Програма по зип клас: 2 за учебната гДата14.01.2018
Размер67.48 Kb.
.......................................................................................................................................................

(пълно наименование на училището, район)

Утвърждавам: ...............................

................................,

Началник на РИО,

.........................-град

Съгласувал: ............................. ,

старши експерт

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по …………………………………….ЗИП

Клас: 2


за учебната ……………….. г.

хорариум: ....................../....................(седмичен/ годишен)

Изготвил: ..............................

(Име, подпис)

Директор: ............................

(Подпис, печат)


І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА:

Програмата е съставена за 32 учебни часа годишно. Тя е съобразена с психологическата и социалната характеристика на учениците от тази възрастова група. Програмата по чужд език спомага за цялостното развитие на учениците, за обогатяване на общата им култура и изграждане на подходящи модели на социално поведение в ситуации на междукултурно общуване. Настоящата програма е предназначена за учениците от втори клас на основната образователна степен в българското училище. Конкретната цел на програмата е да гарантира изграждане на комуникативни умения на началния етап, според Държавните образователни изисквания за учебно съдържание по чужди езици. Обучението по английски език е тясно свързано с обучението по родния език и култура. Комуникативните умения и стратегии, изградени по родния език, служат за опора в учебния процес. Друга важна опора са междупредметните връзки, които позволяват на учениците да се развиват комплексно, като разширяват общата си езикова култура чрез интегриране на придобитите специални знания и умения.


II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:
Да придобият интерес към английския език;

Да разширят познанията си за други народи и култури;

Да усвоят основни умения за разбиране на английска реч при слушане и водене на елементарен разговор в познати комуникативни ситуации;

Да усвоят латинската азбука;

Да усвоят основни умения за четене и писане на английски език;

Да придобият начални умения и стратегии за учене на чужд език;

Да придобият положително отношение към изучаването на английски език в училище;

Да се мотивират за по-задълбоченото му изучаване в следващите степени на обучение;

Да изпитат радост и удовлетворение от постигнатите резултати

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Слушане : Ученикът да може да:

Разпознава английска реч; разпознава в потока на речта изучени думи и фрази; свързва слухов със зрителен образ и разпознава основните интонационни модели; реагира адекватно на несложни инструкции на учителя; разбира кратки въпроси, указания и съобщения на учителя или на свои съученици, свързани с изучавания материал, като се говори бавно и ясно


Четене:

Осъзнава разликата между латиница и кирилица; съотнася букви от латинската азбука с илюстрации на предмети, животни и т.н., чиито имена включват същата буква; познава буквите от английската азбука; „чете” в хор прости изречения; чете отделни прости думи в познат контекст; ориентира се в кратък текст с помощта на илюстративен материал към него; открива основната информация в кратки текстове (стихове, приказки, разказчета и др.)


Говорене:

Отговаря кратко на конкретни, просто и ясно формулирани въпроси; задава кратки въпроси по изучавани теми; води кратък елементарен разговор на познати теми по модел; следва и дава несложни инструкции; представя накратко себе си, своите неща и близките си; възпроизвежда стихчета и диалози от учебника; изразява кратка молба; говори с прости езикови средства и произношение, което не пречи на осъществяването на нормално общуване; използва всички възможни средства, с които разполага, за осъществяване на общуване


Писане:

Осъзнава разликата между латиница и кирилица и разпознава отделните букви от английската азбука; пише буквите от английската азбука по модел; пише думи и кратки изречения; използва правопис и пунктуация, които не затрудняват разбирането


Очаквани резултати по теми:
ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ:
Аз и моят свят: Това съм аз (Представяне – име, националност); Как изглеждам (външен вид, облекло); Моите неща; Моето семейство; Моята класна стая

Светът около мен: Приятели и съученици; Животни и растения; Забавления и игри; Празници в различни страни

Светът вътре в мен: Настроения и желания; Здраве

В света на моето въображение: Драматизирани приказки


УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Тема на урока


Брой урочни единици

Забележка

Unit 1:

Lesson 1 AaUnit 1:

Lesson 2 BbUnit 1:

Lesson 3 CcUnit 2:

Lesson 1 DdUnit 2:

Lesson 2 EeUnit 2:

Lesson 3 Ff


Review 1 Aa Bb Cc Dd Ee FfUnit 3:

Lesson 1 GgUnit 3:

Lesson 2 HhUnit 3:

Lesson 3 IiUnit 4:

Lesson 1 JjUnit 4:

Lesson 2 KkUnit 4:

Lesson 3 Ll


Review 2 Gg Hh Ii Jj Kk LlUnit 5:

Lesson 1 MmUnit 5:

Lesson 2 NnUnit 5:

Lesson 3 OoUnit 6:

Lesson 1 PpUnit 6:

Lesson 2 QqUnit 6:

Lesson 3 Rr


Review 3 Mm Nn Oo Pp Qq RrUnit 7:

Lesson 1 SsUnit 7:

Lesson 2 TtUnit 7:

Lesson 3 UuUnit 7:

Lesson 4 VvUnit 8:

Lesson 1 WwUnit 8:

Lesson 2 XxUnit 8:

Lesson 3 YyUnit 8:

Lesson 4 Zz


Review 4 Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz


The Alphabet Song


RevisionУчебно-помощна литература:

Oxford Phonics World, The Alphabet, level 1, by Kaj Schwermer, Julia Chang, Craig Wright; Oxford University Press


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница