Регионално развитиеДата05.03.2018
Размер39.3 Kb.


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Схема за безвъзмездна финансова помощ:

BG161PO001/1.4-06/2010

„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА АКСАКОВО
ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ В РИСКОВИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО”
ДОГОВОР: BG161PO001/1.4-06/2010/009

Продължителност на проекта: 18 месеца
Бюджет на проекта: 842 483,38 лв. от които:


 • 716 110,87 лева съфинансиране от ЕФРР;

 • 84 248,34 лева съфинансиране от националния бюджет;

 • 42 124,17 лева собствен принос на Община Аксаково.


Обща цел на проекта:

Повишаване качеството на живот, жизнената и работната среда и привлекателността на Община Аксаково чрез въвеждане на мерки за предотвратяване от наводнения и процесите на ерозия на коритото на р. Батова в с. Долище, иманентно присъщо условие за екологично възстановяване и устойчиво и интегрирано развитие на територията.


Специфични цели на проекта:

 • Предотвратяване рисковете от наводнения, намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве за жителите на с. Долище чрез корекция, разширяване и изграждане на предпазни съоръжения с дължина 748 м по коритото на р. Батова;

 • Подобряване на околната среда и прилежащите екосистеми, предотвратяване на ерозията, заблатяванията и образуването на ята от комари в региона чрез защита и възстановяване на 648 м от бреговете на р. Батова;

 • Осигуряване на сигурност за 60-80 транзитно преминаващи автомобили на час от източната част на гр. Варна в посока гр. Добрич по общински път VAR2028 /II-29, Аксаково-Стожер/- Долище – Новаково – Граница общ.(Аксаково-Варна) – Варна, чрез реконструкция на водосток в центъра на с. Долище – на пресичането с горепосочения път;

 • Подобряване качеството на живот, жизнената и работна среда за 18 976 жители на Община Аксаково чрез реализация на дребномащабни мерки за предотвратяване от наводнения;

 • Предотвратяване рисковете от опустошителни поражения върху инфраструктурата и местната икономика, икономия на ресурс, посредством създаване на условия за безаварийно провеждане на високите води;

 • Създаване на нови работни места, посредством изпълнението на дейностите по проекта;

 • Осигуряване на национална сигурност, ред и спокойствие, посредством реализацията на проекта;

 • Подобряване възможностите за интегрирано градско развитие на Община Аксаково чрез реализацията на проекта.

Реализация на инвестиционен проект: «Изграждане на инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения в рисковите зони на територията на община Аксаково»:

Почистване на коритото на река Батова и изграждане на предпазни съоръжения, включително реконструкция на плочести водостоци в с. Долище:

Речното корито на р. Батова, преминаваща през с. Долище, обект на настоящата интервенция не е коригирано, цялото е обрасло с дървета и храсти, на отделни места са оформени наносни слоеве. Това създава предпоставки за образуване на ята от комари. Проводимостта е недостатъчна, имайки предвид стеснения профил и високия коефициент на хидравлична грапавина. Мостът и плочестият водосток са с недостатъчен светъл отвор за провеждане на оразмерителното водно количество. Всичко това създава условия за подприщване и възпрепятстване нормалното провеждане на високите води, вследствие на което се получава заливане на прилежащите жилищни територии и инфраструктурните обекти.

Ето защо е необходимо да се предприемат действия, които да намалят риска от наводнения и потенциалните неблагоприятни последици от него за човешкото здраве и околна среда. В резултат на дейността, включваща корекция, почистване, изграждане на предпазни съоръжения и т. н. ще се предотвратят рисковете от наводнения, ще се постигане добро състояние на водите и свързаните с тях екосистеми, ще се предотвратят рисковете от свличания, срутвания и разрушаване целостта на терени разположени в близост до реката. Ще се спомогне за опазването на околната среда и човешкото здраве. Това от своя страна ще окаже трайно и пряко положително въздействие по отношение на вътрешната ни национална сигурност, обществен ред и спокойствие.С реализацията на проекта ще бъдат защитени бреговете от ерозия и изградени 748 м предпазни съоръжения.
Всичко гореизложено ще доведе до повишаване качеството на живот на всички жители от Община Аксаково, ще съдейства за подобряване на човешкия капитал и ще допринесе за устойчиво и интегрирано развитие на територията.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на инфраструктуктурни съоръжения за предотвратяване на наводнения в рискови зони на територията на община Аксаково”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Аксаково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница