна профилактика.

 7. Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески.

 8. Построяване на навеси.

 9. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси.

 10. Охрана.

 11. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината.

 12. Карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели.


І. Перспективен експлоатационен план за паша.

Перспективният експлоатационен план има за задача постигане на следните цели: 1. Дългосрочно опазване на пасищата в Община Любимец, опазване на биологичното разнообразие, опазване на пасищата от изоставяне и използване на земите за други цели.

 2. Установяване на контакти между управляващи и земеделски стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите и пасищата и достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно разходване на средствата, получени чрез финансовите стимули на ЕС, предназначени за развитие на земеделието.

 3. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители, които ще допринесат за по-нататъшното социално развитие и икономически растеж на районите с пасища.

 4. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на фермери, покрили европейските изисквания за ферми, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на фермите и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството.


ІІ. Частите от мерите и пасищата, предназначени за общо и за индивидуално ползване, и тяхното разграничаване.

Ежегодно Общински съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване по смисъла на ЗСПЗЗ. Решението е съобразно с площта на свободните пасища и мери по землища на населените места, броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на общината и регистрираните животновъдни обекти.Общото ползване на пасищата и мерите от ОПФ по смисъла на §2д от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ представлява традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища чрез образуване на едно или повече колективни стада.

Индивидуалното ползване на пасищата и мерите от ОПФ се осъществява, чрез предоставянето под наем или аренда на собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни по реда определен в чл.37и от ЗСПЗЗ.

Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и средните годишни рентни плащания за землището или за общината се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет страницата на общината. Определените за индивидуално ползване пасища, мери и ливади от ОПФ се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. За целта е необходимо собствениците или ползвателите на животновъдни обекти на територията на общината да подадат заявление по образец до Кмета на Община Любимец и приложат необходимите документи. Комисия, назначена по реда на чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, определя необходимата за всеки кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище между собствениците и ползватели на животновъдни обекти


ІІІ. Частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене.

Общински съвет може да определи мери и пасища от ОПФ, предназначени предимно за косене.


ІV. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите.

За прокари за отвеждането на селскостопански животни до местата за паша и водопои да се ползват съществуващите полски пътища.


V. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, наторяване, временни ограждения.

При ползването на мери и пасища е необходимо да се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени и определени със Заповед № РД09-122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните, а именно:Национален стандарт 1

Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в буферните ивици:

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки;

- с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския тор;

- с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон;

- с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон.Национален стандарт 2

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.).Национален стандарт 3

Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните води (Приложение към НС 3.).Национален стандарт 4

В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн.Национален стандарт 5

За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага:

- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;

- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.Национален стандарт 6

Забранява се изгарянето на стърнищата.Национален стандарт 7

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa);

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).


Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по:

- директните плащания;

- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007;

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични ограничения.

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни актове.
VІ. Ветеринарна профилактика.

Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните, съгласно чл.118, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. При поява на заразна болест директора на Областна дирекция по безопасност на храните издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. Постоянно действащата общинска епизоотична комисия предприема действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката.


VІI. Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища, за засяване с подходящи тревни смески.

При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.


VIІІ. Построяване на навеси.

Построяването на навеси в мерите и пасищата от ОПФ може се извършва съгласно изискванията на Наредба №19 от 25.10.2012г., за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, Закона за опазване на земеделските земи и Закона за устройство на територията.


ІХ. Въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси.

При определяне на парцели и пасищни комплекси по местности в отделните землища на територията на общината, е възможно и въвеждането на определен ред на ползване.


Х. Охрана.

Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели задължението да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние.


XI. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на животновъдството на територията на общината.

Режима на ползване, забраните и ограниченията са подробно изписани в задълженията, изготвени на основание чл.37о, ал.4, т.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.


ХІІ. Карта за ползването на мерите и пасищата по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели.

С писмо изх. №07-355/13.06.2014г., Министерство на земеделието и храните, предостави десет броя ортофото карти по землища на населените места на Община Любимец с отразени граници на имоти от ОПФ и граници на физическите блокове с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, определени в Системата за идентификация на земеделските парцели.Настоящите правила са приети с Решение № ……/………2015г., на Общински съвет - Любимец и са неразделна част от същото.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница