С п и с ъ к на научните публикации на Щелиян Димитров Щерионов І. КнигиДата06.05.2017
Размер122.65 Kb.
С П И С Ъ К
на научните публикации

на Щелиян Димитров ЩерионовІ. Книги

 1. Южното Черноморие през Възраждането (стопанско-историческа характеристика). С., 1999, 232 с.

 2. Гърците по българските земи през ХVІІІ – ХІХ век (до 1878 г.) (историко-демографска характеристика). С., 2008, 624 с.

 3. Миграцията на гръцкото население, обитаващо българските земи през ХVІІІ-ХІХ в. (до 1878 г.), С., 2009, 264 с.

 4. Съавторство с А. Джонев в Документи за положението на българите в Македония от началото на 20 в., Кюстендил, 2001, 216 с.

 5. Съавторство с К.Порожанов и И. Прокопов. Традиционната морска култура на населението по Българското Черноморие. С., 2009, 246 с.

 6. Съставителство, редакция, предговор, бележки и приложения в първото българско издание на книгата на К.Папайоанидис, История на Аполония Понтийска-Созопол (от създаването й до днес), С., 2004, 208 с.

 7. Съвместно с Г.Михова и М.Белчева съставителство и редакция на сборника “Европейското бъдеще на България и развитието на населението”. С., 2005, 494 с.

 8. Съавторство в Ναυπηγική και Πλοία της Ανατολικής Μεσογείον και Μαυρής Θαλασσας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Αθήνα, 1995, 146 σ.

 9. Съавторство със Σ.Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ.Βαχάρογλου, Δ.Πολίτης, Β.Φόυκας, Β.Καραστέργιος, Δ.Στεριόνοφ. Ελληνικά βιβλία και μεταφράσεις «θύραθεν παιδείας» στη Βιβλιοθήκη της Μονής Ρίλας. Πνευματικές σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων κατά το 18ο και 19ο αι. Θεσσαλονίκη. 2006. 470 σ.

 10. Η Βορειανατολική ακτή της Θράκης κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Θεσσαλονίκη, (под печат).


ІІ. Студии и статии

 1. Корабоплаването и корабостроенето по южното ни черноморско крайбрежие от средата на XVIII до средата на XIX в. – Студентски проучвания, ВТ, 1984, 23-57.

 2. Пристанища и пристанищни съоръжения по южното ни черноморско крайбрежие от средата на XVIII до средата на XIX в. – ИНИМ, VІІІ, С., 1989, 107-121.

 3. Към въпроса за историко-етнографската характеристика на с.Гърляно. – ИИМК, ІІ, Кюстендил, 1990, 93-101.

 4. Мястото на воденичарството в стопанската структура на Долноселската община в периода от края на XIX до двадесетте години на XX в. – ИИМК, ІІІ, Кюстендил, 1991, 115-133.

 5. Корабостроенето по Южното ни Черноморие през Възраждането. – ИПр, 6, 1992, 44-60.

 6. Същност и особености на традиционната ни морска култура. – Народното изкуство на Балканския полуостров – традиция и настояще, Троян, 1994, 33-35.

 7. Торговля болгарского Южного Причерномория в епохи националного Возрождения. – Bulgarian Historical Review, 1994, 3, 47-76.

 8. Демографски измерения на стопанските отношения по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Представата за “Другия” на Балканите, С., 1995, 107-113.

 9. Риболовът по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Българска етнология, 1995, 4, 84-99.

 10. Традиционният корабостроителен процес по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Българска етнология, 1996, 2, 78-90.

 11. Към въпроса за етническата основа на политическите и културните отношения по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Другият в историята, Кюстендил, 1996, 45-53.

 12. Преселническите движения от 30-те години на XIX в. и въздействието им върху историческото развитие на южното българско Черноморие. – Българите в северното Причерноморие. Т. V, ВТ, 1996, 263-273.

 13. Общолевантийски аспекти в технологията и типологията на традиционното корабостроене по южното ни Черноморие през Възраждането. – Българска етнология, 1997, 3-4, 157-177.

 14. Морските търговски връзки между южното българско Черноморие и северното Причерноморие през XIX в. – Българите в северното Причерноморие, Т. VІ, ВТ, 1997, 217-231.

 15. Към въпроса за някои от предпоставките на борбата за църковна независимост. – Културата, църквата и революцията през Възраждането, Сливен, 1998, 212-216.

 16. Към въпроса за църковното данъчно облагане на Каменица през 50-те и 60-те години на XIX в. – ИИМК, т. V, Кюстендил, 1998, 219-229.

 17. За някои от предпоставките на гръцкото образование в югозападните български земи през Възраждането. – ИИМБ, Т. І, Благоевград, 1999, 33-40.

 18. Гръцката етническа общност в Кюстендил през XIX в. (в периода до Освобождението) и мястото й в стопанската структура на региона. - ИИМК, приложение І, Кюстендил, 2000, 28-36.

 19. Развитието на корабостроенето и генезиса на капитализма по Южното ни Черноморие през Възраждането. – ТНГИМК, т. І, Кюстендил, 2001, 51-61.

 20. Общолевантийски измерения на традиционната морска култура по Южното ни Черноморие през Възраждането. – В: Годишник на факултета по изкуствата при ЮЗУ “Неофит Рилски”, Т. І - “Културата и предизвикателствата на новия век”, Благоевград, 2001, 216-219.

 21. Гръцки документи за църковното данъчно облагане на Краището в средата на XIX в. - ИИМК, т. VІ, Кюстендил, 2002, 263-273.

 22. Гръцкото етническо присъствие в Дупнишко-самоковския регион през Възраждането – ТНГИМК, т. ІІ, Кюстендил, 2002, 59-71.

 23. Два непубликувани възрожденски ръкописа от фонда на Исторически музей-Кюстендил - ИИМК, т. VІІ, Кюстендил, 2003, 85-91.

 24. Противоречивостта в гръцката и българската историография по проблема за гръцкото етническо присъствие в българските земи през Възраждането – Население, 1-2, 2003, 98-123.

 25. Гръцкото етническо присъствие в Неврокопско-горноджумайския регион през Възраждането. – В: Дойно Дойнов – 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот. Сборник в чест на проф. Д. Дойнов, С., 2004, 199-209.

 26. Картите за преброяване на населението в следосвобожденската българска статистическа практика. – Население, 2004, №1-2, 114-129.

 27. Гърците в Мелник през Възраждането – демографски измерения на етническото им присъствие. – В: ИИМК, т. 10, Кюстендил, 2005, 415-425.

 28. Гръцкото етническо присъствие в Пазарджишко през Възраждането – Население, № 1-2, 2005, 170-185.

 29. Гръцкото етническо присъствие в Хасковския регион през Възраждането. – Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски” (История), том 1, кн. 1, 2006, 323-333.

 30. Историческата демография на българските земи през Възраждането – проблеми и задачи. – В: Историческата наука в България – състояние и перспективи. Институт по история при БАН, С., 2006, 226-240.

 31. Гръцкото етническо присъствие във Великотърновския регион през Възраждането. – Население, № 1-2, 2006, 166-191.

 32. Към въпроса за демографското състояние на Враца през втората половина на ХІХ век. – В: История, родолюбие, спомоществователство. Враца, 2006, 50-66.

 33. Съавторство с И.Гавазки и Д.Ангелова. Някои аспекти на ретроспективната прогностика и мястото й в историко-демографските изследвания на българските земи през Възраждането. – Население, № 3-4, 2006, 19-29.

 34. Пространствената насоченост при миграционните движения на гръцкото население, обитаващо Черноморското ни крайбрежие през Възраждането. – ХІІ Понтийски четения – В: История на пътя. Черно море между изтока и запада. Варна, 2007, 256-266.

 35. Пространствената насоченост при миграционните движения на гръцкото население, обитаващо българските земи през ХVІІІ – ХІХ в. – Население, № 1-2, 2008, 118-144.

 36. Квантитативни методи при изследване на етническата структура по българските земи през 19 в. (до 1878 г.) – В: Етноси и съжителство в Европейската история. С., 2009, 115-125.

 37. Гърците в крайните южни области на Българското Черноморие през ХVІІІ – ХІХ в. (до 1878 г.) (Историко-демографско изследване). – В: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Константин Косев. С., 2009, 360-373.

 38. Пространствена насоченост в миграционните движения на гърците, обитаващи югозападните български земи през ХVІІІ-ХІХ в. (до 1878 г.) – В: ИИМК, т. 16, Кюстендил, 2010, с.129-138.

 39. Гърците по Северното ни Черноморие през Възраждането. – ТНГИМК (под печат).

 40. Демографското развитие на България в периода 1919-1944 г. – История на България, т. ІХ (под печат).

 41. Миграционни политики по българските земи през Възраждането. – Население (под печат).

 42. Демографския преход по българските земи – специфики и начални граници. – В: Сборник в чест на 75-годишнината на ст.н.с. Огняна Маждракова- Чавдарова (под печат).

 43. Урбанизацията на българските земи през Възраждането. – В: Град и памет (под печат).

 44. Az ujjaszuletes-kori bolgar teruleteken elt gorogok demografiajanak problemai a bolgar tortenetirasban (Allapotrajz es perspektiva). – В: Нации и малцинства в Централна и Югоизточна Европа / Nemzetek es kisebbsegek Kozep- es Delkelet-Europaban. С., 2007, 56-61.

 45. Демографски измерения на гръцката етническа общност в Пловдив през Възраждането. – Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους: Ιστορία, Τέχνη, Κοινωνία (18ος – 20ος αιώνας), Θεσσαλονίκη, 2000, 139-163.

 46. Ναυπηγικά κέντρα στην νότια Βουλγαρική Μαυροθάλασσα κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. – Ναυπηγική και πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Χίος, 1999, 97-103.

 47. Γενικά μεσογειακά στοιχεία στην παραδοσιακή βαλκανική ναυπηγική τεχνολογία κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. – Πρώτες ύλες και Τεχνολογία από τους Προϊστορικούς χρόνους ως σήμερα. Θάσος, 1999, 433-439.

 48. Demographic Dimensions of Greek Education in the Bulgaria of the 18th and 19th Centuries. – Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Nation-States. Thessaloniki, 2000, 297-314.

 49. Η ελληνική παρουσία. – Ιστορικά, Ελευθεροτυπία, 102, 09.2001, σ. 16-21.

 50. Demographic status and economic potential of the Greek ethnic community in Plovdiv in 19th century (1800-1878) - Τα Μαράσλεια σχολεία στη Ν.Α.Ευρώπη: Εκατό χρόνια λειτουργίας του Μαράσλειου Διδακτηρίου Θεσσαλονίκης (1905-2005). Θεσσαλονίκη, 2006, 139-161.

 51. Δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη των ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας κατά τον ΧΙΧ αι. (μέχρι το 1878). – Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης). Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιο συνέδριο. Θεσσαλονίκη, 2009, 195-250.

 52. Greeks in Kjustendil (19th century). – Greek Macedonian Diaspora. Thessaloniki, 2010, (под печат).

 53. Typological peculiarities of the traditional small sailing boat (gemiya) built in the south-western of the Black Sea coast during 17-19 centuries. – In: The revolution of wooden shipbuilding in the Eastern Mediterranean during the 18 and 19 centuries. Dubrovnic (под печат).


ІІІ.Материали в електронни издания

 1. Az ujjaszuletes-kori bolgar teruleteken elt gorogok demografiajanak problemai a bolgar tortenetirasban (Allapotrajz es perspektiva). – В: Нации и малцинства в Централна и Югоизточна Европа / Nemzetek es kisebbsegek Kozep- es Delkelet-Europaban. С., 2008, Bulgarian-Hungarian Scholarly forum, II, 187-195. http://www.ihist.bas.bg / sekcii /PINI/ PINI Konferences / BU - Forum 2007/ BHSF - II Proceedings. pdg


ІV.Каталози

    1. Съавторство при изработването на каталога за изложбата Стари фотографии от Атон, Кюстендил, 2001, с. 36.

    2. Съавторство при изработване каталога за изложбата Το Βαλκανικό αστικό φαινόμενο. Θεσσαλονίκη-Φιλιππούπολη: Όμοιες Πόλεις; - Балканският градски феномен. Солун и Пловдив: Приличащи си градове? Θεσσαλονίκη, 2000, 127 с. Текстът е на два езика – български и гръцки, във връзка с експонирането на изложбата в Пловдив и Солун.

    3. Съставителство при изработване на каталога за изложбата Християнско наследство в Родопите – църкви и манастири. Смолян, 2004, 16 с. Текстът е на три езика – български, английски и гръцки, във връзка с експонирането на изложбата в Смолян и Солун.


V. Рецензии и отзиви

1. Βλασσοπούλος, Γ.Σ. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ένα καράβι της Ιθάκης 1837-1841. Αθήνα, 1992, σ. 375. – Etudes balkaniques, 1994, 3, 141-142. 1. Международен симпозиум по традиционно корабостроене и корабоплаване проведен на остров Хиос, Гърция. – ИПр, 1, 1994-5, 194-5.


VІ. Научно-популярни

 1. Созополското пристанище. – Странджански зов, г. ІІІ, бр. 7, 7.04.1984, с. 4.

 2. Василико през Възраждането. – Морски вестник. бр. 2 (74), , 27.І.1998, с. 16.


VІІ. Сценарии и консултант на документални и телевизионни филми

    1. Научен консултант на документалния филм “Europe The East Coast”, Varna, 2004.


VІІІ. Участие в редакционна колегия

1. Съвместно с К.Порожанов редакционна колегия на STUDIA PONTIKA (издание на Националната морска комисия към БАН), кн. 1, Библиография на Българското Черноморие, т.1, Черноморска Тракия – праистория и античност (от 1878 г. до 2000 г.), изготвена от Мариамина Тошкова – Лаптева, С., 2006, 138 с.


ІХ. Изнесени доклади и съобщения на национални и международни форуми

1982 г.

1.Някои географски названия като извори за историята на Созопол и неговия хинтерланд. – ІV НСПК, Шумен, 1982.


1992 г.

1. Към въпроса за църковното данъчно облагане на Каменица през 50-те и 60-те години на 19 в. – Международен симпозиум в памет на акад. Й.Иванов. Кюстендил, Х.1992 г.

2. Към въпроса за етническата основа на политическите и културните отношения по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Научна конференция “Другия в историята”. Кюстендил, 7-9.V.1992 г.
1993 г.

1. Гръцки документи за църковното данъчно облагане на Краището в средата на 19 в. – Международен симпозиум в памет на член-кореспондент Й.Захариев. Кюстендил, 22-24.Х.1993 г.


1994 г.

 1. Ναυπηγικά κέντρα στην νότια Βουλγαρική Μαυροθάλασσα κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. – «Ναυπηγική και πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο τον 18ο και 19ο Αιώνα». Χίος, 4-7.VІ.1994 г.

 2. Същност и особености на традиционната ни морска култура. – “Народното изкуство на Балканския полуостров – традиция и настояще”. Троян, 9-10.VІ.1994 г.

 3. Демографски измерения на стопанските отношения по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Интердисциплинарна конференция “Представата за “другия” на Балканите”. София, ХІ.1994 г.


1995 г.

1. Γενικά μεσογειακά στοιχεία στην παραδοσιακή βαλκανική ναυπηγική τεχνολογία κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. – «Πρώτες ύλες και Τεχνολογία από τους Προϊστορικούς χρόνους ως σήμερα». Θάσος, 26-29.ХІ.1995 г.

2. Преселническите движения от 30-те години на 19 в. и въздействието им върху историческото развитие на южното българско Черноморие. – “Българите в северното Причерноморие”. Велико Търново, 17-18.Х.1995 г.

3. Към въпроса за някои от предпоставките на борбата за църковна независимост. – Научна конференция посветена на 155-годишнината от рождението на Х.Димитър и Ст.Караджа и на 120 от Априлското въстание. Сливен, 15-16.ХІ.1995 г.


1996 г.

1. Морските търговски връзки между южното българско Черноморие и северното Причерноморие през 19 в. – “Българите в северното Причерноморие”. Велико Търново, VІ.1996 г.


1997 г.

1. Typological peculiarities of the traditional small sailing boat (gemiya) built in the south-western of the Black Sea coast during 17-19 centuries. – “The revolution of wooden shipbuilding in the Eastern Mediterranean during the 18 and 19 centuries”. Dubrovnic, VІІ.1997 г.

2. Два непубликувани възрожденски ръкописа от фонда на Исторически музей-Кюстендил – Юбилейна научна конференция посветена на 100 годишнината от създаването на Историческия музей в Кюстендил. Кюстендил, ХІ.1997 г.
1998 г.

1. Организацията на традиционния корабостроителен процес по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Конференция в памет на проф. С.Генчев, Велико Търново, юни 1998 г.


1999 г.

1. Demographic Dimensions of Greek Education in the Bulgaria of the 18th and 19th Centuries. – “Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Fouding of the Nation-States”. Thessaloniki, 19-20.1999 г.

2. За някои от предпоставките на гръцкото образование в югозападните български земи през Възраждането. – Научна конференция в памет на Антон Попстоилов. Благоевград. 22-23.ІV.1999 г.
2000 г.

1.Демографски измерения на гръцката етническа общност в Пловдив през Възраждането. – “Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους: Ιστορία, Τέχνη, Κοινωνία (18ος – 20ος αιώνας)”. Θεσσαλονίκη, 6-9.12.2000 г.


2001 г.

1. Общолевантийски измерения на традиционната морска култура по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Международна конференция “Културата и предизвикателствата на новия век”, ЮЗУ “Неофит Рилски”Благоевград, V.2001 г.

2. Граници на гръцкото етническо присъствие по Северното ни Черноморие през Възраждането. – “Летните понтийски четения”. Варна, VІ, 2001 г.
2003 г.

1. Гърците в Мелник през Възраждането – демографски измерения на етническото им присъствие. – ІV международен симпозиум “Пауталия, Велбъжд, Кюстендил и прилежащите им територии през вековете”. Кюстендил, 2-4.Х.2003 г.


2004 г.

1. Δημογραφική παρουσίαση του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή της βόρειας βουλγαρικής ακτής της Μαύρης Θάλασσας κατά την περίοδο της βουλγαρικής εθνικής αφύπνισης (18-19 αι.) – Международен научен симпозиум “The Aegean region and the Black Sea. From time of the Argonautic Expedition to the Intereuxenian Cooperation today”, Volos, 21-23.Х.2004 г.

2. Гръцкото етническо присъствие в североизточните Родопи през Възраждането. – Международен научен симпозиум “10 години историческото образование в ПУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 1-3.11.2004 г.
2005 г.

1. Η δημογραφική κατάσταση και το οικονομικό δυναμικό των ελλήνων της Φιλιππούπολης κατά το 19ο αι. (1800-1878). – Международна научна конференция “Τα Μαράσλεια σχολεία στη Ν.Α.Ευρώπη: Εκατό χρόνια λειτουργίας του Μαράσλειου Διδακτηρίου Θεσσαλονίκης (1905-2005)”. Θεσσαλονίκη, 3-5.VІ.2005 г.

2. Историческата демография на българските земи през Възраждането – проблеми и задачи. – Националната кръгла маса “Историческата наука в България – състояние и перспективи”. София, 23-24.11.2005 г.
2006 г.

1. Квантитативни методи при изследване на етническата структура по българските земи през 19 в. (до 1878 г.) – ХІІ Кюстендилски четения – научна конференция с международно участие на тема “Етноси и съжителство в Европейската история”. Кюстендил, 2-4.6.2006 г.

2. Пространствената насоченост при миграционните движения на гръцкото население, обитаващо Черноморското ни крайбрежие през Възраждането. – ХІІ Понтийски четения – научна конференция с международно участие на тема “История на пътя”. Варна, 9-10.6.2006 г.

3. Демографското състояние на Враца през втората половина на ХІХ век. – научна конференция на тема “История, родолюбие, спомоществователство”. Враца, 30-31.10.2006 г.2007 г.

1. Bulgarian Historiography on the Demographic Development of Greeks in the Bulgarian Lands during the National Revival (Проблемът за демографското развитие на гърците, обитаващи българските земи през Възраждането в българската историография – състояние и перспективи) – Българо-унгарска научна конференция на тема: Нации и малцинства в Централна и Югоизточна Европа / Nemzetek es kisebbsegek Kozep- es Delkelet-Europaban. София, 16-18.05.2007 г.

2. Пространствена насоченост в миграционните движения на гърците, обитаващи югозападните български земи през ХVІІІ-ХІХ в. (до 1878 г.) – VІ-ти международен симпозиум “Пауталия-Велбъжд-Кюстендил и прилежащите им територии”. Кюстендил, 11-13.10.2007 г.
2008 г.

1. Δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη των ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας κατά τον ΧΙΧ αι. (μέχρι το 1878). – 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης), Κομοτηνή, 4-6.04.2008 г.

2. Морското стопанство на Анхиало през ХVІІІ-ХΙХ в. – Конференция посветена на международния ден на Черно море. Поморие, 29-31.11.2008 г.
2009 г.

1. Корабостроенето по Южното ни Черноморие през Възраждането и общолевантийската корабостроителна традиция – Конференция под надслов „Морето – граница и врата”. Бургас, 01-03.06.2009 г.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница