Решение №348/29. 11. 2017г на Изпълнителния Директор на мбал "Национална кардиологична болница" еад документациястраница9/13
Дата11.01.2018
Размер2.18 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
РАЗДЕЛ IV

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. ПОКАЗАТЕЛИ.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА.

Критерият за избор на изпълнител е „най-ниска цена”.

Критерият се прилага поотделно за всяка от обособените позиции, предмет на поръчката.

Под термина „най-ниска цена” се има предвид най-ниската оферирана прогнозна обща стойност за изпълнение на обособената позиция, изчислена на база на оферираните единични цени и посочените в Техническата спецификация прогнозни количества на продуктите по съответната обособена позиция.


МБАЛ “ НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” ЕАД

РАЗДЕЛ V

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ.
I. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА.

1. Всеки участник следва да изготви своята оферта на български език и в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и настоящата документация. Офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението за откриване на процедурата и настоящата документация и да бъде оформена при спазване на приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

2. Офертата, съдържаща необходимите документи, се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:


  1. Наименованието и адреса на Възложителя, а именно: „До МБАЛ „Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица“ 65“;

  2. Наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

  3. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

  4. Наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите.

3. Опаковката с офертата се подава в деловодството на МБАЛ „Национална Кардиологична Болница” ЕАД, гр. София, ул. „Коньовица“ 65“, тел.: 02 9217144.

4. На основание чл. 47, ал. 3, вр. чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП опаковката с офертата трябва да съдържа:

4.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчкатаЕЕДОП следва да бъде изготвен съобразно Образец № 1, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в оригинал.

4.1.* В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни (публичните регистри), в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 1. В този документ се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя и се посочват националните бази данни (публичните регистри), в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.  

4.1.2. На основание чл. 42, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (раздел III, т.-т. IV.1.1., IV.1.2. и IV.1.7. – по-горе) се отнасят за повече от едно лице (за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи), всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (раздел III, т.-т. IV.1.1., IV.1.2. и IV.1.7. – по-горе) се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В тези случаи, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор / ЕЕДОП – Приложение №1/;4.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е пЕдинен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното състояние на участника и критериите за подбор / ЕЕДОП – Приложение №1/;риложимо – да се представят оригинали или заверени от участника копия;

4.3. Документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато участникът е обединение – да се представят оригинали или заверени от участника копия;

4.4. Декларация за съгласие от трето лице по чл. 65, ал. 3 от ЗОП /когато е приложимо/. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 2, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в оригинал;4.5. Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 3, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в оригинал;

4.6. Декларация по чл. 101, ал. 10 от ЗОП /когато е приложимо/. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 4, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в оригинал;

4.7. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо/. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 5, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в оригинал;

4.8. За доказване на годността (правоспособността) на участника за упражняване на професионална дейност и във връзка с чл. 67, ал. 5 от ЗОП участникът следва заедно с ЕЕДОП да представи и:

4.8.1. Заверено от участника копие от издадено от ИАЛ разрешение за търговия на едро с медицински изделия;

4.9. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, както и че подизпълнителите отговарят на посочените критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и че за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят ще изиска замяна на подизпълнител, който не отговаря на тези условия.

4.10. „Техническо предложение“, съдържащо:

4.10.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

4.10.2. „Предложение за изпълнение на поръчката”, изготвено съобразно Образец № 6, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата, подписано и подпечатано от законния представител на участника или неговия пълномощник. Предложението следва да е изготвено в съответствие с техническите спецификации, представляващи Приложение № 1 към раздел III. от одобрената от Възложителя документация за участие в процедурата. Предложението следва да е окомплектовано с Приложение така, както подробно е описано в Инструкция за подготовка на Предложение за изпълнение на поръчката” и на Ценово предложение, описана в т. II. от настоящия раздел от документацията за участие в процедурата.

4.10.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, представляващ раздел VI от настоящата документация за участие в процедурата. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 7, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в оригинал;

4.10.4. Декларация за срока на валидност на офертата. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 8, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в оригинал;

4.10.5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 9, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в оригинал;

4.10.6. Заверени от участника копия от CE сертификати за предлаганите от него медицински изделия по обособената позиция. Документите следва да се представят, придружени с превод на български език.

4.10.7. Заверени от участника копия от Декларации от производителите за съответствие на предлаганите медицински изделия по обособената позиция с приложимата Директива на ЕС. Документите следва да се представят, придружени с превод на български език.

4.10.8. Оригинална декларация, че предложените консумативи (тестове) към апаратите OLYMPUS AU400/AU480, ACCESS, RAPID LAB 248/348, RADIOMETER FLEX880; CS 2500, BACTEC имат баркодова идентификация за наличния софтуер на апарата – съответно OLYMPUS, s.v. 8.1; ACCESS, s.v. 0.479; RAPID LAB 248/348; RADIOMETER FLEX880; CS 2500, s.v. 0-57; BACTEC, s.v. V4.90A – за обособените позиции, за които е приложимо. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно Образец № 10, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в оригинал;.

4.11. Опис на представените документи.

4.12. „Ценово предложение”, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по други показатели с парично изражение. „Ценово предложение” следва да бъде изготвено съобразно Образец № 11, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата, подписано и подпечатано от законния представител на участника или неговия пълномощник. Предложението следва да е изготвено в съответствие с техническите спецификации, представляващи Приложение № 1 към раздел III. от одобрената от Възложителя документация за участие в процедурата. Предложението следва да е окомплектовано с Приложение - така, както подробно е описано в Инструкция за подготовка на Предложение за изпълнение на поръчката” и на Ценово предложение, описана в т. II. от настоящия раздел от документацията за участие в процедурата. Окомплектованото ценово предложение на участника следва да бъде поставено в отделен запечатан непрозрачен плик вътре в опаковката по т. 3, като пликът следва да е с надпис „Предлагани ценови параметри“.5. Когато участника подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т. 3, за всяка от позициите се представят поотделно комплектовани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП (поотделно комплектовани технически предложения по т. 4.10.) и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнасят.

6. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.


II. ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” И НА „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

А. Указания относно окомплектоването на „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”:

Всяко отделно „Предложение за изпълнение на поръчката” по всяка отделна обособена позиция следва да е окомплектовано с Приложение, съдържащо подробно описание на предлаганите продукти (без да се посочват цени). Приложението следва да бъде изготвено в съответствие с инструкциите по б. В. по-долу и да бъде предоставено на хартиен носител, съдържащ подпис и печат на лицето, представляващо участника и на два броя електронни носителя. В приложението следва да се посочват конкретно оферираните продукти по съответната обособена позиция, като задължително след описанието на продукта, следва да бъде посочван и каталожния му номер.

Б. Указания относно окомплектоването на „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”:

Всяко отделно „Ценово предложение” по всяка отделна обособена позиция следва да е окомплектовано с Приложение, съдържащо подробно описание на предлаганите продукти, като се посочват и цените им без вкл. ДДС. Приложението следва да бъде изготвено в съответствие с инструкциите по б. В. по-долу и да бъде предоставено на хартиен носител, съдържащ подпис и печат на лицето, представляващо участника и на два броя електронни носителя.

В. Указания относно изготвянето на ПРИЛОЖЕНИЯТА към „Предложение за изпълнение на поръчката” и съответно към „Ценово предложение”, съдържащи подробно описание на предлаганите продукти – без цени и съответно – със цени:
ИНСТРУКЦИЯ
за подготовка на предложения за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на консумативи чрез програмен продукт “Конкурс Консумативи”
За подготовка на предложенията и оценката им в МБАЛ “Национална кардиологична болница” ЕАД се използва програмен продукт “Конкурс Консумативи”, версия 3.1. Тази версия на продукта е разработена съобразно последните измененията в ЗОП за работа по обособени позиции.

Съгласно изискванията на ЗОП провеждането на процедура за закупуване на медицински консумативи е организирана в обособени позиции с подпозиции.

Номенклатура “Консумативи” поддържа данните за консумативите на 3 нива:


 • І ниво. Наименование на групата консумативи.

 • ІІ ниво. Наименование на обособената позиция.

 • ІІІ ниво. Подпозиции, влизащи в обособената позиция.

В сила са следните основни правила при провеждане на процедурата:

 1. Всеки дистрибутор може да участва за всяка обособена позиция.

 2. Дистрибуторът трябва да участва за всяка подпозиция от избраната обособена позиция. Ако участникът не е дал предложение (цена) за някоя подпозиция, той се изключва от класирането по тази обособена позиция (служебно отстраняване от процедурата).

 3. Всеки дистрибутор трябва да предаде в МБАЛ “Национална кардиологична болница” ЕАД за всяка обособена позиция, за която е въвел оферта:
  1. Оферта без цена за обособената позиция – разпечатка и файл.

  2. Оферта с цена за обособената позиция – разпечатка и файл.

За всяка обособена позиция всеки участник предава отделна оферта с цена и отделна оферта без цена, като всяка оферта съдържа разпечатка и файл на технически носител.

 1. Запазва се провеждането на процедурата на 2 етапа – оферти и класиране без цени и оферти и класиране с цени.

За да работите с програмата, трябва да разполагате с персонален компютър с инсталиран MS Windows, не е необходим никакъв друг софтуер. Желателно е при инсталирането на MS Windows да е инсталиран Word Pad или да разполагате с друга текстообработваща програма.


Всеки дистрибутор, изявил желание да участва в процедурата, трябва да свали от сайта на МБАЛ “Национална кардиологична болница” ЕАД на http://hearthospital.bg/ инсталационния пакет, съдържащ “Модул дистрибутор” от програмен продукт “Конкурс Консумативи”. Инсталационният пакет се състои от 4 файла: Kons1.CAB, Kons2.CAB, Setup.exe и Setup.Lst. Ето какво е необходимо да направите:

1. Проверете дали на компютъра, на който работите, не е останала инсталирана програмата от предишни конкурси. Ако е така, моля деинсталирайте я преди да започнете работа по установения в MS Windows начин. Влезте в Control Panel, изберете Add/Remove Programs (Programs and Features) и в отвореното меню ще видите например Конкурс Консумативи НКБ-София 26.08.2015. Изберете програмата и натиснете Add/Remove (Change/Remove).

2. Прекопирайте 4-те файла в някаква директория на твърдия диск на компютъра Ви.

3. Инсталирайте програмата. Изпълнете Setup.exe на локалната работна станция. Започва инсталационният процес, следвайте инструкциите на екрана, можете да отговаряте само с Enter. По подразбиране програмата се инсталира на С:\NKB_KONS_14.11.2017\ , може да се променя посредством бутона Change Directory. Моля, уверете се, че текущият потребител има пълни права върху инсталационната папка (Read, Write, Delete или Full Control). Ако получите съобщение от типа An error occurred while registering file ..., отговорете с Ignore.

4. Стартирайте програмата. Можете да го направите, като изберете Start/Programs/ Конкурс Консумативи НКБ-София 14.11.2017. Първо ще видите екрана с информация за програмата, натиснете OK и ще видите екран за избор на дистрибутор, участник в процедурата:

Ако намерите Вашата организация (фирма) в списъка, изберете я и натиснете “Добави или избери дистрибутор”.

Ако Вашата организация липсва в списъка – въведете името ѝ в празното поле “Нов дистрибутор” и също натиснете бутончето “Добави или избери дистрибутор”.

5. Подгответе предложенията си. В горния край на екрана виждате името на Вашата фирма. На екрана виждате и основните раздели на номенклатура Консумативи. Отворете интересуващия Ви раздел като щракнете два пъти с мишката върху името му или го изберете и натиснете Enter, ще видите обособените позиции в този раздел. Обърнете внимание, че всяка обособена позиция има свой уникален номер, поставен след името и, например (115). Продължете по същия начин на по-долното 3-то ниво и на него ще намерите генеричното име на консуматива (подпозицията), за който можете да дадете предложението си. Когато го изберете, бутоните в долния край на екрана стават достъпни, натиснете Добавяне и се отваря екрана, в който трябва да въведете данните си:. Задължително трябва да въведете:

 • Търговско наименование. Свободен текст, като вписвате всички параметри на предлаганият консуматив.

 • Производител и държава. Избира се от номенклатурата или се въвежда.

 • Единична цена. За единична цена можете да въведете цифра с 3 знака след десетичната точка. Цените задължително се посочват без включен ДДС. Ако участникът не е регистриран по ДДС, следва да го декларира в отделен документ, който се прилага към разпечатката на това приложение.

Ако не намерите името на производителя на консуматива, който въвеждате, можете да го добавите. За целта натиснете бутончето до полето * “Производител и държава” и ще видите такова екранче:Въведете името на потребителя в “Производител”, изберете държавата му от падащото меню (като натиснете стрелката в десния край на полето) в “Държава” и натиснете “Добави”.
За някои консумативи е желателно да въведете и следните данни:

 • Каталожен №.

 • Предлагана опаковка.

 • Единична опаковка (цена лв.).

За Ваше улеснение за някои консумативи на екрана се показват и следните данни: • Месечно количество (L/ml/g/kg/бр./оп.).

 • Годишно количество (L/ml/g/kg/бр./оп.).

 • Мярка (L/ml/g/kg/бр./оп.).

 • Вид опаковка.

 • Налична апаратура.

При въвеждането на единичната цена системата изчислява цената за годишно количество. Можете да въведете допълнителна информация за оферирания консуматив в полето “Забележки на дистрибутора”.


Когато въведете данните, натиснете бутона Запис. Можете да правите още промени, а когато искате да приключите въвеждането на данни за този консуматив натиснете бутона Изход. Така можете да въведете колкото предложения желаете.
Ако искате да промените някое свое предложение, изберете го и натиснете бутона Редактиране. Въведете промените си, запишете ги и излезте от екрана. Можете и да изтриете всяко свое предложение като го изберете и натиснете бутона Изтриване.
Според изискванията на ЗОП конкурсът се провежда на 2 паса – класиране без цени и окончателно класиране (с включени оценки за цена). За това след като въведете данните за офертата си, първо трябва да изготвите предложението си без включени цени. За целта натиснете бутончето , при което ще се отвори следния екран:

Първо изберете “Разпечатка” и изгответе справка за оферираните от Вас консумативи без цени, която трябва да предадете в МБАЛ “Национална кардиологична болница” ЕАД. Справката включва всички обособени позиции, за които има въведени оферти (всяка на отделна страница), както и оферираните в нея подпозиции. На последната страница ще намерите следната информация за изготвеното предложение (пълни и непълни обособени позиции, както и неоферирани обособени позиции), например така:
Оферирани пълни обособени позиции: 4

Оферирани непълни обособени позиции: 1Неоферирани обособени позиции: 38
Ако имате инсталиран MS Word той автоматично ще се зареди и ще видите справката. В някои случаи може да е необходимо конвертиране на файла, за това на съобщението Choose the encoding to use for loading this file отговорете с Plain Text. Справката се вижда по-добре във формат “пейзаж” (landscape), за това изберете File/Page Setup/Paper Size/Orientation Landscape. Ако нямате инсталиран MS Word и се зареди Word Pad, аналогично изберете формат “пейзаж” (landscape) чрез File/Page Setup/Orientation Landscape. Справката може да бъде разпечатана.
След това изберете “Изготвяне на файлове”, за да изготвите файл с офертата си без цени, която също трябва да предадете в МБАЛ “Национална кардиологична болница” ЕАД. След натискане на “Изготвяне на файлове”, ще се отвори едно ново екранче. Поставете празна дискета в устройство А: и натиснете ОК, дискетата ще бъде изготвена. След това ще получите съобщение “Поставете следващата дискета и натиснете ОК” – поставете следващата дискета, натиснете ОК и на нея ще се запише офертата Ви за следващата обособена позиция. Така последователно ще можете да изготвите толкова дискети, за колкото обособени позиции подавате предложение. Накрая ще получите съобщение “Файловете с Вашата оферта са готови”.
Ако желаете, файловете с вашата оферта можете да запишете в компютъра си и след това да ги копирате на дискета или друг носител. Направете например на диск С:\ папка с име 111. Когато се появи екранчето “Подготовка на офертата за предаване”, в него напишете С:\111, например така:

След това натиснете ОК, отговаряйте с ОК на всяко съобщение и накрая в папката 111 ще бъдат записани по един файл за всяка оферирана обособена позиция. За да не ги объркате, в името на всеки файл е добавен уникалния номер на обособената позиции, например за обособена позиция с вътрешен номер 141 името на файла ще изглежда примерно така: 41-141.cab. Уникалния номер на обособената позиция можете да видите в края на наименованието на всяка обособена позиция, както и в разпечатката на предложението, например така “Обособена позиция № 34. Контролни реактиви – (141).
Поради възможни грешки при по-ниско качество на носителя препоръчваме Ви да изготвите по аналогичен начин две дискети с предложението Ви без цени и да ги предадете в МБАЛ “Национална кардиологична болница” ЕАД заедно с разпечатаната справка с офертата Ви без цени.
Офертата без цена можете да запишете и на диска на компютъра си, след което да я запишете на CD-диск и предадете него в болницата. За да стане това, направете примерно на диска си С: нова папка с име 777. В екранчето за подготовка на офертата за предаване въведете c:\777, например така:

и офертата без цена ще бъде записана в папка 777 на диск С:. От там можете да я запишете на CD-диск.
След това трябва да изготвите офертата си с цени. Начинът на изготвяне е същият, както е описано по-горе при изготвяне на оферта без цени. За целта натиснете бутончето , при което ще се отвори същото екранче:

Аналогично първо направете разпечатка на оферираните обособени позиции с цени, след което изгответе и дискета (файл) за всяка обособена позиция с цени.
В МБАЛ “Национална кардиологична болница” ЕАД трябва да предадете:

 1. Оферта без цени за всяка обособена позиция, включваща разпечатана справка с офертата Ви (1 брой) и дискета (диск) с офертата Ви (2 броя).

 2. Оферта с цени за всяка обособена позиция, включваща разпечатана справка с офертата Ви (1 брой) и дискета (диск) с офертата Ви (2 броя).

Начина на оформяне на офертата без цени и офертата с цени е даден в конкурсната документация.


В случай, че срещнете проблеми или имате въпроси при работа с програмата, можете да потърсите съдействие на тел. 02 9609 531.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница