Правителство на Румъния Февруари 2015г. Министерство на транспортастраница14/39
Дата19.07.2018
Размер7.63 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39
 1. Основополагащата цел на генералния план е да допринесе за икономическия растеж на Румъния. Недисконтираните ползи по генералния план възлизат на общо около €179 млрд, което е равно приблизително на 2% от БВП на Румъния за периода 2020 – 2050г.
 1. Беше извършена съпоставка на двата сценария и с помощта на по-всеобхватни критерии, които включваха Околна среда (физически въздействия), Политика по отношение на TEN-T и Достъпност.rectangle 70


Таблица 6.11 ИУ и ИЕУ сценарии: Таблица за обобщената оценка (ТОО) (подлежи на промяна)


Характеристика

Описание

Стойн

ост

Точки


ИУ ИЕУ

ИУ

ИЕУсценарий

сценарий

сценарий

сценарий

Икономическа

ИВНВ е коефициентът за дисконтиране, който трябва да се приложи, така че дисконтираната стойност на общия

10.5%

10.9%

47

50

вътрешна норма

поток на нетните икономически ползи да е равна на

на възвращае

първоначалната капиталова инвестиция. Той не зависи

мост: (ИВНВ)

от големината на проекта и е действителната икономическата възвращаемост на инвестицията

Нетна настояща Стойността на дисконтираните ползи минус дисконтирани

стойност те разходи през икономическия живот на програмата29,349

31,406

47

50Икономия на време Икономическата стойност на икономиите на време за

пътницитеи товарите,генерирана от инвестицияв транспорт28,671

30,346

Оперативни Икономическата стойност на оперативните разходи, разходи генерирани от инвестиция в транспорт, дисконтирана

1,349

815


за времето на икономическия живот на програмата.
На практика може да бъде положителна или отрицателна

Безопасност Икономическата стойност на спасяването на човешки

животи, генерирана от инвестиция в транспорт и12,571

12,933


дисконтирана за периода на икономическия живот на
програмата.

Външни въздействия: Икономическата стойност на промените в нивата на

5,795

5,874Шум, замърсява

шума, замърсяването на въздуха и измененията на кли

ване на въздуха, изменение на

мата, генерирани от инвестицията в транспорт, дисконтирана за периода на икономическия живот на.

климата

програмата
Шум

360

360


Замърсяване на въздуха

6,160

6,426


Изменение на климата

-725

-912Общ резултат,


94

100

Икономическа
ефективност
Въздействие върху защитени

Физическо въздействие на програмата върху зоните от Натура 2000

Зони / Натура
2000
Въздействие върху ландшаф

Физическо въздействие върху други зони с ландшафтно качество

та
Общ резултат,
Икономическа
ефективност
Стратегическа

Степента, до която програмата допринася за

свързаност – по

TEN-T мрежата в Румъния

основна / всеоб
хватна TEN-T
или национални
трасета% км проекти за автомобилен транспорт по основни TEN-T (L1 +L2)
% проекти за железопътен транспорт по основни TEN-T

Общ резултат
ефективност
на политиката
Достъпност –

Методиката използва сумата от възможностите за заетост

16.10%

17.90%

90

100

подобрява

от всяка зона към всяка друга зона, разделени на генерали

свързаността

зираните разходи за пътуване, претеглени с вида

на румънските

транспорт, между всяка зона. Мярката е най-подходяща

региони и

за сравнително използване, т.е. разликата между двата сценария

увеличава
достъпността до
Общ резултат


90

100

ефективност на
достъпността
Общ резултат


184

200

(непретеглен)
Общ резултат
(претеглен) 1. Заключението е, че икономически и екологично устойчивият сценарий дава по-добри резултати и тази стратегия следва да бъде дългосрочният план за Румъния.Анализ на финансирането

AECOM Резюме на целия проект 43
7 Анализ на финансирането 1. Процесът на анализ на проблемите, поставяне на цели и определяне на инвестициите и в последствие изпитване и оценка на проектите подрежда последните по реда на техните заслуги и значимост, но не генерира необходимите средства за тяхното изпълнение. Правителството е отговорно да разпредели средства за различните сектори, за които отговаря, а министерствата, в това число, разбира се, Министерството на транспорта, са отговорни за разумното изразходване на разпределените средства. Ролята на генералния план е да гарантира, че наличните средства се изразходват за проекти, които дават най-добра възвращаемост.
 1. Анализът на финансирането се основава на процент от БВП, който се разпределя за поддръжка и капиталови инвестиции. Признава се, че на практика правителството и останалите страни, участващи в изпълнението на генералния план, ще направят и други разходи, но „правилата на играта” са, че тези два елемента следва да осигурят рамките, в които ще се изпълняват проектите от Генералния план. Тези два елемента съставляват по-голямата част от разходите на правителството.
 1. За изпълнението на така наречените „меки мерки” също ще е необходимо известно финансиране, но разходите са малки в сравнение бюджетите за поддръжка и инвестиции а и във всички случаи меките мерки следва след време да започнат да се самофинансират.
 1. С цел недопускане на несигурност относно осигуряването на дългосрочното финансиране за поредицата проекти, включени в генералния план, е необходим ангажимент от страна на румънското правителство за разпределяне на определен процент от БВП за транспорта, което е предварително условие за одобряването на генералния план от Европейската комисия, а в последствие и оперативната програма за големи инфраструктурни проекти (POIM) за периода 2014-2020г..
 1. Като непосредствено действие за изпълнението на това изискване през декември 2013г. беше издадено решение на румънското правителство за ангажирането на 2% от БВП за транспортния сектор2. В ангажимента ясно се посочва, че 2% от БВП се разпределят само за инвестиции и дейности по поддръжката на транспортната инфраструктура във всички видове транспорт.
 1. Освен това Европейската комисия определи, че генералният план следва да бъде изготвен въз основа на йерархичен подход на разпределяне на средствата за разходните пера, така че да бъде гарантирана поддръжката на железопътната и пътната мрежа. Останалите средства (след пълното финансиране на тези ангажименти) са разполагаеми за нови инвестиции и поддръжка. Следвайки тези изисквания, беше изготвен модел под формата на електронна таблица за количествена оценка на наличните средства за проектите от генералния план, които ще се изпълняват до 2020 и 2030г. По-долу са описани основните допускания и предвидената методика.
 1. Един от конкретните аспекти на допусканията за финансовия план за генералния план е, че нетното финансиране от ЕС (средствата от Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално развитие и Механизма за свързване на Европа са включени в разпределените 2% от БВП. Това означава, че съществува пряка връзка между необходимия национален принос за поддържането на финансираните от ЕС проекти и наличните оставащи бюджети.

2 Писмо на румънското правителство № 57338, изпратено на Европейската комисия на 09/12/2013г.

  1. Въз основа на този подход и оценките за предварително поетите ангажименти за разходите (свързани главно с поддръжката, обновяването и рехабилитацията на пътната и железопътната мрежа) е извършена оценка на общо наличните бюджети за инвестиции в транспортния сектор по видове транспорт за времевите хоризонти 2020 и 2030г. Номиналните данни са включени в Таблица 7.1.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница