Първа общи разпоредби чДата30.07.2018
Размер337.39 Kb.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки

Приет с ПМС № 150 от 21.06.2006 г., обн., ДВ, бр. 53 от 30.06.2006 г., в сила от 1.07.2006 г.


Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП) , включително за:

1. изпращане и публикуване на информация за обществените поръчки;

2. обстоятелствата, които се вписват в Регистъра на обществените поръчки;

3. правилата за провеждане на електронен търг;

4. обмен на информация между субектите при провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;

5. определяне на наблюдатели и на правилата за работата им;

6. видовете борсови стоки, чиято доставка може да се извърши чрез процедура на договаряне без обявление.

Чл. 2. (1) Лицата по чл. 7, т. 5 и 6 ЗОП имат качеството на възложители само когато извършват дейностите по чл. 7а - 7д ЗОП.

(2) Възложителите по чл. 7, т. 3 - 6 ЗОП уведомяват Агенцията по обществени поръчки, наричана по-нататък "агенцията", за придобиване или изгубване на качеството възложител в 7-дневен срок от датата на възникване на основанието.Глава втора

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I

Изпращане на информация до "Държавен вестник" и до "Официален вестник" на Европейския съюз

Чл. 3. (1) Възложителите изпращат за обнародване в електронната страница на "Държавен вестник":

1. предварителните обявления за обществени поръчки;

2. обявленията за обществени поръчки;

3. обявленията за конкурси за проекти;

4. обявленията за създаване на системи за предварителен подбор по чл. 105, ал. 1 ЗОП;

5. предварителните обявления-покани по чл. 109, ал. 1 ЗОП;

6. обявленията по т. 2, с които се удължава срокът за подаване на оферти и заявления за участие;

7. опростените обявления по чл. 93з, ал. 1 ЗОП;

8. съобщенията за публикуване на предварителните обявления в профила на купувача.

(2) (В сила от 1.01.2007 г.) Когато обществените поръчки имат стойностите по чл. 45а ЗОП , обявленията и съобщението по ал. 1 се изпращат до "Държавен вестник" след изпращането им до "Официален вестник" на Европейския съюз.

(3) (В сила от 1.01.2007 г.) При различие между информацията, обнародвана в "Държавен вестник" и в "Официален вестник" на Европейския съюз, за вярна се смята информацията, публикувана в "Официален вестник".

Чл. 4. (1) Обявленията и съобщението по чл. 3, ал. 1 се изготвят съгласно образците по чл. 19, ал. 7 ЗОП и се изпращат на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, или по електронен път.

(2) (В сила от 1.01.2007 г. относно текста "съответно до "Официален вестник" на Европейския съюз") Обявленията по чл. 3, ал. 1, т. 2 - 6 се изпращат до "Държавен вестник", съответно до "Официален вестник" на Европейския съюз, в 7-дневен срок от датата на издаване на решението на възложителя.Раздел II

Изпращане на информация до агенцията. Профил на купувача

Чл. 5. (1) Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията:

1. данни от решенията за:

а) откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки;

б) удължаване на срока за получаване на оферти или на срока за получаване на заявления за участие;

в) прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка;

г) определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти - в случаите на ограничена процедура и на състезателен диалог;

д) определяне на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето при процедура на договаряне с обявление или в диалога в процедура на състезателен диалог;

2. предварителните обявления за обществени поръчки;

3. съобщенията за публикуване на предварителното обявление в профила на купувача;

4. обявленията за обществени поръчки;

5. опростените обявления по чл. 93з, ал. 1 ЗОП;

6. обявленията за провеждане на конкурси за проекти;

7. поканата за участие в процедура на договаряне без обявление, освен в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и 12 ЗОП;

8. информация за проведените конкурси за проекти;

9. информация за сключените договори за обществени поръчки и за сключените рамкови споразумения;

10. информация за стойността на изпълнените договори за обществени поръчки или за предсрочно прекратените договори за обществени поръчки и за изплатените суми по тях, ако има такива;

11. информация за удължаване срока на действие на динамичната система за доставки и за предсрочно прекратяване действието на динамична система за доставки;

12. информация по чл. 44, ал. 8 ЗОП;

13. информация за постъпилите през предходния месец жалби по чл. 120 ЗОП;

14. копия от влезлите в сила определения и решения на Върховния административен съд, постановени при обжалване на актове на Комисията за защита на конкуренцията.

(2) Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията освен информацията по ал. 1 и:

1. обявленията за създаване на системи за предварителен подбор по чл. 105, ал. 1 ЗОП;

2. предварителните обявления-покани по чл. 109, ал. 1 ЗОП;

3. поканата за участие по чл. 114, ал. 1 ЗОП.

(3) Възложителите изпращат до изпълнителния директор на агенцията информация по ал. 1, т. 10, когато:

1. при сключване на договора не е определена точната му стойност;

2. стойността на изплатените суми по договора не съответства на посочената при сключването му;

3. договорът е предсрочно прекратен.

(4) Документите по ал. 1, т. 2 - 6, 8 и 9 и ал. 2, т. 1 и 2 се изготвят съгласно утвърдените образци по чл. 19, ал. 7 ЗОП.

(5) Информацията по ал. 1, т. 1, 10, 11 и 13 се изготвя съгласно образци, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.Чл. 6. (1) Документите по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2, 4 - 12 и ал. 2 се изпращат до изпълнителния директор на агенцията по един от следните начини:

1. на хартиен носител и на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, без използване на електронен подпис, или

2. на хартиен носител и по електронна поща без използване на електронен подпис, или

3. по електронен път с използване на електронен подпис, или

4. на магнитен, оптичен или друг носител, който дава възможност за възпроизвеждане на информацията, с използване на електронен подпис.

(2) Съобщението по чл. 5, ал. 1, т. 3 се изпраща по електронен път с използване на електронен подпис, а информацията по чл. 5, ал. 1, т. 13 се изпраща на хартиен носител или по електронен път с използване на електронен подпис.

(3) Когато изпращат документи по чл. 5, ал. 1 и 2 , възложителите с открити партиди посочват номера на своята партида в Регистъра на обществените поръчки, а при вече открита процедура - и уникалния номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки.

(4) В случай че възложителят не разполага с данните по ал. 3, той посочва наименованието си и номер и дата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, за която се отнасят изпращаните документи.

(5) Възложителите посочват данните по ал. 3 и 4 в съпроводителното писмо и върху изпратения до агенцията съответно надписан магнитен, оптичен или друг носител, а когато документът се изпраща по електронна поща - в полето "Предмет" на изпратеното електронно съобщение.

Чл. 7. (1) Възложителите изпращат до изпълнителния директор на агенцията документите по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "г" и "д", т. 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 14 и ал. 2 , т. 1 и 2 в 7-дневен срок от датата на:

1. издаване на съответното решение - в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "г" и "д", т. 4, 6, 8 и 11 и по ал. 2, т. 1 и 2;

2. сключване на договора или на рамковото споразумение - в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 9 ;

3. приключване изпълнението на договора или от неговото прекратяване - в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 10 ;

4. обявяване на определенията и решенията на Върховния административен съд - в случаите по чл. 5, ал. 1, т. 14 .

(2) Възложителите изпращат до изпълнителния директор на агенцията информацията по чл. 5, ал. 1, т. 13 до 10 -о число на следващия месец.

(3) Поканата по чл. 5, ал. 2, т. 3 се изпраща до изпълнителния директор на агенцията едновременно с изпращането й до всички кандидати.

Чл. 8. Комисията за защита на конкуренцията изпраща до агенцията заверени копия от:

1. определенията по чл. 122, ал. 3 ЗОП - в деня на налагане на временната мярка;

2. решенията по чл. 122г и чл. 127а, ал. 2 ЗОП - в 7-дневен срок от обявяването.

Чл. 9. (1) Възложителите, които са създали профил на купувача, отговарят за актуалността и достоверността на публикуваната в него информация за обществени поръчки.

(2) Достъпът до профила на купувача е свободен и не може да се обвързва с въвеждането на плащания или други технически условия.Раздел III

Статистически отчети

Чл. 10. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Възложителите изготвят и предоставят на агенцията годишни статистически отчети за проведените от тях процедури за възлагане на обществените поръчки.

(2) Статистическите отчети на възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 съдържат данни за:

1. броя, обектите, видовете и стойността на обявените процедури за възлагане на обществени поръчки;

2. броя и стойността на сключените договори за обществени поръчки;

3. прекратените процедури за обществени поръчки;

4. размера на средствата, разходвани за строителство, доставки и услуги, за които не се прилагат процедурите, определени с наредбата по чл. 14, ал. 7 ЗОП;

5. националност на изпълнителя на обществената поръчка, когато е чуждестранно лице;

6. друга статистическа информация, посочена в образците.

(3) Възложителите по чл. 7, т. 5 и 6 ЗОП включват в годишните си статистически отчети информацията по ал. 2 и информация за дейността, за която придобиват качеството на възложители по ЗОП.

(4) Статистическите отчети съдържат информация за предходната календарна година и се изготвят съгласно образците по чл. 19, ал. 7 ЗОП.

(5) Статистическите отчети се изпращат до агенцията до 31 март всяка година по реда на чл. 6, ал. 1 .

Чл. 11. (В сила от 1.01.2007 г.) Изпълнителният директор на агенцията изпраща на Европейската комисия ежегодно до 31 октомври годишен статистически отчет с обобщени данни за дейността на възложителите за предходната година.

Раздел IV

Оповестяване на информация от агенцията

Чл. 12. (1) Агенцията оповестява информацията, свързана с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки, чрез своята страница в интернет.

(2) Агенцията може да оповестява информация, свързана с нейната дейност, и чрез каталози, периодични бюлетини, брошури, доклади, разработки и други специализирани издания в областта на обществените поръчки.Чл. 13. (1) Агенцията чрез своята страница в интернет осигурява достъп до:

1. Регистъра на обществените поръчки;

2. издадените от изпълнителния директор на агенцията методически указания по чл. 19, ал. 2, т. 1 ЗОП;

3. утвърдените образци по чл. 19, ал. 7 ЗОП;

4. списъци на възложителите;

5. списък на лица, които възложителите могат да използват като външни експерти при провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки;

6. информация за решенията и определенията на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд;

7. друга информация, свързана с обществените поръчки.

(2) В списъка по ал. 1, т. 5 могат да се включват и лица, чиято правоспособност е придобита или призната в държава - членка на Европейския съюз. Възложителите могат да ползват като експерти и лица, които не са включени в списъка.

(3) Ползването на външни експерти по ал. 1, т. 5 може да се прилага, ако стойността на услугата не надвишава праговете, определени с наредбата по чл. 14, ал. 7 ЗОП.Глава трета

РЕГИСТЪР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I

Общи разпоредби

Чл. 14. (1) Регистърът на обществените поръчки, наричан по-нататък "регистъра", представлява единна електронна база данни, която се поддържа от определени от изпълнителния директор на агенцията длъжностни лица.

(2) В регистъра се набира и съхранява информация, свързана с обществените поръчки, с цел осигуряване на публичност и прозрачност относно процеса на тяхното възлагане.

(3) Информацията за подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства се предоставя от възложителите по реда на чл. 6, ал. 1 и 2 .

(4) Длъжностните лица по ал. 1 имат право да откажат вписването на обстоятелства в регистъра, в случай че информацията е предоставена извън утвърдените образци, не са попълнени задължителните полета в тях или не е предоставена по реда на чл. 6, ал. 1 и 2 . Отказът се съобщава на възложителя в 7-дневен срок от получаването на информацията в агенцията.Чл. 15. Регистърът е публичен. Достъпът до информацията в него е свободен и се осъществява чрез страницата на агенцията в интернет.

Раздел II

Водене на регистъра

Чл. 16. (1) За всеки възложител на обществени поръчки в регистъра се открива партида с уникален идентификационен номер, по която се извършват всички последващи вписвания.

(2) Уникалният идентификационен номер е 5-цифрено число и представлява поредният номер на вписването на възложителя в регистъра.Чл. 17. Всяка обществена поръчка се вписва в регистъра под уникален номер, който се състои от 3 части, както следва:

1. първа част - номер на партидата на възложителя;

2. втора част - година на решението за откриване на обществената поръчка;

3. трета част - 4-цифрено число, което представлява служебен номер на поредното вписване на обществена поръчка на съответния възложител за годината и се получава автоматично от електронната база от данни.Чл. 18. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства, свързани с партидата на възложителя, се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания, и се отбелязват като "служебно вписване".

(2) Когато се заличава вписано обстоятелство, в съответното поле се записва, че вписването е заличено, като се запазва информация за първоначалното обстоятелство.

(3) Грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностните лица по чл. 14, ал. 1 , като в съответното поле от регистъра се вписва правилният текст с пояснение "техническа редакция" или "операторска грешка". Поправките се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания, освен в случаите, когато погрешното вписване е извършено по партидата на друг възложител.

(4) Правописни и технически грешки, допуснати от възложителите при попълване на утвърдените образци, се коригират от длъжностите лица по чл. 14, ал. 1 чрез техническа редакция след получено искане от съответния възложител.

(5) Искането по ал. 4 се изпраща по пощата, по факс, по електронен път с използване на електронен подпис или се съобщава по телефона в срок не по-късно от 5 дни от датата на публикуване на съответния образец.

(6) Когато искането се съобщава по телефона, възложителят трябва да го потвърди писмено преди изтичането на срока по ал. 5.

(7) Не се смята за поправка на правописна или техническа грешка искане, което води до изменение на:

1. вида на процедурата;

2. предмета на обществената поръчка;

3. посочените в обявлението срокове и количества.Чл. 19. (1) Регистърът на обществените поръчки се води и поддържа по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу унищожаване, неправомерно изменение и ползване.

(2) Защитата на информацията се осигурява чрез нейното периодично и оперативно архивиране.Чл. 20. (1) В регистъра се съдържа информация за вписванията, извършени през последните 5 години.

(2) След изтичането на срока по ал. 1 информацията се архивира по ред, определен от изпълнителния директор на агенцията.

(3) По изключение, когато договори за обществени поръчки, рамкови споразумения или динамични системи за доставка имат срок, по-дълъг от 5 години, информацията за тях се архивира след приключване на действието им.

Чл. 21. Информация за вписване в регистъра, постъпила на хартиен носител, се съхранява за срок 5 години, считано от годината на постъпване на документа в деловодството на агенцията, след което се архивира или унищожава по реда на Закона за държавния архивен фонд.

Раздел III

Обстоятелства, които подлежат на вписване в регистъра

Чл. 22. (1) В регистъра се вписват:

1. идентификационните данни за възложителя:

а) уникалният идентификационен номер на възложителя съгласно чл. 16 ;

б) код БУЛСТАТ;

2. уникалният номер на обществената поръчка съгласно чл. 17 ;

3. попълнените образци по чл. 19, ал. 7 ЗОП , както следва:

а) предварителните обявления за възлагане на обществени поръчки;

б) предварителни обявления-покани по чл. 109, ал. 1 ЗОП;

в) обявленията за възлагане на обществени поръчки;

г) обявленията за провеждане на конкурси за проекти;

д) обявленията за създаване на системи за предварителен подбор по чл. 105, ал. 1 ЗОП;

е) опростените обявления за обществени поръчки по чл. 93з, ал. 1 ЗОП;

ж) съобщенията за публикувани предварителни обявления в профила на купувача;

з) информация за сключените договори за обществена поръчка или за сключените рамкови споразумения и за проведените конкурси за проект;

4. данните за решенията на възложителите:

а) номер, дата и правно основание на решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и мотиви, когато се изискват;

б) номер, дата, правно основание и мотиви на решението за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, а в случаите на прекратяване поради недостатъчен финансов ресурс на възложителя - и най-ниската цена, оферирана от класиран участник;

в) номер и дата на решението за удължаване на срока за получаване на оферти при открита процедура и за получаване на заявления за участие при ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление, както и съответно удълженият срок;

5. попълнените образци по чл. 5, ал. 5 , с които се предоставя информация за:

а) предсрочно прекратените договори за обществени поръчки и рамкови споразумения;

б) предсрочно прекратяване или удължаване действието на динамична система за доставки.

(2) В случаите на обществени поръчки, възлагани по реда на наредбата по чл. 14, ал. 7 ЗОП , в регистъра се вписват съответните обстоятелства по ал. 1.

(3) На вписване в регистъра подлежат и всички промени в обстоятелствата по ал. 1 и 2.
Глава четвърта

ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I

Изисквания към кандидатите, участниците и изпълнителите

Чл. 23. (1) Кандидатите, участниците и изпълнителите са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

(2) Възложителите посочват обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП в обявлението за обществена поръчка, а при процедура на договаряне без обявление - в поканата за участие в процедурата.Чл. 24. (1) Кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуална съдебна регистрация, а чуждестранните юридически лица - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

(2) Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват подизпълнителите, стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, включително обособените позиции, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител.

(3) Когато предметът на обществената поръчка налага изпълнението й на етапи, в офертата се посочват конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап.

Раздел II

Задължения на възложителите на обществени поръчки

Чл. 25. Решенията на възложителите, с изключение на тези по чл. 25, ал. 1 ЗОП , трябва да съдържат и:

1. номера и датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка или на конкурса за проект;

2. датата и поредния номер на обнародваното обявление за обществена поръчка, освен в случаите на процедура на договаряне без обявление.

Чл. 26. (1) Възложителите не могат да променят обявените от тях условия и други параметри на обществените поръчки с изключение на случаите на удължаване на сроковете за получаване на оферти или заявления за участие.

(2) Всяка промяна в срока за получаване на оферти или заявления за участие трябва да бъде обнародвана на електронната страница на "Държавен вестник" и да бъде вписана в регистъра.Чл. 27. Когато възложител е използвал определена валута при посочване на прогнозната стойност на обществената поръчка в обявлението, той е длъжен да използва същата валута във всички случаи, в които посочва стойност за съответната поръчка.

Чл. 28. Комисията отваря пликовете с надпис "предлагана цена" само на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане.

Чл. 29. (1) Когато член на комисията за провеждане на процедура за обществена поръчка е отстранен поради наличие на обстоятелства по чл. 35, ал. 1 ЗОП и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят назначава нов член.

(2) В случаите по ал. 1 направената от него оценка на оферти не се взема предвид.Раздел III

Правила за провеждане на някои процедури

Чл. 30. (1) В случаите на различие между описанието на предмета на обществената поръчка и посочения в обявлението код съгласно Класификатора на обществените поръчки за верни се считат данните от описанието на предмета на поръчката.

(2) В случаите на различие между мястото на изпълнение на обществената поръчка, посочено с думи, и попълнения в обявлението код съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS) за вярно се приема посоченото с думи място на изпълнението.Чл. 31. (1) Когато възложителите използват електронен търг по чл. 16б, ал. 1 ЗОП , те посочват това обстоятелство в обявлението за обществена поръчка.

(2) Провеждането на електронен търг се основава на:

1. нови цени, когато критерият за оценка на офертите е най-ниска цена;

2. нови цени и/или нови стойности на показателите на офертите, посочени в документацията, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта.

(3) При използване на електронен търг документацията съдържа и:

1. показателите на офертата, чиито стойности ще бъдат предмет на електронен търг; тези показатели трябва да са количествено определими и да могат да се изразят с цифри или с проценти;

2. минимални и/или максимални стойности на показателите по т. 1, които могат да бъдат предлагани;

3. информацията, която ще бъде предоставена на участниците в хода на електронния търг, както и кога ще им бъде предоставена;

4. информацията, свързана с реда за провеждане на електронния търг;

5. условията, при които участниците могат да подават нови предложения, включително минималната стъпка за промяна на показателите;

6. информацията, свързана с използваното електронно оборудване, както и условията и техническите изисквания за свързване с него.

Чл. 32. (1) Преди провеждане на електронен търг комисията извършва първоначална оценка на офертите.

(2) Оценката по ал. 1, както и оценката по време на електронния търг се извършват в съответствие с определения в обявлението критерий по чл. 37, ал. 1 ЗОП.Чл. 33. (1) След извършване на първоначална оценка на офертите по чл. 32 възложителят изпраща покана за участие в електронен търг едновременно до всички участници, чиито оферти отговарят на посочените изисквания.

(2) Поканата се изпраща по електронен път с използване на електронен подпис и съдържа:

1. предложение до участниците да представят нови цени или нови цени и/или нови стойности на показателите съобразно критерия за оценка на офертите;

2. реда за свързване към използваното електронно оборудване;

3. датата и часа за начало на електронния търг;

4. начина на приключване на електронния търг.

(3) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта, поканата по ал. 1 съдържа и:

1. първоначалната оценка на съответната оферта по чл. 32, ал. 1 ;

2. математическата формула, която ще се използва в електронния търг за целите на автоматичното прекласиране на базата на представените нови цени и/или стойности; формулата включва тежестта на всички показатели, които определят икономически най-изгодната оферта, както е посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

3. мерните единици за определяне стойностите на отделните показатели, необходими за изчисляване на формулата.

(4) Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е посочил възможността за представяне на варианти, всеки вариант се оценява отделно съгласно формулата по ал. 3, т. 2.

(5) Електронният търг може да се проведе на последователни етапи.

(6) Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканите.

(7) Провеждането на електронния търг се организира по начин, даващ възможност на всеки участник да проверява мястото си в класирането във всеки момент.

(8) На участниците може да се предостави информация за предложени в хода на търга цени или стойности от другите участници, при условие че това е посочено в документацията.

(9) Броят на участниците може да се обявява на всеки етап от електронния търг.

(10) Предоставянето на информация по ал. 8 и 9 не може да води до разкриване на участниците на който и да е етап от електронния търг.

Чл. 34. (1) Електронният търг приключва:

1. с настъпването на датата и часа, посочени в поканата, или

2. когато не са получени нови предложения след изтичане на определения в поканата срок, или

3. когато всички етапи на електронния търг, определени в поканата, са завършили.

(2) След приключване на електронния търг комисията съставя протокол за провеждането му, който съдържа:

1. състава на комисията;

2. списък на участниците;

3. резултатите от оценката и класиране на кандидатите;

4. дата на съставяне на протокола.

(3) Възложителят определя изпълнител на обществената поръчка и сключва договор с него по реда на чл. 73 и 74 ЗОП.Чл. 35. При състезателен диалог комисията провежда диалог с всеки кандидат поотделно и може да обсъжда предложения, направени от други кандидати, само при писмено съгласие от тяхна страна.

Чл. 36. (1) В обявлението за откриване на процедура състезателен диалог възложителят може да посочи, че диалогът с кандидатите ще се проведе на етапи, при условие че има достатъчен брой предложения, за да се гарантира реална конкуренция.

(2) В случаите по ал. 1 намаляване броя на предложенията се извършва след тяхното представяне в писмен вид от кандидатите и оценяването им по критериите, посочени в обявлението и/или в описателния документ.Чл. 37. В обявлението или в описателния документ при процедурата състезателен диалог възложителят може да предвиди награди или плащания за кандидатите, участвали в диалога.

Чл. 38. (1) В случаите на чл. 90, ал. 1, т. 11 и чл. 103, ал. 2, т. 9 ЗОП, когато обект на обществена поръчка е доставката на стоки, определени по списък в приложението, договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг по реда на Закона за стоковите борси и тържищата.

(2) Списъкът по ал. 1 съдържа:

1. код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки;

2. наименование на стоките.Чл. 39. В решението за откриване на процедура на договаряне без обявление възложителите посочват и лицата, които ще бъдат поканени за участие в договарянето освен в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 11 и чл. 103, ал. 2, т. 9 ЗОП.

Раздел IV

Обмен на информация между субектите при провеждане на процедури за възлагане на обществените поръчки

Чл. 40. (1) Намаляване на сроковете в случаите по чл. 64, ал. 3, чл. 76, ал. 2 , чл. 83б, ал. 2 , чл. 86 , ал. 2, чл. 104, ал. 2 и чл. 104а, ал. 2 ЗОП се допуска, когато обявлението е попълнено оn-line или е въведено директно в регистъра чрез XML форма от упълномощен потребител, идентифициран чрез електронен подпис.

(2) В случаите по ал. 1 обявленията се изпращат служебно до "Държавен вестник" от длъжностните лица по чл. 14, ал. 1 .Чл. 41. (1) Когато възложителят предвижда възможност за получаване на оферти по електронен път или заявления за участие по електронен път, по факс или по телефон, той посочва това обстоятелство в обявлението за обществена поръчка или в документацията за участие.

(2) Офертите и заявленията за участие, изпратени по електронен път, се изготвят съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(3) Получените по телефон и по факс заявления за участие се завеждат от лице, упълномощено от възложителя, в регистър, който съдържа:

1. регистрационен номер;

2. дата и час на получаване на обаждането или на съобщението по факс;

3. данни за лицето, което подава заявлението;

4. описание на получения по факса документ.

(4) Регистърът по ал. 1 се води в електронен вид или на хартиен носител.Чл. 42. (1) При изпращане на заявление за участие по факс кандидатите са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:

1. номера, от който постъпва заявлението за участие;

2. дата и час на изпращане.

(2) Заявленията за участие, които не съдържат данните по ал. 1, не се приемат за редовни и не се вписват в регистъра по чл. 41, ал. 3 .

(3) Заявленията за участие, получени по факс, се съхраняват от възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.

Чл. 43. В случаите по чл. 58а, ал. 5 ЗОП решенията, изпратени по факс, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

Чл. 44. (1) Възложителите са длъжни да осигурят поверителността на информацията, която се съдържа в заявленията за участие, получени по телефон или по факс.

(2) Упълномощените лица по чл. 41, ал. 3 подписват декларация по чл. 35, ал. 3 ЗОП.

(3) При възникване на някое от обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 ЗОП спрямо лицата по ал. 2 те са длъжни незабавно да уведомят възложителя, който определя друго лице.

Чл. 45. (1) Когато оферти или заявления за участие се представят по електронен път, възложителят е длъжен да осигури:

1. целостта на предоставените данни;

2. поверителността на офертите или заявленията за участие до момента на тяхното отваряне.

(2) Изпратените по електронен път оферти или заявления за участие се приемат за получени от възложителя, след като се потвърди чрез електронно съобщение до изпращача, че те са регистрирани в електронната му система.Чл. 46. (1) Когато възложителят предвиди възможност за получаване на оферти или заявления по електронен път, той трябва да разполага с необходимото оборудване и софтуер, които позволяват тяхното получаване, без да се разкрива съдържанието им. В този случай видими трябва да са само данните по чл. 41, ал. 3 , необходими за завеждането на офертата или заявлението за участие в регистър.

(2) Получените по реда на ал. 1 оферти или заявления за участие не се отварят до деня, определен за разглеждането им от комисията.

(3) Възложителят упълномощава длъжностно лице, което регистрира и съхранява постъпилите по електронен път заявления за участие или оферти. Лицето подписва декларация по чл. 35, ал. 3 ЗОП.

Чл. 47. (1) Предлаганата цена като част от оферта, подадена по електронен път, задължително се изпраща по реда за подаване на цялата оферта с отделно електронно съобщение, което съдържа указание за принадлежност към съответната оферта.

(2) Предложението за цената се завежда в регистъра по чл. 46, ал. 1 и се отваря от комисията след разглеждане на офертите.Раздел V

Договори за обществени поръчки

Чл. 48. (1) Лицата, определени за изпълнители, трябва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

(2) Възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник, когато определеният за изпълнител участник откаже сключването на договора. За отказ се приема и неявяването в срока, определен от възложителя, освен ако неявяването е по обективни причини.

(3) Когато възложителят определи за изпълнител втория класиран участник, той го поканва писмено да сключи договор за обществена поръчка в 3-дневен срок от установяване на обстоятелствата по ал. 2.

Чл. 49. (1) Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

(2) В случаите по ал. 1, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.Глава пета

НАБЛЮДАТЕЛИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Чл. 50. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Когато изпълнителният директор на агенцията определя по своя инициатива наблюдатели, той писмено уведомява за това възложителя не по-късно от 10 дни преди крайната дата за получаване на оферти или заявления за участия за съответната процедура.

(2) Възложителят може да поиска присъствие на наблюдатели в провеждана от него процедура. В този случай той изпраща искане до изпълнителния директор на агенцията най-малко 14 дни преди започване работата на комисията.

(3) В случаите по ал. 2 изпълнителният директор на агенцията изпраща или отказва да изпрати наблюдатели, като уведомява възложителя за решението си в 3-дневен срок от получаване на искането.

Чл. 51. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) Наблюдателите присъстват при работата на комисията и имат право:

1. на свободен достъп до всички документи, свързани с провежданата процедура;

2. да изискват справки и да правят извлечения и копия на документи, свързани с провежданата процедура.

(2) Наблюдателите са длъжни:

1. да пазят в тайна обстоятелства, които са им станали известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения;

2. да отразяват обективно и точно установените от тях факти и обстоятелства.

(3) Наблюдателите подписват декларация по чл. 35, ал. 3 ЗОП.

(4) При възникване на някое от обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 ЗОП наблюдателите са длъжни незабавно да уведомят изпълнителния директор на агенцията.

(5) В случаите по ал. 4 изпълнителният директор определя други наблюдатели.

(6) Наблюдателите нямат право да участват в работата на комисията или да я консултират.

(7) В рамките на една календарна година един и същ наблюдател не може да участва в повече от една процедура, провеждана от същия възложител.

Чл. 52. (В сила от 1.01.2007 г.) Възложителят е длъжен да уведоми Агенцията по обществени поръчки най-малко 3 дни предварително за датата на:

1. започване работата на комисията;

2. провеждане на всяко следващо заседание на комисията.

Чл. 53. (В сила от 1.01.2007 г.) Когато наблюдателите установят съществено нарушение на ЗОП в работата на комисията, те писмено уведомяват възложителя и изпълнителния директор на агенцията в деня на констатиране на нарушението или най-късно на следващия ден.

Чл. 54. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) В 3-дневен срок след приключване работата на комисията наблюдателите изготвят доклад до изпълнителния директор на агенцията.

(2) Когато са констатирани нарушения на ЗОП, към доклада се прилагат съответни доказателства, като извлечения и заверени копия от документи.

(3) Докладът по ал. 1 може да съдържа и препоръки.

Чл. 55. (В сила от 1.01.2007 г.) (1) В 3-дневен срок от получаване на доклада на наблюдателя изпълнителният директор на агенцията изготвя становище относно работата на комисията и го изпраща на възложителя.

(2) Когато становището по ал. 1 съдържа препоръки за отстраняване на нарушения, възложителят в едномесечен срок от получаването му уведомява изпълнителния директор на агенцията за предприетите от него мерки, когато е съгласен с направените препоръки.

(3) В случаите, когато становището по ал. 1 съдържа констатации за извършени нарушения, копие от него се изпраща на Комисията за защита на конкуренцията.

Глава шеста

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 56. За нарушаване на правилника виновните лица и лицата, които са допуснали извършване на нарушение, се наказват по чл. 32 от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 57. (1) Актовете за установяване на нарушения по правилника се съставят от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция в срок 6 месеца от деня, в който нарушителят е открит, но не по-късно от 3 години от извършването му.

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на финансите или от оправомощени от него длъжностни лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание § 150, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Приложение

 


към чл. 38, ал. 1


Код по КОП 

Описание 

01111100-9 

Пшеница 

01111110-2 

Твърда пшеница 

01111120-5 

Мека пшеница 

01111200-0 

Царевица 

01111300-1 

Ориз 

01111400-2 

Ечемик 

01111500-3 

Ръж 

01111600-4 

Овес 

01121210-6 

Фасул 

01121211-3 

Бакла 

01121212-0 

Зелен фасул 

01121213-7 

Испански фасул 

02130000-4 

Дърва за горене 

10000000-3 

Въглища, торф и други продукти на базата на въглища 

10100000-4 

Въглища и горива на базата на въглища 

10110000-7 

Въглища 

10120000-0 

Горива на базата на въглищата 

10121000-7 

Постни въглища (с малко летливи съставки) 

10122000-4 

Брикети 

10123000-1 

Твърди горива 

10124000-8 

Изкопаеми горива 

10125000-5 

Горива на базата на дърва 

14430000-4 

Сол, концентрирана чрез изпарение, и чист натриев хлорид 

14440000-7 

Сол за посипване на пътища (против заледяване) 

15111140-2 

Говеждо месо, неразфасовано 

15112100-7 

Прясно месо от домашни птици, неразфасовано 

15113300-6 

Месо от животни от рода на свинете, неразфасовано 

15411200-4 

Олио за готвене 

15511100-4 

Пастьоризирано мляко 

15612100-2 

Пшеничено брашно 

15612110-5 

Пълнозърнесто брашно  

15612120-8 

Брашно за хляб 

15612130-1 

Брашно без мая 

15612150-7 

Брашно за сладкиши 

15612190-9 

Ферментиращо или самонабухващо брашно 

15831200-4 

Бяла захар 

15872400-5 

Сол 

20161100-3 

Третирани греди 

20210000-1 

Дъски и дървени плоскости 

23110000-1 

Леки и средни масла и техни производни 

23111000-8 

Керосин и авиационно гориво 

23111100-9 

Авиационен керосин 

23111110-2 

Керосин за реактивни двигатели 

23111200-0 

Безоловен бензин 

23112000-5 

Специални бензини 

23120000-4 

Тежки масла и техни производни 

23121000-1 

Газьол 

23121100-2 

Дизелово гориво 

23121200-3 

Дизелово гориво 

23122000-8 

Тежки горива (мазут) 

23122100-9 

Гориво за отопление 

23123000-5 

Смазочни масла и препарати 

23123100-6 

Моторни масла 

23123200-7 

Компресорни масла 

23123300-8 

Турбинни масла 

23123400-9 

Масла за зъбни предавки 

23123500-0 

Редукторни масла 

23123600-1 

Масла за хидравлични системи и за други цели 

23123610-4 

Течности за хидравлични трансмисии 

23123620-7 

Формовъчни масла 

23123630-0 

Антикорозионни масла 

23123640-3 

Електроизолационни масла 

23123650-6 

Спирачни течности 

23123700-8 

Бели масла и течен парафин 

23123710-1 

Бели масла 

23123720-4 

Течен парафин 

23130000-7 

Нефтени масла и препарати 

23132000-1 

Леки масла 

23133000-8 

Нефтени масла 

23200000-9 

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди, с изключение на природния газ 

23210000-2 

Пропан и бутан 

23211000-9 

Газ пропан 

23211100-0 

Втечнен пропан 

23212000-6 

Газ бутан 

23212100-7 

Втечнен бутан 

24147200-8 

Дървени въглища  

24147300-9 

Масла и продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани и смоли 

24331000-3 

Печатарско мастило 

24661000-5 

Греси и смазочни препарати  

24661100-6 

Смазочни вещества 

24661110-9 

Глинесто-промивна смес, използвана при сондиране 

24661120-2 

Силиконови греси 

24661130-5 

Промивни течности, използвани при сондиране 

27100000-6 

Основни метали 

27111000-6 

Необработен чугун 

27112000-3 

Фероманган 

27114000-7 

Желязо  

27114100-8 

Блокове от желязо 

27115000-4 

Стомана 

27120000-2 

Блокове от легирана стомана 

27140000-8 

Продълговати заготовки и пръти 

27141000-5 

Горещовалцувани продълговати заготовки и пръти 

27152300-8 

Горещовалцувани материали, използвани в строителството на железопътни линии 

27152310-1 

Клинове и релсови подложки, валцувани 

27152320-4 

Валцувани контрарелси 

27152330-7 

Валцувани траверси и междурелсови напречни греди 

27621100-5 

Пръти, профили и тел от олово 

27621200-6 

Плочи, листове, ленти и фолио от олово 

27621300-7 

Оловни тръби, тръбопроводи и фитинги 

27621400-8 

Прах и люспи от олово 

27622100-2 

Пръти, профили и телове от цинк  

27622200-3 

Ламарини, листове, ленти и фолио от цинк 

27622300-4 

Цинкови тръби, тръбопроводи и фитинги 

27622400-5 

Цинков прах, пудра и люспи 

27623100-9 

Пръти, профили и телове от калай 

27623200-0 

Ламарини, листове, ленти и фолио от калай 

27623300-1 

Калаени тръби, тръбопроводи и фитинги 

27623400-2 

Прахове и люспи от калай 

27721000-5 

Прахове и люспи от мед 

27722000-2 

Пръти и профили от мед 

27723000-9 

Медна тел 

27724000-6 

Ламарини, листове и ленти от мед 

27521100-4 

Прах и люспи от алуминий 

27521200-5 

Пръти и профили от алуминий 

27521300-6 

Алуминиев тел 

27521400-7 

Листове от алуминий 

27521500-8 

Алуминиево фолио 

27521600-9 

Алуминиеви тръби, тръбопроводи и фитинги 

27521610-2 

Алуминиеви фитинги 

27611000-1 

Олово 

27612000-8 

Цинк 

27613000-5 

Калай 

27821100-7 

Пръти, профили и тел от никел 

27821200-8 

Ламарини, ленти, листове и фолио от никел 

27821210-1 

Листове от никел 

27821300-9 

Никелови тръби, тръбопроводи и фитинги 

27821400-0 

Прах и люспи от никел 

 
Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница