Република българия камара на частните съдебни изпълнители


Конкурс за помощник – частни съдебни изпълнителистраница3/4
Дата14.08.2018
Размер0.76 Mb.
1   2   3   4

3.6.1. Конкурс за помощник – частни съдебни изпълнители

В началото на м.април 2010г. се проведе конкурс за помощник-частни съдебни изпълнители. Със заповед на министъра на правосъдието от 26.01.2010г. беше насрочен изпит за ПЧСИ. На 4.02.2010г. Камарата стартира законовата процедура за провеждане на изпита, на който се явиха общо 153 редовни кандидати от цялата страна. Изпитът беше устен и беше издържан успешно от 121 кандидати. Към настоящия момент 55 от тях са законно овластени помощник – частни съдебни изпълнители и работят в кантори на ЧСИ от всички съдебни райони в РБългария. На практика това позволи на канторите да повишат капацитета и качеството си на работа, което беше един от основните приоритети в дейността на КЧСИ през годината. Към настоящия момент броят на всички действащи Помощник ЧСИ в страната е 104.3.6.2. Регистър на публичните продажби

Регистърът на публичните продажби е активен от средата на м. юни 2009 година или вече повече от година и половина. За този срок той се наложи като единствения сполучлив способ за разгласяване на публичните продажби, макар и не императивно заложен в разпоредбите на ГПК. Реализацията на Регистъра на публичните продажби се оказа изключително положителна инициатива и допринесе за отхвърлянето на обвиненията, че ЧСИ умишлено не разгласяват извършваните от тях продажби с цел набавяне на имотна облага за себе си или за трети лица. Както се очакваше, Регистърът на публичните продажби предизвика огромен интерес у гражданите и неговото съществуване многократно беше и продължава да бъде тема в повечето български медии. Това способства за доброто разгласяване, а оттам и за посещаемостта на сайта. Дори и кратко спиране на сайта поради технически причини води до лавина от запитвания по е-мейл или телефон от неговите ползватели. За момента спирането на работата на сайта е било в единични случаи за не повече от няколко часа по време на извършване на настройки на сърварите. През другото време сайтът е бил постоянно онлайн.

Регистърът разполага с различни функционалности. Там се публикуват всички обявления на имущество, което се продава от частните съдебни изпълнители – движимо и недвижимо, както и всички необходими указания, нормативни актове и друга полезна информация за заинтересованите лица. Има филтри за търсене както по територията на съответния окръжен съд, така и по градове, вид, цена на имуществото. Може да се прави справка и за сроковете, в които се подават наддавателните предложения. Причините за създаването на единен електронен Регистър на публичните продажби на частните съдебни изпълнители бяха две. Първо - прозрачност, точност и яснота при търговете. Офертите се подават в съответния съд и затова никой частен съдебен изпълнител не може да манипулира или да влияе по какъвто и да било начин на търга. Второ – по-добро разгласяване на информацията за публичните продажби и привличане на повече потенциални купувачи. В полза и на кредитора, и на длъжника е колкото се може повече хора да разберат, че даден имот се предлага, за да може да се продаде възможно най-бързо и на най-добра цена.

За изминалите 19 месеца страницата е посетена от над 380 000 уникални IP-адреса, което означава, че поне два пъти повече уникални посетители са посетили сайта предвид факта, че много компютри се използват от повече от едно лица, както и че зад някои IP-адреси стоят множество отделни потребители /например корпоративен клиент с много компютри и потребители/. Посоченият брой посетители са влизали на страницата почти 1 500 000 /милион и половина/ пъти и са разгледали общо над 30 000 000 /тридесет милиона/ страници. Средният брой страници, които преглежда един посетител е 22 бр. на всяко посещение, като посетителите са прекарвали на сайта средно около 10 минути при всяко посещение. Среднодневно сайта е бил посещаван от около 3000 посетители, като през празничните дни посещаемостта макар и наполовина в сравнение с делничните, също е висока.

За изминалата година и половина откакто съществува на Регистъра на публичните продажби на КЧСИ, са били обявени над 12 200 /дванадесет хиляди и двеста/обявления за публична продан на недвижими имоти и още над 2 200 /две хиляди и двеста/ обявления за публична продан на движими вещи. Няма данни за това колко от проданите са приключили успешно, на коя по ред продан и при каква цена. Такава функционалност се предвижда да бъде добавена при създаването на нов сайт за публичните продажби през 2011 година. В средата на м.януари 2011г. Съветът на КЧСИ взе решение и одобри бюджет за възлагане на създаването на изцяло нов сайт за публичните продажби, който да вземе предвид натрупания вече опит до момента и изискванията за нови функционалности и дизайн. Предстои да бъде възложена чрез конкурс направата на нов сайт.
3.6.3. Регистър на длъжниците
През 2010 година продължи, макар и със забавени темпове работата по проекта за създаване на онлайн Централен регистър на длъжниците /ЦРД/ – платформа, която ще способства за мигновенна обмяна на информация между всички съдебни изпълнители за заведени изпълнителни дела в канторите им срещу едни и същи длъжници. В резултат на достъпа до такава информация, съдебните изпълнители ще могат много по–ефективно да провеждат изпълнителни действия срещу длъжниците, както и ще се даде възможност на взискателите да се присъединяват по други дела, заведени срещу същия длъжник, като по този начи многократно се увеличава шансът за бързо събиране на вземането и за спестяването на излишни разноски по него. Чрез регистъра също се предвижда да се дават справки на трети лица за наличието или не на активно изпълнително дело срещу тях на територията на цялата страна, в канторите на всички действащи частни съдебни изпълнители. На тази функционалност се залагат и надеждите за нов източник на приходи за Камарата и за всеки съдебен изпълнител поотделно. Не на последно място, всеки съдебен изпълнител ще може бързо и лесно да проверява дали длъжник по образувано при него изпълнително дело има качеството на длъжник при друг съдебен изпълнител, което ще е полезно в хода на процедурите по принудително събиране на вземанията. След попълване на Регистъра от всички ЧСИ, така издаваните удостоверения ще имат много по–голяма тежест пред трети лица – кредитодатели или държавни и общински институции, тъй като ще покриват дейността на всички частни съдебни изпълнители в Република България.

През м.октомври 2010 за нуждите на ЦРД, Камарата да закупи два компютъра – един основен и един Back-up сървъри, които да отговарят технически на нуждите на регистрите, поддържани от КЧСИ. Сключи се договор за хостинг на новозакупените сървъри с фирма за колокацията им. На основния сървър ще се хостват двата регистъра – Централен регистър на длъжниците и Регистър на публичните продажби. На 1 ноември се подписа договор за дарение между Камарата и създателите на компютърната програма „Регистър на длъжниците”, с което официално КЧСИ придоби правата върху софтуера и регистъра. На същата дата беше подписан и договор за аутсорсинг на информационни технологии и техническа поддръжка на двата регистъра със срок една година.

На 5 ноември 2010г. в гр. София в Камарата на ЧСИ беше проведена среща с всички разработчици на софтуерни продукти за частни съдебни изпълнители с цел да се постигне възможността за автоматизиране на процеса на въвеждане на данни в регистъра. След проведената среща програмистите работят усилено в посока автоматизирания експорт на данни да се осъществи в кратки срокове за всички налични и бъдещи системи. Като резултат от тази среща, Камарата сключи договор с тези програмисти за изработване на следните видове допълнителни функционалности за Регистъра на длъжниците: 1) WEB услуга за автоматично вписване на данни в Регистъра на длъжниците към Камарата на ЧСИ; 2) WEB услуга за извършване на автоматични справки от Регистъра на длъжниците по ЕГН/ЛЧН/ЕИК/БУЛСТАТ или Име/Фирма; 3) Изготвяне на техническа документация на предходните две услуги с цел използване от разработчиците на софтуер за Регистъра на длъжниците. Крайният срок за извършване на предмета на този договор е 15 февруари 2011г. Съгласно решение на Съвета на КЧСИ от м.октомври 2010г. /Протокол 73/, през 2011г. се очаква и назначаването в Камарата на системен администратор /First Line Support/ за техническа поддръжка на двата регистъра. Новоназначеният служител ще бъде обучен от екипа, разработил софтуера на двата регистъра.

Към настоящия момент в Регистъра на длъжниците има качени над 384 000 /триста осемдесет и четири хиляди/ изпълнителни дела от 121 частни съдебни изпълнители. Колегите, които не са качили нито едно изпълнително дело в регистъра са 38 на брой, като около десет от тях всеки момент ще попълнят регистъра чрез деловодните системи, които използват. За останалите нямаме информация кога и как възнамеряват да попълнят регистъра с данни. До крайния срок – 1 март 20011г., ЦРД ще бъде готов функционално за издаване на удостоверения на трети лица, като към настоящия момент той вече работи в частта си, в която всеки ЧСИ може да провери дали негов длъжник не е длъжник и при друг колега. Основен проблем пред Регистъра остава неговата непълнота, поради факта, че много колеги не го попълват, както и евентуалното качване на грешна или невярна информация. Надяваме се тези пропуски да бъдат отстранени в най-кратки срокове.3.6.4. Обучение

През отчетния период бяха проведени няколко основни обучения, организирани от КЧСИ, като до голяма степен се продължиха започнатите проекти от предходния отчетен период.

На 26 и 27 март 2010г., непосредствено преди провеждането на изпита за помощник – частни съдебни изпълнители, беше организиран подготвителен семинар за тях. Двудневният курс беше изцяло съобразен с действащата нормативна база и предлагаше обучение в практическите аспекти по част V от ГПК – Изпълнително производство. Обучението обхващаше обзорен анализ на всички законови и подзаконови нормативни актове, които са пряко свързани с работата на частните съдебни изпълнители и техните помощници. Участниците /63 човека/ се запознаха със спецификата на правната рамка, в която работят частните съдебни изпълнители, както и с добрите практики при и по повод изпълнението на съдебните решения. Лектори на семинара бяха квалифицирани преподаватели, представители на гилдията, а програмата – изцяло съобразена с утвърдения от Министъра на правосъдието конспект за провеждане на изпита за помощници.

На 8 и 9 септември в гр. Поморие поредицата от провежданите по проекта Матра курсове продължи с организирането и провеждането на семинар „Европейско законодателство в сферата на съдебното изпълнение” – втора част. Лекторите за първи път бяха само български – районен съдия, преподавател от НИП и двама частни съдебни изпълнители – специално обучени в рамките на проекта и изготвили своя методология, по която занапред ще бъдат обучавани членовете на Камарата, техните служители и външни заинтересовани лица. Идеята на този курс беше 26-те участници да получат познания по тази така важна за работата на съдебните изпълнители тема. Семинарът премина много успешно, като се наблегна на следните основни елементи на европейската съдебна практика по съдебно изпълнение: Регламент Брюксел I и II; Европейско изпълнително основание за безспорни вземания; Процедура за европейска заповед за плащане - регламент ЕО №1896/2006; Режим на лични отношения и издръжка на деца след развода; Връчване на книжа – съдебна практика и упражнения; Зелени карти за запори върху банкови сметки и иформация за имущество на длъжниците и др.

При изключителен успех в гр. Поморие премина и отвореният семинар на следващия ден – 10 септември. Неговата тема „Практически аспекти в принудителното изпълнение”, както и добрите лектори, привлякоха над 140 участници – частни съдебни изпълнители, ПЧСИ, адвокати, юристи от банки и др. Програмата включваше три основни модула: 1) практически аспекти при изпълнението върху недвижими имоти и конкуренция на способи за изпълнение с лектор доц. д-р Валентина Попова; 2) практически въпроси при изпълнението върху движими вещи с лектор Борислав Белазелков и 3) данъчно – правни аспекти в принудителното изпълнение, взаимодействие с органите на НАП при публичните вземания, ДДС при публични продажби, с лектори експерти от Национална агенция за приходите. Резулататите от анализа на обратната връзка с участниците след края на обучението бяха много позитивни по отношение на полезността от такива работни и практически сесии.

На 6 и 7 декември в курорта Пчелин бани, се проведе съвместен семинар по темата «Дисциплинарен процес», планиран за членовете на Съвета, Дисциплинарната комисия, Комисията по професионална етика на КЧСИ и холандски експерти. Тази среща беше планирана в дейностите по проекта Матра още в началото на 2010г. и се осъществи с финансовата подкрепа на проект „Укрепване на системата на частното съдебно изпълнение в България”. Нуждата от такова обучение и обмяната на практика по образуването и движението на дисциплинарните производства с холандските колеги беше много наложителна за членовете на ДК. Г-н Йос Уитдехааг проследи процеса от инспекциите до констатациите и инициирането на дисциплинарни процедури в Холандия. От наша страна, лектор и модератор беше гл.ас. Ралица Илкова – преподавател по наказателно право в СУ „Климент Охридски”. Г-жа Илкова даде тълкуване и насърчи дискусията в посока на дисциплинарната отговорност и дисциплинарните процедури по ЗЧСИ в България. Много полезни се оказаха и практическите занятия за участниците „казуси и дисциплинарни дилеми”, проведени от г-н Йеруун Нейнхьойс – член на борда на Холандската кралска асоциация. Заместник - председателят на Дисциплинарния съд в Амстердам г-н Хуус Стиле разясни основанията за дисциплинарна отговорност и процедурите по апелативно обжалване на решенията на този съд в Холандия.

Като естествено продължение на работата по обучителната стратегия на Камарата/визия, приоритети и цели/, в края на 2010г. Обучителният комитет към Съвета на КЧСИ изготви план и график на обученията за 2011г. за членовете на гилдията. След обсъждане, корекции и приемане на финансова обосновка на планираните курсове, планът и графикът бяха приети на заседание на Съвета през м.октомври 2010г. Като резултат, планираната обучителна програма и графикът на семинарите за 2011г. са много по-разнообразни и с по-голяма честота, отколкото през предишните години. Общо ще бъдат проведени повече от 13 курса по различни теми, касаещи работата на ЧСИ, ПЧСИ и техните служиели в канторите – средно по едно обучение всеки месец до края на годината. Непосредствено след приемането им, планът и графикът бяха изпратени до всички ЧСИ с молба те да подадат общи заявки за броя на служителите им, които биха желали да изпратят за обучение по месеци и видове курсове. През м. януари 2011г. вече имаме проведени два от планираните семинари, чиито много успешни резултати ни дават надеждата, че тази амбициозна задача, която сме си поставили, ще доведе наистина до повишаване качеството и удовлетвореността от тази услуга, предлагана от Камарата за нейните членове.

Като цяло, има какво още да се желае по отношение на организираните от КЧСИ обучения /което е видно и от мненията на колегите, попълнили анкетните карти/. Но видът и честотата на провеждане на обучителни курсове от Камарата се определя от интереса на членовете на гилдията, както и от външни потребители. Ето защо призоваваме колегите да бъдат активни и съпричастни и свободно да правят предложения към обучителния комитет за нови и интересни идеи за професионалното им обучение.3.6.5. Информационни и административни услуги

В резултат на анализ на резултатите от изминалата година, отчитаме положителна оценка от начините на използване на комуникационните инструменти за предоставяне на членовете на информация за дейностите на КЧСИ и получаването на обратна връзка от тях. Важна роля в този процес изиграха проведените национални и регионални срещи през годината. Всеки член на Камарата има отговорността за изграждане на имиджа на професията. Както има правото да изисква актуална информация и качествени услуги, така има и задължението да спазва правилата и политиките, приемани от ръководните органи на Камарата.

Стремим се да обновяваме регулярно интернет страницата на КЧСИ. Но по този въпрос има още много какво да се желае. Надяваме се, че с назначаването на нов служител на Камарата, който да отговаря само за информационните технологии, First Line Support на Регистрите и сайта на КЧСИ, качеството и количеството на предлаганата услуга значително ще се подобри.

По отношение на използването на средствата за комуникация между членовете и административния персонал от една страна, и между Камарата на ЧСИ и широката общественост, от друга страна, можем да кажем, че те са на доста добро ниво. Резултатите от тазгодишната анкета сочат един много висок процент степен на удовлетвореност от страна на ЧСИ за получаването на навременна и изчерпателна информация по въпроси, касаещи дейността им, както и за цялостното отношение на служителите от администрацията на КЧСИ към нейните членове.

С цел максимална информираност на своите членове за всички публикации в медиите, отразяващи дейността на частните съдебни изпълнители, и тази година Камарата поднови договора с информационна агенция «Фокус» - наш медиен партньор в много съпътстващи проекти и събития на КЧСИ. Предметът на договора е за уеб базиран ежедневен медиа мониторинг по темата: „Съдебно изпълнение”. Главната страница на “Фокус инфо” съдържа линкове към всички бюлетини, за които имаме абонамент и съответните им подтеми. След въвеждането на потребителско име и парола, с които всеки член на КЧСИ разполага, той има възможност да се запознае със съдържанието на всички публикации по темата за три месеца назад. По този начин в концентриран вид колегите могат да бъдат ежедневно и максимално информирани за националните и регионални медийни материали, касаещи дейността им. Ръководството на Камарата искрено се надява да сме полезни на членовете с тази услуга и през 2011г.

През отчетния период Камарата продължи да извършва и стандартните административни услуги за своите членове – вписвания и заличавания от Регистъра на частните съдебни изпълнители, промени на обстоятелсва по Регистъра, издаване на удостоверения, служебни бележки и други документи, издаване на служебни карти, калъфи и знаци, разпространение на изданията на КЧСИ, абонаменти за правни издания и софтуер /сп. «Правен свят», «Апис» - продукти/, документооборот, администриране на жалби, организиране на национални и регионални форуми, обученията и мн.др. За да бъдат максимално информирани за вземаните от Съвета на КЧСИ решения по време на неговите заседания, както и за резултатите от изпълнението им, всички членовете на Камарата получават регулярно по е-мейл протоколите от заседанията.3.6.6. Други услуги

3.6.6.1. Сборник „Съдебни практики по принудително изпълнение”

От особено значение за Камарата е събирането, обобщаването и уеднаквяването на практиката в съдебното изпълнение, основен път за което е издаването на сборника «Принудително изпълнение». Още през 2007г. Камарата на частните съдебни изпълнители инициира издаването на сборника, в който се поместват коментари на съдебни решения, мнения и статии на съдии, адвокати, преподаватели и съдебни изпълнители по въпросите на принудителното изпълнение.

Сборник „Принудително изпълнение” си поставя за цел да помогне за унифициране на съдебната практика в България, която в частта на изпълнителния процес е доста разнопосочна в страната. Това ще доведе и до уеднаквяване на практиката на действащите съдебни изпълнители, които са принудени да се лутат между различните тълкувания на закона, което не е нито в техен интерес, нито на страните по делата. Основните потребители на изданието са частните и държавни съдебни изпълнители и съдиите от окръжните съдилища, но съдържанието на сборника предизвика сериозен интерес и сред адвокатите и другите юридически професии, както и сред широката общественост.

Поради едноинстанционния контрол върху действията на ЧСИ, приключващ с решение на съответния окръжен съд, съдебното изпълнение в България страда от липса на ясни и точни правила и указания по прилагане на закона, така както служат тълкувателните решения на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС и на решенията на отделенията по отделни казуси. Ето защо, идеята за издаването на сборник, в който са включени разнопосочни съдебни решения и компетентен коментар, стана приоритет в дейността на Камарата през последните четири години.

Още един положителен ефект от издаването на книжката е и възможността чрез анализа на събраните съдебни решения да бъдат идентифицирани възможностите за подобряване на изпълнителния процес и да бъдат изготвени съответните законодателни предложения, насочени към усъвършенстване на законодателството, и по-специално ГПК. В новия ГПК се възприеха не малка част от предложенията ни, но има още какво да се желае. В момента анализираме прилагането на кодекса, както от страна на ЧСИ, така и от страна на съда. На базата на този анализ през 2011г. ще направим нашите предложения за промени.

В средата на 2010г. излезе от печат новият брой на сборник „Принудително изпълнение”. В този брой нашите автори са развили в практически аспект теми като: връчването при действието на новия ГПК; коментар на разпоредбите на Регламент ЕО №4/2009 Брюксел III относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задълженията за издръжка; съдебно изпълнение на публични вземания и др.

Надяваме се с това издание да сме полезни на страните в изпълнителния процес в Република България. Нуждата от такова издание е продиктувана на първо място от необходимостта да се прецизира и уеднакви практиката на частните съдебни изпълнители в отделните съдебни райони, а в по-далечна перспектива целта е изданието да достига до възможно най - широк кръг заинтересовани лица (съдии, адвокати, юрисконсулти, студенти и др.). Камарата на частните съдебни изпълнители ще продължи да работи и в бъдеще в тясно сътрудничество с институциите и своите партньори, защото вярваме, че именно този начин на действие е единственият правилен път за защита на върховенството на закона, интересите на обществото и гражданите в Република България.

3.6.6.2. Проект по програма Матра на холандското правителство

От 1-ви септември 2008 година стартира „Проект за укрепване на системата на частно съдебно изпълнение в България” с продължителност две години и половина. Проектът е финансиран от правителството на Kралство Нидерландия по програмата Матра и са управлява от Центъра за международно правно сътрудничество (ЦМПС) – неправителствена организация, в която е представена цялата правна общност на Нидерландия и осигурява широка и последователна експертна помощ. Основният бенефициент и партньор по проекта в България е Камара на частните съдебни изпълнители. Матра проектът е насочен към Камарата, отделните частни съдебни изпълнители и техния персонал, правните професии и широката публика.

Целите на проекта са хармонизиране на законодателната рамка, повишаване на професионалната компетентност на частните съдебни изпълнители и техните служители и подобряване на познаването и разбирането на системата на частно съдебно изпълнение между другите правни професии и обществеността. Проектът работи и за информиране на широката общественост. Центърът за международно правно сътрудничество – Холандия, предоставя консултантска помощ като ангажира водещи правни експерти в хармонизирането на законодателната уредба.

През изминалата 2010г. партньорите изпълняваха планираните дейности по проекта, съгласно първоначално приетия и актуализиран за годината план. Немалко работа беше приключена успешно и с много добри резултати. Проведени са две заседания на програмния комитет по проекта – на 9 март в гр.София и на 10 септември в гр.Поморие.

На 10 март като планирана дейност по проекта се състоя и срещата между ръководствата на Холандската кралска асоциация на съдебните изпълнители и КЧСИ. Три дена по-късно, на 13 март, проект «Укрепване на системата на частното съдебно изпълнение» ни подкрепи и в организираният семинар за ръководните органи на Камарата за работата им с медиите. Като резултат от това интересно обучение, участниците успяха да се почустват по-уверени в своите умения да съставят ефективни послания до различни целеви аудитории, да провеждат успешно планирани и непланирани интервюта, да прилагат по-успешно комуникационната стратегия на КЧСИ, както и да познават философията и инструментите за работа с медиите.

Много приятен и полезен елемент на допълнение към идеите на проекта Матра за популяризиране на професията ни сред широката общественост, беше и изготвеният със средства по проекта филм «Длъжникът, законът, частният съдебен изпълнител». Създателите на филма представят на популярен и достъпен език пред обществото спецификата и трудностите в работата на частния съдебен изпълнител, неговият статут и правомощия по закон, най-правилните и успешни стъпки, които трябва да направят страните по делата, за да приключи успешно изпълнението на едно съдебно решение, постановено от български съд. Впоследствие филмът беше представен на членовете на Камарата по време на Националната конференция в гр.Поморие, размножен на DVD и раздаден на всички гости по време на юбилейния концерт, както и качен в българската и английската версия на сайта на КЧСИ.

През м.април 2010г. с много положителни резултати премина традиционният годишен семинар за представители на медиите и резултатите от него бяха достатъчно изразителни – повече от 50 публикувани и излъчени чрез медиите позитивни разяснителни за широката общественост материали за Камарата и дейността на нейните членове.

В средата на годината беше сформирана специална работна група от трима членове на КПЕ, която да работи усилено за финализиране на оценъчния доклад с предложения за хармонизиране на законодателната рамка. Докладът ще включва не само предложения за изменения в ГПК, но и релевантни препратки към ЗЧСИ, оценка на процедурите по дисциплинарните производства и др.

През лятото на 2010г. започна активна работа и по една от другите основни дейности по проекта – актуализация на Наръчника за качествено управление в канторите на ЧСИ. Основните причини, които налагаха промените и оптимизирането на първата версия бяха две: 1) Влезлият в сила от 1 март 2008г. нов ГПК; 2) Натрупаната за няколко години реална практика в канторите на ЧСИ. Като изходни данни за актуализацията бяха използвани и резултатите от първия годишен мониторинг на канторите на ЧСИ, които дадоха ясни индикации кои от процедурите са приложими в работата на съдебните изпълнители, къде се използват добрите практики и къде в канторите има отклонения, които са в противоречие с правилата и стандартите, утвърдени от Международния стандарт ISO 9001:2008 и Камарата на ЧСИ. Новата версия на Наръчника беше готова в края на м.август 2010г. Съветът на КЧСИ я прие с решение на свое редовно заседание на 10 септември. Предстои провеждането на обучение на ЧСИ за прилагането й в дейността им.

Поредицата от провеждани от проекта Матра семинари „Европейско законодателство в сферата на съдебното изпълнение” продължи и през отчетния период - на 11 и 12 март в гр.София и на 8 и 9 септември в гр. Поморие. Нашите български лектори бяха специално обучени в рамките на проекта и изготвиха с помощта на холандските експерти методология, по която занапред ще бъдат обучавани членовете на Камарата, техните служители и външни заинтересовани лица. Семинарът в гр. Поморие беше проведен само от тях, като по време на обучението г-н Йос Уитдехааг беше наблюдател.

Много по обем и сериозна работа беше извършена и за изготвянето на втория анализ на резултатите от проучването на мнението на клиентите на частното съдебно изпълнение, който беше завършен от консултантите по проекта Матра и представен в неговия предварителен вариант на колегите на Националната конференция в гр.Поморие, а по-късно – и на международната конференция в началото на м.декември 2010г.

С методическата и финансова помощ на проекта се проведе и дългоочакваният семинар «Дисциплинарен процес» в началото на м.декември в Пчелин бани. Нашите партньори от холандска страна ни оказаха и неоценима помощ при организирането, провеждането и финансирането на международнота конференция «Предизвикателства пред подобряването на съдебно-изпълнителния процес в Европа”, която се състоя в Гранд хотел София по повод честването на 5 годишния юбилей на КЧСИ.

Проект «Укрепване на системата на частното съдебно изпълнение в България» трябваше да приключи в края на м.февруари 2011г. Но поради редица обективни причини изпълнението на някои от дейностите се забави във времето. В края на м.септември 2010г. ръководителят на проекта г-н Винкен получи разрешение от Холандското правителство чрез програма Матра за продължаване и финализиране на започналите през отчетния период дейности до края на м.юни 2011г. Предстои да се завърши от работната група оценъчния доклад на българското законодателство в сферата на съдебното изпълнение, който да бъде официално представен на международна конференция през м.май 2011г. Ще бъдат проведени още две кръгли маси по проблемите на принудителното изпълнение – с банките и окръжните съдии, както и заключителна пресконференция през в края на м.май за окончателното представяне на резултатите и закриване на проекта.

Партньорите в проекта се надяват, че с изпълнението дейностите през тези две години и половина са успели да подобрят системата на частно съдебно изпълнение в България като инструмент за осигуряване на ефективното прилагане на закона, нейната стабилност и усточйвост посредством широкото разгласяване на резултатите от проекта и повишаване на общественото доверие в ползите от либералния модел на професията.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница