Програма по зип клас за учебната гДата01.05.2017
Размер65.06 Kb.
.......................................................................................................................................................

(пълно наименование на училището, район)

Утвърждавам: ...............................

.................................,

Началник на РИО,

.........................-град

Съгласувал: ............................. ,

старши експерт

УЧЕБНА ПРОГРАМА

по …………………………………….ЗИП

клас ...........................

за учебната ……………….. г.

хорариум: ....................../....................(седмичен/ годишен)

Изготвил: ..............................

(Име, подпис)

Директор: ............................

(Подпис, печат)

Учебна програма по английски език- ЗИП за ІV клас

Цели на учебната програма: Учебната програма по английски език цели придобиването на езикови знания и умения по английски език, както и съдаването на необходимите навици и стратегии за учене и усвояване.Учениците трябва да разширят и задълбочат знанията и уменията, придобити в трети клас, да формират основни умения за разбиране на текст при четене и слушане и общуване, да осъзнаят наличието на граматична система на английския език, да усвоят основни стратегии за общуване на английски език, да формират основни умения за самостоятелна работа и самоконтрол, да придобият интерес към други народи и култури, да поддържат висока мотивация за постижения по усвоявания език.
Ядра на учебното съдържание: слушане, говорене, четене, писане
Очаквани резултати: учениците да могат да разбират въпросите и инструкциите на учителя, общия смисъл на кратки, елементарни текстове, написани с учебна цел, като правят догадки за значението на непознати думи и фрази, да изличат конкретна информация от несложни текстове, да разбират английската реч в рамките на изучавания материал, да четат на глас учебни текстове с необходимата интонация и произношение, да разбират самостоятелно указанията в учебника, да разбират конкретна информация от изучавани текстове, да задават и отговарят на конкретни въпроси от познати теми, да изпълняват несложни инструкции, да водят кратък разговор с учителя и съученици, да разказват накратко за себе си,да пишат изречения и кратки текстове по теми от изучавания материал, да пишат кратки описания, писма и др.
Тематични области:

  1. Моят свят

  2. Светът около мен

  3. Светът вътре в мен

  4. В света на моето въображение


Понятийни категории: пространство и ориентация, притежание, количество и качество,форма, календарно и атмосферно време, честота, неопределеност, състояние
Социокултурни знания: начин на живот, ежедневие и почивка, климатични условия, сезони, училище и училищен живот и предмети, празници и традиции

Сфери на социално взаимодействие: учениците да продължат да развиват уменията си да провеждат смислен разговор в различни ситуации
Граматично- функционални категории: фонетико- фонологически- фразово ударение, интонационни модели; граматически: местоимения-лични, въпросителни, неопределителни, съществително име-количествено определяне, прилагателно име- качествени прилагателни, числително име- бройни- 1000, редни, глагол- модални- must, mustn`t, will, спомагателни- be, have, време- бъдеще, просто минало време, наречие- честота, начин, предлози, изречение- просто изречение- положително, отрицателно, въпросително и кратки отговори; лексика- 350 лексикални единици за активна употреба; правопис- графемно- фонемни съответствия, пунктуация на простото изречение; речеви умения- ученикът да иска и да дава информация, да следва и да дава инструкции, да иска и да дава разрешение, да се извинява, да описва минали случки и преживявания и т.н.
Контекст и дейности: учениците трябва да усвояват чуждия език в обстановка, в която звучи предимно английския език,, чрез разнообразни дейности, близки до техните интереси,, чрез автентични материали, продукт на новите технологии, като работят самостоятелно и в екип в задружна, толерантна обстановка.
Междупредметни връзки: български език: откриване на заглавие, предсказване на съдържание на текст по заглавие, търсене по опорни думи, разказ по картини; математика- основни геометрични фигури, основни аритметични действия; човекът и обществото- описание на природа, информация за България и Европа,, исторически герои, празници; човекът и природата- събиране на информация за човека и неговото тяло; музика: развиване на усет за темпо и ритъм, пеене; изобразително изкуство- свързване на графичен образ със звуков израз, изображение на човек и природни обекти; домашен бит и техника- сглобяване, моделиране, рецепти; физкултура- игри, правила, екипност, хигиена
Специфични методи и форми за оценяване на постиженията: Оценяването на този етап е ориентирано към положителните усилия на учениците да усвояват езика. Трябва да се създават условия за самооценка, взаимна оценка и обективна оценка. Особено важно е да се продължи изграждането на положителната мотивация у учениците в процеса на обучението. Оценяването има преди всичко насърчителен характер. Правилността на изказа е от особено значение. Това е периодът, когато се изграждат правилни говорни умения.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Глобални теми

Брой урочни единици

Introduction:

Hello!
Main vocabulary

The alphabet

Days of the week

Numbers 1-100

Main structures

There are (30 tadpoles / two frogs).
Unit 1 :

At the circus

Has he/she got (blond hair)?

Yes, he/she has. / No, he/she hasn’t.

Cross- curricular themes

Science: Animal bodies - tall, short, strong, thin, old, young
Let’s explore

A magic show: curly hair, wavy hair, straight hair, blond hair, glasses, ponytail, moustache, beard
Story Time 1

The Lazy Burglar
Read more!

Italy
Unit 2:

At home

What’s he/she doing?

He’s/She’s (reading a book).

Cross- curricular themes

Art: A famous artist – reading, eating, watching TV, listening to music, drinking, washing up, tidying up, talking on the phone
Let’s explore

A family picnic: biscuits, auntie, uncle, cousin, comics, tea
Story time :

Space Explorers 1
Read more!

Turkey
Unit 3:

In the town

Is there (a shop)?

Yes, there is. / No, there isn’t.

Cross- curricular themes

Geography : Capital cities – park, station, hospital, school, bridge, bank, restaurant, shop

Let’s explore

A treasure hunt: stable, in front of, between, opposite, behind, swimming pool
Story time :

The very brave knight
Read more!

Peru
Unit 4:

At the youth club

Do you like (playing cards)?

Yes, I do. No, I don’t.

Cross- curricular themes

PE: Popular sports – in the morning, in the afternoon, in the evening, at night
Let’s explore

Activities in the park - playing Frisbee, playing board games, playing golf, taking photos, doing exercises, skipping, playing cards, talking to friends
Story time :

Space Explorers 2
Read more!

Switzerland
Unit 5:

My day

What time do you (brush your teeth)?

I (brush my teeth) at (nine) o’clock.

Cross- curricular themes

Geography: Time zones – get up, have breakfast, go to school, have lunch, go home, have dinner, brush my teeth, go to bed
Let’s explore

A firefighter’s day: wake up, get dressed, have a shower, half past, quarter past
Story time

Wolf!
Read more

South Africa
Unit 6:

Under the sea

I was at (the aquarium) yesterday.

There was a (crab).

There were (sharks).


Cross- curricular themes

Science: Water – friendly, whales, dangerous, walruses, seals, polar bears
Let’s explore

At the aquarium: crabs, sharks, octopuses, starfish, turtles, eels, seahorses, dolphins
Story time :

Space Explorers 3
Read more!

Thailand
Skill practice:

Let’s practise!
Revision:

revision  • Учебно-помощна литература:

Young Explorers 2 Integrated class book by Nina Lauder , Paul Shipton and Suzanne Torres; Oxford University Press

Young Explorers 2 Activity book by Nina Lauder , Paul Shipton and Suzanne Torres; Oxford University PressYoung Explorers 2 Teacher’s Resource Pack

Учебната система Young Explorers на изд.Оксфорд съответства на държавните образователни изисквания за учебниците и учебните помагала и е одобрена със заповед № РД 09-244/05.03.2015 г. на министъра на образованието и науката.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница