Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещeстраница3/25
Дата22.07.2016
Размер3.28 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Въведение


Настоящият аналитичен доклад е разработен от Обединение „Регионални анализи за 2014+” в рамките на изпълнението на Проект “Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.”, възложен от МРРБ по Договор № РД-02-29-324/19.09.2011.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, Операция 5.1. „Програмиране, управление, мониторинг, оценка и контрол, Проект „Програмиране на регионалното развитие за периода 2014-2020 г.”

Проектът е с продължителност 40 месеца и ще приключи най-късно на 19 януари 2015 г. Представените в доклада анализи ще бъдат актуализирани с нови данни в хода на изпълнението на проекта.

Съгласно Техническите спецификации основната цел на проекта е насочена към изготвяне на детайлен социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г., с оглед идентифициране на силни и слаби страни, възможности и заплахи пред развитието на българските райони, приоритетни области за въздействие за преодоляване на несъответствия в развитието, оползотворяване на съществуващите възможности за ускорено и устойчиво социално-икономическо развитие и териториално сближаване. Успоредно анализът ще служи за дефиниране на актуалните проблеми на българските региони и за определяне на стратегия за устойчиво развитие в периода 2012г.- 2022 г. в рамките на Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.

Изпълнението на основната цел е обвързано с постигането на следните специфични цели:

Специфична цел 1: Да установи настъпилите промени за 7-годишния период (2007-2013) по отношение на икономическото, социалното и инфраструктурното развитие и състоянието на околната среда в районите от ниво NUTS II и ниво NUTS III.

Специфична цел 2: Да очертае настоящата ситуация в социално-икономическото развитие и териториалното сближаване на българските райони, с фокус върху несъответствията в предизвикателствата пред развитието и потенциала и възможностите за развитие.

Специфична цел 3: Да съпостави достигнатото ниво на развитие на българските региони със средните данни за регионите в ЕС и да анализира вътрешнорегионалните и междурегионалните различия.

Специфична цел 4: Да анализира и представи тенденциите в развитието на българските райони, области, общини и градове спрямо периода 2004-2006 г., както и тенденциите в развитието за периода 2011-13 г.

Специфична цел 5: Да анализира нуждите, проблемите и възможностите за развитие пред териториите със специфични характеристики.

Специфична цел 6: Да анализира градското развитие и нуждите, проблемите и възможностите за развитие на българските градове и агломерации.

Специфична цел 7: Да анализира секторните политики от регионално и местно значение и възможностите за тяхното координирано и интегрирано адресиране на регионално и местно ниво.

Специфична цел 8: Да анализира и изведе силни и слаби страни, възможности и заплахи пред устойчивото и балансирано регионално развитие.

Специфична цел 9: Да постави основата, необходима за обективно и реалистично формулиране на стратегията, целите, приоритетните направления и финансово разпределение на средствата при програмиране на финансовия ресурс на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г

Социално-икономическият анализ за целите на ОПРР 2014-2020 г. ще бъде изготвен в следните тематични направления:Тематично направление 1: Обща характеристика и сравнителен анализ на българските райони: междурегионални и вътрешнорегионални различия, както и сравнение с регионите на ЕС.

Тематично направление 2: Изследване на специфичните териториални характеристики.

Тематично направление 3: Изследване на градското развитие.

Тематично направление 4: Анализ на националните секторни политики от регионално значение, които остават извън политиката на устойчиво градско развитие, вкл. здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, транспортна политика, политика в областта на научноизследователската и развойна дейност и зелена енергия и нисковъглеродна икономика.

Тематично направление 5: Анализ на капацитета и възможностите за управление и изпълнение на проекти.

Тематично направление 6: Анализ на източниците на финансиране на регионалното развитие, които ще бъдат на разположение за периода 2014-2020 г.

На базата на основните изводи и констатации от социално-икономическия анализ ще бъде изготвен SWOT анализ. В съответствие с методологията на стратегическото планиране, неговото предназначение е да бъде използван като „мост” и основа за разработването на стратегическата част на ОПРР, вкл. при формулиране на нейните цели и приоритети.

Настоящият аналитичен доклад е разработен в рамките на Етап 2 „Фокусиране на анализа” в резултат от изпълнението на:


  • Тематично направление 2: Изследване на специфичните териториални характеристики;

  • Тематично направление 3: Изследване на градското развитие.

  • Тематично направление 4: Анализ на националните секторни политики от регионално значение, които остават извън политиката на устойчиво градско развитие, вкл. здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, транспортна политика, политика в областта на научноизследователската и развойна дейност и зелена енергия и нисковъглеродна икономика.

  • Тематично направление 5: Анализ на капацитета и възможностите за управление и изпълнение на проекти.

  • Тематично направление 6: Анализ на източниците на финансиране на регионалното развитие, които ще бъдат на разположение за периода 2014-2020 г.

В съответствие с Техническите спецификации и след одобряване от страна на Възложителя на Специфичен доклад, настоящият аналитичен доклад има съдържание и структура, съответстващи на петте изброени тематични направления.

При изготвянето на анализите по отделните тематични направления са използвани разнообрази методи, които са разгледани подробно в отделни точки, предхождащи съответните анализи.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница