Ръководства за добри производствени и хигиенни практики



Дата23.09.2016
Размер357.37 Kb.



РЪКОВОДСТВА

ЗА ДОБРИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ХИГИЕННИ ПРАКТИКИ,

УТВЪРДЕНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

  1. “Ръководство за добрите производствени и хигиенни практики в месната индустрия”, 2002 г.;

  2. “Ръководство за добрите производствени и хигиенни практики в индустрията за производство на растителни масла в България”, 2002 г.;

  3. “Ръководство за добри производствени практики в млечната промишленост”, 2002 г.;

  4. “Правила (кодекс) за добра производствена практика на производителите на храни и напитки”, 2002 г.;

  5. “Правила за добри  производствени и хигиенни практики в консервната промишленост”, 2002 г.;

  6. “Ръководство за добри производствени и хигиенни практики в индустриалното производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”, 2003 г.;

  7. “Правила за добри  производствени практики в малките и средни предприятия от хлебопроизводството и сладкарството”, 2003 г.;

  8. “Препоръки за добра хигиенна практика като част от добрата производствена практика и система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки в пивоварната промишленост”, 2003 г.;

  9. “Принципи на добрата  производствена и хигиенна практика при производството на безалкохолни напитки”, 2003 г.;

  10. “Правила за добра производствена практика при преработката на зърно”, разработени от Съюз на българските мелничари, 2004 г.




Scribd

Upload a Document

Начало на формуляра



Search Documents









Край на формуляра



Explore



Documents

 • Books - Fiction

 • Books - Non-fiction

 • Health & Medicine

 • Brochures/Catalogs

 • Government Docs

 • How-To Guides/Manuals

 • Magazines/Newspapers

 • Recipes/Menus

 • School Work

 • + all categories



 • Featured

 • Recent

People

 • Authors

 • Students

 • Researchers

 • Publishers

 • Government & Nonprofits

 • Businesses

 • Musicians

 • Artists & Designers

 • Teachers

 • + all categories



 • Most Followed

 • Popular

 • Sign Up

 • |

 • Log In

1

First Page

Previous Page

Next Page



  /  43

Sections not available

Zoom Out

Zoom In


Fullscreen

Exit Fullscreen

Select View Mode

View Mode

BookSlideshowScroll

Начало на формуляра

Край на формуляра

Readcast

Add a Comment

Embed & Share



Reading should be social! Post a message on your social networks to let others know what you're reading. Select the sites below and start sharing.









Readcast this Document

Начало на формуляра





Login to Add a Comment

Край на формуляра



Share & Embed

Add to Collections

Download this Document for Free

Auto-hide: on



Ads by Google


BRITA Водни Филтри
Разгледайте пълния каталог от
BRITA кани за пречистване на вода
www.BRITA.net/bg

Бърз Кредит онлайн сега
Най-бързият онлайн заем
до 1000 лв, до 20 минути!
www.credissimo.bg

CyberKnife
Лечение на тумори и лезии по цялото
тяло с помощта образно насочвана...
www.acibadem.com.tr/cyberknife/bg/

Сертификация ISO
ISO 9001 ISO 14001
OHSAS 18001 ISO 22000 ISO 27001
www.moody.bg

 

 

PHARE



програма

 

за



 

подкрепа


 

на

 



бизнеса

III


на

 

Европейския



 

Съюз


 

за

 



България

,

Румъния



,

Хърватска

 

и

 



Турция

 

Този



 

проект


 

се

 



финансира

 

от



 

Европейския

 

Съюз


 

по

 



Програмата

 

за



 

Оказване


 

Подкрепа


 

на

 



Бизнеса

 

по



 

ФАР


 

и

 



се

 

изпълнява



 

от

 



Европейската

 

асоциация



 

на

 



занаятчийските

,

малките



 

и

 



средните

 

предприятия



 

и

 



неговите

 

партньори



.

Не

 



е

 

задължително



 

съдържанието

 

на

 



този

 

документ



 

да

 



отразява

 

мнението



 

на

 



Европейската

 

Комисия



.

UEAPME – SME FIT II

Учебно

 

пособие



 

БЕЗОПАСНОСТ

 

НА

 



ХРАНИТЕ

 

От



 

Йозеф


 

Керекрету

 

Словашка


 

Занаятчийско

-

Промишлена



 

Палата


 

Адаптирано

 

за

 



България

 

От



 

Съюз


 

за

 



стопанска

 

инициатива



 



 

Безопасност

 

на

 



храните

 2

Йозеф



 

Керекрету

,

Словенска



-

Занаятчийско

 

Промишлена



 

Палата


 

ПРЕДГОВОР

 

КЪМ


 

ИЗДАНИЕТО

 

НА

 



БЪЛГАРСКИ

 

ЕЗИК



 

Целта


 

на

 



настоящото

 

издание



 

е

 



да

 

се



 

даде


 

повече


 

яснота


 

във


 

връзка


 

с

 



новите

 

изисквания



 

на

 



европейското

 

законодателство



 

и

 



да

 

се



демистифицират

сложните


 

понятия


 

и

 



термини

,

навлезли



 

заедно


 

с

 



новите

 

европейски



 

изисквания

 

към


 

производителите

 

на

 



храни

.

Изданието



 

е

 



насочено

 

главно



 

към


 

големия


 

брой


малки


обекти


 

за

 



производство

 

и



 

търговия


 

с

 



храни

.

 



Независимо

 

от



 

това


,

че

 



в

 

българското



 

законодателството

 

в

 



областта

 

на



 

храните


 

няма


 

формулировка

 

за

 



малки

 

и



 

средни


 

обекти


 

за

 



производство

 

и



 

търговия


 

с

 



храни

,

те



 

реално


 

съществуват

 

и

 



броят

 

им



 

е

 



много

 

по



-

голям


 

от

 



този

 

на



 

големите


.

С

 



присъединяването

 

на



 

РБългария

 

към


 

Европейския

 

Съюз


 

към


 

бранша


 

на

 



производителите

 

и



 

търговците

 

с

 



храни

 

е



 

отправено

 

още


 

едно


 

предизикателство

-

прилагане



 

на

 



система

 

за



 

управление

 

на

 



безопасността

 

на



 

храните


(

НАССР


-

система


).

Текстът


,

който


 

налага


 

изпълнението

 

на

 



това

 

изискване



 

е

 



публикуван

 

в



 

Закон


 

за

 



храните

-

обн



.,

ДВ

,



бр

. 90


от

15.10.1999

г

.,

изм



.

и

 



доп

.,

бр



. 55

от

7.07.2006



г

.,

чл



.18,

ал

.1: „



Производителите

 

и



 

търговците

 

на

 



храни

 

внедряват



,

прилагат


 

и

 



поддържат

 

система



 

за

 



управление

 

на



 

безопасността

 

на

 



храните

 

или



 

система


 

за

 



анализ

 

на



 

опасностите

 

и

 



критични

 

контролни



 

точки


,

а

 



когато

 

цялостното



 

внедряване

 

на

 



система

 

е



 

неприложимо

-

процедури



 

в

 



съответствие

 

с



 

принципите

 

на

 



системата

 

за



 

анализ


 

на

 



опасностите

 

и



 

критични


 

контролни

 

точки


.”

Срокът


 

за

 



изпълнение

 

на



 

това


 

изискване

 

е

 



до

01.01.2007

г

.

Много



 

от

 



обектите

 

за



 

производство

 

и

 



търговия

 

на



 

дребно


 

с

 



храни

 

не



 

бяха


 

подготвени

,

липсваше


 

нужната


 

информация

,

поради


 

което


 

не

 



бяха

 

в



 

състояние

 

да

 



изпълнят

 

изискванията



 

на

 



законодателството

.

С



 

влизането

 

в

 



сила

 

на



 

рамковото

 

европейско



 

законодателство

 

проблемите



 

се

 



задълбочават

,

тъй



 

като


 

освен


 

националните

 

закони


 

и

 



наредби

 

в



 

областта


 

на

 



храните

 

влизат



 

в

 



сила

 

и



 

европейските

 

регламенти



.

В

 



началото

 

на



2004

г

.



Европейския

 

Парламент



 

публикува

 

нова


 

поредица


 

от

 



регламенти

,

касаещи



 

безопасността

 

на

 



храните

,

т



.

нар


.

хигиенен



 

пакет


” 

,

който



 

включва


:

РЕГЛАМЕНТ 

(

ЕО

)



852/2004


 

НА

 



ЕВРОПЕЙСКИЯ

 

ПАРЛАМЕНТ



 

И

 



НА

 

СЪВЕТА



 

от

29



април

2004


година

 

относно



 

хигиената

 

на

 



храните

;

РЕГЛАМЕНТ 



(

ЕО

)



853/2004


 

НА

 



ЕВРОПЕЙСКИЯ

 

ПАРЛАМЕНТ



 

И

 



НА

 

СЪВЕТА



 

от

29



април

2004


година

 

относно



 

определяне

 

на

 



специфични

 

хигиенни



 

правила


 

за

 



храните

 

от



 

животински

 

произход


;

РЕГЛАМЕНТ 

(

ЕО

)



854/2004


 

НА

 



ЕВРОПЕЙСКИЯ

 

ПАРЛАМЕНТ



 

И

 



НА

 

СЪВЕТА



 

от

29



април

2004


година

 

относно



 

определяне

 

на

 



специфичните

 

правила



 

за

 



организирането

 

на



 

официален

 

контрол


 

върху


 

продуктите

 

от

 



животински

 

произход



,

предназначени

 

за

 



човешка

 

консумация



;

РЕГЛАМЕНТ 

(

ЕО

)



882/2004


 

НА

 



ЕВРОПЕЙСКИЯ

 

ПАРЛАМЕНТ



 

И

 



НА

 

СЪВЕТА



 

от

29



април

2004


година

 

относно



 

официалния

 

контрол


,

провеждан

 

с

 



цел

 

осигуряване



 

на

 



проверка

 

на



 

съответствието

 

със


 

законодателството

 

в

 



областта

 

на



 

фуражите


 

и

 



храните

 

и



 

правилата

 

за

 



опазване

 

здравето



 

на

 



животните

 

и



 

хуманното

 

отношение



 

към


 

животните

.

Голяма


 

част


 

от

 



европейските

 

изисквания



 

не

 



са

 

нови



,

те

 



са

 

намерили



 

място


 

в

 



националното

 

законодателство



НАРЕДБА


 

5



от

25.05.2006

г

.

за



 

хигиената

 

на

 



храните

,

издадена



 

от

 



министъра

 

на



 

здравеопазването

 

и

 



министъра

 

на



 

земеделието

 

и

 



 

Безопасност

 

на

 



храните

 3

Йозеф



 

Керекрету

,

Словенска



-

Занаятчийско

 

Промишлена



 

Палата


 

горите


,

обн


.,

ДВ

,



бр

. 55


от

7.07.2006

г

.,

в



 

сила


 

от

1.09.2006



г

.;

НАРЕДБА



 

35



от

 23.03.2006

г

.

за



 

специфичните

 

изисквания



 

при


 

осъществяване

 

на

 



официален

 

контрол



 

върху


 

суровини


 

и

 



храни

 

от



 

животински

 

произход


,

издадена


 

от

 



министерство

 

на



 

земеделието

 

и

 



горите

,

обн



.

ДВ

.



бр

.35


от

28

Април



2006

г

;



НАРЕДБА

 



36

от

23.03.2006



г

.

за



 

специфичните

 

изисквания



 

при


 

производство

,

транспортиране



 

и

 



пускане

 

на



 

пазара


 

на

 



суровини

 

и



 

храни


 

от

 



животински

 

произход



,

издадена


 

от

 



министерство

 

на



 

земеделието

 

и

 



горите

,

обн



.

ДВ

.



бр

.35


от

28

Април



2006

г

;



Основните

 

разлики



 

между


 

старото


 

и

 



новото

 

законодателство



 

са

,



че

 

отговорността



 

за

 



безопасността

 

на



 

храните


 

се

 



носи

 

изцяло



 

от

 



собствениците

 

на



 

обектите


,

по

-



голямо

 

значение



 

се

 



отдава

 

на



 

информацията

 

на

 



всеки

 

етап



 

от

 



хранителната

 

верига



 

или


 

образно


 

казано


 

от



 

полето


 

до


 

масата


”.

 

Производителите



,

превозвачите

 

или


 

търговците

 

на

 



храни

,

за



 

които


 

според


 

европейското

 

законодателство



 

има


 

сборен


 

термин


оператори

 

на

 



храни

трябва



 

да

 



могат

 

да



 

докажат


 

пред


 

компетентните

 

органи


,

че

 



тяхната

 

дейност



 

не

 



застрашава

 

безопасността



 

на

 



предлаганите

 

от



 

тях


 

храни


.

Като


 

цяло


 

европейските

 

изисквания



 

предлагат

 

по

-



гъвкав

 

подход



 

при


 

дефиниране

 

на

 



изискванията

 

и



 

позволяват

 

индивидуални



 

решения


 

от

 



собствениците

 

на



 

обекти


,

както


 

по

 



отношение

 

на



 

материалите

,

използвани



 

за

 



изграждане

 

на



 

сградовия

 

фонд


,

така


 

и

 



по

 

отношение



 

на

 



технологичното

 

оборудване



.

Организацията

 

на

 



производствената

 

и



 

търговската

 

дейност


 

е

 



въпрос

 

на



 

личен


 

избор


 

от

 



страна

 

на



 

всеки


 

собственик

 

на

 



обект

.

Гъвкавост



 

има


 

и

 



по

 

отношение



 

на

 



изискванията

 

към



 

воденето


 

на

 



документацията

.

За



 

обектите


 

в

 



които

 

е



 

неприложимо

 

разработването



 

и

 



прилагане

 

на



 

цялостна


 

система


 

за

 



анализ

 

на



 

риска


 

и

 



контрол

 

на



 

критичните

 

точки


(HACCP)

се

 



допуска

 

прилагането



 

на

 



процедури

,

основаващи



 

се

 



на

 

принципите



 

на

 



НАССР

.

Тази



 

дерогация

(

облекчение



)

е

 



продиктувана

 

от



 

голямото


 

разнообразие

 

на

 



хранителни

 

продукти



 

и

 



производствени

 

технологии



,

които


 

съставлявят

 

хранителния



 

сектор


.

Необходима

 

е

 



гъвкавост

 

при



 

прилагането

 

на

 



концепцията

 

НАССР



 

за

 



да

 

бъде



 

приложима

 

във


 

вички


 

ситуации


 

и

 



да

 

се



 

осигури


 

на

 



операторите

 

в



 

хранителната

 

сфера


 

полезен


 

инструмент

 

за

 



контрол

 

на



 

рисковете

,

застрашаващи



 

безопасността

 

на

 



хранителните

 

продукти



.

Като


 

положителен

 

резултат


 

от

 



прилагането

 

на



 

системата

 

за

 



анализ

 

на



 

риска


 

и

 



контрол

 

на



 

критичните

 

точки


 

може


 

да

 



се

 

определи



 

намаляването

 

на

 



загубите

 

от



 

бракуване

 

на

 



хранителни

 

продукти



,

насърчаване

 

на

 



търговията

 

чрез



 

увеличаване

 

на

 



доверието

 

в



 

безопасността

 

на

 



предлаганите

 

храни



.

В

 



заключение

 

бихме



 

желали


 

да

 



направим

 

извода



,

че

 



безопасността

 

на



 

храните


 

е

 



споделена

 

отговорност



 

между


 

всички


 

субекти


 

по

 



веригата

 

от



 

производителите

 

до

 



потребителите

 

на



 

храни


.

С

 



цел

 

по



-

лесното


 

приложение

 

на

 



европейските

 

изисквания



 

в

 



настоящото

 

издание



 

са

 



дадени

 

конкретни



 

примери


 

за

 



различните

 

видове



 

обекти


.

 

Безопасност

 

на

 



храните

 4

Йозеф



 

Керекрету

,

Словенска



-

Занаятчийско

 

Промишлена



 

Палата


 

Съдържание

1.

 

Основна информация 22.



 

Законодателство за храните на ЕО 22.1

 

Структура на законодателството за безопасност на храните 32.2



 

Списък на приложимото законодателство 43.

 

Отговорности на операторите в хранително-вкусоватаиндустрия 53.1



 

Общо законодателство за храните 5

3.1.1

 

Определения на храните и храненето 53.1.2



 

Изисквания за безопасност на храните 53.1.3

 

Отговорност за предоставяне на безопасни храни 73.1.4



 

Възможност за оперативен контрол 73.1.5

 

Импортен-експортен паритет 8



3.2

 

Хигиена на храните и на храненето 8



3.2.1

 

Общи изисквания за хигиена на храните и Система за Анализ на Риска и КритичниКонтролни Точки в хранителната индустрия 83.2.2



 

Специфични хигиенни правила за храните с животински произход 113.2.3

 

Хигиена на храненето 13



3.3

 

Микробни критерии за хранителните стоки 133.4



 

Официален контролен на хранителните стоки и храненето 153.5

 

Поставяне на етикети на хранителните стоки – обявяване на алергените163.6



 

Материали, които влизат в контакт с храната 183.7

 

Поставяне на етикети за генно-модифицирани организми и възможност за оперативенконтрол 193.8



 

Хранителни добавки 203.9

 

Замърсители 204.



 

Стратегии за приложение 224.1

 

Списък с дейностите, които са задължителни за операторите в хранително-вкусоватаиндустрия (малки и средни предприятия) 224.2



 

Примери за хигиенни мерки 28

4.2.1

 

Водоснабдяване 284.2.2



 

Контрол на вредителите 28



 

Безопасност

 

на

 



храните

 5

Йозеф



 

Керекрету

,

Словенска



-

Занаятчийско

 

Промишлена



 

Палата


 

4.2.3


 

Лична хигиена на персонала 284.2.4



 

Транспортиране 29



Ads by Google


Зъболекар Оферти
Всеки ден отстъпки от 50% до 90%.
Виж офертите за зъболекар в София
landing.kolektiva.bg/zabolekar

Хостинг от ICN.Bg
Hosting Компания №1 в България.
Изберете Своя Hosting План Сега!
ICN.Bg/hosting

Служба Tрудова Mедицина
Измерване ФРС,оценка риска,прегледи
Офиси в цялата страна
www.mediko.org

Adapted_Food_Safety-corrective_BG

Download this Document for FreePrintMobileCollectionsReport Document



Report this document?

Please tell us reason(s) for reporting this document

Начало на формуляра





Spam or junk

Porn adult content

Hateful or offensive

If you are the copyright owner of this document and want to report it, please follow these directions to submit a copyright infringement notice.

Report Cancel

Край на формуляра

This is a private document.

Info and Rating

Reads:


37

Uploaded:

03/13/2011

Category:



Uncategorized.

Rated:


Copyright:

Attribution Non-commercial



Follow

jiv32

Share & Embed

More from this user

PreviousNext





2 p.

8 p.

43 p.



15 p.

7 p.

18 p.



32 p.

4 p.

Add a Comment

Начало на формуляра







Submit

Characters: 400





Край на формуляра



Ads by Google

Хостинг от ICN.Bg
Hosting Компания №1 в България.
Изберете Своя Hosting План Сега!
ICN.Bg/hosting

Служба Tрудова Mедицина
Измерване ФРС,оценка риска,прегледи
Офиси в цялата страна
www.mediko.org

EGV Recruiting
Стотици работни места за лекари в
UK,Германия,Швеция и Норвегия
www.MeJobs.eu



Print this document

High Quality

Open the downloaded document, and select print from the file menu (PDF reader required).

Download and Print

You Must be Logged in to Download a Document

Use your Facebook login and see what your friends are reading and sharing.



Other login options

Login with Facebook

Начало на формуляра



Край на формуляра



Signup

I don't have a Facebook account

Начало на формуляра



email address (required)

create username (required)

password (required)





Send me the Scribd Newsletter, and occasional account related communications.

Sign Up Privacy policy

You will receive email notifications regarding your account activity. You can manage these notifications in your account settings. We promise to respect your privacy.

Край на формуляра

Why Sign up?



Discover and connect with people of similar interests.



Publish your documents quickly and easily.



Share your reading interests on Scribd and social sites.






Already have a Scribd account?

Начало на формуляра





email address or username

password

Log In Trouble logging in?

Край на формуляра

Login Successful

Now bringing you back...






« Back to Login

Reset your password

Please enter your email address below to reset your password. We will send you an email with instructions on how to continue.

Начало на формуляра



Email address:



You need to provide a login for this account as well.

Login:






Submit

Край на формуляра

Upload a Document

Начало на формуляра



Search Documents

Край на формуляра



 • Follow Us!

 • scribd.com/scribd

 • twitter.com/scribd

 • facebook.com/scribd

 • About

 • Press

 • Blog

 • Partners

 • Scribd 101

 • Web Stuff

 • Scribd Store

 • Support

 • FAQ

 • Developers / API

 • Jobs

 • Terms

 • Copyright

 • Privacy

Copyright © 2011 Scribd Inc.

Language:



English

Choose the language in which you want to experience Scribd:



 • English

 • Español

 • Português (Brasil)





База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница