С п р а в к а за очакваните постъпления от такса ”битови отпадъци” за 2011 годинаДата23.07.2016
Размер166.88 Kb.С П Р А В К А

ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСА ”БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” ЗА 2011 ГОДИНА

ВСИЧКО ОЧАКВАНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСА

2010 дан.оценка

2011 дан.оценка2011 в лв

2010г

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”

 

 

 

 

 

В това число

 

 

 

 

 

ОТ ГРАЖДАНИ

 

 

 

 

 

От тях

 

 

 

 

 

1.Данъчни оценки на жилищни, нежилищни и вилни имоти на граждани в регул.граници

 

 

 

 

 

В това число

149 860 750

148 754 966

 

210 444

 

ПЕЩЕРА, лет.”Св.КОНСТАНТИН

143 199 257

141 645 679

1,3

184 139

1,3

РАДИЛОВО

4 223 065

4 533 979

3,7

16 776

3,7

КАП.ДИМИТРИЕВО

2 438 428

2 575 308

3,7

9 529

3,7

В това число:

 

 

 

0

 

А.За СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И СЪДОВЕ ЗА БО

149 860 750

148 754 676

 

83 619

 

ПЕЩЕРА, лет.”Св.КОНСТАНТИН

143 199 257

141 645 379

0,5

70 823

0,7

РАДИЛОВО

4 223 065

4 533 989

1,8

8 161

2

КАП.ДИМИТРИЕВО

2 438 428

2 575 308

1,8

4 636

2

Б.За ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

149 860 750

148 754 966

 

51 736

 

ПЕЩЕРА, лет.”Св.КОНСТАНТИН

143 199 257

141 645 679

0,3

42 494

0,5

РАДИЛОВО

4 223 065

4 533 979

1,3

5 894

1,5

КАП.ДИМИТРИЕВО

2 438 428

2 575 308

1,3

3 348

1,5

В.За ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРАЖЕНИЯ

149 860 750

148 754 966

 

75 088

 

ПЕЩЕРА, лет.”Св.КОНСТАНТИН

143 199 257

141 645 679

0,5

70 823

0,1

РАДИЛОВО

4 223 065

4 533 979

0,6

2 720

0,2

КАП.ДИМИТРИЕВО

2 438 428

2 575 308

0,6

1 545

0,2

2.Данъчна оценка на имоти на граждани в регулационните граници- НЕЗАСТРОЕНИ

 

7 305 000

0,6

2 192

0,6

Б.За ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

3 569 310

3 652 500

0,1

365

0,5

В.За ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА ИЛИ ДРУГИ СЪОРАЖЕНИЯ

3 569 310

3 652 500

0,5

1 826

0,1

ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛ. И ФИРМИ НА ЕДНОЛИЧ. ТЪРГОВЦИ

 

 

 

490 208

 

От тях:

 

 

 

 

 

1.Данъчна оценка на нежилищни имоти на предприятия, вкл.и фирми на еднолични търговци в РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ

75 141 527

48 881 434

7,40

361 723

7,4

А. За СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И СЪДОВЕ ЗА БО

75 141 527

48 881 434

4,50

219 966

5

Б.За ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

75 141 527

48 881 434

1,5

73 322

2

В.За ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ

75 141 527

48 881 434

1,4

68 434

0,4

2.Данъчна оценка на нежилищни имоти на предприятия, вкл.и фирми на еднолични търговци в ИЗВЪН РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ, КЪДЕТО НЕ Е ОРГАНИЗИРАНО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

12 086 429

12 086 429

2

24 173

2

Б.За ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

12 086 429

12 086 429

1

12 086

1,5

В.За ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА И ДРУГИ СЪОРАЖЕНИЯ

12 086 429

12 086 429

1

12 086

0,5

3.Данъчна оценка на жилищни и вилни имоти на предприятия, вкл.и фирми на еднолични търговци в РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ и на летовище “Св.Константин”,Пещера, Радилово и Кап. Д - во

1 259 613

259 053

3,6

933

3,6

А. За СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И СЪДОВЕ ЗА БО

1 259 613

259 053

1,5

389

2

Б.За ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

1 259 613

259 053

0,7

181

1,2

В.За ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА И ДРУГИ СЪОРАЖЕНИЯ

1 259 613

259 053

1,4

363

0,4

4.Данъчна оценка на имотите на предприятия,вкл. и фирми на еднолични търговци, за които са подадени молби, че няма да се ползват през годината

 

19 780 950

4,9

96 927

2

Б.За ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ

 

19 780 950

3,5

69 233

2

В.За ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ДЕПА И ДРУГИ СЪОРАЖЕНИЯ

 

19 780 950

1,4

27 693

0

5.Данъчна оценка за имотите на училищата в гр.Пещера, с.Радилово За СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И СЪДОВЕ ЗА БО

 

9 219 073

0,7

6 453

 

А.Дан.оценка на ресторант "Пещера" За СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И СЪДОВЕ ЗА БО

 

1 672 325

1

1 672

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по – високата между отчетната стойност и данъчната оценка, а за жилищните имоти – данъчната оценка- справка – чл.21 и приложение № 2 към ЗМДТ.

 

 

 

0

 СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦАза приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбиранетои сметоизвозването за 2011 г. и 2010 г.Наименование

План за 2011 година

План за 2010г.

Разлика

1

2

3

2011-2010

І. Приходи

 

 

 

1. От такса "Битови отпадъци"

704515

801306

-96791

в това число:

 

 

 

А. ОТ НАСЕЛЕНИЕТО

212635

212948

-313

от тях:

 

 

 

1. За сметосъбиране и сметоизвозване

83619

113562

-29943

2. За чистотата на териториите за обществено ползване

52101

83377

-31276

3. За обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения

76915

16009

60906

 

 

 

 

Б. ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВКЛ. ФИРМИ НА ЕТ

491880

588358

-96478

от тях:

 

 

 

1. За сметосъбиране и сметоизвозване

228481

378227

-149746

2. За чистотата на териториите за обществено ползване

154823

169925

-15102

3. За обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения

108576

36604

71972

От неиздължени такси за ТБО от предходни години

 

3602

-3602

ІІ. РАЗХОДИ

 

 

 

1. За такса "Битови отпадъци"

704515

801307

-96792

1. ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ - включва осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - кофи, контейнери и др., събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депа или др. съоръжения за обезвреждането им.

312100

495707

-183607

2. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ - включва почrстване на уличните платна, площадите, алеrте, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

206924

253300

-46376

3.ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ДЕПА И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ - включва проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотво

185491

52300

133191

Директор на дирекция"ФСД":


/Кр.Андреева/


П Л А Н - С М Е Т К А

за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането

и сметоизвозването за 2011 г.

Наименование

План за 2011 година

1

2

І. Приходи

 

1. От такса "Битови отпадъци"

704515

в това число:

 

А. ОТ НАСЕЛЕНИЕТО

212635

от тях:

 

1. За сметосъбиране и сметоизвозване

83619

2. За чистотата на териториите за обществено ползване

52101

3. За обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения

76915

 

 

Б. ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВКЛ. ФИРМИ НА ЕТ

491880

от тях:

 

1. За сметосъбиране и сметоизвозване

228481

2. За чистотата на териториите за обществено ползване

154823

3. За обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения

108576

От неиздължени такси за ТБО от предходни години

 

ІІ. РАЗХОДИ

 

1. За такса "Битови отпадъци"

704515

1. ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ - включва осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - кофи, контейнери и др., събиране и транспортиране на битовите отпадъци до депа или др. съоръжения за обезвреждането им.

312100

2. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ - включва почrстване на уличните платна, площадите, алеrте, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

206924

3.ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ДЕПА И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ - включва проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотво

185491
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница