Рехабилитация на улици в гр. СанданскиДата14.01.2018
Размер91.67 Kb.
ОБЩИНА САНДАНСКИПУБЛИЧНА ПОКАНА
за участие в обществена поръчка с предмет:”Рехабилитация на улици в гр.Сандански”
Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с изпълнение на Заповед № СПЕ- 160 /31.03.2014г. на кмета на Община Сандански и на основание чл.14 ал.4 т.2 ЗОП отправяме настоящата публична покана за представяне на оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет:”Рехабилитация на улици в гр.Сандански”

Представената оферта следва да бъде изготвена съгласно изискванията, посочени по-долу:
I. ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Възложител на обществената поръчка е:

община Сандански

адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” 14

БУЛСТАТ 000024955II. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:


Обект на обществената поръчка е строителство.

Предмет на обществената поръчка е рехабилитация на улици в гр.Сандански

III. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Всеки изпълнител задължително спазва технологията описана в техническото задание

ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Предвижда се преасфалтиране на части от ул.”Стефан Стамболов”, ул.”Ангел Столинчев”, ул.”Надежда”, ул.”Сирма войвода”, алейте в парка и част от булевард „Свобода”/ при входа на града/

Изкърпване на дупки на следните улици:

ул.”Св.Св.Кирил и Методий”,ул.”Св.Св.Козма и Дамян”, ул.”Илинден”, ул.”Чудомир Катранджиев”, ул.”Георги Казепов”, ул.”Любен Каравелов”


V.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
- ще бъде уточнен при сключване на договор за изпълнение;

Срокът за изпълнение на договора е до завършване на строителните работи, окончателното приемане на обектите, до края на 2014 год.


VI. РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА
Разходите за изработването и подаването на офертите са за сметка на участниците.
VII. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ
Офертата се представя в лева без ДДС.

Максимална стойност на поръчката: 250 000 ( двеста и петдесет хиляди лв. ) без ДДС

-авансово плащане в размер на 30% от сумата в срок до 15 календарни дни от подписване на договора.

-окончателно плащане в размер на 70% от стойността след цялостното изпълнение на поръчката и подписване на приемо предавателен протокол
VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

А. Общи изисквания

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, за които не са на лице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5. За осъществяване на настоящата поръчка участниците могат да използват подизпълнители.

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при

изпълнение на поръчката, изискванията по Чл. 47, ал. 1 и 5 и чл. 47 ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Б. Специфични изисквания

-Участникът да има сключена застраховка Професионална отговорност, съгласно чл. 171 от ЗУТ.

-Участникът да притежава Удостоверение за вписване в професионалния регистър на строителя, за съответната категория строителство.

-Участникът да има опит с асфалтиране на улици.Опитът следва да се докаже със списък с изпълнени договори през последните 3 години.

- Участникът следва да притежава документ за собствена или наета асфалтова база, ведно с всички разрешителни за функциониране на базата.

- Участникът следва да притежава следното оборудване: • Асфалтополагаща машина 1 бр.

 • Валяк- 2 бр.

 • Гудронатор – 1 бр.

 • Фугорез – 2 бр.

 • Самосвали -6 бр.

В. Съдържание на офертите

 1. Оферта (попълнен, подписан и подпечатан от кандидата Образец 1);

 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата / участника;

 3. Административни сведения - попълва се Образец № 2;

 4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката – попълва се Образец № 3;

 5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4;

 6. Регистрационни документи на участника:

 7. Документи за регистрация на участника удостоверяващи неговата правосубектност (в заверени от участника копия).

- Удостоверение за актуална съдебна регистрация или единен идентификационен код ;

- Пълномощно на лицето подписващо офертата /оригинал/

- Документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде преведен на български език и легализиран (за юридическо лице, което не е регистрирано в България);


 1. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП

 2. Декларация , че е спазена минимална цена на труда образец № 10 ;

 3. Кратка анотация / кратко представяне за досегашната дейност на участникът по предмета на поръчката;

 4. Документ за регистрация в камарата на строителите за съответната категория;

 5. Документ за собствена /наета/ асфалтова база придружен с всички необходими документи за функционирането на асфалтовата база;

 6. Доказателства за Финансови възможности

  • Удостоверение от банки или копие от застраховка за професионална отговорност;

  • Годишен баланс за 2011, 2012 и 2013 година, и отчет за приходи и разходи

  • информация за общия оборот и оборота от строителство , за последните 3 години, в зависимост от датата на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;

14.Доказателства за Технически възможности • списък на основните договори за строителство, изпълнени през последните три (3) години, включително стойностите на договорите, датите и възложителите придружени от препоръки за добро изпълнение;

 • описание на техническото оборудване с което кандидата разполага/ собствено или наето/ за осигуряване на качеството и оборудване за изпитване и изследване на асфалта ;

 • списък на техническите лица, придружен с автобиография – образец №6 и Декларация за наличност – образец №7;

15.Декларация за участието на подизпълнители – попълва се Образец № 8;

16.Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице);17.Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението);

18.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 9;

19. Проект на договор - не се попълва, но се парафира на всяка страница - Образец № 11;

20. Предлагана цена – образец № 12

21.Декларация от членовете на обединението / консорциума – попълва се Образец № 13;

22.Декларация за приемане клаузите на проектодоговора – образец № 14

Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод.


ВАЖНО !!! Ако участник или негов управител, респективно член на управителните му органи, а в случай, че членовете са юридически лица – техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъда отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато документите са ксерокопия се заверяват с гриф “Вярно с оригинала”, свеж печат и подпис на лицето с представителни функции. В случай, че документите се подписват от упълномощено лице се представя копие на нотариално заверено пълномощно от представителя на кандидата за изпълнител на поръчката.


ІX. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

Срокът за валидност на офертите следва да е не по-малък от 90 календарни дни.


X. СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

10.1. Срок за представяне на офертата

Крайният срок за подаване на офертата е 16:00 часа на 10.04.2014г.10.2 Място за представяне - Община Сандански,

Гр. Сандански, Бул. Свобода 1410.3 Начин на представяне на офертите

Офертата се представя в непрозрачен плик, който съдържа два отделни други плика.Плик 1- Документи за подбор – съдържа документите, описани в Раздел IX от настоящата покана, без образец 1

Плик 2- Техническо предложение – съдържа оферта –образец 1

Плик 3- Ценово предложение- съдържа предлагана цена –образец 12

Офертите се подават от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо или куриер с обратна разписка на адреса на Община Сандански (гр.Сандански,бул. Свобода 14).

Офертите се подават в един оригинал и две копия, като оригиналът и копията могат да бъдат поставени в един и същи плик.На копията задължително се поставя обозначение- КОПИЕ

На плика следва да бъде изписано: • Предмета на поръчката: • Името и адреса на възложителя:

Община Сандански,

Гр. Сандански

Бул. Свобода 14


 • Данни за участника:

наименование на участника

адрес за кореспонденция

телефон, факс и електронен адрес (по възможност)

При приемане на офертата на участника върху големия плик се отбелязва поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат и не се разглеждат.

ХІ. Критерий за оценка:

Икономически най- изгодна оферта при следните показатели:

Срок за доставка на асфалта до обекта в мин.- 30 %

Предлагана цена – 70%

Методика за оценка на получените оферти:

(ОЦ 1) – оценка на срока за доставка до обекта;

(ОЦ 2)оценка на предлаганата цена
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(КО) = (ОЦ 1) + (ОЦ 2)


минимален предложен срок за доставка

____________________________ х 30

срок, предложен от участника
минимална предложена цена

_____________________________ х 70 точки

цена, предложена от участника,
където „минималната предложена цена без вкл. ДДС” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до класиране в лева, без вкл. ДДС); „цената, предложена от участника” е общата цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без вкл. ДДС).
XII. Стартиране на договора

Изпълнението на договора по настоящата поръчка следва да започне след писмено уведомление от страна на Възложителя.XIIІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

При изпълнението на СМР изцяло, както са описани в Количествената сметка да се влагат строителни материали отговарящи на действащите в страната норми и стандарти.

Качеството на положената асфалтобетонова смес да се доказва със сертификат от лицензирана лаборатория.

Местата с разрушена асфалтова настилка се очертават в правилни геометрични фигури с прави ъгли и страни, успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Очертаното място се изсича вертикално с фреза за изрязване. След това дупките се изчистват и измитат. Почистването се извършва чрез продухване с въздушна струя. Отпадъците се натоварват на самосвал и се извозват на депото за строителни отпадъци, находящо се в местността “Езерото”, землището на с. Левуново.

Почистената и суха повърхност се напръсква с битумна емулсия, запълва се до повърхността на настилката със същата асфалтобетонова смес, от която е направен горния слой и се уплътнява с лек и тежък валяк. При констатиране на деформации същите места се поправят.

Предвижда се и преасфалтиране на някои улици.

Изкърпване и профилиране на съществуващата асфалтова настилка с биндер

На определени участъци фрезоване на асфалтовата настилка.

Предварително напръскване на съществуващата асфалтова настилка с битумна емулсия.

Полагането на плътния асфалтобетон – 4 см, осигуряващ цялостно покритие на пътното платно.

Връзката между нов асфалт и предишно освежаване в началото и края на обекта да се оформи чрез напречно изрязване на асфалта.

Ремонтните работи ще се изпълнят без отбиване на движението, за което да се предвиди временна сигнализация при ремонтни работи, съгласно Наредба № 16 от 23.07.2001 г., като задължение на строителя.

Асфалтобетоновите смеси при пристигането им на обекта трябва да имат температура не по – ниска от 130 С.

Транспортирането на строителните отпадъци, асфалтобетоновата смес и битумната емулсия се извършва от изпълнителя.За установяване на действително вложената асфалтобетонова смес един екземпляр от товарителницата да се представя на представителя на Възложителя, отговарящ за рехабилитацията на улиците.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Сандански

/Андон Михайлов Тотев/гр. Сандански, бул. “Свобода” № 14, тел.: 0746/ 89 090, факс: 0746/ 89 055, e-mail: oba_sandanski@abv.bgБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница